Căutare

România-Zalău: Lucrări de drumuri

Cerere de oferte

Informaţii generale

   ZALĂU
   Mar 13, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Județul Sălaj
4494764
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 12
Zalău
450058
Maria Vultur
+40 260614120
licitatiesj@cjsj.ro
+40 260661097
http://www.cjsj.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
„Proiectarea şi execuţia lucrărilor pentru obiectivul de investiţie «Reabilitare şi modernizare drum județean DJ 108D: Crişeni (DN 1H) — Cehu Silvaniei (DJ 196), km 0+000 - 22+693»”
4494764/2019/8
Contractul are ca scop: „Proiectarea şi execuţia lucrărilor pentru obiectivul de investiţie «Reabilitare şi modernizare drum județean DJ 108D: Crişeni (DN 1H) - Cehu Silvaniei (DJ 196), km 0+000 - 22+693»”, detaliat in urmatoarele etape:
— Etapa I — Elaborare Proiect pentru autorizarea executarii lucrărilor si a proiectului de organizare a execuţiei lucrarilor (PAC si POE),
— Etapa II — Elaborare proiect tehnic+detalii de execuție+caiet de sarcini (PT+DDE+CS),
— Etapa III — Asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor,
— Etapa IV — Execuţia lucrărilor proiectate.
Valoarea totală a investiției supusă achiziției publice (proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări) este de 36 077 078,92 RON fără TVA, din care:
— Proiect tehnic, DDE, asistenţă tehnică din partea proiectantului și taxe pentru obținerea de avize, acorduri, autorizații: 930 467,72 RON, fără TVA,
— Lucrări de construcţii-montaj (C+M [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
36077078.92
Judetul Salaj, drum județean DJ 108D: Crişeni (DN 1H) - Cehu Silvaniei (DJ 196), km 0+000 - 22+693
«Proiectarea şi execuţia lucrărilor pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare şi modernizare drum județean DJ 108D: Crişeni (DN 1H) - Cehu Silvaniei (DJ 196), km 0+000 - 22+693”» detaliat in urmatoarele etape:Etapa I - Elaborare Proiect pentru autorizarea executarii lucrărilor si a proiectului de organizare a execuţiei lucrarilor (PAC si POE);Etapa II- Elaborare proiect tehnic+detalii de execuție+caiet de sarcini (PT+DDE+CS);ETAPA III - Asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor;ETAPA IV- Execuţia lucrărilor proiectate;
Durata contractului este de 30 luni de la semnarea contractului.
Valoarea totală a investiției supusă achiziției publice (proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări) este de 36.077.078,92 RON fără TVA, din care:
• Proiect tehnic, DDE, asistenţă tehnică din partea proiectantului și taxe pentru obținerea de avize, acorduri, autorizații: 930.467,72 RON, fără TVA;
• Lucrări de construcţii-montaj (C+M): 34.974.858,16 RON, fără TVA;
• Cheltuieli pentru organizare de șantier (cheltuieli conexe) 5.1.2 – din Devizul general: 171.753,04 RON, fără TVA.
Componenta tehnica Se vor totaliza punctele obtinute de fiecare ofertant pentru fiecare persoana nominalizata in vederea aplicarii factoriilor de evaluare conform Anexa 1
20
80
30
Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 - Îmbunătățirea Infrastructurii Rutiere de Importanță Regională, Prioritatea de investiție 6.1, Apel proie... detalii pe www.e-licitatie.ro
Cerinta nr. 1 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice; Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Incadrarea in situatia prevazuta la art. 164 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achi-zitie publica.
Cerinta nr. 2 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice coroborat cu art. 166 (2) din acelasi act normativ;
Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Incadrarea in situatia prevazuta la art. 165 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
Cerinta nr. 3 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice; Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Incadrarea in situatia prevazuta la art. 167 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achi-zitie publica.
Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine(certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc.) prin care sa dovedeasca faptul ca si-a indeplinitobligatiile de plata a im-pozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, in conformitate cu legisla-tia nationala atarii de rezidenta a ofertantului unic/ ofertantului aso-ciat/subcontractantului/tertului sustinator sau a tarii in care ofertantul unic/ofertantul aso-ciat/subcontractantul/tertul sustinator este stabilit. Din documentele edificatoare prezentate trebuie sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora.
