Căutare

România-Bucureşti: Servicii de administrare de imobile

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Mar 14, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Ministerul Finanțelor Publice
4221306
Bulevardul Libertății nr. 16, sector 5
Bucureşti
050741
Liliana Zlotea
+40 212261251
liliana.zlotea@mfinante.gov.ro
+40 213199792
www.mfinante.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Servicii de mentenanță pentru imobilul M.F.P. situat în Bulevardul Mircea Vodă nr. 44, tronson II, sector 3, București
4221306_2019_34
1) Întreţinere tehnică — operațiuni tehnice de gestiune, verificare, inspecție, reparații, dispecerat, intervenții de urgență și întreţinere.
Aceste servicii au caracter permanent și sunt executate de către personalul de întreținere tehnică;
2) Reparații, asigurarea pieselor de schimb și a consumabilelor — operațiuni necesare a se efectua cu remedierea sau înlocuirea pieselor sau materialelor defecte, astfel încât echipamentele/instalațiile să funcționeze la parametri normali;
3) Lucrări de mică complexitate — operațiuni solicitate de către beneficiar pentru igienizări, amenajări și compartimentări de spatii, confecționări metalice/tâmplărie etc.;
4) Reparații și intervenții de urgență — in afara orelor de program, prestatorul este obligat să asigure serviciul de urgență care trebuie sa fie disponibil prin apel telefonic, să fie mobil și dotat cu toate sculele și echipamentele necesare.
Sistemele și echipamentele pentru care se vor asigura serviciile de [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
967200
Bulevardul Mircea Vodă nr. 44, tronson II, sector 3, București.
Întreţinere tehnică (gestiune, verificare, inspecție, reparații, dispecerat, intervenții de urgență și întreţinere), cu caracter permanent și sunt executate de către personalul de întreținere tehnică: lunar
Reparații, asigurarea pieselor de schimb și a consumabilelor (remedierea sau înlocuirea pieselor sau materialelor defecte, astfel încât echipamentele/instalațiile să funcționeze la parametri normali): lunar.
Lucrări de mică complexitate (igienizări, amenajări și compartimentări de spatii, confecționări metalice/tâmplărie etc.): la cerere.
Reparații și intervenții de urgență.
Acordul-cadru se va încheia cu un singur operator economic.
Frecvența de atribuire a contractelor subsecvente: minim 2, maxim 4.
Valoarea maximă a acordului-cadru:
— 967 200,00 RON fără TVA, respectiv 1 150 968,00 RON cu TVA.
Valoarea minimă a acordului-cadru:
— 483 600,00 RON fără TVA, respectiv 575 484,00 RON cu TVA.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent:
— 483 600,00 RON fără TVA, respectiv 575 484,00 RON TVA inclus/12 luni,
— 40 300,00 RON/lună x 12 luni = 483 600,00 RON fără TVA/12 luni.
Valoarea celui mai mic contract subsecvent:
— 40 300,00 RON fără TVA, respectiv 47 957,00 RON TVA inclus/1 lună,
— 40 300,00 RON/lună x 1 lună = 40 300,00 RON fără TVA/1 lună.
Pentru ofertele în cadrul cărora este nominalizat personalul cheie în derularea acordului-cadru/contractelor subsecvente care are experiență cu specific similar activi [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
5
Pentru ofertele în cadrul cărora este nominalizat personalul cheie în derularea acordului-cadru/contractelor subsecvente care are experiență cu specific similar activi [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
5
Pentru ofertele în cadrul cărora este nominalizat personalul cheie în derularea acordului-cadru/contractelor subsecvente care are experiență cu specific similar activi [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
5
Pentru ofertele în cadrul cărora este nominalizat personalul cheie în derularea acordului-cadru/contractelor subsecvente care are experiență cu specific similar activi [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
5
Pentru ofertele în cadrul cărora este nominalizat personalul cheie în derularea acordului-cadru/contractelor subsecvente care are experiență cu specific similar activi [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
5
Pentru ofertele în cadrul cărora este nominalizat personalul cheie în derularea acordului-cadru/contractelor subsecvente care are experiență cu specific similar activi [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
5
70
24
1) Completare DUAE și Formularul nr. 1 care confirmă că operatorul economic nu se află în niciuna din situațiile de excludere menționate la art. 59–60 din Legea nr. 98/2016.


Persoanele cu funcţie de decizie din cadrul autorității contractante, în ceea ce privește organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire sau care pot influența rezultatul acesteia sunt următoarele:
— secretar general adjunct — dna. Claudia Florina Prisecaru,

— director general al DGJ — dl. Ciprian Sebastian Badea,

— director general al DGE — dna. Carmen Georgiana Bidascu,

— director general al DGSIAP — dl. Marian Beu,

— director general adjunct al DGSIAP — dl. Simion Ilie,

— șef Serviciu Achiziții Publice din cadrul DGSIAP — dna. Cristina Dumitrică,

— responsabil achiziție, expert superior în cadrul DGSIAP — dna. Liliana Zlotea;

2) Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, art. 165 și art. 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi solicitate de către autoritatea contractantă doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit în urma aplicării criteriului de atribuire, conform prevederilor art. 132 alin. (2) din Norme.

