Căutare

România-Bucureşti: Diverse produse alimentare

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Mar 13, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1
15318810
Str. Mareșal Averescu nr. 17
Bucureşti
71314
Mihaela Briciu
+40 212224340
achizitiipublice@dgaspc-sectorul1.ro
+40 212224340
www.dgaspc-sectorul1.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Lotul nr. 1: Diverse produse alimentare și Lotul nr. 2: Produse pentru brutărie
15318810/2019/3
Prezenta procedura are ca obiect asigurarea necesitatilor de diverse produse alimentare pentru Complexele Sociale de Servicii, Centrele de Asistare si Ingrijire, Module Pavilionare de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică, Case de tip familial din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 1 si de produse pentru brutaria Complexului Multifunctional Nazarcea din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 20. 

Termenul limita exprimat in numar de zile in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet la toate solicitarile de clarificari este in a 12-a zi inainte de depunerea ofertelor.
1377501
2
2
Lotul nr. 1: Diverse produse alimentare
1
Complexele Sociale de Servicii, Centrele de Asistare si Ingrijire, Module Pavilionare de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică, Case de tip familial din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 1.
Prezenta procedura are ca obiect asigurarea necesitatilor de diverse produse alimentare pentru Complexele Sociale de Servicii, Centrele de Asistare si Ingrijire, Module Pavilionare de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică, Case de tip familial din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 1, si de produse pentru brutaria Complexului Multifunctional Nazarcea din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1.
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 20.
Termenul limita exprimat in numar de zile in care Autoritatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet la toate solicitarile de clarificari este in a 12-a zi inainte de depunerea ofertelor.
1182711
12
Lotul nr. 2: Produse pentru brutărie
2
Complexele Sociale de Servicii, Centrele de Asistare si Ingrijire, Module Pavilionare de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică, Case de tip familial din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 1.
Prezenta procedura are ca obiect asigurarea necesitatilor de diverse produse alimentare pentru Complexele Sociale de Servicii, Centrele de Asistare si Ingrijire, Module Pavilionare de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică, Case de tip familial din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 1, si de produse pentru brutaria Complexului Multifunctional Nazarcea din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1.
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 20.
Termenul limita exprimat in numar de zile in care Autoritatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet la toate solicitarile de clarificari este in a 12-a zi inainte de depunerea ofertelor.
194790
12
Cerinta nr. 1: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.


Modalitate de indeplinire: 
Se va completa si prezenta initial DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, dupa aplicarea criteriului de atribuire.

Aceste documente justificative sunt:

1. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidate (buget local, buget de stat, etc.), la momentul prezentarii. Aceste documente trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii certificatelor. Nota: In cazul ofertantilor ce sunt persoane juridice straine se vor prezenta certificate echivalente care sa ateste ca acestia nu inregistreaza obligatii fiscale restante in conditiile legii incidente in tara de rezidenta, la momentul prezentarii.

2. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3. Daca este cazul, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

4. Alte documente edificatoare, dupa caz.

Cerinta nr. 2: Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016

Declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016, conform model de la sectiunea Formulare, se va intocmi de catre fiecare ofertant/asociat, inclusiv de catre tert sustinator/subcontractant, dupa caz si va fi prezentata de toti participantii odata cu depunerea DUAE si ofertei in SEAP, cu informatii aferente situatiei lor.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante implicate in procedura de achizitie publica sunt urmatoarele:

— Danut Ioan Fleaca — director general
,
— Mariana Coman — director general adjunct
,
— Mihaela Briciu — sef Serviciu Achizitii Publice, Avizare Contracte
,
— Nita Victorita Daniela — director economic
,
— Marius Petre — sef Serviciu Contabilitate, Buget
.
Cerinta nr. 1: Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitate prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

