Căutare

România-Craiova: Pesticide

Cerere de oferte

Informaţii generale

   CRAIOVA
   Mar 14, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Universitatea Craiova
4553380
Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 13, județ Dolj
Craiova
200585
Maria Eugenia Mocanu
+40 251411752
achizitii@ucv.ro
+40 251411752
www.ucv.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Universitate
Achiziția de pesticide și semințe neceare S.C.D.A. Caracal, S.C.D.P. Vâlcea și S.D. Banu Mărăcine
4553380_2019_PAAPD1053181
Achiziţia de pesticide și semințe neceare S.C.D.A. Caracal, S.C.D.P. Valcea și S.D. Banu Mărăcine din venituri proprii S.C.D.A. Caracal, S.C.D.P. Vâlcea și S.D. Banu Mărăcine din cadrul Universitatii din Craiova, conform caietului de sarcini.
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 13 zile. În masura în care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate în termenul prevazut în anuntul de participare, raspunsul autoritatii contractante la aceste solicitari trebuie sa fie transmis in a 10-a zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
3673802
S.C.D.A. Caracal, S.C.D.P. Valcea și S.D. Banu Mărăcine din cadrul Universitatii din Craiova.
Achizitia de pesticide si seminte conform caietului de sarcini.
În situatia în care conditiile concrete o impun, achizitorul va prelungi durata contractului cu maxim 3 luni conditionat de existenta resurselor financiare, art. 165 alin. (1) din HG 395/2016 cu posibilitatea suplimentarii cantitatii de produse în proporție de maxim 20 % din valoarea contractului [clauze de revizuire cf. art. 221 din Legea nr. 98/2016 si Instrucțiunii (ANAP) nr. 3/2017].
Prețul ce urmează a fi plătit pentru cantitățile suplimentare va fi același cu prețul contractat pe fiecare produs în parte. Având în vedere specificul activității agricole, influențat de factori de climă necontrolabili de autoritatea contractantă, atunci Universitatea din Craiova își rezervă dreptul de a comanda produse similare (din aceeași categorie). Prețul noilor produse din aceeași categorie din caietul caietul de sarcini va fi stabilit în aceleași condiții comerciale ca cele de la ofertare (respectiv prețul de achiziție de la producător la care se adaugă un procent reprezentând adaosul comercial ofertat în cadrul licitației).
Componenta tehnica: termenul de livrare va fi specificat de catre fiecare ofertant in propunerea tehnica
30
70
12
În situatia în care conditiile concrete o impun, achizitorul va prelungi durata contractului cu maxim 3 luni conditionat de existenta resurselor financiare, art. 165 alin. (1) din HG 395/2016 cu posibilitatea suplimentarii cantitatii de produse în proporție de maxim 20 % din valoarea contractului.
Cerinta nr. 1: neîncadrarea în dispozițiile art. 164 din Legea 98/2016 — DUAE.
Cerinta nr. 2: neîncadrarea în dispozițiile art. 165 din Legea 98/2016 — DUAE.
Cerința nr. 3: neîncadrarea în dispozițiile art. 167 din Legea 98/2016 — DUAE.
Ofertanții, terți susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE în conformitate cu prevederile art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016 de către operatorii economici participanți la procedură cu informațiile aferente situației lor.
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
Aceste documente pot fi:
1) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;
2) Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
3) După caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;
4) Alte documente edificatoare, după caz.
În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.
Cerinta nr. 4: neincadrarea in dispoz. art. 60 (evitarea conflictului de interese) din Legea 98/2016 — DUAE.
Declaratia conf. art. 60 din Legea nr. 98/2016 — Formularul 7 — va fi prez. de toti participantii odata cu depunerea DUAE.
