Căutare

România-Bucureşti: Echipament de măsurare a distanţei (DME)

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Mar 14, 2019
   Română
   Altele

Textul original

R.A. Romatsa — Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian
RO1589932
Str. Ion Ionescu de la Brad nr. 10
Bucureşti
013813
Adrian Cojoc
+40 212083528
adrian.cojoc@romatsa.ro, petronela.dionise@romatsa.ro, gabriela.enache@romatsa.ro, magda.dinu@romatsa.ro, bogdan.tintar@romatsa.ro
+40 212083564
www.romatsa.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Regie autonomă
Activități aeroportuare
Asigurare infrastructură PBN (Performance Based Navigation) — achiziția 15 sisteme DME
P1589932/2019/0100
Achizitia 15 bucati sisteme DME ce va fi realizata in 4 etape, detaliate in caietul de sarcini.
Autoritatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare, astfel:
— cu 30 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care acestea au fost adresate in termen de 40 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor si
— cu 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care acestea au fost adresate in termen de 20 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 40 si 20.
Solicitarile de clarificari pot fi transmise atat in limba romana, cat si in limba engleza. Autoritatea contractanta va raspunde acestor solicitari in limba romana.
3750000
Livrarea sistemelor, instalarea si punerea in functiune, precum si prestarea tuturor serviciilor aferente va avea loc in fiecare locatie mentionata in caietul de sarcini.
Conform caietului de sarcini finalizarea proiectului are loc in doua faze:
Faza I. Implementare Acord INEA DME/PBN (SPICE) — Proiect SPICE (Synchronised Performance Based Navigation Implementation Cohesion Europe) — activitatea 6.3. DME coverage improvement în LRBB — achiziție 12 buc. Sisteme DME și servicii de evaluare a amplasamentelor, școlarizare, testare FAT și SAT, instalare și punere în funcțiune — etapizat, astfel:
1) Etapa 1 — achiziția 3 buc. sisteme DME (Iași) — perioada 2019;
2) Etapa 2 — achiziția 5 buc. sisteme DME (București — 3 buc. și Bacău — 2 buc.) — perioada 2019/2020;
3) Etapa 3 — achiziția 4 buc. sisteme DME (Cluj — 2 buc. și Arad 2 buc.) — perioada 2020.
Faza II. Îmbunătățire acoperire PRNAV în TMA Constanța — achiziție 3 buc. Sisteme DME și servicii de evaluare amplasament, școlarizare, testare FAT și SAT, instalare și punere în funcțiune, astfel:
4) Etapa 4 — achiziția 3 buc. sisteme DME (Constanța) — perioada 2020.
Punctaj acordat calității studiilor de acoperire — maxim 400 puncte
13.33
Punctaj acordat pentru termen livrare — maxim 300 puncte
10
Punctaj acordat dotări/performanțe/funcționalități — maxim 800 puncte
26.67
Pt1 — garanție suplimentară acordată de furnizor sistemelor, peste perioada minimă solicitată în caietul de sarcini și modalitate de abordare pe perioada garanției [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
20
30
22
SPICE-Synchronized Performance Based Navigation Implementation Cohesion Europe- Grant AGREEMENT INEA/CEF/M2015/1125723
Conform Grant Agreement, INEA deconteaza 85 % din val. totală a achiziţiei a 12 sisteme DME din etapele 1–3, inclusiv serviciile aferente (11 836,208 RON) si 15 % din val. acestora va fi suportată de Romatsa (2 088 742 RON).
Val. celor 3 sisteme DME din Etapa 4 este suportata integral de Romatsa.
Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
La solicitarea autoritatii contractante numai candidatul/ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta urmatoarele documente justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE:
— certificat fiscal privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidate, valabil la momentul prezentarii acestuia in SEAP,
— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,
— daca este cazul — documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice,
— alte documente edificatoare, dupa caz.
Pentru ofertantii nerezidenti, în conformitate cu prevederile art. 168 alin. (3) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, în cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevazute la alin. (1) sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca în tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens. Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii acestora trebuie sa respecte regulile de evitare a conflictului de interese prevazute la art. 58, 60, 61, 62, 63 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si vor prezenta in acest sens o declaratie privind conflictul de interese. Documentele vor fi traduse în limba romana de catre un traducator autorizat.
Precizam ca numele persoanelor ce detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:
— Mircea Bostina — director general,
— Fanica Carnu — director general adjunct,
— Valentin Cimpuieru — director departament tehnic și dezvoltare,
— Doru Simionov — expert Serviciu SCP,
— Adriana Ciortoloman — expert Serviciu Coordonare Programe,
— Doina Moșneag — p. șef Serviciu Ses,
— Adrian Cojoc — sef Serviciu Proceduri si Monitorizare Achizitii,
— Constantina Vigiu — p. director Director Juridic si Administrativ,
— Andrei Surugiu — consilier Serviciul Juridic,
— Mădălina Leonte — referent de specialitate TUI,
— Ruxandra Dan — economist Serviciul TUI,
— Tatiana Bejan — expert Serviciul Financiar,
— Sorina Chirilescu — Serviciul Financiar,
— Adriana Nita — sef Serviciul Logistica,
— Sorin Popescu — Serviciul Logistica,
— Stelian Milanovici — Serviciul Investitii,
— Cosmin Dumitrescu — director tehnic,
— Aninel Cimpoeru — p. Sef Serviciu CNS,
— Cristinel Trandafir — expert Serviciul CNS,
— Magdalena Dinu — expert SPMA,
— Bogdan Tintar — expert SPMA.
În vederea verificarii informatiilor cuprinse în DUAE, conform art. 196 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, iar ofertantul are obligatia de a prezenta documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv:
— Pentru [...[ detalii pe www.e-licitatie.ro
Se solicită ca cifra de afaceri medie globală pe ultimii 3 ani, calculată de la data limită de depunere a ofertelor, să fie de cel puțin 6 000 000 euro sau echivalentul în altă valută. La calcularea echivalentei RON/euro sau RON/alta valuta se va lua in considerare cursul mediu anual comunicat de catre B.N.R. pentru anul respectiv.
