Căutare

România-Bucureşti: Servicii de programare şi de consultanţă software

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Mar 14, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Oficiul Național al Registrului Comerțului
14942091
Bulevardul Unirii nr. 74
Bucureşti
030837
Valentin Vladu
+40 213160809
valentin.vladu@onrc.ro
+40 213160808
www.onrc.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Implementarea unui sistem informatic pentru îmbunătățirea capacității de publicare a actelor operatorilor economici, de colaborare între angajați și de asigurare a [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
1494209120186CP119317
Implementarea unui sistem informatic pentru îmbunătățirea capacității de publicare a actelor operatorilor economici, de colaborare între angajați și de asigurare a securității și monitorizării sistemului informatic integrat ce susține procesele de furnizare a serviciilor publice aflate în responsabilitatea Oficiului Naţional al Registrului Comerţulu, prin prestarea de servicii implementare si punere in functiune (analiza/proiectare/dezvoltare/testare/instalare/configurare/instruire), livrarea de infrastructura HW, software, conform caietului de sarcini.
Autoritatea contractanta va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări în a 11-a zi înainte de data limita stabilită pentru depunerea ofertelor. Numărul zilelor până la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor: 15 zile (cincisprezece zile).
21465405.1
La sediul ONRC, ORCT București și ORCT Brașov cu adresele prevăzute in Anexa 1 din caietul de sarcini.
Implementarea unui sistem informatic pentru îmbunătățirea capacității de publicare a actelor operatorilor economici, de colaborare între angajați și de asigurare a securității și monitorizării sistemului informatic integrat ce susține procesele de furnizare a serviciilor publice aflate în responsabilitatea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, prin prestarea de servicii implementare si punere in functiune (analiza/proiectare/dezvoltare/testare/instalare/configurare/instruire), livrarea de infrastructura hardware (servere, rack-uri, switch-uri, echipament de stocare etc.), software. Informatii detaliate se regasesc in caietul de sarcini.
Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului
5
Experiența profesională a personalului
15
Capabilități soluție tehnică — subcriteriul 5
1.5
Capabilități soluție tehnică — subcriteriul 4
1.5
Capabilități soluție tehnică — subcriteriul 3
1.5
Capabilități soluție tehnică — subcriteriul 2
1.5
Capabilități soluție tehnică — subcriteriul 16
1.5
Capabilități soluție tehnică — subcriteriul 20
1.5
Capabilități soluție tehnică — subcriteriul 15
1.5
Capabilități soluție tehnică — subcriteriul 1
1.5
Capabilități soluție tehnică — subcriteriul 18
1.5
Capabilități soluție tehnică — subcriteriul 17
1.5
Capabilități soluție tehnică — subcriteriul 14
1.5
Capabilități soluție tehnică — subcriteriul 13
1.5
Capabilități soluție tehnică — subcriteriul 12
1.5
Capabilități soluție tehnică — subcriteriul 11
1.5
Capabilități soluție tehnică — subcriteriul 6
1.5
Capabilități soluție tehnică — subcriteriul 10
1.5
Capabilități soluție tehnică — subcriteriul 9
1.5
Capabilități soluție tehnică — subcriteriul 7
1.5
50
15
Proiectul „Consolidarea capacității instituționale a Oficiului Național al Registrului Comerțului, a sistemului registrului comerțului și a sistemului de publicitate l... detalii pe www.e-licitatie.ro
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Cerinta nr. 1: neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. Ofertantii/membrii asocierii/subcontractantii/tertii sustinatori nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: ofertantii/membrii asocierii/subcontractantii/tertii sustinatori vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor. Inainte de atribuirea contractului, AC va solicita ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea criteriilor de calificare, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE. Se vor solicita/prezenta următoarele documente justificative, valabile (actuale/reale) la momentul prezentării acestora:
1) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor şi a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.), la momentul prezentării;
2) Cazierul judiciar al operatorului economic, respectiv cazierul judiciar pentru fiecare dintre persoanele membre ale organului de administrare, de conducere sau supraveghere al respectivului operator economic, respectiv persoane care au puterea de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de Ministerul Justiţiei — Oficiul Registrului Comerţului/Actul constitutiv al operatorului economic;
3) După caz, alte documente prin care operatorul economic demonstrează că se încadrează în situaţiile de excepţie care nu determină excluderea din procedură, prevăzute la art. 165 alin. (3), art. 166, art. 167 alin.(2), respectiv art. 171 din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare;
4) După caz, orice alte documente echivalente edificatoare, conform prevederilor art. 168 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 168 alin. (3) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit operatorul economic nu se emit documente de natura celor de mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, se va accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.
