Căutare

România-Bucureşti: Servicii de reparare şi întreţinere

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Mar 14, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Curtea de Apel București
17019105
Splaiul Independenței nr. 5, sector 4
Bucureşti
Bogdan Cârjă
+40 213192697
bogdan.cirja@just.ro
+40 213192697
http://portal.just.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Servicii de reparare și întreținere tehnică la Palatul de Justiție din București
17019105/2019/2938
Achiziţia de servicii de reparare și întreținere tehnică pentru clădirea Palatului de Justiție, pentru 48 de luni. Acordul-cadru prevede prestarea serviciilor de reparare și întreținere tehnică pentru clădirea Palatului de Justiție. Nivelul serviciilor ce se pot achiziţiona: în conformitate cu prevederile din caietul de sarcini. Prestarea serviciilor se va realiza zilnic. Prestarea serviciilor va începe odată cu semnarea contractului subsecvent si constituirea garantiei de buna executie. Autoritatea contractantă nu va face plăţi în avans pentru serviciile ce urmează a fi prestate, în cadrul derulării contractului. Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent: 1 085 724,00 RON fără TVA.
Bucureşti, Splaiul Independenței nr. 5, sector 4.
Achiziţia de servicii de reparare și întreținere tehnică pentru clădirea Palatului de Justiție, pentru 48 de luni. Acordul-cadru prevede prestarea serviciilor de reparare și întreținere tehnică pentru clădirea Palatului de Justiție. Nivelul serviciilor ce se pot achiziţiona: în conformitate cu prevederile din caietul de sarcini. Prestarea serviciilor se va realiza zilnic. Prestarea serviciilor va începe odată cu semnarea contractului subsecvent si constituirea garantiei de buna executie. Autoritatea contractantă nu va face plăţi în avans pentru serviciile ce urmează a fi prestate, în cadrul derulării contractului. Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent: 1 085 724,00 RON fără TVA.
Managerul de contract trebuie să fie o persoană care a fost implicată în derularea altor contracte cu obiect de activitate de o complexitate asemanatoare cu al prezent [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
10
90
48
1) Se solicită neîncadrarea ofertanților, terților susținători și subcontractanților în situațiile prevăzute la art. 164, art. 165 și art. 167 din Legea nr. 98/2016.
Modalitatea de indeplinire: prezentare DUAE. Ofertanții, terții susținători și subcontractanții vor demonstra îndeplinirea cerinței prin completarea și prezentarea DUAE. Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, documente relevante actualizate, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Prin documente relevante se inteleg:
— Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii,
— Cazierul fiscal al operatorului economic și al fiecarui membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au puterea de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acesteia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,
— Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,
— Alte documente edificatoare, dupa caz.
Se vor prezenta de ofertant/terți susținători și subcontractanți în original, copie legalizată sau copie cu menţiunea „conform cu originalul”.
În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167, se va accepta o declaraţie pe propria răspundere sau dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens;
2) Ofertantii, terții sustinători si subcontractantii nu trebuie să se regăsească in situatiile prevazute la art. 59 şi 60 din Legea nr. 98/2016.
Modalitatea de indeplinire: toti participantii vor prezenta DUAE.
In cazul unei asocieri, terti sustinatori sau subcontractanti, fiecare dintre acestia este obligat sa prezinte DUAE conform Legii nr. 98/2016 privind achzitiile publice.
Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, documentele justificative actualizate ce pot demonstra neincadrarea in art. 59 şi 60 din Legea nr. 98/2016.
În cazul in care, in tara de origine a ofertantului, nu se emit documente de aceasta natura sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 59 şi 60, autoritatea contractanta va accepta o declaratie notariala in acest sens. Informatiile trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii documentelor.
Daca exista incertitudini referitoare la situaţia unui operator economic, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite informaţii direct de la autorităţile competente.