In vederea indeplinirii cerintei privind capacitatea economica si financiara, ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE — Partea IV „Criteriile de selectie" — Sectiunea B „Capacitatea economica si financiara" — subsectiunea „Cifra de afaceri medie anuala", cu informatii corespunzatoare situatiei lor. Numai ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, situatiile financiare sau extrase din situatiile financiare aferente anilor respectivi sau orice alt document care sa faca dovada situatiei sale economice si financiare, conform celor completate initial la nivelul DUAE.
Nota: daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE — Partea IV „Criteriile de selectie" — Sectiunea B „Capacitatea economica si financiara" — subsectiunea „Cifra de afaceri medie anuala", cu informatii corespunzatoare situatiei lor.
Nota: pentru calcularea echivalentei in euro/alta valuta se va utiliza cursul mediu pentru anul respectiv publicat pe site-ul www.bnr.ro
Ofertantul va face dovada că în ultimii 3 ani, calculaţi până la data limită de depunere a ofertelor a livrat, instalat și pus în funcțiune echipamente similare în valoare de minim 2 000 000 euro sau echivalentul în altă valută. Valoarea de 2 000 000 euro poate fi realizată în cadrul unuia, maxim 3 contracte. Prin echipament similar se înțelege un echipament de radionavigație pentru măsurarea distanței folosit în aviație. Fiecare operator economic participant la procedura de achizitie va complete DUAE cu informatii corespunzatoare situatiei lor.
Fiecare operator economic participant la procedura va completa DUAE cu informatiile corespunzatoare situatiei lor. In vederea demonstrarii indeplinirii cerintei privind experienta similara operatorii economici pot prezenta certificate/documente emise sau contrasemnate de clientul beneficiar sau copii ale contractelor cu obiect principal similar. Se solicita experiența în furnizarea, instalarea și punerea în funcțiune de sisteme similare. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate initial la nivelul DUAE urmeaza a fi prezentate, numai la solicitarea autoritatii contractante, numai de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
2019-05-15
15:00
2019-11-15
2019-05-15
15:00
In SEAP.
1) Un operator economic poate participa la procedura numai daca este inregistrat in SEAP. Toata corespondenta dintre autoritatea contractanta si operatorii economici inainte si dupa depunerea ofertelor se realizeaza numai prin intermediul SEAP;
2) Corespondenta si toate documentele depuse de operatorii economici vor fi in limba romana si/sau engleza sau insotite de traducere autorizata in limba romana unde este specificat in documentatie. Oferta tehnica va fi depusa obligatoriu in limba engleza;
3) Documentatia de atribuire se posteaza integral în cadrul anuntului de participare publicat pe site-ul www.e-licitatie.ro
4) Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea „Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice. Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal [mentionat la Sectiunea II.1.4) din fisa de date a achizitiei] la rubrica de „Documentatii, clarificari si decizii" a anuntului de participare publicat pe site-ul www.e-licitatie.ro
5) Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse in SEAP la Sectiunea „Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea „Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte, semnate cu semnatura electronica a ofertantului;
6) Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare prevazute în Fisa de Date a achizitiei, ofertantul are dreptul si obligatia de a prezenta initial doar documentul unic european (DUAE) accesand urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter
Prin completarea acestui document se confirma ca sunt indeplinite cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate în documentatia de atribuire. Ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma îndeplinirea cerintelor de calificare, atunci când primeste din partea autoritatii contractante o solicitare în acest sens, în termenul prevazut în respectiva solicitare;
7) Limba care guverneaza contractul este limba romana; daca exista neconcordante intre varianta contractului in limba romana si varianta in limba engleza prevaleaza varianta contractului in limba romana. Toate comunicarile intre operatorul economic si Autoritatea Contractanta vor fi in limba romana si/sau engleza;
8) Pentru vizualizarea documentelor de atribuire anexate anuntului de participare disponibile pe SEAP trebuie utilizata o aplicatie care permite deschiderea si verificarea oricarui tip de document semnat electronic, indiferent de furnizorul certificatului si aplicatiei cu care au fost semnate documentele, in conditiile respectarii Legii 455/2001 privind semnatura ectronica;
9) Conform prevederilor art. 57 din Legea nr. 98/2016, ofertantul va preciza în cadrul ofertei informatiile care sunt confidentiale (dezvaluirea acestor informatii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic în special în ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuala);
10) In cazul in care 2 sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face avand in vedere punctajul obtinut de factorii de evaluare in ordinea crescatoare a ponderilor acestora. In situatia in care egalitatea se mentine, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite noi propuneri finaciare si oferta castigatoare va fi desemnata cu propunerea financiara cea mai mica;
11) Fiecare operator economic participant la procedura va completa (daca este cazul) o declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti cu indicarea procentului de subcontractare.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Bucureşti
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Conform prevederilor Legii 101/2016 privind procedura de contestare in materie de achizitii publice.
2019-03-11
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.