Cerinta nr. 2: ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 58–63 din Legea nr. 98/2016. Declaratia pe proprie raspundere privind inexistenta conflictului de interese, completata conform modelului pus la dispozitie de catre autoritatea contractanta in sectiunea Formulare, se va depune de catre toti ofertantii odata cu DUAE.
Persoanele ce detin functie de decizie in cadrul Oficiului National al Registrului Comertului:
— Valentina Burdescu — director general,
— Anca Daniela Safta — director general adjunct,
— Elena Cerasela Branescu — director general adjunct,
— Georgeta Balan — director Directia economica,
— Bogdan Mihail Burdescu — director Directia Contencios,
— Gabriel Condesteanu — director Directia IT,
— Rodica Tatiana Soroiu, Danut Florian Tiparu, Valentin Vladu, Stefanel Ivan, Sorin Bores Seredenciuc, Olivia Badea, Cristina Halip, Dan Cristian Tanase, Manuel Mihai Mardale, Simona Gabriela Vasilescu, Bogdan Gabriel Gheorghe, Danut Florian Tiparu, Irina Delia Epure, Marinela Slatineanu, Raluca Codruta Floroiu, Daniela Stefan [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Capacitatea tehnica si/sau profesionala poate fi dovedita prin sustinerea unui/unor tert/terti, în conformitate cu prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre operatorul economic si tertul/tertii respectivi.
În cazul în care ofertantul are subcontractanți, ofertantul are obligația de a cuprinde în oferta sa denumirea subcontractanților si datele de contact ale acestora, partea/părțile din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceștia, valoarea la care se ridica partea/părțile respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspecte. Răspunderea contractantului in ceea ce privește modul de îndeplinire a contractului de achizitie publica nu este diminuata în cazul în care o parte/parti din contract sunt indeplinite de subcontractanti.
În cazul în care mai multi operatori economici participa în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul în care mai multi operatori economici participa în comun la procedura de atribuire, acestia vor raspunde în mod solidar pentru executarea contractului.
Operatorul economic trebuie sa demonstreze că, in ultimii 3 ani, a prestat servicii și a livrat produse similare, in valoare cumulată de minim de 10 000 000 RON, fara TVA, la nivelul a unul sau mai multe contracte. Prin servicii și produse similare se înteleg:
1) Servicii de dezvoltare și implementare sistem informatic pentru care s-au parcurs minim următoarele etape: analiza și proiectare, personalizare/configurare/instalare și servicii de testare;
2) Livrarea și instalarea de echipamente hardware de tip server, storage, switch;
3) Livrarea și instalarea de produse software.