Aceste documente pot fi: certificate de atestare fiscală privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării; cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016; alte documente edificatoare, după caz.

Operatorii economici străini vor depune documente în conformitate cu prevederile art. 168 alin. (3) din Legea nr. 98/2016.

Autoritatea contractantă solicită ca operatorii economici ce depun ofertă să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul acordului-cadru/contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau, în cazul ofertanților străini documente echivalente emise în țara de rezidență, urmează să fie prezentate la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul întocmit în urma aplicării criteriului de atribuire, conform prevederilor art. 132 alin. (2) din Norme.

Autoritatea contractantă solicită prezentarea Certificatului constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, care să ateste că obiectul contractului are corespondent în codul C.A.E.N.

— pentru persoanele juridice/fizice străine: documente care dovedesc o formă de înregistrare/atestare ori apartenență din punct de vedere profesional. Documentele vor fi prezentate împreună cu traducerea autorizată în limba română,

— certificatul constatator trebuie să certifice faptul că societatea comercială aparține categor [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
Autoritatea contractantă solicită ca ofertantul (operatorul economic sau membrii unei asocieri de operatori economici împreună) să facă dovada prestării de servicii similare în ultimii 3 ani, calculați de la termenul limită pentru depunerea ofertelor, din care să rezulte că ofertantul a prestat servicii similare celor care fac obiectul prezentei proceduri, în valoare cumulată de minim 483 600,00 RON fără TVA (raportat la valoarea celui mai mare contract subsecvent) la nivelul a unuia sau mai multor contracte, cu indicarea valorilor, datelor și a achizitorilor publici sau privați. Modul de calcul al perioadei de 3 ani nu va fi afectat de eventualele decalări ale termenului limită prevăzut în anunțul de participare publicat inițial. Prin servicii similare se înțeleg operațiunile de întreținere, reparații, lucrări de mică complexitate și asigurarea de consumabile și piese de schimb. Valorile experienței similare vor fi convertite din euro, la cursul RON/euro mediu comunicat de Banca Națională a României pentru anul respectiv. Ofertanții care trebuie sa efectueze conversia altor monede decât euro vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de către Banca Centrală Europeană.
Se va completa DUAE în conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează să fie prezentate la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit în urma aplicării criteriului de atribuire, conform prevederilor art. 132 alin. (2) din Norme. Aceste documente pot fi: certificate/contracte/documente relevante/procese-verbale de recepție/recomandări etc. contrasemnate de către beneficiarii serviciilor din sectorul public sau privat, din care să rezulte că ofertantul a prestat serviciile similare ce vor fi prezentate în Lista principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor și a beneficiarilor publici sau privați.
2019-04-22
15:00
2019-08-22
2019-04-22
15:00
In SEAP.
Membrii comisiei de evaluare.
1) Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale.
Adjudecarea se va face în favoarea ofertantului care va prezenta oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, pe baza criteriului de atribuire „cel mai bun raport calitate-preț”, cu respectarea tuturor cerințelor din specificațiile tehnice.
A. Punctaj maxim financiar = 80 puncte;
B. Punctaj maxim tehnic = 20 puncte.
Oferta câștigătoare va fi desemnată oferta care obține cel mai mare punctaj total (100 puncte).
Clasamentul pe baza căruia se stabilește oferta câștigătoare se întocmește în ordinea descrescătoare a punctajului total.
În situația în care, ca urmare a aplicării algoritmului de calcul prevăzut, punctajul rezultat al ofertelor (clasate pe primul loc) este egal, autoritatea contractantă va atribui acordul cadru ofertantului a cărui propunere financiară are prețul cel mai scăzut;
2) Modul de realizare a modificărilor contractuale.
Autoritatea contractantă va permite modificarea/adaptarea prevederilor contractuale în situația apariției unor modificări legislative care au impact asupra contractului, precum și în cazul în care modificările/adaptările sunt minore și nu schimbă echilibrul economic al contractului în favoarea contractantului.

Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea și/sau completarea clauzelor acestuia, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, cu acordul părților, fără a afecta caracterul general al contractului, în limitele dispozițiilor prevăzute de art. 221 și art. 222 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu prevederile art. 23 alin. (9), art. 164 și art. 165 din Norme.


Modificările nesubstanțiale sunt singurele modificări ale contractului care pot fi făcute fără organizarea unei noi proceduri de atribuire;
3)  Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 18.
Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informații suplimentare în a 11-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Conform prevederilor Legii nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, cu modificările și completările ulterioare.
MFP — Direcția Generală Juridică
Bulevardul Libertății nr. 16, sector 5
Bucureşti
050706
+40 212262231
mihai.vasilescu@mfinante.gov.ro
+40 213199792
www.mfinante.ro
2019-03-11
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.