Căutare

România-Ploiești: Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului de distribuţie electrică

Cerere de oferte

Informaţii generale

   PLOIEȘTI
   Mar 12, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A.
RO 14506181
Str. Mărăşeşti nr. 44
Ploiești
100024
Mariana Corneanu
+40 244405350
Mariana.Corneanu@distributie-energie.ro
+40 244405354 / +40 244405004
www.mnd.distributie-energie.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
„Servicii de identificare a consumurilor de energie electrică neînregistrate, ca urmare a intervențiilor neautorizate asupra instalațiilor de alimentare cu energie electrică”
RO14506181, PAAS 2019, P8-2019
Achizitionarea unor servicii de identificare a consumurilor de energie electrica neinregistrate, ca urmare a interventiilor neautorizate asupra instalatiilor de alimentare cu energie electrica cu o societate atestata ANRE, pe baza unor tarife/comisioane de succes care sa se plateasca conditionat de identificarea consumurilor neinregistrate.
Prestatorul va presta servicii de verificare și identificare a locurilor de consum, în vederea identificării și recuperării consumurilor de energie electrica neînregistrate de grupurile de măsurare a energiei electrice.
Prestarea serviciului se va desfasura la locuri de consum care nu necesită prezența unui delegat al Societati de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord, în vederea realizării lucrării.
In vederea identificarii locurilor de consum asupra carora se va interveni prestatorul va realiza operatii ce vor consta in:
1) Activitati legate de revizuirea proceselor, procedurilor si modelului de operare pe a [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
SDEE Muntenia Nord S.A. si sucursalele sale (Braila, Buzau, Focsani, Galati, Targoviste, Ploiesti).
Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord-cadru:
— Cantitate minim estimata a fi recuperata pe durata acordului-cadru: 2 500 mwh,
— Cantitate maxim estimata a fi recuperata pe durata acordului-cadru: 60 000 MWh.
Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent, dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru:
— Cantitati minim estimate a fi recuperate pe durata contractului subsecvent: 2 500 MWh,
— Cantitati maxim estimate a fi recuperate pe durata contractului subsecvent: 15 000 MWh.
Valoare maxim estimata pentru un contract subsecvent posibil a se incheia, RON fără TVA: 3 425 745,00 RON.
Frecventa si valoarea contractelor care urmeaza sa fie atribuite (daca se cunosc): minim 2, maxim 4.
Durata contractului subsecvent: in functie de cerintele societatii, durata estimata este de maxim 12 luni de la semnarea contractului subsecvent
Punctajul pentru oferta tehnica, Ttehnic = Ttehnic1 + Ttehnic2, pentru cele 20 puncte vor fi acordate astfel: lista personal calificat: se acorda Ttehnic1=10 p [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
20
80
24
Cerinta nr. 1
DUAE, Document unic de achizitie european, conform art. 202 din Legea nr. 99/2016.
Se va completa de catre ofertanti (asociati/subcontractanti/terti sustinatori), ca prima dovada a neincadrarii in situatiile de excludere si a indeplinirii cerintelor de capacitate.
1) Entitatea contractanta accepta la momentul depunerii solicitarilor de participare sau ofertelor DUAE (Document Unic de Achizitie European), care consta într-o declaratie pe propria raspundere actualizata, ca dovada preliminara în locul certificatelor eliberate de catre autoritatile publice sau de catre terti care confirma ca operatorul economic în cauza îndeplineste urmatoarele conditii:
(a) (i) Ofertantul,ofertantul asociat,subcontractantul si tertul nu se afla în niciuna dintre situatiile de excludere prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016,
(ii) Ofertantul, ofertantul asociat,subcontractantul si tertul nu se afla în prevederile art. 71–73 din Legea nr. 99/2016,
(b) Îndeplineste criteriile privind capacitatea, astfel cum au fost solicitate de entitatea contractanta;
2) În cazul în care operatorul economic demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la situatia economică si financiară ori privind capacitatea tehnică si profesională bazându-se pe capacitătile altor entităti, invocând, după caz, sustinerea unui tert, DUAE, împreună cu angajamentul de sustinere, trebuie să fie completat separat si de către tertul/tertii sustinător(i). DUAE prezentat de tertul/tertii sustinător(i) va include toate informatiile mentionate la alin. (1) lit. a), precum si informatiile de la alin. (1) lit. b) si c) care prezintă relevantă pentru sustinerea acordată în cadrul procedurii de atribuire respectiv;
3) În cazul în care operatorul economic intentionează să subcontracteze o parte/părti din contract, DUAE include si informatii privind partea din contract care urmează a fi eventual subcontractată si va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractantii pe ale căror capacităti se bazează ofertantul/candidatul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informatiile mentionate la alin. (1) lit. a), precum si cele de la alin. (1) lit. b) si c) care prezintă relevantă din perspectiva capacitătilor subcontractantilor pe care se bazează ofertantul/candidatul în cadrul procedurii de atribuire respective. În cazul subcontractantilor pe ale căror capacităti ofertantul/candidatul nu se bazează, DUAE va contine numai informatiile mentionate la alin. (1) lit. a).