Persoanele cu funcţie de decizie din cadrul autorităţii contractante, cu privire la organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire, sunt:
— Judecător Elisabeta Roşu — Preşedintele Curţii de Apel Bucureşti,
— Bogdan Cârjă — Managerul economic al Curţii de Apel Bucureşti,
— Mariana Ionescu — Consilier CFPP,
— Monica Poteraş — Consilier juridic,
— Elena Neamtu — Consilier CFPP,
— Mihai Beldiman – Sef birou administrativ.
Se va prezenta certificat constatator, emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC) de pe lângă tribunalul teritorial, din care sa rezulte cel putin informatiile legate de structura actionarilor, reprezentanților legali, obiectul de activitate (care trebuie sa contina codurile CAEN 432 și 433 sau servicii de reparare și întreținere tehnică clădiri).
Operatorul economic [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Operatorii economici vor prezenta o declaratie pe proprie raspundere privind media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani, 2016, 2017, 2018 si documente doveditoare prin care îsi pot sustine aceasta declaratie. Pentru calculul echivalentei cifrei de afaceri, exprimata în alta moneda decât lei, se va aplica cursul mediu anual leu/alta valuta comunicat de Banca Nationala a Romaniei. Media cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani (2016, 2017, 2018) trebuie sa fie cel putin egala cu 50 % din valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent, respectiv 542 862,00 RON, fara TVA.
Toti participantii vor prezenta DUAE. Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, documentele justificative privind îndeplinirea nivelului aferent cifrei de afaceri, cum ar fi situațiile financiare anuale (bilanț contabil) sau documente echivalente, precum rapoarte de audit financiar întocmite de entități specializate, balanțe de verificare asumate de operatorul economic etc. Se vor prezenta în original/copie legalizată/copie cu menţiunea „conform cu originalul”.
Acordul de asociere (dacă este cazul).
Lista cuprinzând subcontractanţii şi acordurile de subcontractare (dacă este cazul).
Listă cu principalele prestări de servicii de o complexitate comparabilă cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, efectuate în ultimii 3 ani, a căror sumă să fie cel puţin egală cu 50 % din valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent, adica 542 862,00 RON.
Declaratie pe proprie raspundere privind echipamentele pe care le detine ofertantul pentru îndeplinirea corespunzatoare a acordului-cadru.
Se depune DUAE completat de ofertant, în care se vor include informațiile cu privire la existența unei susțineri de terță parte, inclusiv măsurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se atașează DUAE și angajamentul ferm al terțului susținător/angajamentele ferme ale terților susținători, din care trebuie să rezulte modul efectiv în care terțul/terții susținători vor asigura îndeplinirea angajamentului. Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, documentele justificative ale asociaţilor care probează îndeplinirea cerintei privind capacitatea tehnică şi profesională. În acordul de asociere se vor preciza specialitea asociatului şi ce parte din contract execută. Documentele se vor prezenta în original/copie legalizată/copie cu mentiunea „conform cu originalul”.
Se va completa DUAE completat de ofertant, în care se vor include informațiile cu privire la existența unei susțineri de terță parte, inclusiv măsurile avute în vedere de acesta pentru a accesa, în orice moment, resursele necesare, la care se atașează DUAE și angajamentul ferm al terțului susținător/angajamentele ferme ale terților susținători, din care trebuie să rezulte modul efectiv în care terțul/terții susținători vor asigura îndeplinirea angajamentului. Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, documentele justificative ale asociaţilor care probează îndeplinirea cerintei privind capacitatea tehnică şi profesională. În acordul de asociere se vor preciza specialitatea asociatului şi ce parte din contract execută. Documentele se vor prezenta în original/copie legalizată/copie cu mentiunea „conform cu originalul”.
