Căutare

România-Bucureşti: Servicii de transport aerian

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Mar 14, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Ministerul Mediului
16335444
Bulevardul Libertăţii nr. 12
Bucureşti
040129
Carmen Radu
+40 214089604
carmen.radu@mmediu.ro
+40 213163704
www.mmediu.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Servicii de transport aerian intern și extern
16335444 /5/ 2019
Autoritatea contractantă intenționează să achizitioneze servicii de transport aerian prin derularea unei proceduri de licitatie deschisa pe 3 (trei) loturi si încheierea a cate unui acord-cadru pentru fiecare lot, cu perioada de valabilitate de 24 (douzecisipatru) de luni de la data intrării lor în vigoare, dupa cum urmeaza:
(i) Acord-cadru pentru lot 1 avand ca obiect achizitia de servicii de transport aerian intern pe baza de abonamente,
(ii) Acord-cadru pentru lot 2 avand ca obiect achizitia de servicii de transport aerian international, destinatia Bruxelles (dus-intors), pe baza de abonamente,
(iii) Acord-cadru pentru lot 3 avand ca obiect achizitia de servicii de transport aerian intern si international, pe baza de bilete de avion.
1916600
3
Acord-cadru pentru lot 2 având ca obiect achiziția de servicii de transport aerian international, destinatia Bruxelles (dus-intors), PE BAZA DE ABONAMENTE
2
Romania - Bruxelles
ACHIZITIA DE SERVICII DE TRANSPORT AERIAN INTERNATIONAL, destinatia Bruxelles (dus-intors), PE BAZA DE ABONAMENTE
Cantitati estimate:
— cantitate estimata minima a acordului-cadru – 1 abonament de 10 bilete.
· cantitate estimata maxima a acordului-cadru – 26 abonamente de 50 bilete sau cantitatile necesare din celelalte tipuri de abonamente care insumate sa asigure un numar de aproximativ 1300 de bilete la nivelul acordului-cadru;
· cantitatea estimata a celui mai mic contract subsecvent – 1 abonament de 10 bilete;
· cantitatea estimata a celui mai mare contract subsecvent – 1 abonament de 50 bilete.
Valori estimate:
— valoare estimata minima a acordului-cadru – 7.000 euro, fara TVA, respectiv 33.250 RON, fara TVA.
· valoare estimata maxima a acordului-cadru – 910.000 euro, fara TVA, respectiv 4.322.500 RON, fara TVA;
· valoare estimata a celui mai mic contract subsecvent – 7.000 euro, fara TVA, respectiv 33.250 RON, fara TVA;
· valoare estimata a celui mai mare contract subsecvent – 35.000 euro, fara TVA, respectiv 166.250 RON, fara TVA;
In estimare s-a apreciat un cost de 700 euro, fara TVA, al unui bilet de avion (1 euro = 4,75 RON).
910000
24
Acord-cadru pentru LOT 1 avand ca obiect ACHIZITIA DE SERVICII DE TRANSPORT AERIAN INTERN PE BAZA DE ABONAMENTE
1
Romania
ACHIZITIA DE SERVICII DE TRANSPORT AERIAN INTERN PE BAZA DE ABONAMENTE, cu plecare din si spre Bucuresti
Cantitati estimate:
— cantitate estimata minima a acordului-cadru – 1 abonament de 10 bilete.
· cantitate estimata maxima a acordului-cadru – 4 abonamente de 50 bilete sau cantitatile necesare din celelalte tipuri de abonamente care insumate sa asigure un numar de 200 de bilete la nivelul acordului-cadru;
· cantitatea estimata a celui mai mic contract subsecvent – 1 abonament de 10 bilete;
· cantitatea estimata a celui mai mare contract subsecvent – 1 abonament de 50 bilete.
Valori estimate:
— valoare estimata minima a acordului-cadru – 2.000 euro, fara TVA, respectiv 9.500 RON, fara TVA.
· valoare estimata maxima a acordului-cadru – 40.000 euro, fara TVA, respectiv 190.000 RON, fara TVA;
· valoare estimata a celui mai mic contract subsecvent – 2.000 euro, fara TVA, respectiv 9.000 RON, fara TVA;
· valoare estimata a celui mai mare contract subsecvent – 10.000 euro, fara TVA, respectiv 47.500 RON, fara TVA.
