Căutare

România-Bucureşti: Servicii poştale şi de curierat

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Mar 14, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Registrul Auto Român — R.A.
RO 1590236
Calea Griviței nr. 391A
Bucureşti
010719
Ion Dumitrescu
+40 212027000-296
ionut@rarom.ro
+40 213197433
www.rarom.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
R.A. cu surse proprii
Activități de testări și analize tehnice
„Achiziția de servicii de transport rapid de documente și marfă în trafic intern și internațional”
1590236-2019-123
Obiectul contractului constă în achiziţia de servicii de transport rapid de documente şi marfă în trafic intern şi internaţional.
Orice operator economic interesat pentru participarea la procedura de achiziţie are dreptul de a solicita clarificări sau informaţii suplimentare în legătură cu documentaţia de atribuire. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor: 18. În măsura în care solicitările de clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentaţia de atribuire vor fi adresate în termenul prevăzut în anunțul de participare, răspunsul autorității contractante la aceste solicitări va fi transmis in a 10-a zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
Reprezentanţele R.A.R. — R.A., conform caietului de sarcini.
— valoare maximă acord-cadru: 2 700 000 RON fără TVA,
— valoare minimă acord-cadru: 2 500 000 RON fără TVA,
— valoare minimă contract subsecvent: 607 740 RON, fără TVA,
— valoare maximă contract subsecvent: 652 120 RON, fără TVA.
Numărul curierilor implicați în îndeplinirea contractului care sunt unici întreținători de familie, reprezintă un factor cu o puternică caracteristică socială și cu un [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
10
90
48
— completare DUAE care confirma ca operatorul economic nu se afla în niciuna din situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016,

— ofertanţii, asociaţi, terţii susţinători, subcontractanţii după caz vor completa propriul DUAE cu informaţiile prev. la art. 170, 183 si 193 din Legea nr. 98/2016 şi art. 150 alin. (2) din H.G. 395/2016 modificată şi completată prin HG nr. 866/2016 (se va consulta Ghidul de utilizare DUAE elaborat de ANAP disponibil la adresa www.anap.gov.ro),

— ofertanţii vor prezenta anexat DUAE acordul subcontractanţilor [art. 150 alin. (2) din H.G. 395/2016 modificată şi completată prin HG nr. 866/2016] şi angajamentele terţilor susţinători [art. 182 alin. (3) şi (4) din Legea 98/2016], dacă este cazul,

— încadrarea într-una din situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016 atrage excluderea operatorului economic din procedura de atribuire în orice moment (art. 169 din Legea nr. 98/2016). În cazul în care subcontractantul, terţul/terţii, susţinătorul/susţinătorii se află în situaţiile de excludere menţionate la art. 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă solicită, o singură dată, ca operatorul economic să-i înlocuiască [art. 170 alin. (2) şi art. 183 alin. (2) din Legea nr. 98/2016].


Se va prezenta Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59–60 din Legea 98/2016 (conform formularului din Capitolul III).
Modalitate de indeplinire: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul. Aceste documente pot fi: certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) informaţiile cuprinse în aceste documente să fie valabile/reale la data prezentării; cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167 din Legea 98/2016, conform model atasat; după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de excepţiile/derogările prevăzute la art. 165 alin. (3), art. 166 alin., art. 167 alin. (2) şi art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice; dupa caz, orice alte documente echivalente edificatoare, conform prevederilor art. 168 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.


In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare membru al asocierii are obligatia de a demonstra îndeplinirea cerintelor de mai sus.
Se solicită DUAE inclusiv pentru asociati subcontractant/terţul susţinător (art. 170, art. 183, art. 193 din Legea 98/2016).


