Căutare

România-Rădăuţi: Servicii de imagistică medicală

Cerere de oferte

Informaţii generale

   RĂDĂUŢI
   Mar 12, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Spitalul Municipal „Sfinții Doctori Cosma şi Damian" Rădăuţi
4327367
Calea Bucovinei nr. 34A
Rădăuţi
725400
Petru Gafițescu
+40 230564067/227
gafimar2000@yahoo.com
+40 230562636
www.spitalul-radauti.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Spital
Acord-cadru pentru achiziția de servicii de imagistică medicală RMN pentru perioada mai 2019-mai 2023
3538
Servicii de investigatie imagistica RMN in cantitatile specificate in caietul de sarcini.
Municipiul Rădăuţi, Calea Bucovinei 34A, JUD. SUCEAVA, CP724500
Nr. curent — denumire serviciu — unitate de masura — cantitate minima contract subsecvent — cantitate maxima contract subsecvent  — cantitate minima acord-cadru (48 luni) — cantitate maxima acord-cadru (48 luni):
1) IRM cranio-cerebral nativ — bucati 15 — 120 — 60 — 480;
2) IRM cranio-cerebral cu substanta de contrast — bucati — 9 — 72 — 36 — 288;
3) IRM cranio-cerebral + angio-TOF nativ — bucati — 3 — 24 — 12 — 96;
4) IRM cranio-cerebral +hipofiza cu substanta de contrast — bucati — 3 — 24 — 12 — 96;
5) IRM cranio-cerebral+coloana cervicala nativ — bucati — 4 — 32 — 16 — 128;
6) IRM cranio-cerebral+coloana cervicala cu substanta de contrast — bucati — 4 — 32 — 16 — 128;
7) IRM gat (regiune cervicala) nativ — bucati — 5 — 40 — 20 — 160;
8) IRM angio vase mari gat (carotide) nativ — bucati — 2 — 16 — 8 — 64;
9) IRM angio vase mari gat (carotide) cu substanta de contrast — bucati — 2 — 16 — 8 — 64;
10) IRM torace (perete toracic) nativ — bucati — 1 — 8 — 4 — 32;
11) IRM torace (perete toracic) cu substanta de contrast — bucati — 1 — 8 — 4 — 32;
12) IRM aorta toracica cu substanta de contrast — bucati — 1 — 8 — 4 — 32;
13) IRM articulatii sacro-iliace nativ — bucati — 1 — 8 — 4 — 32;
14) IRM articulatii sacro-iliace cu substanta de contrast — bucati  — 1 — 8 — 4 — 32;
15) IRM coloana vertebrala nativ-1 segment — bucati — 12 — 96 — 48 — 384;
16) IRM coloana vertebrala cu substanta de contrast-1 segment — bucati — 4 — 32 — 16 — 128;
17) IRM coloana vertebrala nativ-2 segmente — bucati — 2 — 16 — 8 — 64;
18) IRM coloana vertebrala cu substanta de contrast-2 segmente — bucati — 2 — 16 — 8 — 64;
19) IRM coloana vertebrala in totalitate nativ — bucati — 2 — 16 — 8 — 64;
20) IRM coloana vertebrala in totalitate cu substanta de contrast — bucati — 2 — 16 — 8 — 64;
21) IRM coloana lombara+bazin osos nativ — bucati — 1 — 8 — 4 — 32;
22) IRM coloana lombara+bazin osos cu substanta de contrast — bucati — 2 — 16 — 8 — 64;
23) IRM coloana lombara+ articulatii sacro-iliace nativ — bucati — 1 — 8 — 4 — 32;
24) IRM coloana lombara+ articulatii sacro-iliace cu substanta de contrast — bucati — 1 — 8 — 4 — 32;
25) IRM abdomen nativ — bucati — 5 — 40 — 20 — 160;
26) IRM abdomen cu substanta de contrast — bucati — 5 — 40 — 20 — 160;
27) IRM pelvis nativ — bucati — 3 — 24 — 12 — 96;
28) IRM pelvis cu substanta de contrast — bucati — 4 — 32 — 16 — 128;
29) IRM abdomen+pelvis nativ — bucati — 4 — 32 — 16 — 128;
30) IRM abdomen+pelvis cu substanta de contrast.
Distanta fata de unitatea medicala, exprimata in kilometri cu o zecimala.
20
Punctaj RMN(n) = Intensitate camp magnetic ofertant. Intensitatea campului magnetic a celei mai bune oferte =10 puncte Intensitate camp magnetic minim acceptat 1,5 T.
10
Punctaj Af reprezinta punctajul aferent anului de fabricatie al aparatului RMN şi se calculează astfel: pentru anul de fabricatie 2019 se acorda 10 de puncte: ofertel [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
10
60
48
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrate indplinirea cerintei: se va completa si se va prezenta DUAE de catre ofertanti, terti sustinatori si subcontractanti. De asemeni, se va prezenta declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 si va fi prezentata de ofertanti, terti sustinatori si subcontractanti, odata cu DUAE.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:
(a) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii,
(b) Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile,
(c) Persoane care detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante:
— Antronachi Traian — Manager,
— Ungurianu Elena — Director financiar-contabil,
— Gafitescu Petru — Compartiment achizitii,
— Davalciuc Oana — Presedinte comisie evaluare,
— Dubei Liviu — Membru comisie de evaluare,
— Dubei Nicoleta — Medic, membru rezerva comisie evaluare,
— Bejinariu Mihaela — Membru comisie evaluare.
A. Certificat constatator. Cerinta obligatorie.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE Partea IV.A de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente
Situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, sunt obligatorii sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantul (ofertantii) clasat (clasati) pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Certificat constatator emis de ONRC sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantul (ofertantii) clasat/i pe primul loc în clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Datele cuprinse in certificatul constatator vor fi reale/actuale la data prezentarii;
B. Autorizatie sanitara de functionare.
Detinerea autorizatiei sanitare de functionare aflata în termen de valabilitate la momentul prezentarii documentelor justificative, emisa de catre DSP.
Modalitatea de îndeplinire: se va completa DUAE Partea IV.C de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, sunt obligatorii sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantii clasati pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor.
Pentru persoanele juridice straine se vor prezenta documete echivalente emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta.
