Căutare

România-Baia Mare: Produse de curăţenie

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BAIA MARE
   Mar 14, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș
15331312
Str. Banatului nr. 1
Baia Mare
430353
Marius Dan Valean
+40 262-228999
achizitii@dgaspcmm.ro
+40 262-228322
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Instituție publică
Acord-cadru — achiziție de produse de curățenie
15331312/2019/4
Obiectul achiziţiei îl constituie achizitia de „produse de curatenie” in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini.
Valoarea estimata totala a acordului-cadru, fara TVA: intre 626 150,42 RON si intre 1 252 300,84. Moneda: RON.


Caracteristici tehnice si constructive ale produselor sunt prezentate in Caietul de sarcini. 

Cantitatile maxime si minime aferente acordului-cadru sunt conform Anexei din caietul de sarcini. 

Cantitatile maxime si minime aferente contractelor subsecvente ale acordului-cadru sunt conform Anexei din caietul de sarcini. 

Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Cantitatile prevazuta in caietul de sarcini, sunt orientative si nu se constituie in obligatie contractuala. Aceste cantitati au fost estimate la nivelul consumului mediu din anii anteriori. Contractele subsecvente se vor atribui semestrial, in functie de necesitatile autoritatii contractante. 

Atentie: Termenul limita in care autoritatea contra [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
D.G.A.S.P.C. Maramures, Str. Banatului nr. 1, Baia Mare si locatiile acesteia din judet.
Obiectul achiziţiei îl constituie achizitia de „produse de curatenie” in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini.
Valoarea estimata totala a acordului-cadru, fara TVA: intre 626 150,42 RON si intre 1 252 300,84 RON. Moneda: RON.


Caracteristici tehnice si constructive ale produselor sunt prezentate in Caietul de sarcini. 

Cantitatile maxime si minime aferente acordului-cadru sunt conform Anexei din caietul de sarcini. 

Cantitatile maxime si minime aferente contractelor subsecvente ale acordului-cadru sunt conform Anexei din caietul de sarcini. 
Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Cantitatile prevazuta in caietul de sarcini, sunt orientative si nu se constituie in obligatie contractuala. Aceste cantitati au fost estimate la nivelul consumului mediu din anii anteriori. Contractele subsecvente se vor atribui semestrial, in functie de necesitatile autoritatii contractante.


Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent = 313 075,21 RON.  

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent = 626 150,42 RON.
24
Ofertantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE, cu informatii aferente situatiei lor, din documentatia de atribuire.

Incadrarea in situatia prevazuta la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea formularului DUAE trebuie prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, numai de ofertantii clasati pe primele 3 locuri la finalizarea evaluarii ofertelor.


Aceste documente pot fi: 
Persoane juridice/fizice romane:

— certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice, eliberat de MFP sau subunitatile subordonate care au calitatea de creditor bugetar (din acest certificat trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul depunerii acestora),

— certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale in cazul persoanelor juridice, eliberat de Consiliul Local (din acest certificat trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul depunerii acestora),
— cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv.

Persoane juridice/fizice straine:
Documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor restante de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta.
Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.
Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogari prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.


Dupa caz, alte documente edificatoare.
Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele:
1) Alina Coste Madaras — director general;

2) Griguta Maria — director economic;
3) Lupse Daniel Mirel — consilier principal;
4) Curteanu Dorina — director general adjunct;
5) Valean Marius Dan — consilier juridic;
6) Coman Maria — consilier achizitii;
7) Tamas Florin — sef centru;
8) Bojan Tudorita Ileana — consilier superior;
9) Muresan Marcel Traian — sef Birou Administrativ;
10) Coroian Mihai Gavril — consilier juridic;
11) Breaz George Sebstian — sef centru;
12) Baban Rodica — sef centru;
13) Spinu Ion — consilier superior;
14) Cosma Petrus Gabriela Ioana — consilier superior;
15) Cheudan Daiana Roxana — consilier superior.
Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul furnizorului de servicii de achizitie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele:
1) Juganaru Mircea Nicolae — consultant achizitii publice;
2) Ionescu Alina Andreea — consultant achizitii publice;
3) Bozga-Terkel Stefania — reprezentant vanzari.
1) Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
Lista principalelor livrari de produse în ultimii 3 ani care sa contina valori, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, însotite în mod obligatoriu de certificate/documente emise sau contrasemnate de beneficiarii contractului/contractelor mentionat/e. Prin lista prezentata, ofertantul trebuie sa demonstreze ca a efectuat în ultimii 3 (trei) ani livrari de produse similare în baza unuia sau mai multor contracte, livrari a caror valoare cumulata sa fie de cel putin 620 000 RON. Completarea DUAE