Precizari: ultimii 3 ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor. In cazul in care autoritatea contractanta este nevoita, indiferent de motive, sa procedeze la decalarea termenului-limita stabilit pentru depunerea ofertelor, publicand in acest sens o erata, limita inferioara a perioadei de 3 ani se extinde cu perioada de timp aferenta decalarii, urmand a fi considerata îndeplinita cerinta pentru toti operatorii care au prezentat dovada finalizarii contractului de experienta similara in intervalul de timp nou rezultat. Decalarea termenului-limita stabilit pentru depunerea ofertelor si stabilirea astfel a unei noi date nu pot conduce in mod automat la respingerea unui ofertant pe motiv ca experienta lui similara este situata in afara perioadei de 3 ani raportate la noua data-limita de depunere a ofertelor, atat timp cat acesta, la data initial stabilita în anuntul de participare, indeplinea cerinta astfel cum a fost aceasta solicitata. In situatia în care ofertantul a fost infiintat sau si-a inceput activitatea economica de mai putin de 3 ani, se va lua în considerare prezentarea informatiilor corespunzatoare perioadei efective de activitate. Pentru o evaluare unitara a modului de indeplinire a cerintei, eventuala conversie RON-alta valuta se face prin raportare la cursul mediu anual comunicat de Banca Nationala a Romaniei. Cursul RON/alta valuta ce va fi luat în calcul pentru anul in curs este cursul stabilit de BNR la data publicarii anuntului de participare pentru prezenta procedura.
1.2 Numărul contractelor prin care se demonstrează experienţa similară nu este limitat. Nu se impune niciun prag valoric minim, distinct, pentru vreuna dintre activităţile pentru care este obligatorie demonstrarea experienței similare.
DUAE completat de ofertant în care se vor include informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, inclusiv masurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se ataseaza DUAE si angajamentul ferm ale tertului sustinator/angajamentele ferme ale tertilor sustinatori din care trebuie sa rezulte modul efectiv în care tertul/tertii sustinatori vor asigura îndeplinirea angajamentului. Tertul/tertii sustinatori vor completa DUAE cu informatii care prezinta relevanta pentru sustinerea acordata in cadrul procedurii de atribuire, precum și documentele transmise ofertantului de către terţul susţinător, din care să rezulte modul efectiv prin care terţul susţinător va asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirma faptul ca va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activitati pentru care a acordat sustinerea, fie prin indicarea resurselor tehnice si profesionale pe care le va pune la dispozitie ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Autoritatea contractanta respinge tertul sustinator propus daca acesta nu îndeplineste cerintele de calificare privind capacitatea sau se încadreaza printre motivele de excludere si solicita candidatului/ofertantului, o singura data, înlocuirea acestuia si prezentarea unui alt tert, cu respectarea principiului tratamentului egal.
Ofertantii includ informatiile cu privire la subcontractanti în DUAE. In cazul in care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/subcontractantilor, se va prezenta cate un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia. Acordul de subcontractare se va prezenta odata cu DUAE de catre toti ofertantii participanti la procedura. Subcontractantii precizeaza in DUAE toate informatiile care prezinta relevanta din perspectiva capacitatilor subcontractantilor pe care se bazeaza ofertantul in cadrul procedurii de atribuire. In cazul subcontractantilor pe ale caror capacitati ofertantul nu se bazeaza, atunci acestia vor prezenta DUAE doar în scopul demonstrarii neincadrarii in motivele de excludere. Conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă solicită ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare şi selecţie, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE.
