Căutare

România-Bucureşti: Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Mar 12, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Sector 1 (Sectorul 1 al Municipiului București)
RO 4505359
Str. Banul Manta nr. 9
Bucureşti
011222
Diana Pauliuc
+40 213191013
achizitiipublice@primarias1.ro
+40 213191027
www.primariasector1.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Servicii de proiectare — faza studiu de fezabilitate — și studii conexe privind obiectivul de investiții Construirea unui centru de transplant multi-organ in cadrul [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
222
In baza contractului se va elabora studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitii Construirea unui centru de transplant multi-organ prin construirea unui corp nou de cladire in cadrul Spitalului Clinic „Sfanta Maria” pe amplasamentul din bulevardul Ion Mihalache nr. 37–39, sector 1, Bucuresti. In mod conex, viitorul contractant va asigura realizarea tuturor studiilor si documentatiile necesare fundamentarii solutiilor propuse in studiul de fezabilitate.
4341200
Bucuresti, sectorul 1.
Principalele activitati solicitate in vederea indeplinirii contractului sunt:
1) Detalirea si definitivarea temei de proiectare (tema functionala, tema arhitecturala, tema de tehnologie medicala)
2) Intocmirea documentatiei necesare obtinerii unui nou certificat de urbanism in conformitate cu tema de proiectare definitiva aprobata
3) Realizarea studiilor/masuratorilor/documentatiilor necesare elaborarii studiului de fezabilitate si/sau obtinerii avizelor de principiu:
a) ridicare topografica
b) studiu geotehnic
c) expertiza tehnica pentru realizarea de cladiri noi in zona adiacenta cladirilor existente
d) expertiza tehnica pentru verificarea elementelor structurale
e) studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata
f) documentatie privind impactul traficului generat/atras de noua constructie asupra traficului rutier din zona pentru obtinerea avizului de principiu de la Comisia Tehnica de Circulatie a Municipiului Bucuresti
g) documentatie pentru obtinerea avizului de principiu privind securitatea la incendiu
h) documentatie pentru obtinerea avizului de principiu privind protectia civila
i) documentatie pentru obtinerea avizului de principiu privind respectarea normelor de igiena si sanatate publica
4) Elaborarea studiului de fezabilitate, cu indicarea categoriei si a clasei de importanta a obiectivului de investitii
5) Realizarea demersurilor pentru obtinerea avizului tehnic al IRCBIF
6) Sustinerea documentatiei in cadrul comisiilor de specialitate si/sau in cadrul sedintei Consiliului Local al Sectorului 1 in vederea aprobarii studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici, la solicitarea autoritatii contractante
7) Actualizarea studiului de fezabilitate sau a devizului general, in conditiile legii, ori de cate ori este necesar pe durata implementarii obiectivului de investitii, la solicitarea autoritatii contractante
Componenta tehnica
10
Componenta tehnica
40
Componenta tehnica
10
40
48
Autoritatea contractanta opteaza pentru utilizarea dreptului prevazut la art. 104, alin. (8) din Legea nr. 98/2016. Valoarea estimata a contractului care va fi atribuit in baza prezentei proceduri este de 1.010.000 RON; valoarea estimata a serviciilor similare care ar putea fi achizitionate ulterior de la ofertantul a carui oferta va fi declarata castigatoare in cadrul prezentei proceduri este de 3.331.200 RON.
In cadrul prezentei proceduri, propunerea financiara va fi prezentata in functie de valoarea estimata de 1.010.000 RON; orice propunere financiara care depasesete valoarea de 1.010.000 RON va fi respinsa ca inacceptabila (potrivit art. 215, alin. (4) din Legea nr. 98/2016).
Durata prevazuta la II.2.7 se refera la durata contractului (avand in vedere ca actualizarea studiului de fezabilitate/devizului general se poate efectua si pe durata implementarii proiectului). Studiul de fezabilitate si documentatiile conexe vor fi predate in 120 de zile de la data contractului.
Cerinta 1: Participantii la procedura (indiferent de calitatea in care participa - ofertant unic/ ofertant asociat/ subcontractant, dupa caz) nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr 98/2016
Modalitate de indeplinire a cerintei:
Se va completa DUAE (partea I, partea a II-a – sectiunile A, B si C – si partea a III-a – sectiunile A, B, C si D) de catre toti operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertant unic/ ofertant asociat/ subcontractant/ tert sustinator, dupa caz). In cadrul partii a II-a, sectiunea B se vor completa informatii privind reprezentantul/ reprezentantii legali ai operatorului economic (potrivit datelor din certificatului constatator solicitat la III.1.1.b) si, dupa caz, informatii privind reprezentantul imputernicit sa reprezinte operatorul economic in relatiile cu tertii, precizand limitele de reprezentare.
