Căutare

România-Slobozia: Produse de origine animală, carne şi produse din carne

Cerere de oferte

Informaţii generale

   SLOBOZIA
   Mar 14, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița
9670462
Str. Constantin Dobrogeanu Gherea nr. 1
Slobozia
920033
Mariana Dragomir
+40 243231088
achizitii@dpcialomita.ro
+40 243233407
www.dpcialomita.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Acord-cadru de furnizare carne și produse din carne
9670462_2019_PAAPD1066521
— Lot 1 — Furnizare saptamanala de carne de porc si vita, la unitatile din subordinea D.G.A.S.P.C. Ialomita,
— Lot 2 — Furnizare saptamanala de carne de pui, la unitatile din subordinea D.G.A.S.P.C. Ialomita,
— Lot 3 — Furnizare saptamanala de produse din carne, la unitatile din subordinea D.G.A.S.P.C. Ialomita.
3
3
Ofertantul poate depune oferta pentru unul sau mai multe loturi.
Carne de porc și vită
1
Sediile unitatilor din subordinea D.G.A.S.P.C. Ialomita.
Carnati proaspeti minim 1 642 kg, maxim 1 806 kg.
Carne lucru porc minim 1 510 kg, maxim 1 661 kg.
Ceafa porc minim 2 364 kg, maxim 2 600 kg.
Cotlet porc minim 500 kg, maxim 550 kg.
Mici formati minim 701 kg, maxim 771 kg.
Muschiulet de porc minim 410 kg, maxim 451 kg.
Oase porc minim 620 kg, maxim 682 kg.
Pulpa porc fara os minim 4 240 kg, maxim 4 664 kg.
Pulpa de vita minim 1 075 kg, maxim 1 183 kg.
Rasol de porc minim 204 kg, maxim 224 kg.
Rasol de vita minim 480 kg, maxim 528 kg.
Burta de vita minim 250 kg, maxim 275 kg.
24
Carne de pui
2
Sediile unitatilor din subordinea D.G.A.S.P.C. Ialomita.
Aripi de pui minim 1 604 kg, maxim 1 764 kg.
Ficat de pui minim 1 586 kg, maxim 1 745 kg.
Piept pui congelat fara os minim 4 890 kg, maxim 5 379 kg.
Inimi/pipote pui minim 362 kg, maxim 398 kg.
Pui grill minim 4 180 kg, maxim 4 598 kg.
Pulpe pui dezosate superioare minim 11 036 kg, maxim 12 140 kg.
24
Produse din carne
3
Sediile unitatilor din subordinea D.G.A.S.P.C. Ialomita.
Carnati cabanos minim 760 kg, maxim 836 kg.
Ciolan dezosat afumat minim 1 192 kg, maxim 1 311 kg.
Cremwursti cu piept pui minim 770 kg, maxim 847 kg.
Cremwursti polonezi minim 150 kg, maxim 165 kg.
Kaizer afumat minim 1 630 kg, maxim 1 793 kg.
Muschi file afumat minim 2 300 kg, maxim 2 530 kg.
Salam cu sunca taranesc minim 460 kg, maxim 506 kg.
Salam tip sasesc minim 2 886 kg, maxim 3 175 kg.
Salam crud-uscat minim 410 kg, maxim 451 kg.
Sunca Praga minim 2 690 kg, maxim 2 959 kg.
Sunculita taraneasca minim 1 980 kg, maxim 2 178 kg.
Drob minim 74 kg, maxim 81 kg.
Caltabos minim 74 kg, maxim 81 kg.
Toba de porc minim 297 kg, maxim 327 kg.
Lebar minim 178 kg, maxim 196 kg.
24
Se solicita completarea DUAE din documentatia de atribuire, in conformitate cu prevederile art. 193 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice (actualizata), de catre operatorul economic (lider, asociat, subcontractant, tert sustinator, dupa caz) care confirma ca acesta nu se afla in niciuna din situatiile de excludere mentionate la art. 59–60, 164, 165 si 167 din Legea 98/2016.
Persoanele cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:
— Marcu Paul — director general,
— Buda Lucreţia — director economic,
— Badea Neculai — director general adjunct,
— Grecu Ileana — sef Serviciul Juridic (membru de rezerva in cadrul comisiei de evaluare a ofertelor),
— Dragomir Mariana — sef Serviciul Tehnic Achizitii Publice Administrativ,
— Vlad Melania–Maria — consilier juridic — Serviciul Tehnic Achiziţii Publice Administrativ (presedinte cu drept de vot in cadrul comisiei de evaluare a ofertelor),
— Mihaila Oana — inspector specialitate — Serviciul Buget Contabilitate (membru in cadrul comisiei de evaluare a ofertelor),
— Temistocle Denisa — consilier juridic — Serviciul Juridic (membru in cadrul comisiei de evaluare a ofertelor),
— Petre Corina — referent specialitate — Serviciul Buget Contabilitate (membru de rezerva in cadrul comisiei de evaluare a ofertelor),
— Ivan Ana-Maria — inspector specialitate — Serviciul Tehnic, Achiziţii Publice, (membru in cadrul comisiei de evaluare a ofertelor).