Persoane cu functie de decizie din cadrul Autoritatii Contractante:
Nota: Presedinte- Tiberiu Marc, Vicepresedinte- Szilagyi Robert- Istvan, Vicepresedinte- Panie Sergiu- Viorel, Secretarul judetului- Vlaicu Cosmin Radu, administratorul judetului – Pop Emeric, director - Directia economica - Marusca Leontina Lucica, director executiv - Di-rectia juridica si administratie locala – Pop Letitia, sef serviciu- Directia juridica si admin-istratie locala -Cuzdriorean Adrian-Cosmin, Simisnean Adriana - Cristina – consilier juridic - Directia juridica si administratie locala, Puşcaş Mihaela-Lavinia – consilier juridic - Directia juridica si administratie locala,director executiv- Direcţia dezvoltare şi investiţii - Ghilea Ioana- Lavinia, sef serviciu- Serviciul achizitii publice, parteneriat public-privat si urmarirea con-tractelor - Vultur Maria, consilier- Direcţia dezvoltare şi investiţii – Ioan Mirko Papai, con-silier- Direcţia dezvoltare şi investiţii – Lemeni Laura-Cornelia, consilier- Direcţia dezvoltare şi investiţii –Breban Georgică, consilier- Directia economica - Pintea Angela-Ludovica, con-silier- Serviciul achizitii publice, parteneriat public-privat si urmarirea contractelor- Stanciu Mariana- Crina, consilier Serviciul achizitii publice, parteneriat public-privat si urmarirea contractelor - Maier Radu- Cristian, consilier- Serviciul achizitii publice, parteneriat public-privat si urmarirea contractelor - Prian Claudia-Daniela, consilier juridic- Serviciul achizitii publice, parteneriat public-privat si urmarirea contractelor Făgărășan Lavinia Georgeta, con-silier- Serviciul achizitii publice, parteneriat public-privat si urmarirea contractelor- Dirjan Alina- Monica, consilier- Se... detalii pe www.e-licitatie.ro
Cerinta 1. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca cifra de afaceri medie anuala care vizeaza activitatea din ultimii 3 ani, respectiv 2015, 2016 si 2017, sa fie cel putin egala cu valoarea de 36.000.000 RON Atunci când un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea economica si financiara se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul în care ofertantul/ candidatul îsi demonstreaza situatia economica si financiara invocând si sustinerea acordata, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului/ candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.165, art. 167, art. 164 din Legea 98/2016.
Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. 1. Operatorul economic clasat pe primul loc va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin (2) din Legea nr. 98/2016 privind Achizitiile Publice, documente relevante privind demonstrarea situatiei economice si financiare prin prezentarea in original/ copii legalizate/ copii certificate pentru conformitate cu originalul dupa documente, pe care autoritatea contractanta, le poate considera edificatoare, in masura, in care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare a ofertantului si atesta respectarea cerintei minime obligatorii privind marimea cifrei de afaceri medie anuala care vizeaza activitatea din ultimii 3 ani, respectiv 2015, 2016 si 2017 2. Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea B "Capacitatea economica si financiara". De asemenea, impreuna cu DUAE si cu oferta, este obligatorie incarcarea in SEAP a Acordului de Asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat,eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. 3. In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016. 4.In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea B " Capacitatea economica si financiara". 5. In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta: a) Angajamentul ferm privind sustinerea economica si financiara acordata de tertul sustinator, in conformitat cu Formularul nr.9A. Angajamentul ferm va fi incarcat in mod obligatoriu in SEAP impreuna cu DUAE si cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. b) documentele indicate in cadrul Angajamentului ferm din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul sustinator asigura indeplinirea obligatiilor asumate prin angajament. Aceste documente vor fi incarcate in mod obligatoriu in SEAP impreuna cu Angajamentul ferm, cu DUAE si cu oferta, si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. c) situatiile financiare sau extrase din situatiile financiare aferent anului 2015,2016,2017 din care rezulta indeplinirea nivelului minim solicitat al cerintei privind situatia economica si financiara. Documentele mentionate la pct. c) vor fi prezentate doar de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, cu respectarea cerintelor privind semnarea electronica a documentelor. Daca situatiile financiare sunt întocmite în alta moneda, pentru conversie se va folosi cursul mediu anual lei/alta valuta comunicat de Banca Nationala a României (www.bnr.ro) pentru anul respectiv.