In estimare s-a apreciat un cost de 200 euro, fara TVA, al unui bilet de avion (1 euro = 4,75 RON).
40000
24
Acord-cadru pentru LOT 3 avand ca obiect ACHIZITIA DE SERVICII DE TRANSPORT AERIAN INTERN si INTERNATIONAL, PE BAZA DE BILETE DE AVION
3
Intern si international
ACHIZITIA DE SERVICII DE TRANSPORT AERIAN INTERN si INTERNATIONAL, PE BAZA DE BILETE DE AVION
Cantitati estimate:
— cantitate estimata minima a acordului-cadru – 1 bilet de avion.
· cantitate estimata maxima a acordului-cadru – 1354 bilete de avion;
· cantitatea estimata a celui mai mic contract subsecvent – 1 bilet de avion;
· cantitatea estimata a celui mai mare contract subsecvent – 50 bilete de avion.
Valori estimate:
— valoare estimata minima a acordului-cadru – 700 euro, fara TVA, respectiv 3.325 RON, fara TVA.
· valoare estimata maxima a acordului-cadru – 966.600 euro, fara TVA, respectiv 4.591.350 RON, fara TVA;
· valoare estimata a celui mai mic contract subsecvent – 700 euro, fara TVA, respectiv 3.325 RON, fara TVA;
· valoare estimata a celui mai mare contract subsecvent – 65.000 euro, fara TVA, respectiv 308.750 RON, fara TVA;
In estimarea valorii minime a acordului-cadru si a celui mai mic contract subsecvent s-a apreciat un cost de 700 euro, fara TVA, al unui bilet de avion, iar in estimarea valorii maxime a acordului –cadru si a celui mai mare contract subsecvent s-a apreciat un cost mediu economic/business de 1.300 euro, fara TVA, (1 euro = 4,75 RON).
966600
24
Lot 1, Lot 2,
Cerinta nr. 1:
Neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 – se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.
Nota:
În cazul depunerii unei oferte comune, cerința trebuie îndeplinită de toți membrii asocierii, precum și de terțul/terții susținatori și/sau subcontractanți, dacă există.
La solicitarea autorității contractante candidatul/ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor va prezenta urmatoarele documente justificative actualizate care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE:
— Certificat de atestare fiscală eliberat de organul de administrare fiscală al unitații administrativ teritoriale pe raza căruia operatorul economic iși are sediul social, care sa ateste faptul că ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentării acestui document, la bugetul general consolidat,
— Certificat de atestare fiscală privind impozitele si taxele locale, care sa ateste faptul că ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentării documentului, la bugetul local,
— cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv,
— documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice,
— alte documente edificatoare, dupa caz.
Documentele trebuie sa fie valabile la data prezentarii acestora.
Cerința nr. 2
Declarație pe propria răspundere privind inexistența conflictului de interese, cu menționarea persoanelor care dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante, precum și a celor implicate în elaborarea documentației de atribuire si derularea procedurii, completată in conformitate cu FORMULARUL nr.1.
Declarația se va prezenta odată cu DUAE, de către toți participanții la procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant si terț susținător)
Persoanele cu funcție de decizie in cadrul Autoritătii Contractante, în ceea ce privește organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt următoarele:
— Grațiela Leocadia GAVRILESCU - Viceprim-Ministru, Ministerul Mediului,
— Teodor DULCEAȚĂ – Secretar General,
— Petre NEACȘA – Secretar General Adjunct,
— Dinu NICOLESCU - Director, Direcția Economico-Financiară,
— Cristina MEZDREA – Sef Serviciu Financiar
— Daniela TEODORU – Director, Direcția Juridică și Relația cu Parlamentul,
— Gabriel CHIVĂRAN – Director Direcția Investiții, Achiziții si Logistică,
— Mihaela Clapan – Sef Serviciu Logistica si PSI,
— Luminita Pocania – consilier juridic, Serviciul Logistica si PSI,
— Carmen RADU – Șef Serviciu Investitii si Achizitii,
— Marilena TUȚĂ – Consilier, Serviciu Investitii si Achizitii,
— Tiberia RUS - Consilier, Serviciu Investitii si Achizitii,
— Victor GIUCĂ - Consilier, Serviciu Investitii si Achizitii,
— Mihail BADEA- Consilier, Serviciu Investitii si Achizitii.