Completarea DUAE. Fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE in care vor include informatiile cu privire la modul de indeplinire a cerintelor de capacitate tehnica si profesionala proportional cu cota de implicare în executarea viitorului contract. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta contractul/acordul de asociere. Contractul/acordul de asociere trebuie sa mentioneze ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea contractului. Documentele justificative, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Se va completa DUAE. La nivelul DUAE trebuie precizate urmatoarele informatii: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, valoarea contractului (exprimata in RON fara TVA), beneficiarul, obiectul detaliat, perioada de livrare, data si numarul documentului de receptie/certificatului constatator, calitatea ofertantului in contract, ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil, modul de indeplinire a obligatiilor contractuale si, daca este cazul, eventualele prejudicii. Se vor solicita ca şi documente justificative documente suport relevante: certificate/documente emise sau contrasemnate de autorităţile contractante sau clienţii privaţi, beneficiari ai livrărilor, cum ar fi procese-verbale de recepţie cantitativă şi calitativă, recomandări sau orice alte documente edificatoare echivalente care să ateste livrarea/prestarea efectivă a produselor/serviciilor din DUAE. Pentru a-şi demonstra capacitatea de a furniza aplicaţii software, ofertantul trebuie să facă dovada faptului că aplicaţiile dezvoltate şi implementate au fost recepţionate, respectiv au fost/sunt funcţionale. Documentele prezentate trebuie să fie valabile (actuale/reale) la data prezentării. Documentele emise într-o altă limbă decât limba română vor fi însoţite de traduceri autorizate în limba română. În cazul în care ofertantul demonstrează îndeplinirea cerinţei minime privind experienţa similară invocând susţinerea acordată de către o altă persoană, conform prevederilor art. 182 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, acesta se consideră a fi calificat dacă terţul susţinător demonstrează îndeplinirea cerinţei minime solicitate prin prezentarea documentelor relevante. Totodată, în acest caz, este obligatorie prezentarea angajamentului ferm al persoanei susţinătoare respective, precum și documentele transmise ofertantului de către terţul susţinător, din care să rezulte modul efectiv prin care terţul susţinător va asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. În cazul în care ofertantul este un grup de operatori economici, cerinţa minimă privind experienţa similară poate fi îndeplinită prin cumul. Documentele justificative solicitate in sustinerea cerintei se vor prezenta de catre operatorul economic clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, la solicitarea autoritatii contractante. Autoritatea contractanta are dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al serviciilor/produselor ce fac obiectul contractului prezentat drept experienta, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant.
2019-04-16
15:00
2019-08-16
2019-04-16
15:00
In SEAP.
Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al continutului, pe toata per de valab stab de catre AC si asumata de ofertant. Clasamentul ofertelor se stabileste prin ordonarea descrescatoare a punctajelor respective, oferta câstigatoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu cel mai mare punctaj maxim total rezultat in urma aplicarii criteriului de atribuire cel mai bun raport calitate-pret. Departajarea ofertelor cu punctaj egal, situate pe primul loc: in cazul in care vor exista punctaje egale, autoritatea contractanta va departaja oferta castigatoare dupa punctajul cel mai mare obtinut la criteriul: pretul ofertei. Daca si dupa aceasta departajare exista egalitate, se vor departaja dupa punctajul maxim obtinut la criteriul — capabilitati solutie tehnica. Daca si dupa aceasta exista egalitate, se vor departaja dupa punctajul maxim obtinut la criteriul — experiența profesionala a personalului. Daca si dupa aceasta deparajare exista egalitate, se vor departaja dupa punctajul maxim obtinut la criteriul: demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului. In cazul in care persista egalitatea, pentru departajare Autoritatea va solicita operatorilor economici in cauza noi propuneri financiare. Pe parcursul procesului de reofertare, AC poate solicita clarif cu privire la doc primite de la ofertanti, fiind incidente disp alin. (1) al art. 136 din HG 395/2016. Conf Notificarii ANAP nr. 247/6.9.2016 (transmisa si op ec sub nr. 253/6.9.2016) cu privire la modalitatea de transmitere a solicitarilor de clarif si a inf suplim la doc de atrib/raspunsurile formulate în cazul desfas proced de atrib a contractelor de achiz, pt transmiterea solicit de clarif privind doc de atrib, operatorii ec se vor inreg în SEAP (https://sicap-prod.e-licitatie.ro) ca operator ec conf prev art. 5 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 si vor transmite solicitarile avand în vedere termenele de raspuns ale AC prev la art. 160–161 din Legea nr. 98/2016. Orice comunicare, solicit, informare si altele asemenea vor fi transmise in scris prin SEAP.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Bucureşti
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 8 din Legea nr. 101/2016.
Direcția Contencios a Oficiului Național al Registrului Comerțului
Bulevardul Unirii nr. 74, Bl. J3b, sector 3
Bucureşti
030837
+40 213160809
onrc@onrc.ro
+40 213137434
www.onrc.ro
2019-03-11
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.