Căutare

România-Bucureşti: Servicii de supraveghere a lucrărilor

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Mar 13, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
16054368
Str. Dinicu Golescu nr. 38
Bucureşti
010873
Horia Nicolae, director Direcția Achiziții Publice
+40 212643292
daniela.preda@andnet.ro
+40 213186662
www.cnadnr.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Supervizare drum expres Craiova–Pitești, tronsonul 1
16054368/2018/21S10
Ob ctr supervizare drum expres Craiova–Pitești, tronsonul 1 va consta în furniz de serv de supervizare de înaltă calitate, atât în timpul per de proiectare și exec a lucrărilor, cât și pe parcursul per de garanție a lucr, în ved urmăririi corectei utiliz a fond disp și pt a se asigura că Antrepren proiectează și execută lucrările cf cu oblig contractuale, în special în ceea ce privește durata, cantitatea, calitatea și costul proiectarii și al lucrărilor.Cf art 160 alin1 din Lg 98/2016, term lim pn la care orice op ec interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu DA este cu 18 zile inainte de term lim de dep a of.Cf art 160 alin2 din Lg 98/2016, AC stab 2 term lim in care va rasp tuturor solicit de clarif/ info suplim, dupa cum urmeaza:primul term-lim este cu 25 zile inainte de term lim de dep a of; al doilea termen-limita este cu 11 zile inainte de term lim de d... detalii pe www.e-licitatie.ro
Jud. Dolj si Bucuresti
Ob Ctr de Serv este prest de Const/Ing a serv de inalta cal in per de pr si ex a lucr si pe per de gar a lucr(incl Per de Not a Def),pt urm corect ut a fond disp si pt a se asig ca Antr P+E lucr cf cu obl ctr, in spec pt dur,cant,calit si cost pr si al lucr.Cons va av rol de Ing cf Ctr de P+E DE C-P T1, lucr care se desf intre VO Craiova N si lim Jud Dolj, lung apr 17,7km Cf 221.L98/16,a.24 din Ctr, mod care pot intrv:1.Mod ale part ctr;2.Mod care rez din nec ef stud supl/exp;3.Mod care rez din impl sol prov de la inst/aut/ent care au atr in leg cu ob de inv (Min,JASPERS,Aut/Inst cent/loc,Verif,org de ctr,etc);4.Mod leg sau de nor teh/stas-uri/nor/stand pe parc der ctr;5.Mod gen de incl/intr de noi subc si/sau inloc subc init;6.Mod gen de sch/inl pers cheie/non-cheie/alt pers;7.Mod prel term de pred de Prest a rap/livrab spec in ctr sau mod ref la ver si aprob rap/livrab de Benef.8.Mod Graf de Act Gantt ex in Ctr prin real pers si/sau a res/ec exist.9.Real res sau ec in ctr de serv gen de:a)nec zil lucr dat nemob/demobil/mobil red a exp/pers;b an res sa nu mai fie cons/nec;c)apl a.20.9dinCtr;d)nec zil lucr dat semn cu int a ctr de serv fata de ctr(in faz ale ctr P+E au fost deja real);e) red zil lucr intre exp/pers si/sau intre etap/faz contr de serv in scop corel serv de sup cu dur/faza/et/ev/stad fizic al ctr;10.Prel Per de Prest a Serv av mod ment mai sus,si in sit:a)prel per de proi a lucr si/sau a dur de ex a lucr si/sau a per de gar a lucr;b)nec cor per de prest a serv cu dur/faza/et/ev/stad fiz al ctr de lucr;c)intârz în ex lucr sau in act de pr ca urm dif întâmp de Antr;d)susp/rezil ctr;e)ap regl/disp ale PolR ult semn ctr;f)ap lucr supl in ctr id după înc lucr;g)mob slab și îndel a Antr;h)ap nec util sum af rez de impl i)ap nec real/ut res sau ec in ctr de serv;Mod vor fi real ult semn ctr, conf cu ctr, in cond nu repr mod subst in sens art221(7) L98/16.Prel Per de Prest a Serv se va real in cf cu art 24 din ctr de serv.Mai multe inf:in Ctr. Vezi Anex1 DA
Experienta detinuta de COORDONATORUL DE CONTRACT (INGINER) Experienta detinuta in pozitia de Coordonator proiect/ contract si/sau Adjunct Coordonator proiect/ contract... detalii pe www.e-licitatie.ro
10
Experienta detinuta de INGINERUL ASIGURAREA CALITATII - RESPONSABIL CALITATE Experienta detinuta in pozitia de Inginer pentru Asigurarea Calitatii si/sau Inginer Resp... detalii pe www.e-licitatie.ro
8
Experienta detinuta de INGINERUL CONSTRUCTOR - RESPONSABIL CANTITATI Experienta detinuta in pozitia de Inginer Constructor - Responsabil Cantitati si/sau Responsabil ... detalii pe www.e-licitatie.ro
7