Cerinta 1 Experienta similara Ofertantul va face dovada ca a prestat in ultimii 3 ani in cadrul a maxim 3 contracte servicii similare, în valoare cumulata de cel putin 930.000 RON fara TVA. Prin servicii similare se inteleg servicii de proiectare (SF/ DALI/ PAC+PT+DE) pentru drum de interes judetean sau drum de interes national. În cazul asocierii cerinta privind experienta similara va fi demonstrata proportional cu cota de implicare in executarea viitorului contract (conform acordului de asociere). În cazul asocierii conditia se va îndeplini în conformitate cu prevederile instructiunii nr. 2/2017 din 19 aprilie 2017 emisă în aplicarea prevederilor art. 178 şi art. 179 lit. a) şi b) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările ulterioare. Se va avea în vedere cursul mediu BNR aferent anului încheierii contractului/contractelor
Cerinta 6. Inf.tert / tertii În cazul în care ofertantul/candidatul îşi demonstrează situaţia economică şi financiară, respectiv capacitatea tehnică şi profesională invocând suportul unui / unor tert/terti, in conditiile Legii, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care se confirma faptul ca acesta va pune la dispozitia Ofertantului resursele invocate. Subcontractanţii pe a căror capacităţi ofertantul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare şi selecţie sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul ferm. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle în situatiile care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 164, art. 165, art 167 si art. 60 din Legea 98/2016. În cazul în care operatorul economic îsi demonstreaza situatia economica si financiara si/sau capacitatea tehnica si/sau profesionala invocând si sustinerea acordata, de catre unul sau mai multi terti, atunci operatorul economic are obligatia de a dovedi Autoritatii Contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament în acest sens din partea tertului/tertilor. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte: - documente transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/ sustinatori va/vor dovedi ca detin resursele invocate ca element de sustinere a acestuia; - dovada ca va dispune efectiv de resursele entităţilor ce acordă susţinerea, necesare pentru realizarea contractului, în cazul în care terţul susţinător nu este declarat subcontractant. Autoritatea Contractanta verifica daca tertul/tertii care asigura sustinerea în ceea ce priveste îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si/sau profesionala îndeplineste/îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea capacitatea tehnica si/sau Sistemul Electronic de Achizitii Publice profesionala nu se încadreaza în motivele de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016. Daca tertul/tertii nu îndeplineste/îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea tehnica si/sau profesionala sau se încadreaza în unul dintre motivele de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167, din Legea 98/2016, Autoritatea Contractanta solicita, o singura data, ca operatorul economic sa înlocuiasca tertul/tertii sustinator/sustinatori fara ca acest aspect sa aduca atingere principiului tratamentului egal.
Cerinta 5 Inf. subcontractantii / asociatii. Ofertantul va completa lista cuprinzând subcontractanți cu precizarea exacta a partilor din contract care urmeaza a fi îndeplinite de acestia si exprimarea valorica a acestor parti. Ofertantul a carui oferta a fost declarata câstigatoare are obligatia de a prezenta contractul incheiat cu subcontractanții. nominalizati în oferta, înaintea semnarii contractului cu specificarea concreta a partilor ce vor fi indeplinite, în exprimare fizica-valorica. Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a înlocui subcontractanții nominalizati în oferta fara acceptul Autoritații Contractante, iar eventuala înlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea Propunerii tehnice.sau financiare initiale. Operatorul economic are obligatia de a prezenta acordul de asociere. Autoritatea contractantă are obligaţia de a verifica inexistenţa unei situaţii de excludere prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea 98/2016 în legătură cu subcontractanţii propuşi. În cazul în care este identificată o situaţie de excludere, autoritatea contractantă solicită ofertantului/candidatului o singură dată să înlocuiască un subcontractant în legătură cu care a rezultat, în urma verificării, că se află în această situaţie.
Cerinta 3- Ofertantii trebuie sa nominalizeze in structurile organizatorice pentru realizarea activitatilor economice si de productie corespunzatoare care vor fi asumate prin contractul care urmeaza a fi incheiat, urmatorul personal cu rol de reprezentare: a) manager de contract cu experienta profesionala specifica prin implicarea pe o pozitie similara/ echivalenta, in cel putin un contract. b) responsabil tehnic cu calitatea lucrarilor cu experienta în ocuparea unei poziţii prin prisma căreia a avut responsabilităţi şi sarcini de responsabil tehnic cu calitatea lucrarilor.