Incadrarea în situatiile prevazute la art. 177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016 conduce la excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie sectoriala.
Mentionam urmatoarele persoane cu functii de decizie din cadrul SDEE MN privind organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire:
— Valentin Branescu — Director general, S.D.E.E. Muntenia Nord S.A.,
— Raluca Florentina Dumitriu — Director Divizie Servicii Comune, S.D.E.E. Muntenia Nord S.A.,
— Ilie Marin — Director Divizie Dezvoltare Retea, S.D.E.E. Muntenia Nord S.A.,
— Vasile Claudiu Tudose — Director Divizie Managementul Energiei, S.D.E.E. Muntenia Nord S.A.,
— Marius Raduta Petrescu — Director Divizie Operatiuni Retea, S.D.E.E. Muntenia Nord S.A.,
— Gabril Petre —  Director Divizie Servicii Energetice, S.D.E.E. Muntenia Nord S.A.,
— Monica Borlovan — Director Departament Juridic si Control General, S.D.E.E. Muntenia Nord S.A.,
— Mariana Corneanu — Director Departament Achizitii & Logistica, S.D.E.E. Muntenia Nord S.A.,
— Sorin Ivan — Director DMM, S.D.E.E. Muntenia Nord S.A.,
— Constantin Coman — Director DST, S.D.E.E. Muntenia Nord S.A.,
— Cătălin Antochi — Specialist DMM, S.D.E.E. Muntenia Nord S.A.,
— Alexandra Marinescu — Sef SB&C, S.D.E.E. Muntenia Nord S.A.,
— Carmen Vrabie — Șef SSICT, S.D.E.E. Muntenia Nord S.A.,
— Edward Banica — Director SDEE Targoviste, S.D.E.E. Muntenia N [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Cifra de afaceri. Solicitam, in conformitate cu art. 188 din Legea nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, indeplinirea ca cerinta minima referitoare la situatia economica si financiara: cifra de afaceri medie anuală pentru cel mult ultimele 3 exercitii financiare disponibile (2015, 2016, 2017) trebuie să fie egală sau mai mare de 2 000 000,00 RON, operatorul economic prezentand documente in sustinerea indeplinirii cerintei. Pentru echivalenţă, se va avea în vedere cursul mediu anual lei/valută comunicat de BNR.
Completare DUAE, Document Unic de Achizitie European, conform art. 202 din Legea nr. 99/2016. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Se pot prezenta bilanturi contabile sau extrase de bilant înregistrate la organele competente, raport de audit (daca este aplicabil), iar daca din motive obiective parte din acestea nu sunt disponibile, se vor prezenta alte documente edificatoare. În cazul în care operatorul economic demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la situatia economică si financiară bazându-se pe capacitătile altor entităti, invocând, după caz, sustinerea unui tert, DUAE, împreună cu angajamentul de sustinere, trebuie să fie completat separat si de către tertul/tertii sustinător(i). DUAE prezentat de tertul/tertii sustinător(i) va include toate informatiile mentionate la art 202 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 99/2016, precum si informatiile de la art. 202 alin. (1) lit. b) si c) din Legea nr. 99/2016 care prezintă relevantă pentru sustinerea acordată în cadrul procedurii de atribuire respective. Documentele prezentate trebuie sa fie valabile la data prezentarii.
