Căutare

România-Focșani: Servicii de exploatare forestieră

Cerere de oferte

Informaţii generale

   FOCȘANI
   Mar 12, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Regia Națională a Pădurilor — Romsilva R.A.
RO1590120
Prin Direcția Silvică Vrancea, Str. Leopoldina Bălănuță nr. 17
Focșani
620018
Viziniuc Cosmin
+40 237221300
achizitii@focsani.rosilva.ro
+40 237227215
www.rosilva.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Regie autonomă
Silvicultură și exploatări forestiere
Servicii de exploatare forestieră 2019 DS-VN
1
Se achizitioneaza servicii de exploatare forestiera, conform specificatiilor din caietul de sarcini.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare in a 10- a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari, inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15.
2125409
46
46
Lot 1 — Dumitrești 532/1348770
1
Loco partida, IX V-lea Peletic.
Servicii de exploatare forestiera.
2100
8
Lot 2 — Dumitrești 540/1348786
2
Loco partida, U.P. IX V-lea Peletic u.a. 24.
Servicii de exploatare forestiera.
19530
8
Lot 35 — Soveja 459/1177758
35
Loco partida, I Campuri u.a. 37A%.
Conform caietului de sarcini.
36005
8
Lot 37 — Soveja 514/1376459
37
Loco partida, I Campuri u.a. 48A, B.
Conform documentului atasat.
47288
8
Lot 3 — Dumitrești 548/1356477
3
Loco partida, IV Dumitresti, u.a. 70A.
Confrom caietului de sarcini.
69255
8
Lot 24 — Focșani 1282/1463910
24
Loco partida, VI Milcovel, u.a. 71, 72, 73.
Conform caietului de sarcini.
16116
8
Lot 12 — Dumitrești 588/1376264
12
Loco partida, VII Gura Calitei, u.a. 26A.
Confrom caietului de sarcini.
20200
8
Lot 27 — Panciu Vl. Caregnei 5/1378650
27
Loco partida, I Valea Caregnei, u.a. 26A.
Conform caietului de sarcini.
79495
8
Lot 21 — Focșani 1380/1463960
21
Loco partida, VII Arva, u.a. 16.
Conform caietului de sarcini.
98490
8
Lot 30 — Panciu Vl. Caregnei 3/1335439
30
Loco partida, VII Musunoaele, u.a. 44A.
Conform caietului de sarcini.
10605
8
Lot 45 — Soveja 380/1023200
45
Loco partida, II Soveja u.a. 88A.
Conform caietului de sarcini.
11730
8
Lot 16 — Focșani 915/1421839
16
Loco partida, V Petreanu, u.a. 112.
Conform caietului de sarcini.
61884
8
Lot 10 — Dumitrești 585/1376255
10
Loco partida, III Ramnicelu, u.a. 64 %.
Conform caietului de sarcini.
145170
8
Lot 9 — Dumitrești 582/1376249
9
Loco partida, VIII Gura Calitei, u.a. 50.
Conform caietului de sarcini.
33390
8
Lot 40 — Soveja 492/1376441
40
Loco partida, II Soveja u.a. 110.
Conform caietului de sarcini.
21918
8
Lot 17 — Focșani 1332/1424878
17
Loco partida, II Vulcaneasa, u.a. 44A.
Conform caietului de sarcini.
99855
8
Lot 25 — Panciu Vl. Caregnei 56/1377732
25
Loco partida, II Frasinet, u.a. 121.
Conform caietului de sarcini.
39050
8
Lot 39 — Soveja 488/1376438
39
Loco partida, II Soveja u.a. 112B%.
Conform documentului atasat.
87606
8
Lot 14 — Dumitrești 497/1255132
14
Loco partida, IX V-lea Peletic, u.a. 26A.
Confrom caietului de sarcini.
93135
8
Lot 38 — Soveja 515/1376455
38
Loco partida, I Campuri u.a. 53A, B, C.
Conform documentului atasat.
135020
8
Lot 36 — Soveja 497/1376453
36
Loco partida, I Campuri u.a. 45B%.
Conform caietului de sarcini.
82544
8
Lot 18 — Focșani 1354/1421906
18
Loco partida, IV Stoichita, u.a. 87B.
Conform caietului de sarcini.
19570
8
Lot 42 — Soveja 510/1376442
42
Loco partida, II Soveja u.a. 66A.
Conform documentului atasat.
29568
8
Lot 20 — Focșani 1374/1464187
20
Loco partida, VI Milcovel, u.a. 46B.
Conform caietului de sarcini.
39000
8
Lot 33 — Panciu Vl. Caregnei 94/1382203
33
Loco partida, V Varnita u.a. 51A.
Conform caietului de sarcini.