Experienta detinuta de INGINERUL CONSTRUCTOR - RESPONSABIL STRUCTURI Experienta detinuta in pozitia de Inginer Constructor - Responsabil structuri si /sau Inginer Stru... detalii pe www.e-licitatie.ro
5
Experienta detinuta de INGINERUL RESPONSABIL PROIECTARE Experienta detinuta in pozitia de Sef echipa proiectare si/ sau Adjunct Sef Echipa proiectare si/ sau Sef Proie... detalii pe www.e-licitatie.ro
5
Experienta detinuta de INGINERUL CONSTRUCTOR - RESPONSABIL DRUM Experienta detinuta in pozitia de Inginer Constructor Responsabil Drum si/sau Inginer de Drumuri si/sau... detalii pe www.e-licitatie.ro
5
Abordarea propusa privind planificarea resurselor tehnice si umane in corelare cu specificul si complexitatea activitatilor desfasurate in cadrul contractului de super... detalii pe www.e-licitatie.ro
8
Abordarea propusa privind implementarea contractului prin prisma metodologiei de prestare a serviciilor
22
30
136
In conformitate cu prevederile art. 104 alin. (8) din Legea nr. 98/2016, Autoritatea Contractanta opteaza pentru achizitionarea ulterioara de noi servicii similare de la ofertantul a carui oferta va fi declarata castigatoare in cadrul prezentei proceduri de achizitie publica in cuantum de 4.236.344,58 RON fara TVA, valoarea reprezentand 20 % din valoarea estimata a contractului (fara sumele provizionate). A se vedea si informatiile din Sectiunea II.2.4.
Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor/ cerintelor de calificare se vor prezenta:
I. Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/ 2016.
In acest sens, Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator va completa DUAE - Partea III "Motive de excludere" - Sectiunea A "Motive referitoare la condamnarile penale".
De asemenea, Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164 de mai sus, atat pentru Ofertantul unic/ Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/ Tertul sustinator declarati in oferta:
— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv,
— alte documente edificatoare, dupa caz.
II. Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/ 2016.
In acest sens, Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator va completa DUAE - Partea III "Motive de excludere" - Sectiunea B "Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale".
De asemenea, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 de mai sus, atat pentru Ofertantul unic/ Ofertantul asociat, cat si pentru Subcontractantul/ Tertul sustinator declarati in oferta:
A.Persoanele juridice romane trebuie sa prezinte:
— certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, din care sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestuia.
B.Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc.) prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, in conformitate cu legislatia nationala a tarii de rezidenta a Ofertantului unic/ Ofertantului asociat/ Subcontractantului/ Tertului sustinator sau a tarii in care Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator este stabilit. Din documentele edificatoare prezentate trebuie sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora. [...]
III. Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/ 2016.
In acest sens, Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator va completa DUAE - Partea III "Motive de excludere" - Sectiunea C "Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale".
De asemenea, Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator trebuie sa prezinte Formularul C "Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 alin (1) din Legea 98/2016", in conformitate cu modelul prezentat in sectiunea Formulare. Formularul C va fi transmis in mod obligatoriu impreuna cu DUAE, prin intermediul SEAP si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certific... detalii pe www.e-licitatie.ro
Cerinta 1 continuare
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca cifra de afaceri anuala totala a fost de minim 10.000.000 Lei in fiecare dintre exercitiile financiare aferente anilor 2015, 2016 si 2017.