Lista persoanelor care detin functii de decizie in cadrul Universitatii din Craiova:
1) Prof. univ. dr. Cezar Ionuţ Spînu — rector;
2) Prof. univ. dr. Ştefan-Cristian Gheorghe — preşedintele Senatului Universităţii din Craiova;
3) Prof. univ. dr. Magdalena Mihai — prorector;
4) Prof. univ. dr. Nicu Panea — prorector;
5) Prof. univ. dr. Aurel Călina — prorector;
6) Conf. univ. dr. Dorel Berceanu — prorector;
7) Prof. univ. dr. Nicu Bîzdoacă — prorector;
8) Prof univ. dr. Radu Constantinescu — prorector;
9) Prof. univ. dr. Sevastian Cercel — decan Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative;
10) Prof. univ. dr. Dan Selişteanu — decan Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică;
11) Prof. univ. dr. Nicolae Sichigea — decan Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor;
12) Conf. univ. dr. Nicolae Răzvan Stan — decan Facultatea de Teologie, Istorie, Ştiinţe ale Educaţiei;
13) Conf. univ. dr. Anamaria-Magdalena Preda — decan Facultatea de Litere;
14) Prof. univ. dr. Gabriela Eugenia Iacobescu — decan Facultatea de Stiinte;
15) Prof. univ. dr. Sorin Liviu Damean — decan Facultatea de Ştiinţe Sociale;
16) Prof. univ. dr. Marian Dragomir — decan Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport;
17) Prof. univ. dr. Nicolae Dumitru — decan Facultatea de Mecanică;
18) Prof. univ. dr. Ing. Ciontu Marian — decan Facultatea de Inginerie Electrică;
19) Prof. univ. dr. ing. Sina-Niculina Cosmulescu — decan Facultatea de Horticultura [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Cerinta nr. 1: cifra medie de afaceri. Prezentarea cifrei medii de afaceri globale pentru o perioada anterioara care vizeaza ultimii 3 ani (2016, 2017, 2018). Media aritmetica a cifrei globale de afaceri din ultimii 3 ani (2016, 2017, 2018) sa fie de cel putin: 7 000 000 RON fara TVA (pentru persoanele juridice romane) sau echivalentul sumei in alta valuta la cursul RON/alta valuta mediu comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv.
Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Cerinta nr. 2: operatorii economici ce depun oferta trebuie să facă dovada ca dețin personal calificat pentru transport marfuri periculoase (DUAE). Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE în conformitate cu prevederile art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016 de către op. ec. participanți la procedură cu informațiile aferente situației lor. Documentul justificativ constă în: certificare ADR de formare a conducatorilor de autovehicule care transporta marfuri periculoase in conformitate cu prevederile HG nr. 1326/2009 privind transportul marfurilor periculoase. Pentru operatorii economici straini ce detin autorizari echivalente emise de autoritati abilitate din alt stat, autoritatea contractanta va accepta autorizatiile echivalente. Op. ec. va trebui sa indeplineasca demersurile necesare pentru a putea prezenta la momentul semnarii contractului a autorizatiilor recunoscute de autoritatile romane. In acest sens operatorii economici, care prezinta autorizatii echivalente, vor prezenta o declaratie pe propria raspundere sub sanctiunea prevederilor art. 292 din Codul Penal ca la momentul semnarii contractului de achizitie va prezenta autorizatiile recunoscute de autoritatile romane. Se solicita aceste certificate avand in vedere prevederile HG nr. 1326/2009 privind transportul marfurilor periculoase precum și faptul ca se vor transporta catre cele 3 destinatii din cadrul Universitatii din Craiova pesticide care prezinta clase diferite de toxicitate.
Cerinta nr. 1: ofertantii trebuie sa demonstreze ca in ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor) au furnizat produse similare cu cele care fac obiectul prezentei proceduri de achizitie, in valoare cumulata de cel putin 3 500 000 RON fara TVA, la nivelul unui contract sau mai multor contracte. Se va completa DUAE in conformitate cu prevederile art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016. La nivelul DUAE trebuie precizate urmatoarele informatii: numarul si data contractelor invocate drept experienta similara, obiectul contractelor, valorile, beneficiarii (publici sau privati), data si numarul documentului de receptie, procentul de indeplinire a acestora. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Acestea sunt: livrarile de produse similare se demonstreaza prin prezentarea de certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar, din care sa rezulte: numarul si data contractelor, furnizarea de produse similare, valori — exprimate in RON fara TVA; perioade de livrare; beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati; dovada faptului ca produsele au fost receptionate. Prin produse similare autoritatea contractanta intelege produse care pot fi incadrate in categoria pesticide si seminte.