Se va completa initial DUAE (partea IV — Capacitatea de a corespunde cerintelor — Inscrierea in registrul comertului) de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/secundar, codurile CAEN aferente acestora, iar pentru activitatea specifica domeniului obiectului dovada autorizarii conform Legii nr. 359/2004 sau, in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea a [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
Informații si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate. Ofertantul trebuie sa demonstreze ca cifra de afaceri anuala totala/generala in fiecare dintre exercitiile financiare aferente anilor 2016, 2017 si 2018 a fost de minim 295 677 RON pentru Lotul nr. 1 si 48 697 RON pentru Lotul nr. 2.
Modalitatea de indeplinire. In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE — partea IV „Criteriile de selectie”, sectiunea B „Capacitatea economica si financiara”. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea autoritatii contractante, bilant contabil sau documente echivalente relevante, din care rezulta nivelul cifrei de afaceri, cum ar fi, rapoarte de audit financiar intocmite de entitati specializate sau balante de verificare asumate de operatorul economic, in cazul in care situatiile aferente anului financiar incheiat nu au fost inca definitivate conform prevederilor legislatiei incidente in domeniu. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei. Daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, pentru conversia in RON, se va utiliza cursul mediu pentru anul 2016 — 1 EUR = 4,4908 RON si 2017 — 1 EUR = 4,5682 RON, 2018 – 1 EUR = 4,6535 RON. Pentru alte monede decat euro, se transforma mai intai in euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anul 2016, 2017 si 2018 publicat de BCE si apoi in RON folosind cursul de mai sus dat. Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie si ofertantul asociat va completa DUAE — partea IV „Criteriile de selectie”, sectiunea B „Capacitatea economica si financiara”. De asemenea, impreuna cu DUAE si cu oferta, se va incarca in SEAP si Acordul de Asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE — partea IV „Criteriile de selectie”, sectiunea B „Capacitatea economica si financiara”. In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta: 


(a) Angajament ferm privind sustinerea economica si financiara acordata de tertul sustinator. Angajamentul ferm va fi incarcat in SEAP impreuna cu DUAE si cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii,
(b) documentele indicate in cadrul Angajamentului ferm din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul sustinator asigura indeplinirea obligatiilor asumate prin angajament. Aceste documente vor fi incarcate in SEAP impreuna cu Angajamentul ferm, cu DUAE si cu oferta si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii,
(c) situatiile financiare sau extrase din situatiile financiare aferente anilor 2016 si 2017, 2018 din care rezulta indeplinirea nivelului minim solicitat al cerintei privind situatia economica si financiara. Documentele mentionate la pct. (c) vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea autoritatii contractante, cu respectarea cerintelor privind semnarea electronica a documentelor.
Cerinta nr. 1 pentru toate loturile. Ofertantul va face dovada furnizarii de produse similare in ultimii 3 ani (raportati la data limita de depunere ofertei stabilita initial prin anuntul de participare), in valoare cumulata de cel putin: Lotul nr. 1: 295 677 RON fara TVA si 48 697 RON fara TVA pentru Lotul nr. 2, la nivelul a minim 1, maxim 3 contracte. 

Asocierea. Dreptul ofertantului de a participa la procedura prin asociere este prevazut la art. 53 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, in care se mentioneaza ca „orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant sau candidat, individual ori în comun cu alti operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporara constituite în scopul participarii la procedura de atribuire, în conditiile prevazute de prezenta lege”. În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 165, art. 167, art. 164 din Legea 98/2016. De asemenea, asociatii au obligatia depunerii declarariei cu privire la art. 60 din Legea 98/2016. Pentru persoane juridice straine documentele se vor prezenta in limba de origine si in traducere autorizata. 

Tertul/tertii sustinatori (daca exista). Operatorul economic are dreptul, daca este cazul si în legatura cu un anumit contract de achizitie publica/acord-cadru, sa invoce sustinerea unui/unor tert/terti în ceea ce priveste îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala, indiferent de natura relatiilor juridice existente între operatorul economic si tertul/tertii respectiv/respectivi. În cazul în care operatorul economic îsi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocând si sustinerea acordata, de catre unul sau mai multi terti, atunci operatorul economic are obligatia de a dovedi autoritatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament în acest sens din partea tertului/tertilor prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia candidatului/ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul/candidatul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Pentru persoane juridice straine documentele se vor prezenta in limba de origine si in traducere autorizata.

