Căutare

România-Zalău: Servicii de dezvoltare software

Cerere de oferte

Informaţii generale

   ZALĂU
   Mar 13, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Primăria Municipiului Zalău
4291786
Piața Iuliu Maniu nr. 3
Zalău
450016
Pop Angelica — Şef serviciu, Cristea Andreea — consilier
+40 260610550/116/153
primaria@zalausj.ro
+40 260661869
www.zalausj.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Contract de achiziție publică de servicii: implementare portal servicii online către cetățeni, integrare fluxuri în sistemul informatic actual, dotare echipamente [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
4291786/2019/B2.6
Contract de servicii — implementare portal servicii online către cetățeni, integrare fluxuri în sistemul informatic actual, dotare echipamente, asigurare semnături electronice, actualizare web www.zalausj.ro, în cadrul implementării proiectului „Special Zalău — Servicii Publice Electronice de Calitate și Integrate pentru Administrația Locală din Municipiul Zalău”.
Se vor achiziționa următoarele servicii/dotări, cu respectarea cerințelor din caietul de sarcini, după cum urmează:
1) Echipamente, din care:
— Server – 2 buc.,
— Rack – 1 buc.,
— UPS – 2 buc.,
— Firewall – 2 buc.,
— Storage – 1 buc.,
— Echipament Backup NAS – 1 buc.,
— SMS Gateway – 1 buc.,
— Imprimante coduri de bare – 2 buc.,
— Scaner A3 – 1 buc.,
— Multifuncționale A4 – 5 buc.,
— Multifuncțională A3 – 1 buc.,
— Calculatoare – 3 buc.,
— Laptop pentru proiecție – 1 buc.,
— Tabletă – 1 buc.,
— Sistem proiecție – 1 buc.;
2) Licențe, din care:
— Licență office sau echivalent – 4 buc.,
— Licență windows sau [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
1578514
Primăria municipiului Zalău, Piața Iuliu Maniu nr. 3, mun. Zalău, jud. Sălaj.
Contract de servicii — implementare portal servicii online către cetățeni, integrare fluxuri în sistemul informatic actual, dotare echipamente, asigurare semnături electronice, actualizare web www.zalausj.ro, în cadrul implementării proiectului „Special Zalău — Servicii Publice Electronice de Calitate și Integrate pentru Administrația Locală din Municipiul Zalău”.


Se vor achiziționa următoarele servicii/dotări, cu respectarea cerințelor din caietul de sarcini, după cum urmează:


1) Echipamente, din care:


— Server – 2 buc.,


— Rack – 1 buc.,


— UPS – 2 buc.,


— Firewall – 2 buc.,


— Storage – 1 buc.,


— Echipament Backup NAS – 1 buc.,


— SMS Gateway – 1 buc.,


— Imprimante coduri de bare – 2 buc.,


— Scaner A3 – 1 buc.,


— Multifuncționale A4 – 5 buc.,


— Multifuncțională A3 – 1 buc.,


— Calculatoare – 3 buc.,


— Laptop pentru proiecție – 1 buc.,


— Tabletă – 1 buc.,


— Sistem proiecție – 1 buc.;


2) Licențe, din care:


— Licență office sau echivalent – 4 buc.,

— Licență windows sau echivalent – 4 buc.,
— Licență soluție antivirus – 1 pachet,
— Licență aplicație backup – 1 buc.,
— Licență so server – 2 buc.,
— Licență platformă aplicativă – 2 buc.;
3) Servicii, din care:
— Servicii instalare sistem proiecție – 1 pachet,
— Servicii configurare infrastructură hard & soft – 1 pachet,
— Certificate digitale pentru semnătura electronică – 10 buc.,
— Aplicație portal cu instruire – 1 buc.,
— Actualizare aplicații backoffice Urbanism & Impozite cu instruire – 1 pachet,
— Actualizare aplicații backoffice Docmanager cu instruire – 1 pachet,
— Site web responsiv cu instruire – 1 pachet.
Valoarea totală estimată este 1 578 514,00 RON fără TVA.
Componenta tehnică
15
Componenta tehnică
24
61
21
Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020, Axa prioritara 2- Administrație Publică și Sistem Judiciar Accesibile și Transparente, Operațiunea/Ob... detalii pe www.e-licitatie.ro
Cerinţa nr. 1.
Neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant).
Modalitatea de indeplinire:
Ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire prealabilă cu informatiile aferente situatiei lor, în conformitate cu prevederile art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016. Cerinţa privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164 se adresează şi asociatilor/subcontractanţilor şi terţilor susţinători, conform art. 170 alin. (1) şi art. 183 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Încadrarea în una din situatiile prevazute la art. 164 din Legea nr. 98/2016 atrage excluderea ofertantului din prezenta procedura.
Cerinţa nr. 2.
Neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant).
Modalitatea de indeplinire:
Ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/terţul susţinator trebuie să demonstreze că nu se încadrează în prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei: se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire, cu informaţiile aferente situaţiei lor, în conformitate cu prevederile art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016. Cerinţa privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 se adresează şi asociaţilor/subcontractanţilor şi terţilor susţinători, conform art. 170 alin. (1) şi art. 183 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificǎrile şi completarile ulterioare. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autoritaţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente sunt certificate de atestare fiscală privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat la momentul prezentarii documentului.
Încadrarea în una din situaţiile prevazute la art. 165 sau neîncadrarea în prevederile art. 166 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 cu modificǎrile şi completarile ulterioare, atrage excluderea ofertantului din prezenta procedură.
Cerinţa nr. 3.
Neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant).
Modalitatea de indeplinire:
Ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/terţul susţinator trebuie să demonstreze că nu se încadrează în prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei: se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire, cu informaţiile aferente situaţiei lor, în conformitate cu prevederile art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016. Cerinţa privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 167 se adresează şi asociaţilor/subcontractanţilor şi terţilor susţinători, conform art. 170 alin. (1) şi art. 183 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.
Încadrarea în una din situaţiile prevazute la art. 167 din Legea nr. 98/2016 atrage excluderea ofertantului din prezenta procedură.
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autoritaţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
Aceste documente sunt:
— cazierul judiciar al operatorului şi al membrilor organului de administrare [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Cerința nr. 1: experiența similară: ofertanții vor prezenta lista contractelor similare în care s-au livrat/implementat platforma aplicativă, portal și extindere/implementare document management, derulate și finalizate cu succes în ultimii 5 ani, cu o valoare cumulată totală de cel puțin 1 550 000,00 RON fără TVA, realizată la nivelul a maxim 3 contracte, cu indicarea valorilor, datelor și a beneficiarilor publici sau privați. Ultimii 5 ani se vor calcula până la data limită de depunere a ofertelor cu mențiunea ca modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventualele decalări ale termenului limită prevăzut în anunțul de participare (completarea Formularului 11). În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte DUAE completat, iar cerinţa minimă se va considera îndeplinită în mod cumulativ. In cazul în care ofertantul are un contract realizat în comun cu alți prestatori (asociere), va prezenta documente relevante din care să rezulte valoarea serviciilor prestate în nume propriu, ca procent din valoarea totală a contractului.
Prezentarea DUAE — documentul unic de achiziţii european furnizat în format electronic prin utilizarea formatului standard stabilit de Comisia Europeană, constând în declaraţia pe propria răspundere a operatorului economic cu privire la îndeplinirea criteriilor de calificare şi selecţie, în conformitate cu art. 193 din Legea nr. 98/2016. Un operator economic care participă pe cont propriu şi care nu se bazează pe capacităţile altor entităţi trebuie să completeze un singur DUAE. Un operator economic care participă pe cont propriu, dar se bazează pe capacităţile uneia sau mai multor entităţi (terţ/terţi susţinător/susţinători, subcontractanţi) trebuie să se asigure că autoritatea contractantă primeşte propriul său DUAE împreună cu un DUAE separat care cuprinde informaţiile relevante pentru fiecare din entităţile pe care se bazează. În cazul în care la procedură participă o asociere, trebuie prezentat un DUAE separat care să cuprindă informaţiile solicitate în părţile II–V pentru fiecare dintre operatorii economici participanţi.
