Căutare

România-Bucureşti: Servicii poştale şi de curierat

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Mar 12, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Autoritatea Rutieră Română
12059648
Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38
Bucureşti
010873
Constanța Florentina Florea
+40 213182100
achizitii@arr.ro
+40 213122114
www.arr.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Servicii poștale și de curierat rapid intern și internațional
1205964820192
Autoritatea contractanta va incheia un acord-cadru pe o perioada de 36 de luni calendaristice, cu un singur operator economic, atribuind ulterior contracte subsecvente de prestare de „Servicii poștale și de curierat rapid intern și internațional” pentru cantitatile stabilite de catre autoritatea contractanta.
Fiecare contract subsecvent va fi incheiat pe o perioada de 12 luni, in limita bugetului alocat pentru aceasta achizitie. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet solicitărilor de clarificări/informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire în a 10-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor. Termenul până la care se transmit solicitările de clarificări este de 15 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.
La sediul central A.R.R., la sediile Agentiilor teritoriale A.R.R. si terti (persoane fizice sau juridice).
— acordul-cadru se va incheia cu un singur operator economic,
— contractele subsecvente se vor atribui fara reluarea competitiei,
— durata acordului-cadru este de 36 luni.
Serviciile prestate vor fi cele solicitate prin caietul de sarcini, conform contractelor subsecvente acordului-cadru, care vor fi incheiate pe durata valabilitatii acestuia si in limita cantitatilor si valorii estimate.
Cantitate minimă expediții tur estimată pe perioada derulării acordului-cadru — 234 000.
Cantitate minimă expediții ramburs estimată pe perioada derulării acordului-cadru — 27 108.
Cantitate minimă expediții retur estimată pe perioada derulării acordului-cadru — 54 000.
Cantitate minimă kilometri adiționali estimați pe perioada derulării acordului-cadru — 540 000.
Cantitate minimă kilograme adiționale estimate pe perioada derulării acordului-cadru — 21 600.
Cantitate maximă expediții tur estimată pe perioada derulării acordului-cadru — 270 000.
Cantitate maximă expediții ramburs estimată pe perioada derulării acordului-cadru — 28 800.
Cantitate maximă expediții retur estimată pe perioada derulării acordului-cadru — 54 360.
Cantitate maximă kilometri adiționali estimați pe perioada derulării acordului-cadru — 572 940.
Cantitate maximă kilograme adiționale estimate pe perioada derulării acordului-cadru — 25 200.
36
Cerinta nr. 1.
Neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
Cerinta nr. 2.
Neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
Cerinta nr. 3.
Neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
Cerinta nr. 4.
Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice — completare.
Persoanele care detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:
1) Aurelia Surulescu — director general;
2) Mihaela Trebea — director DE;
3) Lucian Lambru — director general adj. D.J.A.;
4) Cristian Anton — director D.J.P.R.I.;
5) Mirela Nițu — director D.L.A.;
6) Constanta Florentina Florea — sef SAP.
Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016. Această declarație se va prezenta odata cu DUAE de către toți operatorii economici.
Cerinta nr. 5.
Certificat de atestare fiscala privind modul de indeplinire a obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor venituri datorate bugetului general consolidat al statului, eliberat de organul fiscal abilitat din care sa rezulte ca ofertantul nu inregistreaza datorii restante la momentul prezentării documentelor. Documentul se va depune de catre ofertanti in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila, cu mentiunea „conform cu originalul”.
Pentru persoanele juridice straine se solicita prezentarea documentului echivalent eliberat de organismul competent din tara de origine, in oricare din formele original/copie legalizata/copie certificata pe proprie raspundere, de reprezentantul legal al ofertantului, pentru conformitatea cu originalul — in varianta tradusa de un traducator autorizat, in limba romana.
Cerinta nr. 6.