Cerinta 2 Experienta similara Ofertantul va face dovada ca a executat lucrari similare in ultimii 5 ani, în cadrul a maximum 3 contracte, lucrări similare în valoare cumulata de cel putin 35.0000.000 RON fara TVA. Prin lucrări similare se intelege lucrări de reabilitare/modernizare/consolidare/constructii pentru drum de interes judetean sau drum de interes national. Documentele prin care operatorii economici pot îndeplini cerinţa privind experienţa similară sunt următoarele, fără a se limita la, enumerarea nefiind cumulativă: - copii ale unor părţi relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit; - certificate de predare-primire; - recomandări; - procese-verbale de recepţie; - certificări de bună execuţie; - certificate constatatoare. - orice alte documente relevante care sa dovedeasca indeplinirea cerintei solicitate, emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. În cazul asocierii cerinta privind experienta similara va fi demonstrata proportional cu cota de implicare in executarea viitorului contract (conform acordului de asociere). În cazul asocierii conditia se va îndeplini în conformitate cu prevederile instructiunii nr. 2/2017 din 19 aprilie 2017 emisă în aplicarea prevederilor art. 178 şi art. 179 lit. a) şi b) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările ulterioare. Se va avea în vedere cursul mediu BNR aferent anului încheierii contractului/contractelor
Cerinta 4 Ofertantul va dispune de utilaje, instalatii, echipamente tehnice, necesare pentru indeplinirea contractului
Operatorul economic (lider, asociat, terţ susţinător) va completa cerinţa corespunzătoare în formularul DUAE din documentaţia de atribuire, respectiv numarul si data contractului invocate drept experienta similara, beneficiarul acestuia, datele sale de contact precum si data si numarul documentului de receptie precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil, impreuna cu valoarea acestora, fara TVA (art. 12, instructiunea ANAP nr. 2/2017) Documentele prin care operatorii economici pot îndeplini cerinţa privind experienţa similară sunt următoarele, fără a se limita la, enumerarea nefiind cumulativă: - copii ale unor părţi relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit; - certificate de predare-primire; - recomandări; - procese-verbale de recepţie; - certificări de bună execuţie; - certificate constatatoare. - orice alte documente relevante care sa dovedeasca indeplinirea cerintei solicitate, emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. Numărul de ani aferenţi experienţei similare se calculează prin raportare la data-limită de depunere a ofertelor stabilită de autoritatea/entitatea contractantă în anunţul de participare, care este calculată prin aplicarea prevederilor legale în vigoare referitoare la durata minimă ce trebuie stabilită între data iniţierii procedurii de atribuire şi cea a depunerii ofertelor. Daca Autoritatea Contractantă este nevoită, indiferent de motive, să procedeze la decalarea termenului-limită stabilit pentru depunerea candidaturilor/ofertelor, publicând în acest sens o erată, limita inferioară a perioadei de 3 ani se extinde cu perioada de timp aferentă decalării, urmând a fi considerată îndeplinită cerinţa pentru toţi operatorii care au prezentat dovada finalizării contractului de experienţă similară în intervalul de timp nou rezultat. Se va avea in vedere cursul mediu BNR aferent anului incheierii contractului/ contractelor. Autoritatea Contractantă va solicita numai ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire (inclusiv de ofertantul asociat sau tertul sustinator dupa caz) să prezinte aceste documente, pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin(2) din Legea nr. 98/2016 privind Achizitiile Publice. În cazul asocierii cerinta privind experienta similara va fi demonstrata proportional cu cota de implicare in executarea viitorului contract (conform acordului de asociere). In cazul in care ofertantul isi demonstreaza experienta similara invocand sustinerea de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea prin prezentarea unui angajament ferm, al persoanei respective. In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta Angajamentul ferm privind sustinerea tehnica acordata de tertul sustinator - Formularul nr. 9B. Documentele care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractant, doar de catre ofertantul clasat locul I in clasamentul intermediar, intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare în formularul DUAE Sectiunea General - Documente din Documentatia de Atribuire.