Ofertantul nu are voie sa aibă drept membri in cadrul consiliului de administrație/organ de conducere sau de supervizare si/sau acționari ori asociati persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv să nu se afle în relații comerciale, cu persoanele ce dețin funcții de decizie în cadrul autoritații contractante.
Dacă exista incertitudini cu privire la situația personală a unui operator economic, Autoritatea Contractantă iți rezervă dreptul de a solicita informații direct de la autoritatile competente.
Documentele trebuie sa fie valabile la data prezentarii acestora.
Lot 3
Cerinta nr. 1:
Neîncadrarea în sit... detalii pe www.e-licitatie.ro
Pentru cele trei loturi, mai sus mentionate, autoritatea contractanta face urmatoarele precizari cu privire la situatia subcontractarii serviciilor: 1) Autoritatea contractanta solicita ofertantului sa precizeze în oferta partea/parțile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractanților propuși, conform art. 55, alin. (1) din Legea nr. 98/2016. 2) Autoritatea contractantă solicită ofertantului să precizeze în ofertă, în conformitate cu art.150 alin.(2) din HG nr. 395/2016 si ale art.219 coroborat cu art.220 din Legea nr. 98/2016, numele, datele de contact și reprezentanții legali pentru: - subcontractanții săi implicați în executarea contractului de achiziție publică; - pentru subcontractanții subcontractanților contractantului sau subcontractanții aflați pe niveluri subsecvente ale lanțului de subcontractare. 3) Autoritatea contractantă va verifica inexistența unei situații de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 în legatură cu subcontractantii propusi, conform art. 170, alin. (1) din Legea nr. 98/2016. În cazul în care este identificată o situație de excludere, cu aplicarea în mod corespunzător a dispozițiilor art. 171 din Legea 98/2016, autoritatea contractantă va solicita ofertantului o singură dată să înlocuiască un subcontractant în legatura cu care a rezultat, în urma verificarii, ca se afla în aceasta situatie. În scopul verificării prevăzute la art. 170, alin. (1) din Legea nr. 98/2016, subcontractantul completează declaraţia pe proprie răspundere în conformitate cu prevederile art. 193-195 din Lege, precizând că nu se află în niciuna dintre situaţiile ce atrag excluderea din procedura de atribuire. 4) Autoritatea contractanta nu stabileste cerințe de participare pentru subcontractanții propuși de ofertant, dar ia în considerare capacitatea tehnică și profesională a subcontractanților propuși pentru partea lor de implicare în contractul care urmează sa fie îndeplinit, dacă documentele prezentate sunt relevante în acest sens, conform prevederilor art. 172, alin. (4) din Legea nr. 98/2016 si ale art. 51 din H.G. nr. 395/2016. 5) Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita ofertantului să transmită informații si documente relevante referitoare la capacitatea tehnică si profesională a subcontractanților propuși, cu privire la partea/părțile din contract pe care aceștia urmează sa o/le îndeplineasca efectiv. În cazul în care din informațiile si documentele prezentate nu rezultă ca subcontractantul propus are capacitatea tehnică si profesională necesară pentru partea/parțile din contract pe care acesta urmează să o/le îndeplinească efectiv, autoritatea contractantă va respinge subcontractantul propus si va solicita ofertantului/candidatului o singura data înlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant care sa aiba capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le îndeplineasca efectiv, conform prevederilor art. 174 din Legea nr. 98/2016.
