Căutare

România-Baia Sprie: Alimente, băuturi, tutun şi produse conexe

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BAIA SPRIE
   Mar 14, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Penitenciarul Baia Mare
RO4006707
Str. Forestierului nr. 217
Baia Sprie
Claudia Mureșan
+40 262214230
achizitii.pbmare@anp.gov.ro
+40 262214231
www.penitenciarulbaiamare.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Furnizare produse alimente — legume, fructe, carne și lactate
202311
Furnizare produse alimente — legume, fructe, carne și lactate.
8
8
Ceapa uscată
4
Penitenciarul Baia Mare.
Adresa postala: judetul Maramures, Baia Sprie, Str. Forestierului nr. 217, localitatea Baia Sprie, cod postal: 435100.
Furnizare ceapa uscata, cantitate acord-cadru minim 1 515 kg, maxim 2 020 kg.
Cantitate contract subsecvent minim 307 kg, maxim 409 kg.
5
Parizer pasăre
8
Penitenciarul Baia Mare.
Adresa postala: judetul Maramures, Baia Sprie, Str. Forestierului nr. 217, localitatea Baia Sprie, cod postal: 435100.
Furnizare parizer pasăre, cantitate acord-cadru minim 765 kg, maxim 1 148 kg.
Cantitate contract subsecvent minim 155 kg, maxim 233 kg.
5
Carne vită lucru
6
Penitenciarul Baia Mare.
Adresa postala: judetul Maramures, Baia Sprie, Str. Forestierului nr. 217, localitatea Baia Sprie, cod postal: 435100.
Furnizare carne vita lucru, cantitate acord-cadru minim 1 262 kg, maxim 1 767 kg.
Cantitate contract subsecvent minim 256 kg, maxim 358 kg.
5
Carne pasăre (pulpe pui)
7
Penitenciarul Baia Mare.
Adresa postala: judetul Maramures, Baia Sprie, Str. Forestierului nr. 217, localitatea Baia Sprie, cod postal: 435100.
Furnizare carne pasare (pulpe pui), cantitate acord-cadru minim 337 kg, maxim 352 kg.
Cantitate contract subsecvent minim 68 kg, maxim 71 kg.
5
Pate ficat
2
Penitenciarul Baia Mare.
Adresa postala: judetul Maramures, Baia Sprie, Str. Forestierului nr. 217, localitatea Baia Sprie, cod postal: 435100.
Furnizare pate ficat, cantitate acord-cadru minim 134 kg, maxim 172 kg.
Cantitate contract subsecvent min 27 kg, maxim 35 kg.
5
Cartofi de toamnă
3
Penitenciarul Baia Mare.
Adresa postala: judetul Maramures, Baia Sprie, Str. Forestierului nr. 217, localitatea Baia Sprie, cod postal: 435100.
Furnizare cartofi de toamna, cantitate acord-cadru minim 20 196 kg, maxim 25 245 kg.
Cantitate contract subsecvent minim 4 092 kg, maxim 5 115 kg.
5
Mere
5
Penitenciarul Baia Mare.
Adresa postala: judetul Maramures, Baia Sprie, Str. Forestierului nr. 217, localitatea Baia Sprie, cod postal: 435100.
Furnizare mere, cantitate acord-cadru minim 2 841 kg, maxim 3 247 kg.
Cantitate contract subsecvent -minim 578 kg, maxim 660 kg.
5
Unt pachet 200 g
1
Penitenciarul Baia Mare.
Adresa postala: judetul Maramures, Baia Sprie, Str. Forestierului nr. 217, localitatea Baia Sprie, cod postal: 435100.
Furnizare unt pachet 200 g: cantitate acord-cadru minim 61 kg, maxim 92 kg.
Cantitate contract subsecvent minim 12 kg, maxim 19 kg.
5
Potrivit prevederilor art. 193 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European), in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, ca dovada preliminara. DUAE poate fi descarcat, in vederea completarii si depunerii de la adresa https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
Instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.
Înainte de atribuirea acordului-cadru, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documentele justificative actualizate:
— Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget stat etc.) la momentul prezentarii,
— Cazierul judiciar si cel al fiecarui membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,
— Dupa caz, documente prin care poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016,
— Alte documente edificatoare, prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE. DUAE se va depune, de catre tertul sustinator si de subcontractant, daca este cazul.
Persoanele cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt:
— Horia Stefan Chis — director,
— Crina Maria Suciu — director educatie si asistenta sociala,
— Mircea Spiridon — director economico administrativ,
— Alina Virginia Oros — contabil sef,
— Paul Petru Rob — responsabil viza CFPP,
— Laura Adriana Breban — agent contabil,
— Claudia Muresan — sef birou logistica,
— Cornelia Corina Maria Gherghel — agent achizitii,
— Silvia Izabela Mihai — inginer constructor,
— Ovidiu Gabriel Marton — responsabil sector,
— Andreea Ioana Baba — responsabil sector.
Certificat constatator, detaliat, emis de Oficiul National al Registrului Comertului (diferit de certificatul de înregistrare) al judetului unde firma îsi are sediul privind date de identificare ale societatii; filiale; sucursale; puncte de lucru; administratori; reprezentanti; împuterniciti; durata societatii; actionari/ asociati; obiect de activitate (cod CAEN). Documentul se va accepta in oricare din formele original/copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul". Se mentioneaza ca este permisa prezentarea documentului si în forma electronica, având încorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa. In etapa evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru conformitate documentul in original/copie legalizata. Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia.