Cerința 2. Informaţii privind asocierea, subcontractanţii şi terţi susţinători: orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant sau candidat, individual ori în comun cu alti operatori economici (inclusiv în forme de asociere temporară constituite în scopul participarii la procedura de atribuire), subcontractant propus sau terţ susţinător, în condiţiile prevăzute de art. 48 din HG 395/2016 cu modificǎrile şi completarile ulterioare.
1) Prezentarea Acordului de asociere — completarea Formularului 4, din care să rezulte cine este liderul asociaţiei şi partea din contract pe care o va îndeplini fiecare asociat (fizic, valoric şi procentual din valoarea contractului);
2) Prezentarea unei declarații privind modalitatea de încasare, de către asociere, a contravalorii serviciilor prestate;
3) Lista cu subcontractanţii va fi însoţită de acordurile de subcontractare — completarea Formularului 5.
Operatorul economic va completa cerinţa corespunzătoare în formularul DUAE din documentaţia de atribuire, în conformitate cu prevederile art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, că la nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție, precum și ponderea și/sau activitățile pentru care a fost responsabil. Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin DUAE urmează a fi prezentat la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I, în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Echivalenţa situaţiilor prezentate în alte valute decât RON se determină conform cursului mediu anual RON/altă valută comunicat de BNR pentru anul în care s-a încheiat contractul.
Adresa unde poate fi completat DEAU (DUAE) pentru ca apoi să fie exportat în calculatorul personal şi apoi încărcat şi transmis on-line împreună cu oferta până la data limită stabilită pentru depunerea acesteia este: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
Se va consulta şi Ghidul de utilizare DUAE postat pe site-ul www.e-licitatie.ro
Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/subcontractant/terț susținător) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.
Notǎ: conform art. 20 alin. (7) din HG 395/2016 cu modificǎrile şi completarile ulterioare, în cazul în care existǎ discrepanţe între informaţiile prevǎzute în DUAE şi cele prezentate în anunţul de participare, prevaleazǎ informaţiile din anunt, DUAE urmând a fi revizuit corespunzǎtor.
Se va completa DUAE, urmând ca documentele justificative care probeazǎ cele asumate în angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc, la solicitarea autoritǎţii contractante. Se vor depune, odata cu DUAE, urmǎtoarele documente: angajamentul ferm al terţului susţinǎtor, prin care se confirmǎ faptul cǎ acesta va pune la dispoziţia ofertantului resursele invocate, acordul de subcontractare şi/sau acordul de asociere, dupǎ caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE constituie temei pt. solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse în secţiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat şi cele ale subcontractantului/terţului susţinător. Documentele justificative care probează cele asumate în angajamente/acorduri vor fi solicitate de AC doar ofertantului clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor.
2019-04-15
15:00
2019-08-15
2019-04-15
15:00
In SEAP.
Membrii comisiei si reprezentantii ofertantilor.
1) Documentația de atribuire este afișată în SEAP: www.e-licitatie.ro
Documentul DUAE este disponibil în format electronic, prin intermediul serviciului online, pus la dispoziție gratuit de Comisia Europeană, disponibil la adresa de internet: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter
2) În cazul în care comisia de evaluare constată că au fost depuse/introduse în SEAP mai mult de 2 oferte admisibile cu prețuri egale la ofertanții clasați pe locul 1, autoritatea/entitatea contractantă va transmite o solicitare de clarificare referitoare la depunerea unor noi propuneri financiare îmbunătățite (cu 2 zecimale), iar operatorii economici vor transmite răspunsul lor off-line (doar dacă nu există facilități tehnice de reofertare criptată în SEAP) caz în care contractul va fi atribuit ofertantului care are prețul cel mai scăzut. Termenele/datele de depunere ale noilor propuneri financiare se vor comunica în solicitarea transmisă de către autoritatea/entitatea contractantă;
3) Autoritatea contractantă nu va răspunde solicitărilor de clarificări făcute cu depăşirea termenului stabilit la Secţiunea I, din prezentele Instrucțiuni către ofertanți. Autoritatea contractantă va posta răspunsurile însoţite de întrebări în SEAP, conform art. 160 alin. (3) din Legea nr. 98/2016. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, termenul limită până la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achiziție publică are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 20 de zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea Contractantă stabilește ca termenul limită în care va răspunde tuturor solicitărilor de clarificare/informații suplimentare este cu 11 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor;
4) Oferta şi documentele care o însoţesc se depun on-line semnate cu semnătura electronică extinsă, sub sancţiunea respingerii ofertei ca inacceptabilă, în baza art. 137 alin. (2) lit. j) din Hotarârea nr. 395/2016;
5) Modificarea contractului de achiziție se poate face în baza prevederilor art. 221 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Eventualele contestații se pot depune la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor/instanța competentă și vor fi soluționate potrivit Legii nr. 101/2016. Termenul de depunere al contestaţiei este cel prevăzut de Legea nr. 101/2016, respectiv 5 zile începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă, despre un act al autorităţii contractante considerat nelegal.
Primăria Municipiului Zalău — Serviciul Investiţii, Achiziţii Publice
Piaţa Iuliu Maniu nr. 3
Zalău
450016
+40 26610550
primaria@zalausj.ro
+40 260661869
www.zalausj.ro
2019-03-11
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.