Conform art. 179 lit. l) din Legea nr. 98/2016, prezentarea de esantioane, fotografii sau descrieri ale produselor care urmeaza a fi livrate (stampilate si semnate de operatorul economic) a caror autenticitate sa poata fi dovedita in cazul in care autoritatea contractanta doreste acest lucru cuprinzand: denumirea produsului, producatorul, continutul si specificatiile.
Informații privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenția să o subcontracteze. Ofertantul are obligaţia de a preciza partea/părţile din contract pe care urmează să le subcontracteze şi datele de recunoaştere ale subcontractanţilor propuşi.
Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea formularului DUAE si anume — contracte/procese-verbale/alte documente din care sa rezulte ca au fost livrate produse similare obiectului procedurii de achizitie, trebuie prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, numai de ofertantii clasati pe primele 3 locuri la finalizarea evaluarii ofertelor. În cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de către fiecare operator economic în parte si prezentat alaturi de acordul de asociere (Formular 4). Documentele justificative vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, numai de ofertantii clasati pe primele 3 locuri (în cazul asocierii de către fiecare operator economic care face parte din asociere) în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016. Modalitate de îndeplinire: în DUAE completat de ofertant se vor include și informațiile cu privire la existența unei susțineri de terță parte, precum și celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE si va fi prezentat alaturi de angajamentul ferm al terțului susținător/angajamentele ferme ale terților susținători prin care se dovedește că ofertantul va avea acces în orice moment la susținerea terțului (Formular 5). Terții susținători vor completa DUAE cu informații privind nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător susținerii acordate. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, numai de ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: documente justificative ale terțului susținător/terților susținători. Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă, prezentând documente justificative, după caz, faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care a acordat susținerea, fie prin identificarea resurselor tehnice și profesionale pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Totodată, conform prevederilor art. 184 din Legea nr. 98/2016, prin angajamentul ferm, terțul/terții se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie publică. Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/susținători se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajament.


Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative (esantioane, fotografii sau descrieri impreuna cu certificatele de autenticitate) care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. 
In DUAE completat de ofertant se vor include şi informaţiile solicitate cu privire la subcontractanți. În cazul în care ofertantul utilizează capacitățile subcontractantului/subcontractantilor pentru a indeplini criteriile de calificare, se va prezenta cate un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti si acordul/acordurile de subcontractare (Formular 6), completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia. Urmatoarele documente justificative care probează indeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor: documente justificative ale subcontractantului.
Atentie: Subcontractanţii pe a caror capacitati ofertantul se bazeaza pentru demonstrarea indeplinirii anumitor criterii de calificare şi selecţie sunt consideraţi si terti sustinatori, caz in care acordul de subcontractare reprezinta, in acelasi timp si angajamentul ferm;
2) Autoritatea contractantă va lua in considerare aceasta sustinere, ca proba a indeplinirii criteriilor minime impuse in cadrul documentatiei de atribuire daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:
(a) tertul/tertii susţinător(i) pot dovedi ca detin resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului,
(b) ofertantul poate demonstra cs va dispune efectiv de resursele entitatilor ce acorda sustinerea, necesare pentru realizarea contractului, in cazul in care tertul sustinator nu este declarat subcontractant.
3
2019-04-15
15:00
2019-07-15
2019-04-15
15:00
In SEAP.
1) In cazul in care se constata ca of. clasate pe primele locuri au preturi egale, AC va solicita ofert. care au depus inițial prop. finan. cu preț egal, reof. in plic inchis, la sediul AC, iar contr. va fi atribuit ofert. a cărui nouă prop. finan. are prețul cel mai scăzut;

