Căutare

România-Slobozia: Diverse produse alimentare

Cerere de oferte

Informaţii generale

   SLOBOZIA
   Mar 14, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița
9670462
Str. Constantin Dobrogeanu Gherea nr. 1
Slobozia
920033
Mariana Dragomir
+40 243231088
achizitii@dpcialomita.ro
+40 243233407
www.dpcialomita.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Acord-cadru privind furnizarea de produse lactate, ouă de găină și diverse produse alimentare
9670462_2019_PAAPD1066546
Furnizare saptamanala de produse lactate, oua de gaina si diverse produse alimentare pentru unitatile din subordinea D.G.A.S.P.C. Ialomita.
3
3
Ofertantul poate depune oferta pentru unul sau mai multe loturi.
a) Lot 1 — Produse lactate
1
Sediile unitatilor din subordinea D.G.A.S.P.C. Ialomita.
Branza cu smantana 200 g: minim 2 900 buc., maxim 3 190 buc.
Branza proaspata 500 g: minim 3 391 buc., maxim 3 730 buc.
Branza telemea: minim 5 269 kg, maxim 5 796 kg.
Branza topita 140 g: minim 3 974 cut., maxim 4 371 cut.
Cascaval minim 3 763 kg, maxim 4 139 kg.
Iaurt fructe 125 g: minim 6 130 buc., maxim 6 743 buc.
Iaurt 200 g: minim 10 028 buc., maxim 11 031 buc.
Iaurt 400 g: minim 6 104 buc., maxim 6 714 buc.
Lapte cutie 1 l: minim 13 180 tetra pak, maxim 14 498 tetra pak.
Sana 750 g: minim 4 474 buc., maxim 4 921 buc.
Smantana 200 g: minim 3 310 buc., maxim 3 641 buc.
Smantana 900 g: minim 2 075 buc., maxim 2 283 buc.
Unt 200 g: minim 8 649 buc., maxim 9 514 buc.
24
Lot 3 — Diverse produse alimentare
3
Sediile unitatilor din subordinea D.G.A.S.P.C. Ialomita.
Bors 1 l: minim 2 415 buc., maxim 2 657 buc.
Salata de icre 140 g: minim 2 762 buc., maxim 3 039 buc.
24
Lot 2 — Ouă de găină
2
Sediile unitatilor din subordinea D.G.A.S.P.C. Ialomita.
Oua de gaina: minim 64 550 buc., maxim 71 005 buc.
24
Se solicita completarea DUAE din documentatia de atribuire, in conformitate cu prevederile art. 193 din Legea 98/2016, de catre operatorul economic (lider, asociat, subcontractant, tert sustinator, dupa caz) care confirma ca acesta nu se afla în niciuna din situatiile de excludere mentionate la art. 59–60, 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:
Lista persoanelor care detin functii de decizie in cadrul institutiei:
— Marcu Paul — director general,
— Buda Lucreţia — director economic,
— Badea Neculai — director general adjunct,
— Grecu Ileana — sef serviciul juridic contencios,
— Dragomir Mariana — sef Serviciul Tehnic Achizitii Publice Administrativ (presedinte cu drept de vot in cadrul comisiei de evaluare a ofertelor),
— Anghel Claudiu — inspector de specialitate — Serviciul Juridic Contencios (membru in cadrul comisiei de evaluare a ofertelor),
— Petre Corina — referent de specialitate — Serviciul Buget Contabilitate (membru in cadrul comisiei de evaluare a ofertelor),
— Fatu Carmen — referent de specialitate — Serviciul Buget Contabilitate (membru de rezerva in cadrul comisiei de evaluare a ofertelor),
— Brinzaru Madalina-Mihaela — inspector de specialitate — Serviciul Tehnic Achizitii Publice Administrativ (membru de rezerva cadrul comisiei de evaluare a ofertelor),
— Vlad Melania-Maria — consilier juridic — Serviciul Tehnic Achizitii Publice Administrativ (membru de rezerva cadrul comisiei de evaluare a ofertelor).
Declaratia privind neincadrarea in situatiile potential generatoare de conflict de interese (art. 59–60 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice) va fi prezentata de ofertanti, terti sustinatori si subcontractanti, odata cu DUAE.
Conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, ofertantul (lider, asociat, subcontractant, tert sustinator, dupa caz) clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, pâna la data încheierii raportului procedurii de atribuire, va prezenta in SEAP, la solicitarea autoritatii contractante, documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea criteriilor de calificare si selectie în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE, respectiv:
1) Certificatul de atestare fiscala privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul de stat, la momentul prezentarii;
2) Certificatul de atestare fiscala privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local, la momentul prezentarii;
3) Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv, valabil la momentul prezentarii;
4) Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din legea 98/2016 privind achizitiile publice;
5) Alte documente edificatoare, dupa caz.
Conform art. 172, 173, 174 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor — completarea DUAE din documentatia de atribuire in conformitate cu prevederile art. 193 din Legea 98/2016.
Conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani calculati pana la data limita de depunere a ofertei a livrat produse similare cu cele care fac obiectul fiecarui lot pentru care depune oferta, însotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati.
Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016, iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar realizat dupa evaluarea tuturor ofertelor depuse. Acestea sunt: certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar, din care sa rezulte: furnizarea de produse similare; valori — in RON fara TVA; perioade de livrare; beneficiari indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati; dovada faptului ca produsele au fost receptionate.
2019-04-15
15:00
2019-08-15
2019-04-15
15:00
In SEAP.
Membrii comisiei de evaluare.
Pentru pregatirea si transmiterea ofertei, ofertantul trebuie sa examineze toate documentele ce formeaza documentatia de atribuire.
Nerespectarea instructiunilor si neprezentarea formularelor solicitate completate integral/corespunzator sunt activitati realizate pe riscul ofertantului.
Nu vor fi acceptate oferte care vor prezenta activitati si cantitati incomplete.
Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini), prin care se indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie si/sau o licenta de fabricatie se va citi si interpreta ca fiind insotita de mentiunea „sau echivalent”.
In cazul în care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SICAP, în vederea încarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.
Autoritatea contractanta delegata va transmite raspunsul la clarificari numai prin intermediul SICAP.
In vederea completarii DUAE de catre operatorii economici interesati sa participe la procedura, acestia vor accesa urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
In cazul in care documentele ofertei sunt semnate electronic de catre alta persoana decat reprezentantul legal, ofertantul va depune o imputernicire pentru persoana desemnata sa semneze electronic (Formular nr. 7).
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Legea nr. 101/2016.
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița — Serviciul Juridic Contencios
Str. Ct. D. Gherea nr. 1, județ Ialomița
Slobozia
920033
+40 243/231088
achizitii@dpcialomita.ro
+40 243/233407
www.dpcialomita.ro
2019-03-11
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.