Declaratia privind neincadrarea in situatiile potential generatoare de conflict de interese (art. 59–60 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice) va fi prezentata de ofertanti, terti sustinatori si subcontractanti, odata cu DUAE.
Conform art. 196 alin. (2) din Legea 98/2016, ofertantul (lider, asociat, subcontractant, tert sustinator, dupa caz), clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribiure, pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire, va prezenta in SEAP, la solicitarea autoritatii contractante, documentele justificative actualizate, prin care sa demonstreze indeplinirea criteriilor de calificare si selectie in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, respectiv:
1) Certificatul de atestare fiscala privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul de stat, la momentul prezentarii;
2) Certificatul de atestare fiscala privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local, la momentul prezentarii;
3) Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv, valabil la momentul prezentarii;
4) Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din legea 98/2016 privind achizitiile publice;
5) Alte documente edificatoare, dupa caz.
Conform art. 172, 173, 174 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor — se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016.
Conform art. 196 alin. (2) din Legea 98/2016, documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE va fi depus in SICAP, la solicitarea autoritatii contractante [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca, in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani calculati pana la data limita de depunere a ofertei, a livrat produse similare cu cele care fac obiectul fiecarui lot pentru care depune oferta, însotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati.
Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016, iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar realizat dupa evaluarea tuturor ofertelor depuse. Acestea sunt: certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar, din care sa rezulte: furnizarea de produse similare; valori — in RON fara TVA; perioade de livrare; beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati; dovada faptului ca produsele au fost receptionate.
2019-04-12
15:00
2019-08-12
2019-04-12
15:00
In SEAP.
Membrii comisiei de evaluare.
Pentru pregatirea si transmiterea ofertei, ofertantul trebuie sa examineze toate documentele ce formeaza documentatia de atribuire.
Nerespectarea instructiunilor si neprezentarea formularelor solicitate completate integral/corespunzator sunt activitati realizate pe riscul ofertantului.
Nu vor fi acceptate oferte care vor prezenta activitati si cantitati incomplete.
Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini), prin care se indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marcade fabrica sau de comert, un brevet de inventie si/sau o licenta de fabricatie se va citi si interpreta ca fiind insotita de mentiunea „sau echivalent”.
In cazul în care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, în vederea încarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi. Autoritatea contractanta delegata va transmite raspunsul la clarificari numai prin intermediul SEAP. In vederea completarii DUAE de catre operatorii economici interesati sa participe la procedura, acestia vor accesa urmatorul link:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
In cazul în care documentele ofertei sunt semnate electronic de catre o alta persoana decat reprezentantul legal, ofertantul va depune o imputernicire pentru persoana desemnata sa semneze electronic (Formularul nr. 11).
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 218900745
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Legea nr. 101/2016.
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița — Serviciul Juridic Contencios
Str. Ct. D. Gherea nr. 1, județul Ialomița
Slobozia
920033
+40 243/231088
achizitii@dpcialomita.ro, 
+40 243/233407
www.dpcialomita.ro
2019-03-11
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.