10530
8
Lot 13 — Dumitrești 589/1376267
13
Loco partida, II Vintileasca, u.a. 48.
Confrom caietului de sarcini.
96390
8
Lot 34 — Panciu Vl. Caregnei 87/1378645
34
Loco partida, VII Musunoaele u.a. 70.
Conform caietului de sarcini.
31616
8
Lot 43 — Soveja 457/1177748
43
Loco partida, II Soveja u.a.119B.
Conform caietului de sarcini.
34504
8
Lot 41 — Soveja 506/1376449
41
Loco partida, II Soveja u.a. 101B.
Conform caietului de sarcini.
50922
8
Lot 44 — Soveja 393/1172121
44
Loco partida, II Soveja u.a.18A.
Conform caietului de sarcini.
55760
8
Lot 28 — Panciu Vl. Caregnei 83/1377743
28
Loco partida, VII Musunoaele, u.a. 91.
Conform caietului de sarcini.
69150
8
Lot 29 — Panciu Vl. Caregnei 82/1377742
29
Loco partida, VII Musunoaele, u.a. 88.
Conform caietului de sarcini.
44200
8
Lot 26 — Panciu Vl. Caregnei 65/1377735
26
Loco partida, II Frasinet, u.a.55A.
Confrom caietului de sarcini.
11800
8
Lot 5 — Dumitrești 566/1375125
5
Loco partida, IX V-lea Peletic, u.a. 18A
Conform caietului de sarcini.
18060
8
Lot 6 — Dumitrești 573/1376235
6
Loco partida, VIII Gura Calitei, u.a. 115A
Conform caietului de sarcini.
7744
8
Lot 7 — Dumitrești 575/1376241
7
Loco partida, VIII Gura Calitei, u.a. 52
Conform caietului de sarcini.
7480
8
Lot 8 — Dumitrești 580/1376244
8
Loco partida, IX V-lea Peletic, u.a. 233.
Conform caietului de sarcini.
20600
8
Lot 46 — Soveja 518/1376460
46
Loco partida, II Soveja u.a. 113B.
Conform caietului de sarcini.
88164
8
Lot 32 — Panciu Vl. Caregnei 55/1377731
32
Loco partida, VI Marasti, u.a. 62C.
Conform caietului de sarcini.
43950
8
Lot 15 — Dumitrești 496/1255130
15
Loco partida, IX V-lea Peletic, u.a. 20.
Confrom caietului de sarcini.
22990
8
Lot 22 — Focșani 1309/1421853
22
Loco partida, I Beciu, u.a. 105A.
Conform caietului de sarcini.
5940
8
Lot 19 — Focșani 1367/1468944
19
Loco partida, VI Milcovel, u.a.106A.
Confrom caietului de sarcini.
48300
8
Lot 4 — Dumitrești 563/1374559
4
Loco partida, IX V-lea Peletic, u.a. 221C.
Conform caietului de sarcini.
7875
8
Lot 11 — Dumitrești 586/1376257
11
Loco partida, III Ramnicelu, u.a. 64 %ș
Conform caietului de sarcini.
118170
8
Lot 31 — Panciu Vl. Caregeni 71/1377738
31
Loco partida, VI Marasti, u.a. 114A.
Conform caietului de sarcini.
26350
8
Lot 23 — Focșani 1313/1421858
23
Loco partida, I Beciu, u.a. 105B
Conform caietului de sarcini.
6390
8
Ofertantul, ofertantul asociat, subcontractantul, tertul sustinator nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, art.165 si art.167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE, urmeaza sa fi prezentete, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Precizari: Formularul DUAE este pus la dispozitia ofertantilor la sectiunea Documentatie si clarificari. Operatorii economici pot accesa DUAE in vederea completarii acestuia la adresa URL: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter, sau în cazul în care portalul Comisiei Europene nu functioneaza, la adresa https://ec.europa.eu/tools/espd.
Incadrarea in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, atrage excluderea ofertantului din procedura pentru atribuirea contractului; Ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, documentele justificative care probeaza indeplinirea cerintelor asumate, dupa cum urmeaza:
— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestora, cu privire la plata impozitelor, taxelor si a contributiilor de asigurari sociale la bugetul de stat si la bugetul local; dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la: art. 166 alin.(2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice,
— cazier judiciar al operatorului economic, valabil la data prezentarii,
— cazier judiciar, valabil la data prezentarii, pentru persoanele ce au calitate de membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului ofertant sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia.
Alte documente edificatoare, dupa caz.
In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, nu se emit documente de tipul celor solicitate sau acestea nu vizeaza toate situatiile cuprinse la art. 164, art. 165 si art. 167, se accepta orice document considerat edificator emis de autoritati competente din tara respectiva; In cazul ofertantilor persoane juridice/fizice straine documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise, in copie certificata "conform cu originalul", semnata si stampilata de reprezentantul legal, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.
