Căutare

România-Eforie Sud: Servicii privind deşeurile menajere şi deşeurile

Cerere de oferte

Informaţii generale

   EFORIE SUD
   Mar 13, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Orașul Eforie (Consiliul Local Eforie)
4617794
Str. Progresului nr. 1
Eforie Sud
905360
Viorica Greceanu
+40 241748633
secretariat@primariaeforie.ro
+40 241/748979
www.primariaeforie.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Delegarea gestiunii unei părți a serviciului public de salubrizare a orașului Eforie
des01
Activităţile componente ale Serviciului public de salubrizare al Orasului Eforie, judetul Constaţa, care fac obiectul delegării de gestiune sunt:
— Colectarea separata, transportul separat si depozitarea deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori,
— Colectarea, transportul si depozitarea deseurilor provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora,
— Maturatul, razuitul rigolelor, spalatul, stopirea si intretinerea cailor publice,
— Curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de ploaie sau de inghet.
47783641.07
Orasul Eforie.
Obiectul prezentului contract este delegarea gestiunii unei parti componente a serviciului de salubrizare al orasului Eforie.
Activitățile componente ale serviciului de salubrizare ce urmeaza a fi delegate sunt prevazute in caietul de sarcini, anexa la prezentul contract, respectiv:
— Colectarea separata, transportul separat si depozitarea deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori,
— Colectarea, transportul si depozitarea deseurilor provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora,
— Maturatul, razuitul rigolelor, spalatul, stopirea si intretinerea cailor publice,
— Curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de ploaie sau de inghet.
Utilaje si dotari, conform caietului de sarcini
10
90
96
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti sustinatori si subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor, in baza art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016.
Sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila, fiecare operator economic participant la procedura de atribuire (ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator, dupa caz) va prezenta, odata cu oferta, DUAE completat cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
În cazul în care persoana care semneaza declaratiile/formularele solicitate nu este reprezentantul legal al operatorului economic se va atasa o împuternicire pentru aceasta pentru prezenta procedura de atribuire (Formular 7).
Cerinta 1: neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164 din Legea nr. 98/2016.
Conditie de calificare: ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 98 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Modalitatea de indeplinire — fiecare ofertant (inclusiv fiecare asociat, în cazul ofertelor depuse în asociere), tert sustinator si subcontractant propus va prezenta urmatoarele documente:
1.1 Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 164 din Legea nr. 98/2016 (Formularul 4.1 din Sectiunea 3 Formulare);
1.2 Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv.
Cerinta 2: neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 din Legea nr. 98/2016 si neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167 din Legea nr. 98/2016. Conditie de calificare: ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Modalitatea de indeplinire: fiecare ofertant (inclusiv fiecare asociat, în cazul ofertelor depuse în asociere), tert sustinator si subcontractant propus va prezenta — declaratie pe proprie raspundere, semnata de reprezentantul legal al ofertantului (Formular nr. 4.2 — Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 165 din Legea nr. 98/2016 si Formular nr. 4.3 Declaratie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 167 din din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publicedin Sectiunea 3 Formulare).
Nota: pentru a demonstra indeplinirea cerintelor 1 si 2 de mai sus, fiecare ofertant (inclusiv fiecare asociat, în cazul ofertelor depuse în asociere), tert sustinator si subcontractant propus va prezenta documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin semnarea declaratiilor pe propria raspundere (Formularele 4.1, 4.2 si 4.3), respectiv:
1) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la data limita de depunere a ofertei;
2) Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
3) Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Cerinta minima: cifra de afaceri: cifra medie de afaceri globala a ofertantului pe ultimii 3 ani (individual sau asociere de operatori economici) respectiv pentru perioada 2015, 2016 si 2017, trebuie sa fie cel putin egala cu 11 945 910,26 RON fara TVA. In cazul ofertei depuse de o asociere de operatori economici, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, in baza art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Informatii privind tertii sustinatori:
1) In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana [conform art. 182 alin. (1) din Legea nr. 98/2016], atunci acesta are obligatia de a dovedi Autoritatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentand odata cu depunerea DUAE un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor sustinator/sustinatori, completat conform Formular nr. 4.9(i) — Angajament tert sustinator financiar si Formular nr. 4.9(ii) — Declaratie tert sustinator economic si financiar. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia de a prezenta documente transmise acestuia de catre tert(i) sustinator(i), din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care vor constitui anexe la respectivul angajament. DUAE completat de ofertant va include informatiile solicitate cu privire la tertii sustinatori.