Modalitatea de indeplinire: În cazul în care ofertantul/candidatul îşi demonstrează situaţia economică şi financiară, respectiv capacitatea tehnică şi profesională invocând suportul unui / unor tert/terti, in conditiile Legii, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care se confirma faptul ca acesta va pune la dispozitia Ofertantului resursele invocate. Subcontractanţii pe a căror capacităţi ofertantul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare şi selecţie sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul ferm. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle în situatiile care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 164, art. 165, art 167 si art. 60 din Legea 98/2016. În cazul în care operatorul economic îsi demonstreaza situatia economica si financiara si/sau capacitatea tehnica si/sau profesionala invocând si sustinerea acordata, de catre unul sau mai multi terti, atunci operatorul economic are obligatia de a dovedi Autoritatii Contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament în acest sens din partea tertului/tertilor. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte: - documente transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/ sustinatori va/vor dovedi ca detin resursele invocate ca element de sustinere a acestuia; - dovada ca va dispune efectiv de resursele entităţilor ce acordă susţinerea, necesare pentru realizarea contractului, în cazul în care terţul susţinător nu este declarat subcontractant. Autoritatea Contractanta verifica daca tertul/tertii care asigura sustinerea în ceea ce priveste îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si/sau profesionala îndeplineste/îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea capacitatea tehnica si/sau profesionala nu se încadreaza în motivele de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016. Daca tertul/tertii nu îndeplineste/îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea tehnica si/sau profesionala sau se încadreaza în unul dintre motivele de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167, din Legea 98/2016, Autoritatea Contractanta solicita, o singura data, ca operatorul economic sa înlocuiasca tertul/tertii sustinator/sustinatori fara ca acest aspect sa aduca atingere principiului tratamentului egal. Operatorul ecnomic va depune, odată cu DUAE, angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia. Documentele justificative care probeaza care probeaza cele asumate in angajament vor fi solicitate doar ofertantului la solicitarea Autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor.
Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Operatorul economic va depune, odată cu DUAE, acordul de subcontractare și/sau a acordul de asociere, după caz.
Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare în formularul DUAE Sectiunea General - Documente din documentatia de atribuire. Documentele care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractant, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar, intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Pentru indeplinirea cerintei solicitate se vor depune urmatoarele documente: a) manager de contract: - CV datat si semnat de titular, actualizat la momentul prezentarii lui - contract de munca/ / extras REVISAL / angajament sau acord de participare -documente relevante care sa faca dovada experientei profesionala specifica in ocuparea unei pozitii prin prisma careia a avut responsabilitati si sarcini de manager de contract, prin implicarea pe o pozitie similara/ echivalenta, in cel putin un contract. b) responsabil tehnic cu calitatea lucrarilor: - CV datat si semnat de titular, actualizat la momentul prezentarii lui - contract de munca/ / extras REVISAL / angajament sau acord de participare - documente relevante care sa faca dovada experientei profesionala specifica in ocuparea unei pozitii prin prisma careia a avut responsabilitati si sarcini de responsabil tehnic cu calitatea lucrarilor prin implicarea pe o pozitie similara/ echivalenta, in cel putin un contract. Se va completa Formularul B2.
Operatorul economic (lider, asociat, terţ susţinător) va completa cerinţa corespunzătoare în formularul DUAE din documentaţia de atribuire, respectiv numarul si data contractului invocate drept experienta similara, beneficiarul acestuia, datele sale de contact precum si data si numarul documentului de receptie precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil, impreuna cu valoarea acestora, fara TVA (art. 12, instructiunea ANAP nr. 2/2017) Documentele prin care operatorii economici pot îndeplini cerinţa privind experienţa similară sunt următoarele, fără a se limita la, enumerarea nefiind cumulativă: - copii ale unor părţi relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit; - certificate de predare-primire; - recomandări; - procese-verbale de recepţie; - certificări de bună execuţie; - certificate constatatoare. - orice alte documente relevante care sa dovedeasca indeplinirea cerintei solicitate, emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. Numărul de ani aferenţi experienţei similare se calculează prin raportare la data-limită de depunere a ofertelor stabilită de autoritatea/entitatea contractantă în anunţul de participare, care este calculată prin aplicarea prevederilor legale în vigoare referitoare la durata minimă ce trebuie stabilită între data iniţierii procedurii de atribuire şi cea a depunerii ofertelor. Daca Autoritatea Contractantă este nevoită, indiferent de motive, să procedeze la decalarea termenului-limită stabilit pentru depunerea candidaturilor/ofertelor, publicând în acest sens o erată, limita inferioară a perioadei de 3 ani se extinde cu perioada de timp aferentă decalării, urmând a fi considerată îndeplinită cerinţa pentru toţi operatorii care au prezentat dovada finalizării contractului de experienţă similară în intervalul de timp nou rezultat. Se va avea in vedere cursul mediu BNR aferent anului incheierii contractului/ contractelor. Autoritatea Contractantă va solicita numai ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire (inclusiv de ofertantul asociat sau tertul sustinator dupa caz) să prezinte aceste documente, pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin(2) din Legea nr. 98/2016 privind Achizitiile Publice. În cazul asocierii cerinta privind experienta similara va fi demonstrata proportional cu cota de implicare in executarea viitorului contract (conform acordului de asociere). In cazul in care ofertantul isi demonstreaza experienta similara invocand sustinerea de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea prin prezentarea unui angajament ferm, al persoanei respective. In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta Angajamentul ferm privind sustinerea tehnica acordata de tertul sustinator - Formularul nr. 9B. Documentele care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractant, doar de catre ofertantul clasat locul I in clasamentul intermediar, intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare în formularul DUAE Sectiunea General - Documente din Documentatia de Atribuire.