Cerinta nr. 2. Dotari. Prestatorul trebuie sa detina: parc auto (minim o maşina pe o echipa de lucru); scule si echipamente specifice: şurubelniţe cu acumulator, truse de electricieni, cleşti de sertizat, bormasini cu acumulator (minim un set pentru fiecare echipa de lucru); indicator de succesiune faze; materiale si consumabile: şuruburi autoforante, conductoare, pini, papuci, tile, placi, etc. (cantitatea minima pentru efectuarea lucrarilor specifice); aparate de măsura si analizoare de energie: analizoare trifazate, cleşti voltampermetrici, detectoare de tensiune optoacustice, surse de curent, contoare etalon (minim 1 set pentru toate echipele); echipamente de fotografiere (minim un set pentru fiecare echipa de lucru); echipamente de comunicaţie: telefoane mobile (minim 1 bucata pentru fiecare echipa), laptopuri (minim 1 bucata pentru toate echipele). Dotarea minima a unei echipe in vederea asigurarii conditiilor de electrosecuritate trebuie sa cuprinda: trusa de electrician (surubelnite electroizolante, patent electroizolant); detector prezență tensiune; echipament individual de protectie a muncii (salopeta, manusi electroizolante, casca de protectie cu viziera, cizme electroizolante).
Cerinta nr. 1 Experienta similara In conformitate cu art. 192 din Legea nr. 99/2016: operatorul economic face dovada îndeplinirii criteriilor privind capacitatea tehnică si profesională prin prezentarea, după caz, a unora sau mai multora dintre următoarele informatii si documente: lista principalelor prestari de servicii în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani raportat la data limita de depunere a oferetelor, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati, din care sa rezulte ca a prestat servicii similare, de aceeasi complexitate sau de complexitate superioara, a caror valoare/valoare cumulata a fost de minim: 2 000 000,00 RON. Documentele solicitate in vederea sustinerii cerintei (procese=verbale de receptie/contracte/parti din contracte/alte documente ce indica valorile, datele si beneficiarii produselor, emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar) vor fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor, de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Pentru echivalenţă se va ţine cont de cursul mediu anual lei/valută comunicat de BNR. In situatia in care un operator economic nu poate indeplini cerinta referitoare la experienta similara, acesta are posibilitatea de a se asocia cu un alt operator economic in vederea depunerii unei oferte comune sau poate invoca sustinerea unor terti, caz in care experienta similara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
Completare DUAE, Document Unic de Achizitie European, conform art. 202 din Legea nr. 99/2016.  Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Operatorul economic va prezenta documentele justificative care sustin cerinta: lista prin care sa dovedească ca detine/sau are contract de inchiriere/leasing/comodat pentru mijloacele auto, minim 15 mijloace auto necesare asigurării desfăşurării serviciilor. Sub acest numar de mijloace auto oferta se respinge; lista prin care sa dovedească ca detine/sau are contract de inchiriere/leasing/comodat pentru echipamente necesare verificării grupurilor de măsura (analizoare, cleşti voltampermetrici, detector de tensiune, indicator de succesiune faze, echipamente de fotografiere, multimetru, truse de electricieni); autorizaţii/certificate/dovezi de mediu si securitatea muncii pentru tipurile de activităţi licitate, in conformitate cu legislaţia in vigoare. In cazul sustinerii capacitatii tehnice si profesionale, asa cum este prevazut la art. 55 din HG nr. 394/2016, in cazul în care operatorul economic demonstreaza îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si profesionala invocând sustinerea unui tert, DUAE include informatiile prevazute la aliniatul precedent cu privire la tertul sustinator.
Completare DUAE, Document Unic de Achizitie European, conform art. 202 din Legea nr. 99/2016 actualizata. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, de catre ofertantantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. În cazul în care operatorul economic demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică si profesională bazându-se pe capacitătile altor entităti, invocând, după caz, sustinerea unui tert, DUAE, împreună cu angajamentul de sustinere, trebuie să fie completat separat si de către tertul/tertii sustinător(i). DUAE prezentat de tertul/tertii sustinător(i) va include toate informatiile mentionate la alin. (1) lit. a), precum si informatiile de la alin. (1) lit. b) si c) care prezintă relevantă pentru sustinerea acordată în cadrul procedurii de atribuire respective. Documentele prezentate trebuie sa fie valabile la data prezentarii
Ofertantul trebuie să constituie garanţia de participare în cuantumul de: 30 000,00 RON.