Partea II Nota 6: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta: a) Angajamentul ferm privind sustinerea economica si financiara acordata de tertul sustinator, in conformitate cu Formularul nr. 3A. Angajamentul ferm va fi incarcat in SEAP impreuna cu DUAE si cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. b) documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care rezulta modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la angajamentul ferm. Documentele prezentate trebuie sa indice concret care sunt resursele financiare pe care tertul le va mobiliza in cazul in care ofertantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului sau se va afla in imposibilitatea derularii contractului, tipul acestor documente fiind determinat de obligatiile asumate de ofertant si tertul sustinator prin angajamentul ferm. Tertul sustinator va dovedi prin documentele prezentate ca detine toate resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului. Aceste documente vor fi incarcate in SEAP impreuna cu Angajamentul ferm, cu DUAE si cu oferta, si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. c) situatiile financiare sau extrase din situatiile financiare pentru anii 2015, 2016 si 2017 din care rezulta indeplinirea nivelului minim solicitat al cerintei privind situatia economica si financiara. Documentele mentionate la pct. c) vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, cu respectarea cerintelor privind semnarea electronica a documentelor. Nota 7: Autoritatea Contractanta va lua in considerare sustinerea acordata de tertul/ tertii sustinator/i pentru indeplinirea criteriilor minime impuse in documentatia de atribuire, daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii: a) tertul/ tertii sustinator(i) pot dovedi ca detin resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului b) ofertantul poate demonstra ca va dispune efectiv de resursele entitatilor ce acorda sustinerea, necesare pentru realizarea contractului, in cazul in care tertul sustinator nu este declarat subcontractant. Informatii suplimentare privind tertii sustinatori se regasesc in sectiunea IV.4.3 Modul de prezentare a ofertei, punctul 3 din prezentul document.
Partea I In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ ofertantul asociat/ tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea B "Capacitatea economica si financiara". Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, situatiile financiare sau extrase din situatiile financiare aferente anilor 2015, 2016 si 2017. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei. Nota 1: Daca din motive obiective si justificate operatorul economic nu este in masura sa prezinte documentele solicitate, acesta este autorizat sa faca dovada situatiei sale economice si financiare prin orice alt document care poate fi considerat adecvat. Nota 2: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea B "Capacitatea economica si financiara". De asemenea, impreuna cu DUAE si cu oferta, se va incarca in SEAP si Acordul de Asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Nota 3: a) Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul 2015 - 1 Euro = 4,4450 Lei, 2016 –1 Euro = 4,4908 Lei si 2017 –1 Euro = 4,5681 Lei. b) Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anul 2015, 2016 si 2017 publicat pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/contracts _grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a. Nota 4: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016. Nota 5: In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea B "Capacitatea economica si financiara".
Cerinta 2 Ofertantul va preciza partea/partile din contract pe care intentioneaza sa o/le subcontracteze.
Cerinta 2 continuare
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a dus la bun sfarsit* in ultimii 5 ani** servicii de supervizare/consultanta*** pentru lucrari de constructie noua si/ sau largire si/ sau modernizare si/sau reabilitare aferente drumurilor nationale si/sauautostrazilor si/ sau drumurilor expres si/sau drumurilor judetene, la nivelul a maxim 5 contracte in valoare**** cumulata de minim: 20.000.000 Lei fara TVA *) Prin servicii duse la bun sfarsit se intelege: - servicii receptionate partial, cu conditia ca acestea sa fi putut fi utilizate de Beneficiar ca rezultat independent; - servicii receptionate la sfarsitul prestarii. **) ultimii 5 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13). ***)În sensul prezentelor cerinte, prin ”supervizare/consultanta” se intelege activitatea desfasurata in cadrul unei firme/ echipe de consultanta/de supervizare angajata de catre Beneficiar/ Investitor, prin care a fost asigurata supravegherea/ verificarea lucrarilor executate sau a activitatilor indeplinite de catre Antreprenor, in ceea ce priveste certificarea valorii lucrarilor executate si certificarea conformitatii calitative si cantitative a acestora cu contractul, documentatia de executie si reglementarilor tehnice si legislative in vigoare. ****) In calcularea valorii cumulate de minim 20.000.000 RON fara TVA se vor lua in considerare doar valorile aferente serviciilor prestate in ultimii 5 ani. Nu se vor lua in considerare valorile prestatiilor realizate in cadrul acestor contracte anterior ultimilor 5 ani, chiar daca contractul/contractele prezentate au o durata mai mare de 5 ani.