Ofertantul clasat pe primul loc in clasament la finalizarea evaluarii ofertelor si, daca exista, subcontractantii si tertii sustinatori ai acestuia, vor prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, urmatoarele documente probante:
a) Certificat de cazier judiciar pentru persoana juridica (cf art 168 alin 1 si art 164 alin 1 din Legea nr. 98/2016)
b) Certificat de cazier judiciar pentru fiecare persoana fizica indicata in certificatul constatator ca fiind membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al ofertantului sau ca avand putere de reprezentare, de decizie sau de control (cf art 168 alin 1 si art 164 alin 2 din Legea nr. 98/2016)
c) Certificate de atestare fiscala, emise de organele fiscale competente potrivit art 158 si 159 din Lg nr 207/2015 – Codul de procedura fiscala, din care sa rezulte lipsa datoriilor restante la bugetul general consolidat la momentul prezentarii acestuia (bugetul general consolidat este definit la art. 3 alin. 2 din Legea nr 69/2010 a responsabilitatii fiscal-bugetare).
d) Daca este cazul, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice
Note:
1. In cazul in care ofertantul clasat pe primul loc in clasament la finalizarea evaluarii ofertelor si, daca exista, subcontractantii si tertii sustinatori ai acestora, sunt nerezidenti se accepta ca documente probante documente echivalente celor solicitate pentru operatorii economici rezidenti, emise de autoritati competente din tara de origine a ofertantului sau din tara in care acesta este stabilit. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor solicitate sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016, se va accepta ca document probant o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare care are competente in acest sens (cf. art. 168 alin. 3 din Legea nr. 98/2016).
2. Neindeplinirea cerintei si/sau nedepunerea DUAE de catre toti participantii la procedura atrage respingerea ofertei ca inacceptabila(cf. art.137 alin 2 lit.b) din HG 395/2016)
3. Comisia de evaluare va exclude orice operator economic in orice moment al procedurii de atribuire in care ia la cunostinta ca operatorul economic se afla, avand in vedere actiunile sau inactiunile savarsite, inainte sau in cursul procedurii, in una dintre situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016, de natura sa atraga excluderea din procedura de atribuire (cf art 169 din Legea nr. 98/2016).
4. Potrivit art. 169 alin. 1 din Legea nr 98/2016, autoritatea contractanta poate solicita sa se depuna toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprins... detalii pe www.e-licitatie.ro
Cerinta 2. Ofertantii trebuie sa aiba incheiata asigurare de raspundere civila profesionala, pentru o valoare de cel putin 1.000.000 RON, valabila cel putin pana la 31.12.2019, cu posibilitate de prelungire pe toata durata de valabilitate a viitorului contract.
B. Informatii privind indeplinirea cerintei in cazul invocarii sustinerii unui tert/unor terti
A. Informatii privind indeplinirea cerintei in cazul unei asocieri.
B. Informatii privind indeplinirea cerintei in cazul invocarii sustinerii unui tert/unor terti
Cerinta 1. Ofertantii trebuie sa faca dovada ca media aritmetica a cifrei de afaceri anuale (globala) din ultimele trei exercitii financiare incheiate (2016, 2017 si 2018) este cel putin egala cu 2.000.000 RON.
1) Se va completa si prezenta DUAE (partea a IV-a, a: Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie), bifand raspunsul corespunzator la intrebarea „In ceea ce priveste criteriile de selectie, operatorul economic declara ca indeplineste criteriile de selectie impuse?”), de catre ofertantul unic si, dupa caz, de catre ofertantii asociati si/sau tertul sustinator/ tertii sustinatori; 2) Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisibile va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, polita de asigurare
In situatia in care un operator economic/ un grup de operatori economici nu poate indeplini cerintele referitoare la capacitatea economica si financiara, acesta are dreptul de a invoca sustinerea unuia sau mai multor terti, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre operatorul economic si tertul/tertii respectiv/respectivi (cf art 182 alin 1 din Legea nr 98/2016); in acest caz indeplinirea cerintelor se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor cumulate ale ofertantului si ale tertului/tertilor. Note: 1. Niciunul dintre terti nu trebuie sa se afle in situatiile de excludere prevazute la art 164, 165 si 167 din Legea nr 98/2016 (cf art 193 alin 2 din Legea nr 98/2016). In situatia in care autoritatea contractanta identifica o situatie de excludere, in urma verificarilor efectuate in temeiul art 183 alin 1 din Legea nr 98/2016, va solicita, o singura data, inlocuirea tertului in cauza (cf art 183 alin 2 din Legea nr 98/2016). 2. Fiecare dintre tertii a caror sustinere a fost invocata va completa DUAE propriu, care va fi depus odata cu DUAE completat de ofertant. 3. Ofertantul aflat intr-o astfel de situatie are obligatia (cf art 182 alin 3 din Legea nr 98/2016) de a dovedi autoritatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor intocmit cu respectarea Formularului nr. III.2.2-B. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/ sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care acesta/ acestia va asigura /vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament (cf art 182 alin 4 din Legea nr 98/2016). Angajamentul de sustinere si documentele insotitoare vor fi depuse in SEAP de catre ofertant odata cu DUAE. 4. Ofertantul si tertul/tertii sustinator/ sustinatori raspund in mod solidar pentru executarea contractului (cf art 184 din Legea nr 98/2016). 5. Daca, dupa aplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisibile, primul loc in clasament este ocupat de o oferta care beneficiaza de sustinerea unui/unor terti, toti tertii respectivi vor prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, documente care probeaza declaratiile de la nivelul DUAE.