Subcontractarea (daca exista). In conformitate cu prevederile art. 55 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare,se solicita ofertantilor sa precizeze în oferta: 
(a) partea/partile din contract pe care intentioneaza sa o/le subcontracteze si
(b) datele de identificare ale subcontractantilor propusi, daca acestia din urma sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei sau a solicitarii de participare.
In conformitate cu prevederile art. 218 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, subcontractantii au dreptul de a opta pentru a fi platiti in mod direct de catre autoritatea contractanta. Optiunea se va manifesta la semnarea contractului. Conform prevederilor art. 170 din Legea 98/2016, niciun subcontractant nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 164, art. 165, art. 167 din Legea 98/2016. De asemenea, subcontractantii au obligatia depunerii declaratiei cu privire la neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea 98/2016. Pentru persoane juridice straine documentele se vor prezenta in limba de origine si in traducere autorizata.
Se va prezenta initial DUAE in conformitate cu prevederile art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016, iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor dupa aplicarea criteriului de atribuire. Aceste documente pot fi: certificate/documente care sa confirme furnizarea produselor respective (documente constatatoare, contracte, recomandari etc.), alte documente edificatoare dupa caz.
Note:
— pentru contractele exprimate in euro se va folosi pentru conversie echivalenta RON/alta valuta, la cursul anuntat de BNR din ziua publicarii anuntului de participare simplificat in SEAP. Pentru contractele exprimate in alte monede decat euro, se transforma mai intai in euro, utilizandu-se cursurile determinate prin echivalenta RON/alta valuta, la cursul anuntat de BNR din ziua publicarii anuntului de participare simplificat in SEAP. Pentru transformarea euro in RON se vor urma indicatiile de la nota anterioara,


— in vederea indeplinirii cerintei, se va completa DUAE — partea IV „Criteriile de selectie”, sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala”, indicand in mod explicit, pentru fiecare contract prezentat, cel putin urmatoarele informatii necesare pentru a verifica modul de indeplinire a criteriului: denumirea contractului, Beneficiarul, tipul produselor, perioada de livrare, valoarea produselor in perioada de referinta, 

— in cazul în care este depusa o oferta de catre operatori economici care participa în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor referitoare la experienta similara se realizeaza prin cumul. 
În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE. La solicitarea autoritatii contractante, doar ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, va prezenta documente justificative ale asociatilor care probeaza îndeplinirea cerintei privind capacitatea tehnica si profesionala conform Notificarii ANAP nr. 256/8.12.2016 ofertantii vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: acordul de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse în sectiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.
— autoritatea contractanta îsi rezerva dreptul de a solicita legalizarea asocierii in cazul in care oferta comuna va fi declarata câstigatoare,
— potrivit prevederilor art. 185 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare „În cazul în care mai multi operatori economici participa în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala, se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar autoritatea contractanta solicita ca acestia sa raspunda în mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publica/acordului-cadru”.
DUAE completat de ofertant în care se vor include informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, inclusiv masurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se ataseaza DUAE si angajamentul ferm ale tertului sustinator/angajamentele ferme ale tertilor sustinatori din care trebuie sa rezulte modul efectiv în care tertul/tertii sustinatori vor asigura îndeplinirea angajamentului. Potrivit prevederilor art. 193 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare „În cazul în care ofertantul/candidatul demonstreaza îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si profesionala bazându-se pe capacitatile altor entitati, invocând, dupa caz, sustinerea unui tert, DUAE, împreuna cu angajamentul de sustinere, trebuie sa fie completat separat si de catre tertul/tertii sustinator(i) pe a caror capacitate se bazeaza ofertantul/candidatul. DUAE prezentat de tertul/tertii sustinator(i) va include toate informatiile mentionate la art. 193 alin. (1) lit. a), precum si informatiile de la alin. (1) lit. b) si c) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, care prezinta relevanta pentru sustinerea acordata în cadrul procedurii de atribuire respective (tertul/tertii sustinatori vor completa DUAE cu informatii privind nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzator sustinerii acordate si nu trebuie sa se afle în niciuna din situatiile de excludere mentionate la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016). De asemenea, tertii sustinator au obligatia depunerii declaratiei cu privire la art. 60 din Legea 98/2016. Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirma faptul ca va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activitati pentru care a acordat sustinerea, fie prin indicarea resurselor tehnice si profesionale pe care le va pune la dispozitie ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Conform prevederilor art. 184 din Legea nr. 98/2016, prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor raspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publica. Raspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja sub conditia neîndeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament. Autoritatea contractanta respinge tertul sustinator propus daca acesta nu îndeplineste cerintele de calificare privind capacitatea sau se încadreaza printre motivele de excludere si solicita candidatului/ofertantului o singura data – înlocuirea acestuia si prezentarea unui alt tert, cu respectarea principiului tratamentului egal. La solicitarea autoritatii contractante, doar ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta documente justificative care probeaza îndeplinirea cerintei privind capacitatea tehnica si profesionala. Conf. Notificare ANAP nr. 256/8.12.2016 se va depune, odata cu oferta, a DUAE, angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia. Nedepunerea acestora odata cu DUAE constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse în sectiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.