1) Se va completa declaratie privind cifra de afaceri (Formular 4.5 — Declaratie privind cifra de afaceri, Sectiunea 3). Valorile vor fi exprimate in RON (si alta valuta, daca este cazul);
2) Pentru calculul echivalentei se va utiliza cursul mediu anual RON/valuta comunicat de BNR, astfel:
(a) 2017 — 1 EUR = 4,5680 RON,
(b) 2016 — 1 EUR = 4,4908 RON,
(c) 2015 — 1 EUR = 4,4450 RON;
3) Fisa de informatii privind cifra de afaceri anuala (Formularul 4.6 din Sectiunea 3);
4) Documente justificative: demonstrarea situatiei economice si financiare se realizeaza prin prezentarea situatiilor financiare sau a extraselor din situatiile financiare, în cazul în care publicarea situatiilor financiare este prevazuta de legislatia tarii în care este stabilit operatorul economic, pentru ultimii 3 ani (2015, 2016, 2017). În cazul în care, din motive obiective si justificate, operatorul economic nu este în masura sa prezinte una sau mai multe dintre informatiile si documentele solicitate, operatorul economic are dreptul sa demonstreze îndeplinirea cerintei privind situatia economica si financiara prin orice alte informatii si documente apte sa faca aceasta dovada. Pentru operatorii economici nerezidenti, documentele se vor prezenta insotite de traducere autorizata in limba romana;
2) Se va completa DUAE de catre tertul sustinator cu informatiile aferente situatiei lor, in baza art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016. Fiecare tert sustinator va prezenta declaratii privind neincadrarea in situatii care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 60, art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 198/2016, respectiv Formular nr. 4.1, Formular nr. 4.2, Formular nr. 4.3 si Formular nr. 4.4.
Informatii privind asocierea: operatorii economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna. Asociatii nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 164, 165 si 167, din Legea 98/2016.
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze.
1) Autoritatea contractanta solicita ofertantului/candidatului sa precizeze în oferta partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi. Subcontractantul va completa DUAE in conformitate cu prev. art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016. Ofertantul are obligatia de a preciza datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi, partea/partile din contract care urmeaza a fi indeplinite de catre acestia si valoarea la care se ridica partea/partile respective. Subcontractantii propusi sunt tinuti de respectarea acelorasi obligatii in domeniul mediului, social si al relatiilor de munca, potrivit art. 55 din Legea 98/2016, intocmai ca si ofertantii;
2) Autoritatea contractanta va verifica inexistenta unei situatii de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016, în legatura cu subcontractantii propusi.
Informatii privind experienta similara: ofertantul va prezenta lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati, astfel: ofertantul va face dovada ca în ultimii 3 ani a prestat in baza unui singur contract servicii, de complexitate si natura similara serviciilor care fac obiectul prezentului contract, în valoare cumulata de cel putin 5 972 955,13 RON fara TVA. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, in baza art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Informatii privind tertii sustinatori: operatorul economic are dreptul sa invoce sustinerea unui/unor tert/terti în ceea ce priveste îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si profesionala, indiferent de natura relatiilor juridice existente între operatorul economic si tertul/tertii respectiv/respectivi.