Pentru cele trei loturi, mai sus mentionate, autoritatea contractanta face urmatoarele precizari cu privire la sustinerea acordata de o terta persoana/terte persoane:1) Operatorul economic are dreptul sa invoce sustinerea unui/unor tert/terti în ceea ce priveste îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala, indiferent de natura relatiilor juridice existente între operatorul economic si tertul/tertii respectiv/respectivi. 2) Operatorul economic are dreptul să invoce susţinerea unui/unor terţ/terţi în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la calificările educaţionale şi profesionale prevăzute la art. 179 lit. g) din Legea nr. 98/2016, doar dacă terţul va desfăşura efectiv lucrările sau serviciile în legătură cu care sunt necesare respectivele calificări.3) În cazul în care operatorul economic îsi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocând si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci operatorul economic are obligatia de a dovedi autoritatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament în acest sens din partea tertului/tertilor. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul/candidatul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/ sustinatori va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.4) În cazul în care sustinerea tertului/tertilor vizeaza resurse netransferabile (cum ar fi experienta similara), angajamentul asigura autoritatii contractante îndeplinirea obligatiilor asumate prin acesta, în situatia în care contractantul întâmpina dificultati pe parcursul derularii contractului,5) Autoritatea contractanta va verifica daca tertul/tertii care asigura sustinerea în ceea ce priveste îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si/sau profesionala îndeplineste criteriile relevante privind capacitatea sau nu se încadreaza în motivele de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016.6) Daca tertul/tertii nu îndeplineste/îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea sau se încadreaza în unul dintre motivele de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167, din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va solicita, o singura data, ca operatorul economic sa înlocuiasca tertul/tertii sustinator/ sustinatori fara ca acest aspect sa aduca atingere principiului tratamentului egal prevazut la art. 2 alin. (2) lit. b) din Legea 98/2016.7) În scopul verificarii îndeplinirii criteriilor de calificare de catre tertul/tertii care acorda sustinere, autoritatea contractanta, în conditiile art. 183 alin. (1) din Legea 98/2016, poate solicita tertului/tertilor sustinator(i), oricând pe parcursul procesului de evaluare, documente si informatii suplimentare în legatura cu angajamentul dat sau cu documentele prezentate, în cazul în care exista rezerve în ceea ce priveste corectitudinea informatiilor sau documentelor prezentate sau cu privire la posibilitatea de executare a obligatiilor asumate prin respectivul angajament.8) În cazul în care contractantul întâmpina dificultati pe parcursul executarii contractului de achizitie publica/acordului-cadru, iar sustinerea acordata de unul sau mai multi terti vizeaza îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si profesionala, autoritatea contractanta va solicita ofertantului ca prin actul încheiat cu tertul /tertii sustinator(i) sa garanteze materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm. 9) În cazul în care operatorul economic demonstreaza îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si profesionala invocând sustinerea unui tert, DUAE include informatiile cu privire la tertul sustinator, conform art. 193, alin. (2) din Legea nr. 98/2016.
Pentru cele trei loturi, mai sus mentionate, autoritatea contractanta face urmatoarele precizari cu privire la participarea in asociere a doi sau mai multi operatori economici la procedura de achizitie publica: Odată cu depunerea DUAE, ofertantul trebuie sa prezinte un Acord sau o scrisoare preliminară de asociere, dacă este cazul, si va trebui sa contina cel putin urmatoarele informatii: - asociatii sunt responsabili solidar si nelimitat de executia integrala a contractului, la termen si în conditiile asumate prin acesta; - nominalizarea liderului formal al asocierii si membrii acesteia împreuna cu datele de identificare ale acestora; - comunicarile dintre autoritatea contractanta si membrii asocierii cu privire la desfasurarea procedurii de atribuire/executia contractului se vor face cu liderul asocierii; - partea/ partile din contract care urmeaza sa fie îndeplinita/îndeplinite de fiecare asociat în parte cu referire la activitatile ce revin fiecarui membru al asocierii.