Perioada de valabilitate „este cel puţin egală cu perioada de valabilitate a ofertei”, 120 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.
Garanţia de participare se exprimă în lei şi poate fi constituită, în următoarele forme:
(a) Prin virament bancar sau instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurări, in conditiile legii,
(b) Ordin de plată în contul organizatorului: S.D.E.E. Muntenia Nord S.A. Banca Comerciala Romana, Sucursala Ploiesti RO 08RNCB0205009977340001.
In orice situatie, dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora limita de depunere a ofertelor, conform art. 42 alin. (7) din HG nr. 394/2016.
Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila.
Entitatea contractanta are obligatia de a retine garantia de participare, conform art. 43 din HG nr. 394/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
Notă.
Restituirea garanţiei de participare se va face conform art. 44 din HG nr. 394/2016, în baza cererii depuse de către ofertant, la sediul organizatorului (formularul din secţiunea „Formulare"), cu precizarea valorii de restituit, a contului şi băncii societăţii, precum şi a numărului şi denumirii procedurii.
Mentiune: pentru o evaluare si raportare unitara a cuantumului aferent garantiei de participare, echivalenta pentru o garantie de participare depusa in valuta se va face la cursul BNR din data anterioara cu 5 zile datei limita de depunere a ofertelor.
Garantia de buna executie se constituie astfel: cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului de prestari servicii: 10 % din valoarea de atribuire a fiecarui contract subsecvent, fara TVA.
1) Modalitatea de constituire a garantiei de buna executie, in conformitate cu prevederile art. 46 alin. (1) din Hotararea nr. 419/2018 din 8.6.2018: prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurări, in conditiile legii si devine anexa la contract, prevederile art. 42 alin. (3) si (5) aplicandu-se in mod corespunzator;
2) Scrisoarea de garantie bancară, de regula formularul corespunzător din sectiunea „Formulare".
Se vor constitui in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului subsecvent.
Entitatea contractantă are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu isi îndeplineste obligatiile asumate prin contract.
Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.
Executarea verificărilor se va face în conformitate cu prevederile legale, normele și normativele în vigoare, care reglementeaza această activitate (Ordinul ANRE nr. 121/2015, Ordinul ANRE nr. 64/2014 si Legea nr. 123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturale).
2019-04-23
15:00
2019-08-23
2019-04-23
15:00
In SEAP.
Membrii comisiei de evaluare.
Modul in care se poate accesa documentatia de atribuire: SICAP/SICAP.
Modul de departajare a ofertelor admisibile cu punctaje egale.
Procedura de atribuire este online. In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face avand in vedere punctajul obtinut la factorii de evaluare, in ordinea descrescatoare a ponderilor acestora. In situatia in care egalitatea se mentine, entitatea contractanta are dreptul sa solicite (prin intermediul SEAP/SICAP la sectiunea „Intrebari”) noi propuneri financiare si oferta castigatoare va fi desemnata cea cu propunerea financiara cea mai mica.
Preturile vor fi calculate cu maxim doua zecimale.
Castigatorii vor fi desemnati prin aplicarea criteriului de atribuire: cel mai bun raport calitate pret.
Dupa intocmirea raportului intermediar privind clasamentul, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
În situaţia în care, în urma demersurilor realizate de entitatea contractantă în baza art. 205 alin. (2) din Legea nr. 99/2016, ofertantul clasat pe primul loc nu demonstrează în mod corespunzător îndeplinirea integrală a tuturor criteriilor de calificare, conform celor specificate in DUAE, va fi eliminat.
Entitatea contractantă poate cere oricărui ofertant, în orice moment în cursul procedurii, să depună toate sau o parte dintre certificatele si documentele justificative solicitate, atunci când acest lucru este necesar pentru a asigura desfăsurarea corespunzătoare a procedurii.
In vederea completarii de catre operatorii economici interesati, versiunea in format electronic a DUAE este pusa la dispozitie ca formular online, la adresa de internet, https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Termenele de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute la art. 8 alin. (1) Legea nr. 101/2016.
Departamentul Juridic și Control General al Societății de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A.
Str. Mărăşeşti nr. 44
Ploiești
100024
+40 244405001
office.mnd@distributie-energie.ro
+40 244405004
www.distributie-energie.ro
2019-03-07
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.