In sensul prevederilor art. 63 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, persoanele cu functie de decizie din cadrul D.S.Vrancea sunt: Zamfir Lucian, Oancea Verginica, Viziniuc Cosmin, Maciuca Dorina, Giamanasu Daniel, Olteanu Titi, Ion Ionita, Mutica Cristian Ionut, Bucur Marina, Mohorea Ana - Roxana.
Ofertantii, asociatii, subcontractantii si tertii sustinatori vor prezenta o declaratie din care sa rezulte ca nu se incadreaza în prevederile art. 59-60 din Legea nr.98/2016. Declaratiile de neincadrare în prevederile art. 60 din Legea nr.98/2016 se vor prezenta odata cu DUAE.
Atentionari speciale:
1. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.
2. Se vor depune, odata cu DUAE. urmatoarele documente: angajament ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constiruie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadecvente de forma ale informatiil... detalii pe www.e-licitatie.ro
2019-04-15
15:00
2019-07-15
2019-04-15
15:00
In SEAP
1) Comunicarea privind rezultatul procedurii va fi transmis pe S.E.A.P. sau prin utilizarea uneia din urmatoarele modalitati de comunicare: fax/email/posta;
2) Solicitarile de clarificari formulate de catre comisia de evaluare a autoritatii contractante vor fi transmise ofertantilor doar prin intermediul SEAP;
3) Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, în circumstante exceptionale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade. În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garanției pentru participare va fi prelungită în mod corespunzator. Ofertantul are obligatia de a comunica autoritatii contractante daca este sau nu de acord cu prelungiera perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei, se considera ca și-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garanției de participare;
4) Ofertantul va prezenta o declaratie prin care accepta clauzele contractuale cuprinse în modelul de contract din documentația de atribuire, se va depune odata cu DUAE. In situatia în care sunt obiectiuni la proiectul de contract, respectiv modificari/eliminari ale clauzelor contractuale sau adaugarea unor clauze noi, eventualele propuneri de modificare/completare/eliminare de clauze contractuale vor fi formulate în scris, prin solicitari de clarificari. Clauzele contractuale obligatorii pot fi modificate si aduse la cunostinta tuturor celor interesati pâna la data limita de depunere a ofertelor, în timp ce clauzele specifice pot fi negociate/modificate, atâta timp cât nu introduc conditii care ar fi permis atribuirea contractului unui alt operator economic sau daca modificarea nu schimba balanta economica a contractului în favoarea contractantului;
5) In situatia în care ofertantul apeleaza la o asociere cu alți operatori, la terti sustinatori sau la subcontractanți, în afara documentelor solicitate expres la capitolul III.1) „Conditii de participare", în cuprinsul ofertei vor fi incluse si angajament(e)+declaratii terț susținător/acord asociere/acord de subcontractare, după caz, întocmite in conformitate cu prevederile legale;
6) În vederea completarii DUAE, operatorii economici vor accesa unul din următoarele link-uri: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter sau https://ec.europa.eu/tools/espd
7) În cazul în care operatorul economic demostrează îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și profesională invocând susținerea unui terț, DUAE include informațiile menționate mai sus cu privire la terțul susținător;
8) În cazul în care operatorul economic intenționeaza să subcontracteze o parte/părți din contract, DUAE include și informații solicitate cu privire la subcontactant;
9) Autoritatea contractantă solicită ofertantului clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire, să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare şi selecţie, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE. În cazul şi în măsura în care autoritatea contractantă are posibilitatea de a obţine certificatele sau informaţiile relevante în mod direct, prin accesarea unei baze de date naţionale din orice stat membru, disponibile în mod gratuit, nu se vor mai solicita acele documente justificative;
10) Prestatorul va depune, anticipat emiterii autorizaţiei de exploatare, o cauţiune de 5 % din valoarea masei lemnoase aferente partizii autorizate, în scopul asigurării fondurilor necesare pentru acoperirea cheltuielilor privind eventualele prejudicii de natura celor prevăzute la art. 65 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 Codul Silvic, inclusiv pentru refacerea elementelor de drum forestier distruse din vina titularului autorizaţiei de exploatare. Restituirea sumelor aferente cauţiunii se face după aprobarea procesului-verbal de reprimire a parchetului și lichidarea obligațiilor financiare determinate.
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Conform Legii nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.
D.S. Vrancea — Oficiul Juridic
Str. Leopoldina Bălănuță nr. 17
Focșani
620018
+40 213104641
office@focsani.rosilva.ro
www.rosilva.ro
2019-03-08
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.