Căutare

România-Bucureşti: Servicii IT: consultanţă, dezvoltare de software, internet şi asistenţă

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Mar 14, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale
13533790
Str. Ştirbei Vodă nr. 43, sector 1
Bucureşti
010103
Marinela Sava
+40 318602543
achizitii@afir.info
+40 214022753
www.afir.info
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Achiziționare servicii de tip cloud Microsoft Azure
13533790/2019/14
Obiectivul prezentei achizitii îl constituie achiziţionarea a unui pachet de servicii de tip cloud Microsoft Azure, conform caietului de sarcini.
1589532.74
Sediul achizitorului si dupa caz, cel al prestatorului.
Obiectivele specifice sunt reprezentate de urmatoarele categorii de servicii:
— Servicii de tip cloud Microsoft Azure.
36
Programul National de Dezvoltare Rurala - PNDR
Programul National pentru Dezvoltare Rurala 2014–2020, capitolul 15.6.
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, art. 165, art. 167 din Legea nr. 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: corespondent DUAE Partea III „Motive de exludere" A, B, C; se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar al ofertelor admisibile întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Odata cu DUAE, operatorii economici (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) vor depune si Formularul nr. 3.1 „Declaratie privind incadrarea in situatiile prevazute la art. 59–60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice".
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE ce urmeaza a fi prezentate, sunt:
1) Certificate fiscale privind lipsa datoriilor restante la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
2) Cazierul judiciar al operatorului economic si al fiecarui membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv, valabile la momentul prezentarii;
3) Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
4) Alte documente edificatoare, dupa caz.
Autoritatea contractanta va solicita documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE doar ofertantului clasat pe locul I in clasamentul intermediar, constituit in baza ofertelor admisibile, întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile, atunci se vor prezenta documente edificatoare eliberate de autoritati competente din tara de rezidenta.
Functiile de decizie la nivelul autoritatii contractante sunt reprezentate de către:
— Adrian-Ionut Chesnoiu — Director General,
— Claudiu Coada — Director General Adjunct Active Fizice si Plati Directe,
— David-Eugen Popescu — Director General Adjunct Infrastructura, Leader si Investitii Non-Agricole,
— Nicolae Popa — Director General Adjunct Plati si Administrativ,
— Cristian Vladoianu — Director Directia Economica,
— Daniel Ifrim — Director IT,
— Bogdan Tulbure — Șef Serviciu SPCDR si Proiecte DIT,
— Iulian Șerban — Expert Serviciul SPCDR și Proiecte DIT,
— Daniela Alecu — Expert Serviciul SPCDR și Proiecte DIT,
— Cristina Gorgon — Expert Serviciul SPCDR și Proiecte DIT,
— Marinela Elena Sava — Sef Serviciu Achizitii Publice Directia Economica,
— Daniela Belu — Expert Serviciul Achiziții Publice, Directia Economica,
— Monica Irindea — Expert Serviciul Achiziții Publice Directia Economica,
— Sorana Pisica — Consilier juridic SAP Direcția Economică,
— Delia Hozoc — Sef Serviciu Control Financiar Preventiv Propriu.
Toate documentele solicitate de autoritatea contractanta vor fi depuse de ofertant prin mijloace electronice in SEAP, semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, conform Legii nr. 455/2001, republicata, privind semnatura electronica.
Documentele emise in alta limba decat limba romana vor fi prezentate in limba in care au fost emise, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.
In cadr [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Ofertantul va demonstra un nivel minim al cifrei medii anuale globale pentru ultimii 3 ani (2016, 2017, 2018), in valoare de cel putin de 550 000,00 RON, fara TVA. Ultimii 3 ani se calculeaza pana la data limita de depunere a ofertelor stabilita initial (prin anuntul de participare), chiar daca ulterior initierii procedurii autoritatea contractanta va decala aceasta data. Valorile vor fi exprimate atât in euro, cât si in lei, la cursul leu/euro mediu comunicat de Banca Centrala Europeana pentru anul respectiv, (anul curs euro/leu):
— 2016: 4,4904,
— 2017: 4,5688,
— 2018: 4,6540.
Daca o asociere de operatori economici depune oferta comuna, fiecare asociat este obligat sa prezinte documentele, iar situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza capacitatea economica si financiara invocând sustinerea acordata de o alta persoana, atunci acesta are obligatia de dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate. Persoanele juridice straine vor prezenta documente relevante inregistrate la autoritatile competente din tara de origine sau provenienta sau documentele echivalente, insotite de traducerea autorizata in limba romana, din care sa rezulte situatia economico-financiara, inclusiv indeplinirea cerintei privind valoarea solicitata pentru media de afaceri globala.
Se va completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE), urmand ca documentele justificative care atesta indeplinirea cerintei sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar al ofertelor admisibile intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele justificative pe care ofertantul le poate prezenta sunt:
(a) Declaraţii sau extrase bancare corespunzătoare sau acolo unde este cazul, dovada asigurării de risc profesional,
(b) Prezentarea situaţiilor financiare sau a extraselor din situaţiile financiare, în cazul în care publicarea situaţiilor financiare este prevăzută de legislaţia ţării în care este stabilit operatorul economic,
(c) O declaraţie privind cifra totală de afaceri a operatorului economic pentru cel mult ultimele trei exerciţii financiare disponibile, în funcţie da data înfiinţării sau începerii activităţii operatorului economic, în măsura în care informaţiile privind cifrele de afaceri sunt disponibile. In cazul in care, din motive obiective si justificate, operatorul economic nu este in masura sa prezinte documentele solicitate, acesta va putea face dovada situatiei sale economice si financiare prin orice alt document pe care autoritatea contractanta il considera adecvat.