Se va completa DUAE de catre asociat/asociati. În cazul asocierii de operatori economici, cerintele privind eligibilitatea si înregistrarea trebuie sa fie îndeplinite de fiecare asociat, iar celelalte cerinte privind capacitatea tehnica si capacitatea economico-financiara trebuie sa fie îndeplinite prin cumul de grupul de asociati. În cazul ofertelor depuse de asocieri de operatori economici se vor prezenta: declaratie privind partea/partile din contract care sunt îndeplinite de asociati (Formular nr. 3.2), in original; anexa la Formular nr. 3.2, in original; acordul de asociere (Formular nr. 3.3), in original.
Se vor prezenta:
(a) Declaratie privind lucarile/serviciile conexe îndeplinite de subcontractanti (Formular nr. 3.4) si Anexa la Formular nr. 3.4,
(b) Acordul de subcontractare (Formular nr. 3.5),
(c) Declaratii privind neincadrarea in situatii care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 60, art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 198/2016, respectiv Formular nr. 4.1, Formular nr. 4.2, Formular nr. 4.3 si Formular nr. 4.4;
3) În cazul în care este identificata o situatie de excludere, autoritatea contractanta solicita ofertantului/candidatului sa inlocuiasca subcontractantul in legatura cu care a rezultat in urma verificarii ca se afla in aceasta situatie;
4) Autoritatea contractanta nu stabileste cerinte de participare pentru subcontractantii propusi de ofertant/candidat în oferta sau solicitarea de participare, dar ia în considerare capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi pentru partea lor deimplicare în contractul care urmeaza sa fie îndeplinit, daca documentele prezentate sunt relevante în acest sens;
5) Avand in vedere prevederile art. 218 din Legea 98/2016 subcontractantii îsi vor exprima la data depunerii ofertei/momentul introducerii acestora în contractul de delegare, optiunea de a fi sau nu platiti direct de catre Autoritatea contractanta. In acest sens, vor cuprinde in oferta depusa denumirea subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza a fi îndeplinite de catre acestia, valoarea la care se ridica partea/partile respective, precum si acordul subcontractantilor cuprivire la aceste aspecte;
6) In situatia modificarii subcontractantilor, introducerii de noi subcontractanti, delegatul va transmite Autoritatii contractante informatiile referitoare la numele, datele de contact si reprezentantii legali ai noilor subcontractanti si va obtine acordul Autoritatii contractante privind noi subcontractanti implicati ulterior în executarea contractului. Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanti are loc dupa atribuirea contractului, acestia transmit certificatele si alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de excludere si a resurselor/capabilitatilor corespunzatoare partii lor de implicare în contractul care urmeaza sa fie îndeplinit. Noii subcontractanti sunt obligati sa prezinte o declaratie pe proprie raspundere prin care isi asuma prevederile caietului de sarcini (daca este cazul) si a propunerii tehnice depusa de Delegat la oferta aferenta activitatii supuse subcontractarii.
1) Declaratie privind principalele contracte de prestari de servicii derulate în ultimii 3 ani (Formular 4.7 din Sectiunea 3 — Formulare);
2) Lista principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani (Anexa la Formular 4.7 din Sectiunea 3 — Formulare);
3) Certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate contractanta ori de catre clientul privat beneficiar — din documentele prezentate trebuie sa reiasa: beneficiarul contractului; tipul serviciilor prestate; tipuri de deseuri gestionate; perioada de derulare a contractului; valoarea contractului se poate utiliza, ca model Formular 4.8 — Referinte contracte de salubrizare din Sectiunea 3 — Formulare. În cazul în care operatorul economic ofertant a actionat ca subcontractant în oricare din contractele prezentate ca referinte în Formularele 4.7 si 4.8, se va accepta ca dovada a implicarii o declaratie din partea Contractantului General.
Pentru calculul echivalentei se va utiliza cursul mediu anual RON/valuta comunicat de BNR, astfel:
— 2017 — 1 EUR = 4,5680 RON,
— 2016 — 1 EUR = 4,4908 RON,
— 2015 — 1 EUR = 4,4450 RON.