Împuternicire, dacă reprezentantul legal al ofertantului nu este persoana care semnează olograf toate documentele ofertei, se va completa formularul F4 din Capitolul III.
Împuternicire, dacă reprezentantul legal al ofertantului nu este persoana care semnează electronic toate documentele ofertei.
Se vor depune, odată cu DUAE, următoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, a acordului de subcontractare și/sau a acordului de asociere, după caz.
Nedepunerea acestora odată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertențe de formă ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât și ale subcontractantului/terțului susținător.
Pentru pers [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
Ofertantul (individual sau asocierea), terţul susţinător, după caz, vor oferi informaţii cu privire la capacitatea sa economică şi financiară. Operatorii economici participanţi la procedura de atribuire vor completa Documentul Unic de Achiziţie European (DUAE), cu informaţiile aferente propriei situaţii, referitoare la cifrele de afaceri corespunzătoare datelor din situaţiile financiare anuale la 31 decembrie pentru anii 2015, 2016 şi 2017. Se solicită media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani — 2015, 2016, 2017 — să fie de minim 652 120 RON. În situaţia în care ofertantul a fost înfiinţat sau şi-a început activitatea economică în mai puţin de 3 ani, se solicită prezentarea datelor privind cifra de afaceri, corespunzător perioadei efective de activitate. Dovada îndeplinirii cerinţelor privind situaţia economică şi financiară: prin prezentarea situaţiilor financiare sau a extraselor din situaţiile financiare la 31 decembrie (pentru anii 2015, 2016, 2017) sau alte documente echivalente, din care să rezulte informaţii referitoare la cifra de afaceri. Pentru operatorii economici nerezidenţi (străini): în măsura în care publicarea bilanţurilor contabile nu este prevăzută de legislaţia ţării de origine/tarii în care este stabilit operatorul economic, atunci acesta va prezenta alte documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situaţiei economice si financiare a operatorului economic. Conversia lei/altă monedă se va realiza la cursul mediu anual stabilit de BNR pentru fiecare an în parte.
Capacitatea economică și financiară poate fi susținută în conformitate cu art. 182 alin. (1), (3) şi (4) şi art. 184 din Legea 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare. Ofertantul va completa DUAE cu privire la capacitatea sa economică şi financiară inclusiv cu informaţii referitoare la terţ/terţi susţinător/susţinători, după caz. În cazul în care ofertantul demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară bazându-se pe capacităţile altor entităţi, invocând, după caz, susţinerea unui/unor terţ/terţi, DUAE, împreună cu angajamentul de susţinere, trebuie să fie completat separat şi de către terţul/terţii susţinător/susţinători pe a căror capacitate se bazează ofertantul. DUAE prezentat de terţul/terţii susţinător/susţinători va include toate informaţiile referitoare la neîncadrarea în situaţiile prevăzute de art. 164, 165 şi 167 din Legea 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare (art. 183 Legea 98/2016), precum şi informaţiile prevăzute de art. 193 alin. (1) lit. b) şi c), care prezintă relevanţă pentru susţinerea acordată în cadrul procedurii de atribuire respective. În cazul unei oferte comune sunt aplicabile prev. art. 185 alin. (2). Fiecare membru asociat va depune propriul DUAE. Documentele justificative care probează cele asumate în angajamente (bilanţ/raport audit/orice documente relevante) vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire. Autoritatea contractantă poate solicita depunerea tuturor sau a unora dintre documentele indicate în vederea probării celor asumate prin DUAE, în orice moment pe durata desfăşurării unei proceduri de atribuire, dacă acest lucru este necesar. Documente probante: Angajamente de susţinere (formularele din Capitolul III, după caz), cu anexe la acestea, din care să rezulte modul efectiv prin care terţul susţinător va asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere. Documentele de susţinere din ofertă vor deveni anexe la contract.
Ofertantul (individual sau asocierea), terţul susţinător, după caz, vor oferi informaţii cu privire la experienţa lor similară. Modalitatea de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: operatorii economici participanţi la procedura de atribuire vor completa Documentul Unic de Achiziţie European (DUAE), cu informaţiile aferente propriei situaţii, respectiv principalele prestări de servicii din ultimii 3 ani (2015, 2016 și 2017) raportaţi la termenul limită de depunere a ofertelor), cu date privind valori sau cantităţi, după caz, perioade de livrare, beneficiari, din care să reiasă că ofertantul/terţul susţinător a prestat servicii similare (servicii poștale și de curierat), a cărui valoare/a căror valoare cumulată să reprezinte cel puțin 652 120 RON, prin unul/mai multe contracte. Această solicitare este necesară pentru gestionarea corespunzătoare a contractului care derivă din experienţa acumulată de operatorul economic în derularea unor contracte având un obiect similar, respectiv servicii de curierat, cu scopul de a evita o eventuală neîndeplinire a contractului. 
