Căutare

România-Vaslui: Servicii de asistenţă pentru software

Cerere de oferte

Informaţii generale

   VASLUI
   Mar 12, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Spitalul Județean de Urgență Vaslui
3551942
Str. Ștefan cel Mare nr. 233
Vaslui
730143
Constantina Tiplea
+40 335411630
achizitiipublice1@yahoo.com
+40 235312111
www.sjuvaslui.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Acord-cadru mentenanță sistem informatic
3551942_2019_PAAPD1066277
Servicii de mentenanta pentru programul informatic Hospital Manager Suite.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in a 10-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor conf. OUG 107/2017. Numarul zilelor pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 15 zile inainte de depunerea ofertelor.
Strada Stefan cel Mare nr. 233, Vaslui.
Servicii de mentenanta pentru programul informatic Hospital Manager Suite.
48
Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Aceste documente pot fi:
1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;
2) cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
3) după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;
4) alte documente edificatoare, după caz.
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute de la art. 58–63 din Legea 98/2016. Persoanele cu functii de decizie din cadrul Autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie sunt:
— Rinder Ana-Smaranda — manager,
— ec. Sorescu Neculai — director financiar-contabil,
— dr. Marginean Alina — director medical,
— as. Ungureanu Nadia — director de ingrijiri,
— in. Merla Silviu Alexandru — presedinte comisie evaluare,
— jr. Stirbu Adriana Lacramioara — membru comisie evaluare,
— ec. Tiplea Constantina — membru comisie de evaluare,
— ec. Dumitrascu Daniela — membru de rezerva.
Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau, în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
Lista principalelor prestari de servicii pe ultimii 3 ani.
Completare DUAE: documentele solicitate in sustinerea experientei similar se vor prezenta, la solicitarea autoritatii contactante, de catre operatorul economic clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea ofertelor.
2019-04-15
15:00
2019-07-15
2019-04-15
15:00
In SEAP.
In situatia in care se constata ca 2 oferte clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici situati pe primul loc a unor documente care vor contine noi preturi. Adresa unde poate fi completat DUAE este: https://ec.europa.eu/tools/espd
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
2019-03-08
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.