Cerinta 1 continuare
Partea I In cazul in care Ofertantul va subcontracta o parte din contract, Ofertantul are obligatia de a completa DUAE, partea II "Informatii referitoare la operatorul economic", sectiunea D "Informatii privind subcontractantii pe ale caror capacitati operatorul economic nu se bazeaza", si partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala", cu indicarea explicita a procentului la care se ridica partea/ partile subcontractate pentru fiecare subcontractant declarat. In situatia in care ofertantul se prevaleaza de prevederile art. 172 alin. (4) din Legea 98/2016 si indeplineste cerinta de capacitate tehnica utilizand resursele subcontractantilor, ofertantul va completa in DUAE si partea II "Informatii referitoare la operatorul economic", sectiunea C "Informații privind utilizarea capacității altor entități". Subcontractanţii pe ale căror capacităţi ofertantul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul ferm, situatie in care se va respecta modelul de Acord de Subcontractare din Documentatia de Atribuire - Formularul 3C. De asemenea, fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate in: - partea II "Informatii referitoare la operatorul economic" - sectiunea A "Informatii privind operatorul economic" si B "Informatii privind reprezentantii operatorului economic", - partea III "Motive de excludere". - partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea A "Capacitatea de a corespunde cerintelor"; - partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala", numai in situatia in care resursele sale sunt utilizate pentru indeplinirea criteriului referitor la capacitatea tehnica. In cazul in care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea in mod corespunzator a dispozitiilor art. 170, alin. (2) din Legea 98/2016, Autoritatea Contractanta solicita ofertantului o singura data sa inlocuiasca un subcontractant in legatura cu care a rezultat, in urma verificarii, ca se afla in aceasta situatie. In conformitate cu prevederile art. 174, alin. (1) din Legea 98/2016, Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa transmita informatii si documente relevante referitoare la capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi, cu privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv. In cazul in care din informatiile si documentele prezentate potrivit solicitarii de mai sus nu rezulta ca subcontractantul propus are capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv, in conformitate cu art. 174, alin. (2) din Legea nr. 98/ 2016, autoritatea contractanta respinge subcontractantul propus si solicita ofertantului o singura data inlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant care sa aiba capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv. Ofertantii vor incarca in SEAP, impreuna cu DUAE si cu oferta, acordul/ acordurile de subcontractare incheiate intre ofertant si subcontractantul/ subcontractantii nominalizat / nominalizati in oferta, astfel incat activitatile ce revin acestuia/ acestora, precum si procentul aferent prestatiilor, sa poata fi cuprinse in contractul de subcontractare ce va fi prezentat la incheierea contractului de achizitie publica.
Partea II Acordul/ acordurile de subcontractare va/ vor fi semnat/e cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.Acestea trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente: numele, datele de contact, reprezentantii legali ai subcontractantului; activitatile ce urmeaza a fi subcontractate; procentul de subcontractare; optiunea privind realizarea platilor direct catre subcontractant. In situatia in care subcontractantul are si calitatea de tert sustinator, acordul de subcontractare va include in mod obligatoriu clauzele minime din cuprinsul Formularului 3C. In conformitate cu prevederile art. 218, alin. (4) din Legea 98/2016, Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, la încheierea contractului, prezentarea contractului/ contractelor încheiate între contractant si subcontractantul/ subcontractantii nominalizat/ nominalizati in oferta. Contractul/ Contractele de subcontractare prezentate la incheierea contractului de achizitie publica: - vor contine cel putin informatiile din acordul/ acordurile de subcontractare prezentate in cadrul ofertelor, - vor contine valoarea la care se ridica partea/partile subcontractate, iar aceasta valoare va fi in concordanta cu procentul de subcontractare inclus in Acordul de Subcontractare si declarat in DUAE, - vor fi in concordanta cu Oferta si - se vor constitui in anexa la contractul de achizitie publica. In situatia in care Subcontractantul si-a exprimat optiunea de a fi platiti direct de catre Beneficiar, Contractele de Subcontractare vor include,pe langa cele mai sus mentionate, in mod obligatoriu o anexa in care Ofertantul desemnat castigator si Subcontractantul: - vor consemna optiunea privind plata directa a Subcontractantului, daca este cazul; - vor preciza contul bancar al Subcontractantului in care se vor realiza direct platile, daca este cazul; - vor indica valoarea aferenta serviciilor pentru care isi exprima optiunea privind plata directa de catre Beneficiar. Raspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a contractului nu este diminuata in cazul in care o parte/ parti din acesta sunt indeplinite de subcontractanti. Subcontractantii