Nota: pentru conversia în RON, daca contractele sunt incheiate in alta moneda, se va lua în considerare cursul mediu anual RON/valuta comunicat de BNR pentru anul de referinta.
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE în conformitate cu prevederile art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016 de către operatorii economici participanți la procedură cu informațiile aferente situației lor. Documentul justificativ constă în: certificare ADR de formare a conducatorilor de autovehicule care transporta marfuri periculoase in conformitate cu prevederile HG nr. 1326/2009 privind transportul marfurilor periculoase. Pentru operatorii economici straini ce detin autorizari echivalente emise de autoritati abilitate din alt stat, autoritatea contractanta va accepta autorizatiile echivalente. Operatorul economic va trebui sa indeplineasca demersurile necesare pentru a putea prezenta la momentul semnarii contractului a autorizatiilor recunoscute de autoritatile romane. In acest sens operatorii economici, care prezinta autorizatii echivalente, vor prezenta o declaratie pe propria raspundere sub sanctiunea prevederilor art. 292 din Codul Penal ca la momentul semnarii contractului de achizitie va prezenta autorizatiile recunoscute de autoritatile romane. Se solicita aceste certificate avand in vedere prevederile HG nr. 1326/2009 privind transportul marfurilor periculoase, precum și faptul ca se vor transporta catre cele 3 destinatii din cadrul Universitatii din Craiova pesticide care prezinta clase diferite de toxicitate. Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Cerinta nr. 1: ofertantii trebuie sa demonstreze ca in ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor) au furnizat produse similare cu cele care fac obiectul prezentei proceduri de achizitie, in valoare cumulata de cel putin 3 500 000 RON fara TVA, la nivelul unui contract sau mai multor contracte. Se va completa DUAE in conformitate cu prevederile art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016. La nivelul DUAE trebuie precizate urmatoarele informatii: numarul si data contractelor invocate drept experienta similara, obiectul contractelor, valorile, beneficiarii (publici sau privati), data si numarul documentului de receptie, procentul de indeplinire a acestora. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
2019-04-15
15:00
2019-07-15
2019-04-15
15:00
In SEAP.
Sursa de finantare: venituri proprii S.C.D.A. Caracal, S.C.D.P. Vâlcea și S.D. Banu Mărăcine din cadrul Universitatii din Craiova.
Nota 1: în conf. cu prev. HG 801/2011, începând cu data de 1.11.2011, A.N.R.M.A.P. a impus publicarea în SEAP a D.A. sub forma de documente semnate cu semnatura electronica extinsa, necriptata. Pentru a putea verifica semnatura electronica si vizualiza documentele semnate electronic este necesara descarcarea unui utilitar gratuit. Un astfel de utilitar poate fi descarcat de la adresa: https://www.certsign.ro/ro/resurse/download
Nota 2: declaratia DUAE se poate accesa la link-ul: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter
Nota 3: durata contract: 12 luni incepand de la data semnarii contractului.
Nota 4: în situatia în care conditiile concrete o impun, achizitorul va prelungi durata contractului cu maxim 3 luni conditionat de existenta resurselor financiare, art. 165 alin. (1) din HG 395/2016 cu posibilitatea suplimentarii cantitatii de produse în proporție de maxim 20 % din valoarea contractului.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Conform Legii 101/2016 privind remediile si caile de atac în materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si servicii, precum si pt. organizarea si functionarea C.N.S.C.
Universitatea din Craiova, Biroul Juridic
Str. Libertății nr. 19
Craiova
200421
+40 251416595
+40 251411899
www.ucv.ro
2019-03-11
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.