Cifră de afaceri minimă în domeniul obiectului contractului de 587 248,00 RON. Ofertantii vor prezenta lista principalelor servicii prestate în cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani, continând valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, din care sa rezulte ca au prestat servicii similare. Autoritatea contractanta nu impune numarul contractelor la nivelul carora sa fi fost prestate servicii similare.
Se va completa DUAE in conformitate cu prevederile art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016. Documentele justificative care probeaza indeplinirea experientei similare (certificate/documente etc.) urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Prevederile articolului 196 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 raman aplicabile. DUAE se va completa in mod corespunzator, ofertantii avand obligatia de a furniza in cadru acestuia Partea IV „Criteriile de selectie", toate informatiile privind modul de indeplinire a cerintei privind experienta similara prin completarea rubricilor descriere, valoare, data, beneficiari etc. Documentele justificative care se vor prezenta vor consta in documente reprezentand certificari/documente constatatoare pentru acele servicii pe care ofertantul considera ca autoritatea contractanta trebuie sa le ia in considerare pentru evaluarea indeplinirii cerintei privind experienta similara. Respectivele documente vor trebui sa indice:
(a) Obiectul contractelor astfel incat sa fie furnizate toate informatiile solicitate si necesare pentru a se verifica indeplinirea cerintei privind experienta similara,
(b) Beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati,
(c) Valoarea in lei fara TVA,
(d) Perioada, mai exact intervalul periodic (data de inceput si data de finalizare) in care s-a executat contractul.
Nota 1. Certificarile vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar (autoritate contractanta sau client privat. Ca si conditie ad validitatem, sub sanctiunea considerarii cerintei ca neindeplinita, documentele reprezentand Contracte/certificari/documente constatatoare, vor avea numar de inregistrare si semnatura emitentului, lipsa acestora fiind vicii de forma care lipsesc documentele de forta probanta. Nota 2. Daca se vor prezenta ca experienta similara contracte care au ca obiect prestarea mai multor tipuri de servicii, atunci ofertantul are obligatia sa evidentieze si sa dovedeasca, in mod clar, in documentele reprezentand certificarile depuse, care sunt serviciile de natura a indeplini solicitarile din fisa de date a achizitiei.
Nota 3. Mentiune. In cazul in care un contract de achizitie publica incheiat de o autoritate contractanta-institutie publica a fost subcontractat, beneficiarul la care fac referire cerintele de mai sus, este autoritatea contractanta-institutie publica si nu operatorul economic care avand calitatea de prestator in contractul de achizitie publica a subcontractat executarea unei parti din acesta. Astfel, documentele reprezentand certificarile in cauza vor fi emise sau contrasemnate de autoritatea contractanta-institutie publica, aceasta fiind beneficiarul serviciilor. Nu vor fi acceptate documente emise/contrasemnate doar de prestator initial. Ratiunea acestei mentiuni are la baza prevederile art. 218 alin. (4) din Legea nr. 98/2016.
Nota 4. Pentru contractele exprimate în euro se va folosi pentru conversie rata medie lunara de schimb comunicata de catre Banca Centrala Europeana pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/inforeuro pentru luna decembrie a anului în care respectivul contract a fost semnat.
Nota 5. Pentru contractele exprimate in alte monede decat euro, se transforma mai intai in euro, utilizandu-se cursurile medii publicate pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/inforeuro pentru luna decembrie a anilor in care contractele au fost semnate. S-a solicitat acesta cerinta pentru a verifica capabilitatea ofertantilor de a-si indeplini angajamentele contractuale
Lista cu aparatura medicala de specialitate, utilajele, echipamentele tehnice si alte mijloace fixe detinute in proprietate sau sub orice forma (inchiriere, comodat, leasing, contract prestari servicii, posibilitatea depunerii unui angajament de punere la dispozitie etc.).
Modalitatea de indeplinire: completare DUAE de catre operatorii economici, terti sustinatori si asociati, in conformitate cu notificarea ANAP nr. 240/2016. Autoritatea contractanta va solicita documente justificative pentru demonstarea informatiilor din DUAE doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
2019-04-18
15:00
2029-04-18
2019-04-18
15:00
In SEAP.
Comisia de evaluare.
Nota. In cazul in care in urma aplicarii criterului de atribuire, avem doua sau mai multe oferte cu acelasi
pret, se va solicita ofertantilor care au oferit pret egal,clasati pe primul loc prin intermediul meniului „Intrebari", sa depuna o noua oferta in SICAP.
D U A E poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa  https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter
Instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.elicitatie. ro
Înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documentele justificative actualizate prin care
Sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE. DUAE se va depune, dupa caz si de catre tertul sustinator. În cazul operatorilor economici straini se vor prezenta documente echivalente emise în conformitate cu legislatia aplicabila în tara de rezidenta.
Prezentul acord-cadru va inceta daca autoritatea contactanta achizitioneaza un aparat RMN.
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
În termen de maximum 10 zile de la comunicare.
2019-03-08
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.