Certificat de atestare fiscala privind impozite, taxe locale si alte venituri la bugetul local, eliberat de organul fiscal abilitat din care sa rezulte ca ofertantul nu inregistreaza datorii restante la momentul prezentării documentelor. Documentul se va depune, de catre ofertanti, in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
Pentru persoanele juridice straine se solicita prezentarea documentului echivalent eliberat de organismul competent din tara de origine, in oricare din formele original/copie legalizata/copie certificata pe proprie raspundere de reprezentantul legal al ofertantului, pentru conformitatea cu originalul — in varianta tradusa de un traducator autorizat, in limba romana.
Cerinta nr. 7.
Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.
Alte documente edificatoare, după caz.
Notă:
(a) se va completa Documentul Unic de Achiziții European — DUAE conform art. 193 din Legea nr. 98/2016,
(b) autor [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Cerinta nr. 1 — cifra de afaceri. Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a realizat o cifra de afaceri anuala de cel puțin 1 200 000,00 RON. Cifra de afaceri globala se va demonstra pentru ultimi 3 ani (2016, 2017 si 2018). În situatia în care ofertantul a fost înfiintat sau si-a început activitatea economica de mai putin de 3 ani se va lua în considerare prezentarea informatiilor corespunzatoare perioadei efective de activitate. Neîndeplinirea acestei cerinte atrage excluderea ofertantului de la procedura privind atribuirea contractului. Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decât RON în euro vor utiliza cursurile de schimb medii anuale stabilite de catre BNR (pentru anii 2016, 2017 si 2018).
1) Se va completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE), urmand ca documentul justificativ sa fie prezentat doar doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, astfel:
(a) declaratii sau extrase bancare corespunzatoare,
(b) prezentarea situatiilor financiare sau a extraselor din situatiile financiare, în cazul în care publicarea situatiilor financiare este prevazuta de legislatia tarii în care este stabilit operatorul economic;
2) În cazul în care, din motive obiective si justificate, operatorul economic nu este în masura sa prezinte una sau mai multe dintre informatiile si documentele prevazute la alin. (1), operatorul economic este autorizat sa faca dovada situatiei sale economice si financiare prin orice alt document pe care autoritatea contractanta îl considera adecvat;
3) În situatia în care ofertantul a fost înfiintat sau si-a început activitatea economica de mai putin de 3 ani, se va lua în considerare prezentarea informatiilor corespunzatoare perioadei efective de activitate.
Cerinta nr. 1. Experienta similara — lista principalelor prestări de servicii în ultimii 3 ani (calculati anterior termenului limita de depunere a ofertelor). Demonstraţi că aţi mai prestat servicii poștale și de curierat rapid intern și internațional. Ofertantii vor prezenta unul/mai multe documente relevante (certificate constatatoare, recomandări, procese-verbale de receptie, alte documente). Documentele prezentate în acest sens vor purta mentiunea „conform cu originalul” si stampila operatorului economic. Documentele încheiate în alte limbi decât limba româna se vor prezenta în copie, însotite de traduceri autorizate în limba româna. În cazul în care exista incertitudini sau neclaritati în ceea ce priveste anumite documente prezentate, autoritatea contractanta îsi rezerva dreptul de a solicita detalii, precizari sau confirmari suplimentare atât de la ofertantul în cauza, cât si de la autoritatile competente care pot furniza informatii în acest sens. În situatia în care ofertantul a fost înfiintat sau si-a început activitatea economica de mai putin de 3 ani, se va lua în considerare prezentarea informatiilor corespunzatoare perioadei efective de activitate.
Subcontractare.
Se va completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE), urmand ca documentele justificative sa fie prezentate doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor la solicitarea autorității contractante.
Se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanți, completat și semnat în mod corespunzător de către fiecare dintre aceștia. Subcontractanții precizează în DUAE informațiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplinesc, menționând numărul și data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusă pentru subcontractare. Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere. Operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerințelor de calificare prin subcontractanți prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea AC.
2019-04-09
15:00
2019-07-09
2019-04-09
15:00
In SEAP.
