Căutare

România-Timișoara: Proteze ortopedice

Cerere de oferte

Informaţii generale

   TIMIȘOARA
   Mar 14, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Spital Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara
4663448
Str. Liviu Rebreanu nr. 156
Timișoara
300736
Ion Petre
+40 356433114
aprovizionare@hosptm.ro
+40 356433114
www.hosptm.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Acord-cadru — proteze ortopedice
11842/07.03.2019 - Cod unic de identificare - 4663448/2019/11840/07.03.2019
Acord-cadru — proteze ortopedice.
Termenul de raspuns al autoritatii contractante la solicitarile de clarificari adresate de catre operatorii economici este: in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. 

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18.


Nota:
Autoritatea contractantă daca va fi selectata pentru realizarea controlului ex-ante, conform OUG nr. 98/2017 cu modificările și completările ulterioare, va pune la dispoziția persoanelor împuternicite de ANAP, prin decizia de verificare, răspunsurile consolidate la solicitările de clarificări, înainte de a le încărca și publica în Sistemul Electronic de Achiziții Publice, cu cel puțin 4 zile anterior termenului de răspuns stabilit în anunțul de participare, conform prevederilor art. 8 din Anexa nr. 1 la HG nr. 419/2018.
12843840
3
3
Nu este cazul.
Proteză primară necimentată bipolară de șold titan cu profil biconic
2
S.C.J.U.P.B.T.
Cant. min./AC — 480 buc., cant..max./AC — 960 buc., cant. min./CS — 60 buc., cant. max./CS — 120 buc., val. c.m.m. CS = 647 406,00 RON.
5451840
24
Proteză totală de șold cimentată anatomică, cuplu CoCr-Polietilenă
1
S.C.J.U.P.B.T.
Cant. min./AC — 480 buc., cant..max./AC — 960 buc., cant. min./CS — 60 buc., cant. max./CS — 120 buc., val. c.m.m. CS = 396 000,00 RON.
3168000
24
Proteză bipolară de șold cu tijă femurală necimentată cu sprijin metafizar
3
S.C.J.U.P.B.T.
Cant. min./AC — 480 buc., cant..max./AC — 960 buc., cant. min./CS — 60 buc., cant. max./CS — 120 buc., val. c.m.m. CS = 528 000,00 RON.
4224000
24
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completare DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 dupa etapa finala de licitatie electronica. Persoane cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante: prof. dr. Craina Marius Lucian, ec. Daniela Vasi, s.l. dr. Radu daniela, as. Doina Ungor, ing. Petre Ion, Badea Cristina, Cososchi Alina, Minda Iulia, Raunciuc Gianina, Fota Andreea. Se solicita declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016 pentru ofertant, asociat, subcontractant si tertul sustinator. Declaratia se va prezenta odata cu DUAE, de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant si tertul sustinator. Certificatele fiscale pentru operatorii romani: certificate constatatoare privind lipsa la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de satat etc.) la momentul prezentarii.

Certificatele fiscale — persoane juridice straine — ofertantii straini vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor restante de plata a impozitelor catre bugetul de stat in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator si subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Acest certificat de atestare trebuie prezentat, la solicitarea autoritatii contractante, numai de ofertantul clasat pe primul loc, dupa etapa finala de licitatie electronica, dupa aplicarea criteriului de atribuire (inclusiv de ofertantul asociat sar tertul sustinator dupa caz sau subcontractant), pana la data incheierii raportului procedurii, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea de indeplinire: completare DUAE in conformitate cu Notificarea nr. 240/2016, urmand ca documentul justificativ, respectiv certificat ONRC sau, pentru ofertantii straini, document echivalent emis in tara de rezidenta, sa fie prezentat la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 dupa etapa financiara. Informatiile cuprinse in certificatul constatator sa fie actualizate la momentul prezentarii documentului [art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016].
Lista principalelor livrari de produse efectuate în ultimii 3 ani de la data de depunere a ofertelor
.

Informatii privind sustinerea tehnica (daca este cazul).
Ofertantii vor face dovada livrarii si instalarii (daca este cazul), la nivelul a cel mult ultimilor 3 ani de la data de depunere a ofertelor, de produse similare celor ce fac obiectul contractului (echipamente medicale) (se va prezenta lista principalelor livrari de produse efectuate în cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani de la data de depunere a ofertelor. Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE. Ofertantului clasat pe locul I in clasamentul intermediar i se vor solicita documente justificative: orice document care atesta faptul ca produsele au fost recepţionate în cadrul perioadei de 3 ani calculată de la data limita de depunere a ofertelor.

In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre alta persoana (conf. art. 182, 183 si 184 din Legea 98/2016 actualizata), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin care confirma disponibilizarea resurselor neconditionat, in functie de necesitatile care apar pe parcursul indeplinirii contractului. Nota: Persoana care asigura sustinerea tehnica si sau profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform celor prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 actualizata si a conflictelor de interese, conform prevederilor art. 59–60 din Legea nr. 98/2016.
2019-04-19
15:00
2019-07-19
2019-04-19
15:00
In SEAP
In cazul in care se depune 2 sau mai multe oferte clasate pe primul loc cu acelasi pret, la solicitarea comisiei de evaluare se vor depune noi oferte online la o data stabilita de catre comisie. preturile noi ofertate nu pot depasi valoarea ofertata anterior.Pentru ofertantii care nu vor prezenta o noua oferta de pret pana la data stabilita de catre comisia de evaluare se vor lua in considerare valoarea din oferta anterioara. Procesul de reofertare se va repeta pana cand ofertele vor avea pret diferit.Versiunea electronica a DUAE (eDUAE) este pusa la dispozitie ca formular online de catre Comisia Europeana, la adresa de internet dedicata — https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/esp/filter
Specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificatii vor fi considerate cu mentiunea de „sau echivalent”.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Termenele limită pentru procedura de contestare sunt prevăzute în Legea 101/2016.
2019-03-11
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.