declarati in oferta trebuie sa respecte aceleasi obligatiile in domeniul mediului, social si al relatiilor de munca, asa cum sunt acestea reglementate de institiutiile de resort (Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, Bvd. Libertatii nr. 12, Sector 5, Bucuresti, Romania, Tel. +40 21 408 9605, Fax: +40 21 408 9615, Adresa internet (URL): http://www.mmediu.ro. si Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, str. Dem.I.Dobrescu nr.2-4 sectorul 1, Bucuresti, Romania, Tel. +40 213136267, Fax: +40 213136267, Adresa internet (URL): www.mmssf.ro), sau de legislatia europeana in vigoare. Fiecare subcontractant declarat va completa si va depune in cadrul Propunerii Tehnice Formularul nr. 5 "Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relatiilor de munca si privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca".
Partea I In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala", indicand in mod explicit, pentru fiecare contract prezentat, cel putin urmatoarele informatii necesare pentru a verifica modul de indeplinire a criteriului: denumirea contractului, Beneficiarul, tipul serviciilor duse la bun sfarsit, tipul lucrarilor pentru care au fost realizate serviciile de supervizare/consultanta, categoria drumului, perioada de prestare a serviciilor, valoarea serviciilor duse la bun sfarsit in ultimii 5 ani Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, certificate/ documente care atesta indeplinirea cerintei, si anume: certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar si/sau procese verbale de receptie si/sau Documente constatatoare emise de autoritatile contractante si/sau certificari de buna executie, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei. Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si Ofertantul asociat va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala". De asemenea, impreuna cu DUAE si cu oferta, se va incarca in SEAP si Acordul de Asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Nota 2: Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a se adresa beneficiarului final al serviciilor pentru confirmarea experientei similare prezentate de ofertant in cadrul DUAE. Nota 3: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/ unor tert/ terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016. Nota 4: In cazul in care Ofertantul beneficiaza de sustinerea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala".
Partea II Nota 5: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta: a) Angajamentul ferm privind sustinerea capacitatii tehnice acordata de tertul sustinator, in conformitate cu Formularul nr. 3B. Angajamentul ferm va fi incarcat in SEAP impreuna cu DUAE si cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. b) documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la angajamentul ferm. Documentele prezentate trebuie sa indice concret care sunt resursele (materiale/ umane/ tehnice/ financiare/ etc.) pe care tertul le va mobiliza in cazul in care ofertantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului sau se va afla in imposibilitatea derularii contractului, tipul acestor documente fiind determinat de obligatiile asumate de ofertant si tertul sustinator prin angajamentul ferm. Tertul sustinator va dovedi prin documentele prezentate ca detine toate resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului. Aceste documente vor fi incarcate in SEAP impreuna cu Angajamentul ferm, cu DUAE si cu oferta, si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. c) certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar si/sau procese verbale de receptie si/sau Documente constatatoare emise de autoritatile contractate si/sau Certificari de buna executie, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica. Documentele mentionate la pct c) vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, cu respectarea cerintelor privind semnarea electronica a documentelor. Nota 6: Autoritatea Contractanta va lua in considerare sustinerea acordata de tertul/ tertii sustinator/i pentru indeplinirea criteriilor minime impuse in documentatia de atribuire, daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii: a) tertul/ tertii sustinator(i) pot dovedi ca detin resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului b) ofertantul poate demonstra ca va dispune efectiv de resursele entitatilor ce acorda sustinerea, necesare pentru realizarea contractului, in cazul in care tertul sustinator nu este declarat subcontractant. Informatii suplimentare privind tertii sustinatori se regasesc in sectiunea IV.4.3 Modul de prezentare a ofertei, punctul 3 din prezentul document. Nota 7: a) Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul 2013 - 1 Euro = 4,4190 Lei, 2014 - 1 Euro = 4,4446 Lei, 2015 –1 Euro = 4,4450 Lei, 2016 - 1 Euro = 4,4908 Lei, 2017-1 Euro = 4,5681 Lei, 2018-1 Euro = 4,6535 Lei, 2019-1 Euro = 4,6864 RON. b) Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anul 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 si 2019 publicat pe site-ul http://ec.europa.eu/ budget/ contracts _grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm. Cursul mediu anual pentru anii de referinta se va calcula pe baza cursului mediu lunar afisat de sursa indicata. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a.