(a) nicio oferta nu poate fi retrasa dupa data limita de depunere precizata in anuntul de participare, sub sanctiunea excluderii acestuia la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica si a pierderii garantiei de participare. Comisia de evaluare, cu acceptul operatorului economic, corecteaza erorile aritmetice si remediaza viciile de forma ale documentelor si ofertelor prezentate de catre acesta [art. 134 alin. (10) din HG 395/2016]. Daca operatorul economic modifica oferta dupa deschidere sau nu accepta remedierea viciilor sau corectia erorilor, aceasta va fi considerata neconforma [art. 134 alin. (11) din HG 395/2016],
(b) În cazul asocierii mai multor operatori economici cu scopul de a depune oferta comuna, îndeplinirea cerintelor privind situatia personala a ofertantului, capacitatea de exercitare a activitatii profesionale si standardele de asigurare a calitatii trebuie sa fie îndeplinite de fiecare asociat în parte, iar cerinta privind capacitatea tehnica si/sau profesionala trebuie sa fie îndeplinita prin cumul de grupul de asociati. Se va prezenta acordul de asociere din care vor rezulta cel putin urmatoarele: faptul ca asociatii sunt responsabili solidar si nelimitat de executarea contractului, nominalizarea liderului asociatiei, comunicarile si platile se vor face de liderul asociatiei,
(c) În cazul în care nu se specifica în cadrul prezentei Fise de date a achizitiei modul de prezentare a documentelor, acestea pot fi prezentate în oricare din urmatoarele forme: original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”,
(d) Documentele emise într-o limba straina vor fi însotite de traduceri în limba româna efectuate de un traducator autorizat,
(e) Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al ofertantului. În cazul în care acestea sunt semnate de o alta persoana, aceasta va prezenta o împuternicire,
(f) Toate documentele vor avea, pe lânga semnatura, mentionat în clar numele, prenumele si functia semnatarului. În conformitate cu prevederile art. 215 alin. (4) din Legea 98/2016, vă aducem în vedere următoarele: „Oferta este considerată inacceptabilă dacă nu îndeplineşte condiţiile de formă aferente elaborării şi prezentării acesteia, precum şi cerinţele de calificare şi selecţie prevăzute în documentele achiziţiei.” În conformitate cu prevederile art. 60 din HG 395/2016, vă aducem în vedere următoarele:
1) Operatorul economic are obligaţia de a transmite oferta şi DUAE în format electronic şi numai până la data şi ora-limită de depunere a ofertelor prevăzute în anunţul de participare;
2) Valoarea totală a propunerii financiare se criptează în SEAP;
3) Toate documentele de fundamentare a valorii prevăzute la alin. (2) se depun prin mijloace electronice, fiind încărcate într-o secţiune dedicată a portalului SEAP, iar conţinutul acestora este vizibil comisiei de evaluare după decriptarea propunerii financiare;
4) Documentele prevăzute la alin. (1) vor fi semnate cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condiţiile legii şi încărcate în SEAP în secţiunile specifice disponibile în sistemul informatic şi numai de către operatorii economici înregistraţi.
În conformitate cu prevederile art. 125 din HG 395/2016, vă aducem în vedere următoarele: „Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră sau cazul fortuit, cad în sarcina operatorului economic care transmite respectiva oferta.” DUAE completat cu informațiile aferente operatorului economic participant la procedura de atribuire, propunerea tehnică și propunerea financiară vor fi transmise în format electronic/prin mijloace electronice. Documentul Unic de Achizitii European se va putea accesa in vederea completarii de catre operatorii economici interesati la adresa:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
Autoritatea contractantă acceptă numai ofertele depuse online în SEAP. Adresa la care se depune oferta este www.e-licitatie.ro
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Bucureşti
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Termenele limita de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 6, coroborat cu art. 8 din Legea nr. 101 din 19 mai 2016.
Direcţia Juridică, Petiții și Relații Internaționale
Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1
București
010873
+40 213121519
arutiera@arr.ro
+40 213121081
www.arr.ro
2019-03-08
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.