I. LOT 1 - Achizitia de servicii de transport aerian intern pe baza de abonamente Ofertantul (individual sau asocierea), tertul sustinator, dupa caz, vor oferi informatii cu privire la experienta lor similara prin completarea DUAE indicand lista principalelor servicii prestate în cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani, din care sa rezulte ca a prestat servicii similare celor care fac obiectul prezentei achizitii, respectiv servicii de transport aerian pe baza de abonamente, in baza unuia sau mai multor contracte. Documentele justificative “documente/contracte/procese verbale de receptie” se vor prezenta la solicitarea autoritatii contractante doar operatorului clasat pe primul loc. Se vor prezenta certificate/documente/ recomandări/ procese-verbale de receptie (datate, semnate/contrasemnate si parafate de către beneficiar – o autoritate contractantă sau un beneficiar privat) prin care se confirmă realizarea unor servicii similare în conditiile mentionate, inclusiv beneficiarul contractului; tipul serviciilor şi cantitătile aferente; perioada de prestare a serviciilor; valoarea serviciilor; modul de îndeplinire a obligatiilor contractuale). Lot 2 Ofertantul (individual sau asocierea), tertul sustinator, dupa caz, vor oferi informatii cu privire la experienta lor similara prin completarea DUAE indicand lista principalelor servicii prestate în cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani, din care sa rezulte ca a prestat servicii similare celor care fac obiectul prezentei achizitii, respectiv servicii de transport aerian pe baza de abonamente, in baza unuia sau mai multor contracte. Documentele justificative “documente/contracte/procese verbale de receptie” se vor prezenta la solicitarea autoritatii contractante doar operatorului clasat pe primul loc. Se vor prezenta certificate/documente/ recomandări/ procese-verbale de receptie (datate, semnate/contrasemnate si parafate de către beneficiar – o autoritate contractantă sau un beneficiar privat) prin care se confirmă realizarea unor servicii similare în conditiile mentionate, inclusiv beneficiarul contractului; tipul serviciilor şi cantitătile aferente; perioada de prestare a serviciilor; valoarea serviciilor; modul de îndeplinire a obligatiilor contractuale). Lot 3 Ofertantul (individual sau asocierea), tertul sustinator, dupa caz, vor oferi informatii cu privire la experienta lor similara prin completarea DUAE indicand lista principalelor servicii prestate în cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani, din care sa rezulte ca a prestat servicii similare celor care fac obiectul prezentei achizitii, in baza unuia sau mai multor contracte. Documentele justificative “documente/contracte/procese verbale de receptie” se vor prezenta la solicitarea autoritatii contractante doar operatorului clasat pe primul loc. Se vor prezenta certificate/documente/ recomandări/ procese-verbale de receptie (datate, semnate/contrasemnate si parafate de către beneficiar – o autoritate contractantă sau un beneficiar privat) prin care se confirmă realizarea unor servicii similare în conditiile mentionate, inclusiv beneficiarul contractului; tipul serviciilor şi cantitătile aferente; perioada de prestare a serviciilor; valoarea serviciilor; modul de îndeplinire a obligatiilor contractuale). Pentru calculul echivalentei leu/alta valuta se va avea in vedere cursul mediu anual comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. In acest sens, ofertantul va completa DUAE cu informatiile mentionate anterior, in conformitate cu prevederile art. 179, alin. (11), lit. b) din Legea nr. 98/2016.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE vor fi prezentate astfel: (i) pentru LOT 1 - Achizitia de servicii de transport aerian intern pe baza de abonamente, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, intocmit dupa aplicarea criteriului de atribuire; (ii) pentru LOT 2 - Achizitia de servicii de transport aerian international, destinatia Bruxelles (dus-intors) pe baza de abonamente, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, intocmit dupa aplicarea criteriului de atribuire; (iii) pentru III. LOT 3 - Achizitia de servicii de transport aerian intern si international (dus-intors) pe baza de bilete de avion, la solicitarea autoritatii contractante, de toti operatorii economici declarati admisi la finalizarea procesului de evaluare a ofertelor.
Modalitatea de indeplinire: Se va completa si prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art. 193 din Legea nr. 98/2016. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE vor fi prezentate astfel: (i) pentru LOT 1 - Achizitia de servicii de transport aerian intern pe baza de abonamente, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, intocmit dupa aplicarea criteriului de atribuire; (ii) pentru LOT 2 - Achizitia de servicii de transport aerian international, destinatia Bruxelles (dus-intors) pe baza de abonamente, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, intocmit dupa aplicarea criteriului de atribuire; (iii) pentru III. LOT 3 - Achizitia de servicii de transport aerian intern si international (dus-intors) pe baza de bilete de avion, la solicitarea autoritatii contractante, de toti operatorii economici declarati admisi la finalizarea procesului de evaluare a ofertelor.