Nota: prin „servicii, de complexitate si natura similara” se întelege in mod cumulativ: colectarea separata, transportul separat si depozitarea deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori; colectarea, transportul si depozitarea deseurilor provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora; maturatul, razuitul rigolelor, spalatul, stopirea si intretinerea cailor publice; curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de ploaie sau de inghet.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana [conform art. 182 din Legea nr. 98/2016], atunci acesta are obligatia de a dovedi Autoritatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentand prezentand odata cu depunerea DUAE un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor sustinator/sustinatori, completat conform Formularului nr. 4.10(i) — Formular nr. 4.10(i) — Angajament terţ susţinător al capacităţii tehnice şi/sau profesionale si Formular nr. 4.10(ii) — Declaratie tert sustinator experienta similara. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia de a prezenta documente transmise acestuia de catre tert(i) sustinator(i), din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care vor constitui anexe la respectivul angajament. DUAE completat de ofertant va include informatiile solicitate cu privire la tertii sustinatori. Se va completa DUAE de catre tertul sustinator cu informatiile aferente situatiei lor, in baza art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016. Fiecare tert sustinator va prezenta declaratii privind neincadrarea in situatii care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 60, art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 198/2016, respectiv Formular nr. 4.1, Formular nr. 4.2, Formular nr. 4.3 si Formular nr. 4.4. În cazul în care sustinerea tertului/tertilor vizeaza resurse netransferabile (cum ar fi experienta similara), angajamentul asigura Autoritatii contractante îndeplinirea obligatiilor asumate prin acesta, în situatia în care contractantul întâmpina dificultati pe parcursul derularii contractului. În cazul în care contractantul întâmpina dificultati pe parcursul executarii contractului de achizitie publica/acordului-cadru, iar sustinerea acordata de unul sau mai multi terti vizeaza îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si profesionala, Autoritatea contractanta va solicita ofertantului/candidatului ca prin actul încheiat cu tertul/tertii sustinator(i) sa garanteze materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm.
2019-04-15
15:00
2019-08-15
2019-04-15
15:00
In SEAP.
1) In cadrul documentelor atasate anuntului de participare publicat in SICAP, DUAE este pus la dispozitia operatorilor economici interesati in format editabil in vederea completarii acestuia de catre ofertanti. Operatorii economici participanti vor completa in acest document informatiile/raspunsurile aferente incadrarii/neincadrarii in motivele de excludere, respectiv indeplinirii criteriilor de calificare solicitate de catre autoritatea contractanta care au corespondent la nivelul fisei de date a achizitiei (unde sunt clar explicitate) si nu vor avea dreptul sa intervina asupra formatului DUAE, respectiv asupra cerintelor impuse de autoritatea contractanta;
2) Operatorii economici au dreptul de a transmite oferta (DUAE completat, declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016, propunerea tehnica, propunerea financiara, documentul doveditor privind constituirea garantiei de participare si, daca este cazul, angajamentul de sustinere al tertului sustinator, acordurile de asociere si/sau subcontractare), numai în format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa;
3) Solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SICAP, in cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, autoritatea contractanta urmând sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita;
4) În cazul în care autoritatea contractanta solicita prezentarea anumitor clarificari/completari în scopul verificarii conformitatii ofertei cu cerintele impuse, atat solicitarea, cat si raspunsul ofertantului se transmit în SICAP doar în format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa. In situatia in care raspunsul ofertantului este postat in SICAP fara semnatura electronica extinsa, oferta sa va fi asimilata prevederilor art. 137 alin. (2) lit. j) din HG 395/2016, fiind respinsa ca inacceptabila;
5) Daca în urma aplicarii criteriului de atribuire „cel mai bun raport calitate-pret” se constata ca 2 sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, autoritatea contractantă va solicita noi propuneri financiare, iar oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
2019-03-11
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.