Se va completa initial DUAE ca prima dovada a neincadrarii in situatiile de excludere si a indeplinirii cerintelor de capacitate. Ofertantii vor declara la nivelul DUAE utilaje necesare pentru executarea lucrarilor, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate la solicitarea Autoritatii Contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar, intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor Documentele justificative trebuie sa demonstreze ca dispune (proprietate/ închiriere/ leasing/ comodat/ contract prestări servicii, etc.) de utilaje, instalații și echipamente tehnice, pentru derularea in termen a contractului, iar acestea vor fi prezentate doar la solicitarea Autoritatii Contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar, intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor În cazul unei asocieri se vor lua în considerare dotările şi echipamentele tehnice de la toţi ofertanţii parteneri asociaţi. În cazul asocierii, se va prezenta un singur formular care va include atât utilajele, instalaţiile şi echipamentele liderului cât şi cele ale membrilor asocierii Autoritatea Contractantă solicită prezentarea acestei declaraţii în vederea asigurării îndeplinirii contractului în bune condiţii. In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta Angajamentul ferm privind sustinerea tehnica acordata de tertul sustinator - Formularul nr. 9B.
2019-04-17
15:00
2020-04-17
2019-04-17
15:00
In SEAP
Restituire garant.participare:
(a) constituita de ofertantul a carui oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare, in cel mult 3 zile lucratoare de la data constituirii garantiei de bună execuție,
(b) constituita de ofertantii a caror oferta nu a fost stabilita castigatoare, dupa semnarea contract.achizitie publica, dar nu mai târziu de 3 zile lucratoare de la data semnarii contract.achizitie publica. Oferta are caracter obligatoriu, din punct devedere al continutului pe toata perioada de valabilitate. Ofertantul va prezenta Decl. acceptare a condiţiilor contractuale, eventualele obiecţiuni cu privire la clauzele contractuale negociabile se vor formula în scris, cu redarea integrala a textului/textelor afectat/afectate la care se refera obiectiunile în forma propusa de ofertant, si vor fi anexate; daca obiectiunile formulate se vor considera dezavantajoase pentru Autoritatea Contractantă, oferta va fi considerată neconformă. În DA orice norme, mărci, standarde şi certificate vor fi însotite de menţiunea „sau echivalent”. Dacă în urma aplicării crit. atribuire „Cel mai bun raport calitate-pret” se constată că 2 sau mai multe oferte clasate pe primul loc, contin punctaje egale/punctaje si preturi egale clasate pe primul loc AC va solicita clarificări prin intermediul Seap în vederea încărcării electronice de către ofertanţi de documente care conţin noi preţuri.
Ofertantul elaborează oferta în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire şi indică în cuprinsul acesteia, motivate, care informaţii din propunerea tehnică şi/sau din propunerea financiară sunt confidenţiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Eventualele solicitări de clarificări se vor depune în SEAP.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute conform Legii nr. 101/2016.
Serviciul Juridic din cadrul Consiliului Judeţean Sălaj
Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 12
Zalău
450058
+40 260614120
office@cjsj.ro
+40 260661097
www.cjsj.ro
2019-03-11
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.