Dacă este aplicabil, ofertanții includ informațiile cu privire la subcontractanți, în DUAE. În cazul în care ofertantul utilizează capacitățile subcontractantului/subcontractanților pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanți, completat și semnat în mod corespunzător de către fiecare dintre aceștia. Subcontractanții precizează în DUAE informațiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplinește, menționând numărul și data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusă pentru subcontractare. Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere. Operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerințelor de calificare prin subcontractanți, prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea autoritatii contractante. Documentele se vor prezenta în original/copie legalizată/copie cu mentiunea „conform cu originalul”. Se solicita tuturor ofertantilor ca, odata cu depunerea DUAE, sa prezinte angajamentul tertului sustinator, acordul de asociere si acordul de subcontractare.
Toti participantii vor prezenta DUAE. La nivelul DUAE trebuie precizate informații privind: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție, precum și ponderea și/sau activitățile pentru care a fost responsabil. Experienţa similară se va raporta la data limită de depunere a ofertelor. Serviciile de o complexitate comparabilă cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, care vor fi trecute in lista, vor fi servicii care fac parte din codurile CAEN 432 și 433 si/sau servicii de reparare și întreținere tehnică clădiri.
Nota. Pentru o evaluare unitara a modului de indeplinire a cerintei, la calculul echivalentei, se va aplica cursul mediu anual leu/altă monedă comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. Pentru anul 2019 se va lua în considerare conversia leu/altă monedă din data de 1.3.2019.
Toti participantii vor prezenta DUAE. Documentele justificative urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire (inclusiv de ofertantul asociat sau tertul sustinator, dupa caz), pana la data raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. În cazul unei asocieri, terti sustinatori sau subcontractanti, fiecare este obligat sa prezinte documentele din aceasta sectiune, conform textului legal enuntat, respectiv art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016.
2
2019-04-11
15:00
2019-07-11
2019-04-11
15:00
In SEAP.
Comisia de evaluare.
1) Autoritatea contractantă va încheia acordul-cadru cu doi operatori economici care au oferte admisibile, care au cele mai mari punctaje și care se vor clasa pe primele două locuri.
Contractele subsecvente se vor incheia cu operatorul economic clasat pe primul loc;
2) Procedura de atribuire va fi licitatie deschisa „online”;
3) Departajarea ofertanţilor care au oferte admisibile, se va face în SEAP, utilizând criteriul de atribuire „cel mai bun raport calitate-pret”;
4) În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare, în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă va solicita noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică;
5) Ofertantul câştigător îşi va asuma prevederile proiectului de acord-cadru si de contract subsecvent, prin semnarea acestora:
6) Valoarea estimată a acordului-cadru este: 4 342 896,00 RON, fara TVA;
7) Pentru vizualizarea documentaţiei de atribuire încărcată în SEAP, operatorii economici trebuie să aibă un program necesar vizualizării fişierelor semnate electronic. Acest program este disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnătură electronică;
8) Operatorii economici participanţi la procedură trebuie să fie înregistraţi în SEAP, având certificat digital valid;
9) Dacă ofertantul clasat pe primul loc refuză să încheie acordul-cadru, acesta se va încheia cu cel de-al doilea ofertant;
10) Completarea DUAE se face prin accesarea link-ului: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
DUAE se depune exclusiv in format .xml;
11) Prestarea serviciilor se va face in maxim 3 zile de la semnarea contractului subsecvent de catre ambele parti.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Bucureşti
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Sub sancțiunea respingerii contestației ca inadmisibilă, înainte de a se adresa consiliului sau instanței de judecată competente, persoana care se consideră vătămată are obligația să notifice autoritatea contractantă cu privire la solicitarea de remediere, în tot sau în parte, a pretinsei încălcări. Persoana vătămată poate sesiza CNSC în condițiile și termenele prevăzute de art. 6 și art. 8 din Legea nr. 101/2016.
Pentru documentația de atribuire publicată în SEAP, data luării la cunoştinţă, este data publicării.
Curtea de Apel București
Splaiul Independenței nr. 5, sector 4
Bucureşti
+40 213192697
bogdan.cirja@just.ro
+40 213192697
www.e-licitatie.ro
2019-03-11
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.