În situaţia în care ofertantul a fost înfiinţat sau şi-a început activitatea economică în mai puţin de 3 ani, informaţiile prezentate vor conţine date corespunzătoare perioadei efective de activitate.
Prestările de servicii se confirmă prin prezentarea de certificate/documente emise sau contrasemnate de către o autoritate sau de către clientul beneficiar (contracte, recomandări, procese-verbale, documente constatatoare sau orice alte documente doveditoare ale experienţei similare).
Pentru asocieri (fiecare dintre asociaţi), terţul susţinător/terţii susţinători, subcontractantul/subcontractanți: se solicită tuturor ofertanților ca odată cu depunerea DUAE să prezinte acordul de asociere (pentru asociat/asociați), angajamentele de susţinere (formularele din Capitolul III), cu anexe la acestea, din care să rezulte modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora (pentru terțul/terții susținători), acordul de subcontractare (pentru subcontractant/subcontractanți); aceste documente vor deveni anexe la contract.
Conversia RON/altă monedă se va realiza la cursul mediu anual stabilit de BNR pentru fiecare an în parte, aferent datelor prezentate.
Ofertantul (individual sau în asociere) va completa DUAE. Oferta va conţine şi DUAE completat de terţul susţinător (după caz) cu informaţii referitoare la numărul și data contractului/contractelor invocat/invocate drept experiență similară, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție, precum și ponderea și/sau activitățile pentru care a fost responsabil. Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, la solicitarea autorităţii contractante, va prezenta documentele justificative, ca dovadă a susţinerii informaţiilor incluse în DUAE. Autoritatea contractantă poate solicita depunerea tuturor sau a unora dintre documentele indicate, în vederea probării celor asumate prin DUAE, în orice moment pe durata desfăşurării unei proceduri de atribuire, dacă acest lucru este necesar.
2019-04-22
15:00
2019-07-22
2019-04-22
15:00
In SEAP.
DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa:
— https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter
(instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro) sau 
— https://ec.europa.eu/tools/espd
Entitatea contractanta poate solicita ofertantilor pe durata desfasurarii procedurii sa depuna toate sau o parte din documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE. Autoritatea contractanta are obligatia de a retine garantia de participare, conform prevederilor art. 37 din HG 395/2016 atunci când ofertantul se afla în oricare dintre urmatoarele situatii:
(a) îsi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia,
(b) oferta sa fiind stabilita câstigatoare, nu constituie garantia de buna executie în termenul prevazut la art. 39 alin. (3) din HG 395/2016,
(c) oferta sa fiind stabilita câstigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica/acordul-cadru în perioada de valabilitate a ofertei.Restituirea garantiei se realizeaza potrivit art. 38 din HG nr. 395/2016; ofertanţii necâştigători vor preciza contul şi banca în care se va face restituirea GP.
Informarea ofertanţilor/comunicarea rezultatului procedurii-conform art. 214, art. 215 din Legea nr. 98/2016 şi art. 142 din HG 395/2016;Încheierea contractului — conform art. 143 şi art. 144 din Normele la Legea 98/2016.

Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va/vor interveni concret pentru a duce la îndeplinire respectivele obligații pentru care a acordat susținerea, fie prin indicarea resurselor financiare pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru).

Conform prevederilor art. 184 din Legea nr. 98/2016, prin angajamentul ferm, terțul/terții se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie publică. Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/susținători se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajament.


Autoritatea contractantă respinge terțul susținător propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere și solicită candidatului/ofertantului o singură dată — înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt terț, cu respectarea principiului tratamentului egal.
În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE în care vor include informațiile cu privire la modul de îndeplinire a cerințelor de capacitate economică și financiară proporțional cu cota de implicare în executarea viitorului contract.

La solicitarea autorității contractante, doar ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta documente justificative ale asociaților care probează îndeplinirea cerinței privind capacitatea economică și financiară.

— Lipsa integrală a propunerii tehnice şi/sau financiare are ca efect respingerea ofertei ca neconformă.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Termenele de depunere a contestației și de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute în Legea nr. 101/2016.
2019-03-11
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.