Potrivit prevederilor art. 193 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate, in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara. DUAE poate fi descarcat, in vederea completarii si depunerii de la adresa https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter Instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro Înainte de atribuirea acordului-cadru, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Declaratie privind lista principalelor livrari in ultimii 3 ani. Ofertantul va demonstra ca, in ultimii 3 ani de la data limita de depunere a ofertelor, a livrat produse similare, in valoare cumulata fara TVA de cel putin:
— lot 1 — 514,14 RON,
— lot 2 — 221,55 RON,
— lot 3 — 7 007,55 RON,
— lot 4 — 793,46 RON,
— lot 5 — 1 339,80 RON,
— lot 6 — 5 001,26 RON,
— lot 7 — 366,36 RON,
— lot 8 — 1 279,17 RON.
Completare DUAE. Operatorii economici vor fi obligati sa prezinte documentele solicitate in sustinerea experientei similare, doar la solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor. In DUAE, ofertantii vor indica informatii privind experienta similara, astfel: numarul si data contractului invocat, beneficiarul acestuia si datele sale de contact, numarul si data documentului de receptie, ponderea/activitatile pentru care a fost responsabil in contract, precum si valoarea acestuia, fara TVA. Documentele justificative ce vor fi prezentate pentru îndeplinirea criteriilor privind capacitatea mai sus mentionata, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul (in cazul unei asocieri, fiecare membru al asocierii, în masura în care experienta sa este relevanta pentru proiect) clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, pâna la data încheierii raportului de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, sunt: certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate/entitate ori de catre clientul privat beneficiar, din care sa rezulte valori, perioade, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, din care sa rezulte prestarea de servicii similare (de exemplu, copii ale unor parti relevante din contract, certificate de predare primire, recomandari, procese-verbale de receptie, documente constatatoare); valorile vor fi exprimate in lei. Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decât lei vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre BCE. Pentru anul în curs transformarea în lei, se va face la cursul BCE din ziua publicarii anuntului de participare in SEAP.
2019-04-11
15:00
2019-07-11
2019-04-11
15:00
In SEAP.
In situatia în care mai multi ofertanti participanti la procedura depun oferta financiara cu aceeasi valoare si sunt clasati pe primul loc, autoritatea contractanta va solicita o noua oferta financiara, care va fi depusa electronic, caz în care va fi declarat câstigator ofertantul care prezinta cea mai mica oferta de pret.
Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare, ofertantul pierzând astfel suma constituita, atunci când aceasta din urma se afla în oricare dintre urmatoarele situatii:
(a) Isi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia,
(b) Oferta sa fiind stabilita câstigatoare, refuza sa semneze contractual/acordul-cadru de achizitie publica în perioada de valabilitate a ofertei.
Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire încarcate în SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatura electronica).
Reguli de comunicare si transmitere a datelor:
— Solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire, se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la sectiunea „Intrebari" din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP, la sectiunea „Documentatie, clarificari si decizii" din cadrul anuntului de participare, autoritatea contractanta urmând sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decât cea stabilita în conformitate cu prevederile art. 150 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire încarcate în SEAP operatorii economici trebuie sa dispuna de un program necesar vizualizarii fisierelor,
— Autoritatea contractanta va raspunde în mod clar si complet la orice solicitare de clarificari sau informatii suplimentare, în conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,
— Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare în legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile în SEAP (sectiunea „Intrebari”). Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (sectiunea „Intrebari”), în format electronic, semnate cu semnatura electronica.
Avand in vedere ca DUAE este anexat cu extensia „.xml", ofertantii vor completa formularul online prin intermediul site-ului https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter si cu link-ul https://ec.europa.eu/tools/espd
Inainte de a se adresa consiliului sau instantei de judecata competente, persoana care se considera vatamata are obligatia sa notifice autoritatii contractante cu privire la solicitarea de remediere, în tot sau în parte, a pretinsei încalcari a legislatiei privind achizitiile publice sau concesiunile, în termen de 10 zile, începând cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre actul autoritatii contractante considerat nelegal. În termen de 3 zile, calculat începând cu ziua urmatoare primirii notificarii prealabile, autoritatea contractanta transmite un raspuns prin care comunica daca urmeaza sau nu sa adopte masuri de remediere a pretinsei încalcari. În cazul în care autoritatea contractanta transmite un raspuns, în sensul ca urmeaza sa adopte masuri de remediere, aceasta are la dispozitie un termen de 7 zile pentru implementarea efectiva a acestora. Persoana care se considera vatamata de raspunsul primit la notificarea prealabila sau care nu a primit niciun raspuns în termenul de 3 zile mai sus mentionat, precum si oricare persoana care se considera vatamata de masurile de remediere adoptate de autoritatea contractanta, poate sesiza consiliul în vederea anularii actului autoritatii contractante, obligarii acesteia la emiterea unui act sau la adoptarea de masuri de remediere, precum si pentru recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim, în termen de 5 zile.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Bucureşti
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Termenul de exercitare a căii de atac este cel prevăzut la art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 101/2016.
Penitenciarul Baia Mare
Str. Forestierului nr. 217
Baia Sprie
435100
+40 262214230
achizitii.pbmare@anp.gov.ro
+40 262214231
http://anp.gov.ro/penitenciarul-baia-mare/
2019-03-11
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.