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire (atat liderul de asociere cat si asociatul/asociatii) cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin Acordul sau scrisoarea preliminara de asociere si prin completarea DUAE vor fi prezentate astfel: (i) pentru LOT 1 - Achizitia de servicii de transport aerian intern pe baza de abonamente, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, intocmit dupa aplicarea criteriului de atribuire; (ii) pentru LOT 2 - Achizitia de servicii de transport aerian international, destinatia Bruxelles (dus-intors) pe baza de abonamente, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, intocmit dupa aplicarea criteriului de atribuire; (iii) pentru III. LOT 3 - Achizitia de servicii de transport aerian intern si international (dus-intors) pe baza de bilete de avion, la solicitarea autoritatii contractante, de toti operatorii economici declarati admisi la finalizarea procesului de evaluare a ofertelor. În cazul participarii la procedura cu oferta comuna, cerintele privind capacitatea tehnica si/sau profesionala pot fi îndeplinite prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (asocierii). Cerintele de calificare privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale vor fi îndeplinite de fiecare asociat în parte, în conformitate cu partea/partile din contract pe care acestia o vor executa conform acordului de asociere prezentat. Nota: Asociatul/ții nu trebuie să se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire
Lot 1 Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerințelor cu privire la capacitatea tehnică şi profesională: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. La solicitarea autorității contractante ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor va prezenta documente justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE. Confirmarea îndeplinirii cerintei de calificare referitoare la capacitatea tehnica se face prin prezentare certificate/recomandari/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul privat beneficiar pentru servicii similare prestate de ofertant. Lot 2 Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerințelor cu privire la capacitatea tehnică şi profesională: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. La solicitarea autorității contractante ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor va prezenta documente justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE. Confirmarea îndeplinirii cerintei de calificare referitoare la capacitatea tehnica se face prin prezentare certificate/recomandari/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul privat beneficiar pentru servicii similare prestate de ofertant. Lot 3 Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerințelor cu privire la capacitatea tehnică şi profesională: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. La solicitarea autorității contractante, ofertantii declarati admisi la finalizarea procesului de evaluare a ofertelor vor prezenta documente justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE.
2019-04-17
15:00
2019-08-17
2019-04-17
15:00
In SEAP
Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cad în sarcina operatorului economic. Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al continutului, pe toata perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă si asumată de ofertant. Documentele redactate în altă limbă decât limba română, vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română.
Note:
1) Referitor la clarificări: solicitările de clarificări cu privire la documentatia de atribuire si raspunsurile la acestea se vor posta în mod exclusiv in SEAP, autoritatea contractantă urmând sa nu dea curs solicitărilor adresate prin altă modalitate de comunicare. Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: conform prevederilor art. 160 si 161 din Legea nr. 98/2016;
2) Referitor la contestatii se vor aplica prevederile Legii nr.101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;
3) Comisia de evaluare va transmite solicitările de clarificări privind ofertele depuse, in SEAP. Operatorii economici vor transmite răspunsurile la clarificări și eventualele documente solicitate pe parcursul evaluării ofertelor prin intermediul SEAP, integral in sectiunea corespunzătoare respectivei solicitări, sub forma unuia sau a mai multor documente/fișiere distincte semnate cu semnătura electronică extinsă;
4) Pentru documentele de calificare si selecție, operatorii economici vor depune in SEAP până la data limită de depunere a ofertelor formularul DUAE;
5) Persoana responsabila pentru derularea procedurii de atribuire: Carmen Radu.
In vederea completarii DUAE de catre operatorii economici interesati acestia vor accesa urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter si: https://ec.europa.eu/tools/espd
Autoritatea contractantă poate solicita ofertanților pe durata desfășurării procedurii să depună toate sau o parte din documentele justificative ca dovadă a informațiilor cuprinse in DUAE, conform art. 196 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Conform Legii 101/2016.
Serviciul Investiții și Achiziții
Bulevardul Libertăţii nr. 12, sector 5
București
040129
+40 214089604
carmen.radu@mmediu.ro
+40 213163704
www.mmediu.ro
2019-03-11
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.