Căutare

România-Iași: Agenţi diagnostici

Cerere de oferte

Informaţii generale

   IAȘI
   Mar 14, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. I. M. Georgescu”
RO8615184
Str. Carol I nr. 50
Iași
700503
Anca Cirstean
+40 232267601
licitatiecci@yahoo.com
+40 232267601
www.cardioiasi.ro/
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Unitate spitalicească
Achiziția de reactivi pentru secțiile ATI și transfuzii
8615184_2019_PAAPD1065841
Achiziția de reactivi pentru secțiile ATI și transfuzii.
Termen de raspuns al autoritatii la solicitarile de clarificare/informatii suplimentare — in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor — 19 zile.
4144634.6
10
10
Contractele pot fi atribuite in orice combinatie de loturi.
Lotul 9 — bandelete pentru determinarea glucozei din sânge
9
Sediul I.B.C.V. Iasi.
Lotul 9 — bandelete pentru determinarea glucozei din sânge.
Cantit. max. ctr. subsecv., cantit. max. A.C., valoarea cea mai mare a ctr. subsecvent — a se vedea in caietul de sarcini.
24
Lotul 3 — bandelete pentru determinarea lactatului din sânge
3
Sediul I.B.C.V. Iasi.
Lotul 3 — bandelete pentru determinarea lactatului din sânge.
Cantit. max. ctr. subsecv., cantit. max. A.C., valoarea cea mai mare a ctr. subsecvent — a se vedea in caietul de sarcini.
24
Lotul 6 — eritrocite test
6
Sediul I.B.C.V. Iasi.
Lotul 6 – eritrocite test.
Cantit. max. ctr. subsecv., cantit. max. A.C., valoarea cea mai mare a ctr. subsecvent — a se vedea in caietul de sarcini.
24
Lotul 8 — card Serafol ABO+D
8
Sediul I.B.C.V. Iasi.
Lotul 8 — card Serafol ABO+D.
Cantit. max. ctr. subsecv., cantit. max. A.C., valoarea cea mai mare a ctr. subsecvent — a se vedea in caietul de sarcini.
24
Lot 2 — determinare probă gaze, metaboliți și electroliți din sânge și punerea la dispoziție a analizorului automat compatibil cu probele
2
Sediul I.B.C.V. Iasi.
Determinare proba gaze, metaboliti si electroliti din sange si punerea la dispozitie a analizorului automat compatibil cu probele.
Cantit. max. ctr. subsecv., cantit. max. A.C., valoarea cea mai mare a ctr. subsecvent — a se vedea in caietul de sarcini.
48
Lotul 5 — seruri monoclonale
5
Sediul I.B.C.V. Iasi.
Lotul 5 — seruri monoclonale. 
Cantit. max. ctr. subsecv., cantit. max. A.C., valoarea cea mai mare a ctr. subsecvent — a se vedea in caietul de sarcini.
24
Lotul 7 — cartele ID-Card compatibile sau echivalente cu sistem Saxo ID II — cititor și centrifugă pentru determinări imunohematologică pe carduri in 6 coloane ID Diamed.
7
Sediul I.B.C.V. Iasi.
Lotul 7 — cartele ID-Card compatibile sau echivalente cu sistem Saxo ID II — cititor si centrifuga pentru determinari imunohematologica pe carduri in 6 coloane ID Diamed.
Cantit. max. ctr. subsecv., cantit. max. A.C., valoarea cea mai mare a ctr. subsecvent — a se vedea in caietul de sarcini.
24
Lot 10 — pachet reactivi compatibil sau echivalent cu analizorul de gaze și ioni în sânge — ABL 80 Flex
10
Sediul I.B.C.V. Iasi.
Lot 10 — pachet reactivi compatibil sau echivalent cu analizorul de gaze si ioni in sange — ABL 80 Flex.
Cantit. max. ctr. subsecv., cantit. max. A.C., valoarea cea mai mare a ctr. subsecvent — a se vedea in caietul de sarcini.
24
Lot 4 — pachet reactivi compatibil sau echivalent cu analizorul Pathfast
4
Sediul I.B.C.V. Iasi.
Lot 4 — pachet reactivi compatibil sau echivalent cu analizorul Pathfast.
Cantit. max. ctr. subsecv., cantit. max. A.C., valoarea cea mai mare a ctr. subsecvent — a se vedea in caietul de sarcini.
24
Pachet reactivi compatibil sau echivalent cu analizorul ABL 80 Flex CO-OX
1
Sediul I.B.C.V. Iasi.
Pachet reactivi compatibil sau echivalent cu analizorul ABL 80 Flex CO-OX.
Cantit. max. ctr. subsecv., cantit. max. A.C., valoarea cea mai mare a ctr. subsecvent — a se vedea in caietul de sarcini.
24
(a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului:
1) Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrate indeplinirea cerintei: se va complete DUAE de catre toti operatorii economici participant la procedura de atribuire, cu informatiile aferente situatiei lor.


Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente pot fi:
(a) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidate (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii,

(b) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul


Constatator emis de ONRC/actul constitutiv,
(c) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice,

(d) alte documente edificatoare, dupa caz;
2) Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii trebuie sa respecte Regulile de evitare a conflictului de interese prevazute la art. 59–60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Se va prezenta o Declaratie de neincadrare in prevederile art. 60. Declaratia se va prezenta odata cu DUAE, de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant si tert sustinator). In cazul in care ofertantul se incadreaza in oricare din situatiile prevazute la art. 59 din Legea nr. 98/2016 oferta acestuia va fi respinsa ca inacceptabila.


Persoanele cu functie de decizie in cadrul AC in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii sunt:
— prof. dr. Grigore Tinică — manager,
— dr. Cristea Carmen-Elisabeta — director medical,
— ec. Mîndrilă Ion — director financiar contabil,
— Cazaciuc Florian-Ovidiu — consilier juridic,
— dr. Dascalescu Marian Daniel — sef sectie ATI,
— Ursache Teodora — as. med. generalist UTS,
— Buta Daniela — asistent medical sef coordonator USTACC,
— Plescan Mihaela — asistent medical sef ATI,
— Jalencu Gabriela — asistent medical generalist UTS,
— Cirstean Anca — analist programator.
Cerinta nr. 1: Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau, in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Cerinta nr. 2: Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa detina Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii Publice in conformitate cu HG 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si art. 926 din Legea 95/2006, completand in acest sens in DUAE, urmand ca documentele justificative, respectiv Aviz de functionare emis [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
Esantioane cu titlu gratuit, descrieri sau fotografii ale produselor ce urmeaza a fi livrate, a caror autenticitate trebuie certificata la solicitarea autoritatii contractante, conform art. 179 lit. I) din Legea 98/2016 pentru toate produsele solicitate, respectiv ofertate. Ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermendiar, la solicitarea autoritatii contractante, trebuie sa prezinte un esantion al produsului, care să rămână în posesia Comisiei de licitaţie până la adjudecare.

Cerinta 2: Informatii despre asociere Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant sau candidat, individual ori în comun cu alti operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporara constituite în scopul participarii la procedura de atribuire, subcontractant propus sau tert sustinator, în conditiile prevazute de prezenta Legea 98/2016.
Se va completa DUAE. Documentele justificative/esantioanele care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Esantioanele vor fi trimise la sediul Institutului de Boli Cardiovasculare Iasi, Bulevardul Carol 1 nr. 50, et. 5, secretariat, Iasi. In ceea ce priveste modalitatea de completare a DUAE, operatorii economici se vor limita la a indica global ca indeplinesc cerintele de calificare/selectie, fara sa trebuiasca sa completeze nicio alta sectiune din partea IV — A, B, C, D. Prezenta mentiune este in conformitate cu mentiunile din DUAE, partea IV: „Criteriile de selectie”, sectiunea: Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie. In fapt, operatorii economici vor bifa la sectiunea „partea IV criteriile de selectie” punctul — a: Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie — „În ceea ce priveste criteriile de selectie, autoritatea contractanta cere operatorului economic sa declare ca acesta îndeplineste toate criteriile de selectie impuse indicate în anuntul relevant sau în documentele achizitiei mentionate în anunt”.


Ofertantul va depune acordul de asociere odata cu DUAE (Formular atasat). Nedepunerea acestuia odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. Fiecare asociat va prezenta propriul DUAE, semnat cu semnatura electronica extinsa a asociatului.
2019-04-17
15:00
2019-07-17
2019-04-17
15:00
In SEAP.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Termenele de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute în Legea nr. 101/2016.
Oficiul Juridic al Institutului de Boli Cardiovasculare Iași „Prof Dr. George I.M. Georgescu”
Bulevardul Carol I nr. 50, et. 5
Iași
700503
+40 232267601
+40 232267601
www.cardioiasi.ro
2019-03-11
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.