Orice operator economic are dreptul de a se asocia cu unul sau mai multi operatori economici in vederea depunerii unei oferte comune, caz in care indeplinirea cerintei se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Fiecare asociat trebuie sa indeplineasca cerintele privind capacitatea economica si financiara proportional cu cota de implicare in viitorul contract (cf art. 31, alin. 3 din Anexa la HG nr. 395/2016; cota de implicare in viitorul contract este cota de participare indicata in acordul de asociere). Pe durata contractului, asociatii raspund in mod solidar pentru executarea contractului. Note: 1. In cazul unei asocieri, niciunul dintre asociati nu trebuie sa se afle in situatiile de excludere prevazute la art 164, 165 si 167 din Legea nr 98/2016. 2. Fiecare dintre membrii asocierii va completa si depune DUAE propriu. 3. Grupul de operatori economici care depun oferta comuna va depune acordul de asociere odata cu DUAE; acesta va contine, pe langa alte clauze considerate necesare de catre membrii asocierii, clauzele obligatorii din Formularul nr. III.1.3aA. 4. Neindeplinirea cerintlor, la nivel de asociere si/sau la nivel de membru al asocierii, atrage respingerea ofertei ca inacceptabila (cf. art.137 alin 2 lit.b) din Anexa la HG nr. 395/2016) 5. Daca, dupa aplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisibile, primul loc in clasament este ocupat de oferta comuna depusa de o asociere, toti membrii asocierii respective vor prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, documente care probeaza declaratiile de la nivelul DUAE. 6. Constituirea asocierii nu trebuie sa conduca la incalcarea regulilor de concurenta (a se vedea Ghidul privind respectarea regulilor de concurenta in situatia participarii sub forma de asociere la o procedura de achizitie publica disponibil la adresa http://www.consiliulconcurentei.ro/uploads/docs/items/bucket12/id12037/ghid_consortii_final.pdf.)
In situatia in care un operator economic/ un grup de operatori economici nu poate indeplini cerintele referitoare la capacitatea economica si financiara, acesta are dreptul de a invoca sustinerea unuia sau mai multor terti, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre operatorul economic si tertul/tertii respectiv/respectivi (cf art 182 alin 1 din Legea nr 98/2016); in acest caz indeplinirea cerintelor se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor cumulate ale ofertantului si ale tertului/tertilor. Note: 1. Niciunul dintre terti nu trebuie sa se afle in situatiile de excludere prevazute la art 164, 165 si 167 din Legea nr 98/2016 (cf art 193 alin 2 din Legea nr 98/2016). In situatia in care autoritatea contractanta identifica o situatie de excludere, in urma verificarilor efectuate in temeiul art 183 alin 1 din Legea nr 98/2016, va solicita, o singura data, inlocuirea tertului in cauza (cf art 183 alin 2 din Legea nr 98/2016). 2. Fiecare dintre tertii a caror sustinere a fost invocata va completa DUAE propriu, care va fi depus odata cu DUAE completat de ofertant. 3. Ofertantul aflat intr-o astfel de situatie are obligatia (cf art 182 alin 3 din Legea nr 98/2016) de a dovedi autoritatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor intocmit cu respectarea Formularului nr. III.2.2-B. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/ sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care acesta/ acestia va asigura /vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament (cf art 182 alin 4 din Legea nr 98/2016). Angajamentul de sustinere si documentele insotitoare vor fi depuse in SEAP de catre ofertant odata cu DUAE. 4. Ofertantul si tertul/tertii sustinator/ sustinatori raspund in mod solidar pentru executarea contractului (cf art 184 din Legea nr 98/2016). 5. Daca, dupa aplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisibile, primul loc in clasament este ocupat de o oferta care beneficiaza de sustinerea unui/unor terti, toti tertii respectivi vor prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, documente care probeaza declaratiile de la nivelul DUAE.