2019-05-06
15:00
2019-11-06
2019-05-06
15:00
In SEAP
1. Termenele specificate in Contract cu privire la plati sunt justificate de complexitatea proiectului de infrastructura rutiera (proiecte de interes major), precum si de circuitul financiar al fondurilor care implica mai multe institutii ale statului.
2.Durata contractului este de 136 luni incepand de la Data de Incepere a Contractului si cuprinde: 16 luni supervizarea pentru etapa de proiectare, 36 luni supervizarea pentru etapa de executie a lucrarilor si 84 de luni supervizarea pentru perioada de garantie a lucrarilor.
3.In vederea completarii DUAE, ofertantii vor utiliza formularul editabil pus la dispozitie de Autoritatea Contractanta in SEAP, in conformitate cu modelul publicat de ANAP prin Notificarea din 01.09.2016. Informatii suplimentare in sectiunea IV.4.3).
4.DA este atasata in integralitatea in SEAP. Documentele sunt semnate electronic in conformitate cu prevederile art. 22, alin (2) din HG 395/2016. Pentru deschiderea acestor fisiere utilizati aplicatia TrustSigner, disponibila la adresa https://www.alfasign.ro/download. DA poate fi descarcata si de pe site-ul AC, eachizitii.cnadnr.ro.
5.Persoana care se considera vatamata de un act al autoritatii contractante poate sesizaCNSC in vederea anularii actului AC, obligarii acesteia la emiterea unui act sau la adoptarea de masuri de remediere, precum şi pentru recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim, in termen de 10 zile, potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea 101/2016. Pentru solutionarea pe cale judiciara, persoana care se considera vatamata se poate adresa instantei de judecata competente, potrivit prevederilor art. 49 din Legea 101/2016. Pentru solutionarea contestatiei formulate in conditiile art. 8 sau art. 49 din Legea 101/2016, sub sanctiunea respingerii acesteia, persoana care se considera vatamata trebuie sa constituie in prealabil o cautiune in conditiile prevazute la art. 61 indice 1 din Legea nr.101/2016.
Conditia 1:
Incheierea contractului de achizitie publica este conditionata de obtinerea/ aprobarea finantarii serviciilor din fonduri de la bugetul de stat si/ sau fonduri europene nerambursabile, semnarea contractului fiind posibila doar in situatia in care se respecta dispozitiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intra sub incidenta legislatiei privind finantele publice. In cazul în care, indiferent de motive, obtinerea/aprobarea finantarii serviciilor din fonduri de la bugetul de stat si/ sau fonduri europene nerambursabile nu se realizeaza, AC va aplica prevederile art. 212 alin (1) lit. c) teza a II-a din Legea 98/2016, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziţie publică. Cu toate ca la data initierii prezentei proceduri de achizitie publica nu exista un contract de finantare semnat, AC estimeaza ca va obtine finantarea necesara semnarii contractului in semestrul II al anului 2019.
Conditia 2:
AC nu va semna contractul de servicii decât în situaţia în care devizul general si/sau indicatorii tehnico-economici ai acestui obiectiv de investiţie vor fi actualizati/revizuiti.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
10 zile, conform art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 101/2016. A se vedea informatiile suplimentare din sectiunea VI.3) de mai sus.
Direcția Achiziții Publice — Serviciul Achiziții Servicii
Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1
București
010873
+40 212643292
daniela.preda@andnet.ro
+40 213186662
www.cnadnr.ro
2019-03-11
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.