2) Pt. vizualiz. doc. de atrib incarcate in SEAP, OE trebuie sa aiba un program necesar vizualiz. fisierelor semnate electr.;
3) Potriv. prev. art. 193 din Legea 98/2016, este obligatorie complet DUAE pt toti particip la proced. (ofertanti, ofertanti asociati, terti sustinatori, subcontractanti), urmand ca doc de confirmare sa fie prez numai de ofert clasati pe primele 3 locuri la finaliz eval of. In procesul de eval a of se va avea in vedere respingerea unei of in sit in care ofert nu depune DUAE — art. 104 alin. (3) coroborat cu art. 60 din HG 395/2016 si art. 137 alin. (2) lit.  din HG 395/2016. DUAE poate fi descarcat in ved. completarii si depunerii de la „https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter” sau „https://ec.europa.eu/tools/espd/filter” (instruc privind complet DUAE sunt disp. la www.e-licitatie.ro);


4) Daca semnatura electr extinsa nu apartine reprez legal/imputernicitului din partea ofert., acesta are obligatia de a trans odata cu of si imputernicirea pers. care a semnat doc. of. cu semnatura electr. extinsa. In acest sens, info legate de aceasta pers. vor fi precizate la niv. DUAE la partea a II-a, lit B „Info privind reprezentanții OE”;
5) In cazul in care la niv. CS apar cerinte de calif., altele decat cele solic. prin FDA, se considera cerinte nescrise;
6) Acordul-cadru se va incheia cu 3 OE, clasati in ord. pretului ofertat, in cazul in care exista 3 OE declarati admisi (indepl cond solici conf doc. de atrib.). In cazul in care nu sunt min. 3 OE, acordul-cadru se va incheia cu toti OE calificati;
7) Contr care se atribuie în baza acordului-cadru nu pot fi încheiate decât între AC şi OE care sunt parte a acordului, prin reluarea competiei.
Elem reofertarii il constituie pretul contr.
Solic AC, adresată OE pt a furniza, se materializează prin încheierea de contr subs acordului-cadru, care constituie temei legal de plată.
Info legate de reluarea competitiei:
Elem/cond care fac obiectul reluarii comp si crit de atrib/fact de eval care urmeaza sa fie aplicati pt stab OE caruia îi va fi atrib contr subs: pretul cel mai scazut.
Atrib. contr. subs. se va face prin reluarea comp., ocazie cu care AC va trans concomitent o inv de particip la reof prin SEAP catre toti OE semnatari ai cordului-cadru. Term limita de depunere a noilor of va fi comunicat in inv de particip la reof. din SEAP.
Semnatarii acordului-cadru au obligatia de a prez la data solic, prin SEAP in sect dedicata, val of/prop finan (pret cel mai scazut).
!! In conf.cu prev. art. 110 alin. (5) din HG 395/2016, in cadrul proc de reof OE au dreptul sa modif pretul of numai in sensul imbunatatirii acestuia.


I. Elem care raman neschimbabile:
1) crit de atrib stabilit la data demarării proc de achiz publică;
2) atrib contr subs numai pe baza regulilor şi cond stab prin prez ac-cadru;
3) of. tehnica;
4) plata prod. ce vor face obiectul contr subs.;
II. Elem care fac obiectul reof, cu respect prev. art. 118 din Legea 98, 1. pretul of.
În sit în care, în urma inv de reof, doi furniz prez acelasi pret, se va relua competitia numai cu cei 2 op, acestia trebuind sa-si îmbunatateasca of, în sensul diminuarii acesteia.
În urma analiz of prez, AC va stabili OE câstigator, va transm rez eval of tuturor particip la reof si va atribui contr subs celui care a oferit pretul cel mai scazut.
OE semnatari ai ac-cadru au obligatia de a lua toate masurile posibile în ved minimizarii costurilor, pt a servi în cel mai bun mod interesele AC.
Contr. subs. se vor incheia cu OE clasat pe primul loc in ordinea pretului ofertat. In cazul in care in urma comenzii AC, OE clasat pe primul loc in ordinea pretului of nu poate onora comanda, contr subs se va incheia cu urm clasat in ordinea pretului of.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Termenele sunt cele prevăzute de Legea nr. 101/2016.
2019-03-11
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.