Potrivit prevederilor art. 193 alin. (3) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. În cazul în care ofertantul/candidatul intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si informatii privind partea din contract care urmeaza a fi eventual subcontractata si va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractantii pe a caror capacitati se bazeaza ofertantul/candidatul trebuie sa completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informatiile mentionate la art. 193 alin. (1) lit. a), precum si cele de la alin. (1) lit. b) si c) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, care prezinta relevanta din perspectiva capacitatilor subcontractantilor pe care se bazeaza ofertantul/candidatul în cadrul procedurii de atribuire respective.. Astfel, Subcontractantii vor precizeaza în DUAE si informatiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplineste mentionând numarul si data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusa pentru subcontractare În cazul subcontractantilor pe a caror capacitati ofertantul/candidatul nu se bazeaza, DUAE va contine numai informatiile mentionate la alin. (1) lit. a), respectiv,va prezenta DUAE doar în scopul demonstrarii neîncadrarii în niciuna din situatiile de excludere mentionate la art. 164, 165 si 167. Operatorul economic clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerintelor de calificare prin subcontractanti prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea AC. Autoritatea contractanta poate respinge subcontractantul propus daca acesta nu îndeplineste cerintele de calificare privind capacitatea sau se încadreaza printre motivele de excludere si solicita candidatului/ofertantului o singura data– înlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant. In conformitate cu Notificarea 256/2016 se va depune, odata cu DUAE si acordurile de subcontractare, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului, cat si ale subcontractantului, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. Inainte de semnarea contractului, ofertantul castigator va prezenta Contractul de subcontractare incheiat intre ofertant si subcontractantii nominalizati in oferta in original sau copie legalizata.
2019-04-17
15:00
2019-08-17
2019-04-17
15:00
In SEAP.
VI.3) Alte informatii (după caz).
DUAE poate fi descarcat, in vederea completarii si depunerii, de la adresa https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter
Instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro
Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc avand preturi egale:
Daca 2 sau mai multe oferte admisibile clasate pe primul loc au preturi egale, atunci pentru departajare, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor in cauza o noua propunere financiara caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara este cea mai scazuta.


Un operator economic poate participa la procedura numai daca este inregistrat in SEAP.
Corespondenta si toate documentele depuse de operatorii economici vor fi in limba romana sau insotite de traducere autorizata in limba romana.

Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea „Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice. Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica de „Documentatii, clarificari si decizii” a anuntului de participare publicat pe site-ul www.e-licitatie.ro


Autoritatea contractanta nu va da curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare. 
Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la sectiunea „Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (sectiunea „Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica. 

Riscul depunerii de documente care nu pot fi vizualizate/deschise este in sarcina ofertantului, sub sanctiunea respingerii ofertei.

Comunicarea privind rezultatul procedurii va fi transmis pe SEAP si prin utilizarea uneia din urmatoarele modalitati de comunicare: fax/e-mail/posta.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Precizări privind termenul (termenele) de exercitare a căilor de atac: Conform Legii 101/2016.
2019-03-11
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.