Căutare

România-Craiova: Motorină

Cerere de oferte

Informaţii generale

   CRAIOVA
   Mar 14, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Administrația Națională „Apele Române” — Administrația Bazinală de Apă Jiu
RO 23886365
Str. Nicolae Romanescu nr. 54
Craiova
200738
Ionut Marius Graure
+40 251426655
ionut.graure@daj.rowater.ro
+40 251427597
www.rowater.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Achiziție carburanți auto (motorină Euro 5 și benzină premium fără plumb Euro 5)
23886365/2019/1
Se va atribui un acord-cadru de furnizare cu durata de 36 luni de la data atribuirii. Obiectul achizitiei — Achizitie carburanti auto (motorina Euro 5 si benzina premium fara plumb Euro 5), după cum urmează:
Lot I:
Achizitie carburanti auto (motorina Euro 5 si benzina fara plumb Euro 5) pe baza de carduri.
Benzină — 86 845,00 litri, motorină — 440 100,00 litri.
Valoare estimată a acordului-cadru este: 2 711 792,00 RON exclusiv TVA, din:
— benzină — 439 976,00 RON fără TVA,
— motorină — 2 271 816,00 RON fără TVA.
Valoarea estimată a contractelor subsecvente:
— contract subsecvent nr. 1: 577 032,00 RON,
— contract subsecvent nr. 2: 937 200,00 RON,
— contract subsecvent nr. 3: 937 200,00 RON,
— contract subsecvent nr. 4: 260 360,00 RON.
Valoarea estimată a celui mai mic contract subsecvent este 260 360,00 RON, exclusiv TVA.
Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent este 937 200,00 RON, exclusiv TVA.
Pe durata acordului-cadru se vor atribui minim 4 co [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
5559305.16
2
2
Furnizare motorină Euro 5 în formă lichidă de la depozitele furnizorului
2
Depozitele beneficiarului de pe raza judetelor Dolj, Gorj, Mehedinti si Hunedoara.
Autoritatea contractantă solicită contractarea următoarelor produse:
— motorină Euro 5.
Cantitati: motorină — maxim 581 018,00 litri.
Acordul-cadru se va încheia pentru cantităţile maxime de carburanţi. Nu este acceptata depunerea de oferte partiale.
Cantitățile estimate pentru fiecare an și care pot face obiectul contractelor subsecvente ce vor fi încheiate sunt:
— anul 2019: motorină — 151518.00 litri,
— anul 2020: motorină — 200000.00 litri,
— anul 2021: motorină — 200000.00 litri,
— anul 2022: motorină — 29500.00 litri.
Componenta tehnica
5
95
2847513.16
36
Achiziție carburanți auto (motorină Euro 5 și benzină fără plumb Euro 5) pe bază de carduri
1
Statiile de distributie carburanti pe baza de carduri, ce apartin furnizorului.
— motorină Euro 5 şi
— benzină fără plumb.
Cantitati benzină: maxim 86 845,00 litri, motorina maxim: 440 100,00 litri.
Acordul-cadru se va încheia pentru cantităţile maxime de carburanţi. Nu este acceptata depunerea de oferte partiale.
Cantitățile estimate pentru fiecare an și care pot face obiectul contractelor subsecvente ce vor fi încheiate sunt:
— anul 2019: motorină — 98 100,00 litri, benzină — 18 845,00 litri,
— anul 2020: motorină — 150 000,00 litri, benzină — 30 000,00 litri,
— anul 2021: motorină — 150 000,00 litri, benzină — 30 000,00 litri,
— anul 2022: motorină — 42 000,00 litri, benzină — 8 000,00 litri.
Ofertantii vor prezenta Lista staţiilor de alimentare cu carburanţi pe bază de carduri de credit. Pentru a fi admisi, ofertantii vor face dovada că deţin minim 4 stații [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
5
95
2711792
36
1) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Operatorul economic (lider,asociat, tert sustinator, subcontractant-daca este cazul) va prezenta formularul DUAE din documentatia de atribuire. Încadrarea
 în situatia prevazuta la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica; 
2) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice coroborat cu art. 166 alin. (2) din acelasi act normativ. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant-daca este cazul) va prezenta formularul DUAE din documentatia de atribuire. Încadrarea în situatia prevazuta la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica;


3) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant-daca este cazul) va prezenta formularul DUAE din documentatia de atribuire. Încadrarea în situatia prevazuta la art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica;
4) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va prezenta formularul DUAE din documentatia de atribuire. Încadrarea în situatia prevazuta la art. 60
 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante:
— dr. ing. Talau Marin — director,
— ing. Palasca Mihai — director tehnic Exploatare Lucrari,
— ing. Müller Gabriel — director tehnic Dezvoltare — Investitii,
— ec. Tonica Cristian Paul — director economic,
— ec. Manea Melania — Contabilitate viza C.F.P.,
— cj. Vasilescu Ion — sef Birou Juridic,
— ing. Popescu Marioara — sef Compartiment Mecanizare,
— cj. Graure Ionut — sef Serviciu A.L.S.,
— ec. Papa Sorin Cristian — Serviciu A.L.S.
Nota: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici
 participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea ofertelor. Aceste documente pot fi: certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii; cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor care au putere de reprezentare, de decizie sau de
 control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art.
 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; alte documente edificatoare, dupa caz.


Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in n [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
Lista cu depozite de carburanti (Lot 2).
Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani din care sa rezulte furnizarea de produse similare, insotita de orice fel documente de confirmare a indeplinirii obligatiilor contractuale emise sau contrasemnate de beneficiari publici sau privati. Nivel minim solicitat: furnizarea de produse similare, in ultimii 3 ani, in valoare cumulata de minim 937 200,00 RON fara TVA — Lot I si minim 1 000 000,00 RON fara TVA — Lot II in cadrul unuia sau mai multor contracte. 

Dovada detinerii de statii de distributie carburanti (proprii sau partenere/afiliate), respectiv cel putin o statie in orasele Craiova, Tg. Jiu, Dr.-Tr. Severin, Petrosani. Statiile vor avea implementat sistemul de alimentare pe baza de carduri (Lot 1). Autoritatea contractanta isi desfasoara activitatea prin Sistemul de Gospodarire a Apelor Dolj (oras resedinta Craiova), Sistemul de Gospodarire a Apelor Gorj (oras resedinta Tg. Jiu), Sistemul de Gospodarire a Apelor Mehedinti (oras resedinta Dr.-Tr. Severin) si Sistemul Hidrotehnic Independent Petrosani (oras resedinta Petrosani).
Se va completa si depune Documentul Unic de Achizitie Publica (DUAE), conform art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, sub sanctiunea prevederilor art. 137 alin. (2) lit. b) din H.G. nr. 395/2016. Dupa stabilirea clasamentului provizoriu, la solicitarea autoritatii contractante, ofertantul clasat pe primul loc in clasament, au obligatia sa prezinte documentele justificative

Se va complete DUAE conform art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor de catre ofertantul pe locul I in clasamentul intermediar la finalizarea evaluarii ofertelor, conform art. 196 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Se va completa si depune Documentul Unic de Achizitie Publica (DUAE), conform art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, sub sanctiunea prevederilor art. 137 alin. (2) lit. b) din H.G. nr. 395/2016. Dupa stabilirea clasamentului provizoriu, la solicitarea autoritatii contractante, ofertantul clasat pe primul loc in clasament, au obligatia sa prezinte documentele justificative.
2019-04-12
15:00
2019-06-12
2019-04-12
15:00
In SEAP.
În cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.
DUAE poate fi descarcat la linkul: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
10 zile începând cu ziua următoare luării la cunoștință despre un act de către contestator al autorității contractante, pe care acesta îl
 consideră nelegal — conform art. 6 alin. (1) lit. a) și 8 din Legea 101/2016
Biroul Juridic al Administrației Bazinale de Apă Jiu
Str. Nicolae Romanescu nr. 54
Craiova
200738
+40 251426655
+40 251427597
www.rowater.ro
2019-03-11
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.