Lista serviciilor prestate intr-o perioada care acopera cel mult ultimii 3 (trei) ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati. Experienta similara se va demonstra prin prezentarea unui contract sau mai multor contracte, din care sa reiasa indeplinirea unor servicii similare celor supuse achizitiei, prestate in ultimii 3 ani, in valoare individuala/cumulata de minim 281 559,00 RON fara TVA. Sunt acceptate unul sau mai multe contracte.
Note.
1) Servicii similare acceptate: servicii de consultanţă IT, dezvoltare de software, internet, suport şi asistenţă;
2) Contractele pot fi si in curs de derulare, fiind luata in considerare doar partea deja executata din contract (confirmata prin facturi emise, procese-verbale de receptie semnate de ambele parti, alte documente justificative). In cazul in care operatorul economic isi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci operatorul economic are obligatia de a dovedi autoritatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces, in orice moment, la resursele necesare, prezentand un angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Ofertantul, prin actul incheiat cu tertul/tertii sustinatori, trebuie sa garanteze materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm, acest act devenind anexa la angajamentul ferm.
Informaţii privind subcontractarea. Precizarea părţii/părţilor din contract pe care operatorul economic intenţionează să o/le subcontracteze, dacă este cazul.
In cazul in care operatorul economic isi demonstrează capacitatea tehnica si/sau profesionala invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci operatorul economic are obligatia de a dovedi autoritatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces, in orice moment, la resursele necesare, prezentand un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor, Formularul 2. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Ofertantul, prin actul incheiat cu tertul/tertii sustinator(i), trebuie sa garanteze materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm, acest act devenind anexa la anagajamentul ferm.
Se va completa DUAE conform Notificarii ANAP nr. 240/2016. Documente justificative care probeaza indeplinirea cerintei asumate prin completareaDUAE: certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar (contract de servicii/proces-verbal de receptie/recomandare beneficiar/fisa de experienta similara/alte documente relevante etc.). Autoritatea contractanta va solicita documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE doar ofertantului clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar al ofertelor admisibile, întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Se va completa DUAE de către operatorii economici participanti la procedura de atribuire, conform Notificării ANAP nr. 240/2016. Odata cu depunerea DUAE, atât de către ofertant cât și de către subcontractant, se va prezenta şi acordul de subcontractare. Autoritatea contractanta va solicita documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE doar ofertantului clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar al ofertelor admisibile întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Se va completa DUAE conform Notificării ANAP nr. 240/2016. DUAE astfel prezentat va include toate informatiile care prezinta relevantă pentru susținerea acordată. Documente justificative care probeaza indeplinirea cerintei asumate prin completarea DUAE: angajamentul din partea tertului/tertilor. Autoritatea contractanta va solicita documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE ofertantului clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar al ofertelor admisibile întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
2019-04-15
15:00
2031-10-15
2019-04-15
15:00
In SEAP.
Membrii comisiei de evaluare.
1) Informatii privind asociatii si/sau subcontractantii: in cazul asocierii sau activitatilor subcontractate, se vor depune si urmatoarele documente:
(a) Acord de asociere semnat si stampilat de catre toti asociatii, in care sa se mentioneze ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea contractului, iar liderul asociatiei este imputernicit sa actioneze in numele tuturor asociatilor. Intelegerea trebuie sa stipuleze, de asemenea, ca toti asociatii sunt obligati sa ramâna in asociere pe intreaga durata a contractului,
(b) O declaratie semnata si stampilata de toti asociatii, prin care se obliga ca in cazul in care oferta este declarata câstigatoare, contractual de asociere in forma autentica va fi prezentat autoritatii contractante, inainte de data semnarii contractului;
2) Operatorii economici pot solicita clarificari referitoare la documentatia de atribuire conform Formularului nr. 11 „Solicitare de clarificari".
Corespondenta si toate documentele depuse de operatorii economici vor fi in limba romana sau insotite de traducere autorizata in limba romana, daca este cazul;
3) Documentatia de atribuire se posteaza integral în cadrul anuntului de participare publicat pe site -ul www.e-licitatie.ro
4) Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea „Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice;
5) Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica de „Documentatii, clarificari si decizii" a anuntului de participare publicat pe site-ul www.e-licitatie.ro
6) Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la sectiunea „Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (sectiunea „Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica;
7) Ofertantii sunt obligati sa confirme electronic primirea comunicarii privind rezultatul procedurii de achizitie la adresa de e-mail indicata in prezentul document.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Bucureşti
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Termenele limită de exercitare a căilor de atac sunt cele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 101 din 19.5.2016.
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale — Direcția Juridică și Contencios
Str. Ştirbei Vodă nr. 43, sector 1
Bucureşti
+40 214022750
juridic@afir.info
+40 214022753
www.afir.info
2019-03-11
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.