1) Se va completa si prezenta DUAE (partea a IV-a, a: Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie), bifand raspunsul corespunzator la intrebarea „In ceea ce priveste criteriile de selectie, operatorul economic declara ca indeplineste criteriile de selectie impuse?”), de catre ofertantul unic si, dupa caz, de catre ofertantii asociati si/sau tertul sustinator/ tertii sustinatori; 2) Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisibile va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, urmatoarele documente care probeaza cele declarate in DUAE: situatii financiare sau documente echivalente (cum ar fi, rapoarte de audit financiar intocmite de entitati specializate, sau balante de verificare asumate de operatorul economic) sau orice alte documente relevante din care sa rezulte indeplinirea cerintei. Note: 1. Neindeplinirea cerintei, completarea DUAE fara a respecta cerintele de completare indicate in mod expres de autoritatea contractanta la pct. 1 de la Modalitatea de indelinire a cerintei, nedepunera DUAE pentru toti participantii la procedura odata cu oferta, sunt actiuni care determina respingerea ofertei ca inacceptabila (cf. art.137, alin. (2) lit.b) din Anexa laHG 395/2016) 2. In cazul operatorilor economici nerezidenti, echivalenta leu – valuta in care operatorii in cauza declara situatiile financiare in tara de origine sau in tara in care sunt stabiliti se realizeaza cursul mediu leu-valuta respectiva publicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anii 2016, 2017 si 2018 (disponibil la adresa http://www.bnr.ro/Home.aspx) 3. Potrivit art. 169 alin. 1 din Legea nr 98/2016, autoritatea contractanta poate solicita sa se depuna toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE, in orice moment pe durata desfasurarii procedurii, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii
C. Informatii privind subcontractantii
A. Informatii privind indeplinirea cerintei in cazul unei asocieri.
B. Informatii privind indeplinirea cerintei in cazul invocarii sustinerii unui tert/unor terti
Cerinta 1. Ofertantul trebuie faca dovada ca in ultimii 5 ani, calculati pana la data publicarii anuntului de participare in SEAP, a elaborat cel putin o documentatie tehnico-economica de o complexitate comparabila celei care face obiectul contractului care urmeaza a fi atribuit prin prezenta procedura. Prin documentatie tehnico-economica de o complexitate comparabila celei care face obiectul contractului care urmeaza a fi atribuit se intelege ca respectiva documentatie indeplineste in mod cumulat urmatoarele cerinte: a) a fost elaborata pentru una din etapele prevazute la art. 1, alin. (2), lit. b), ii), lit. c) sau lit. d) din HG nr. 907/2016 (respectiv: studiu de fezabilitate, DALI, proiect pentru autorizarea lucrarilor, proiect tehnic de executie); b) a fost elaborata pentru un obiectiv de investitii privind lucrari de construire sau lucrari de interventie la o cladire cu o suprafata desfasurata de cel putin 7.000 mp, avand functiunea de spital clasificat cel putin in nivelul II de competenta, potrivit OMS nr. 1408/2010, sau cel putin in nivelul IIA de competenta, potrivit OMS nr. 1764/2006.
Se vor preciza partile din contract care urmeaza a fi subcontractate (cf art 55 alin 1 din Lege); pentru fiecare subcontractant propus se va prezenta acordul de subcontractare continand clauzele obligatorii prevazute in Formularul III.1.3.a.C Fiecare subcontractant propus in oferta va prezenta DUAE propriu, semnat cu semnatura electronica extinsa de reprezentantul legal/imputernicit al subcontractantului, din care trebuie sa rezulte ca acestia nu se afla in situatiile de excludere prevazute la art 164, 165 si 167 din Lege (cf art 193 alin 3 din Lege); acesta va fi depus odata cu DUAE completat de ofertant. In situatia in care autoritatea contractanta identifica o situatie de excludere, in urma verificarilor efectuate in temeiul art 170 alin 1 din Lege, va solicita, o singura data, inlocuirea subcontractantului in cauza (cf art 170 alin 2 din Lege). Inainte de a lua o decizie de excludere intemeiata pe existenta unor situatii prevazute la art 164 si 167 din Lege, autoritatea contractanta va aplica dispozitiile art 171 alin 1-3 din Lege. Daca primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisibile este ocupat de o oferta care contine precizari privind subcontractantii propusi, toti subcontractantii respectivi vor prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, documente care probeaza declaratiile de la nivelul DUAE. Dispozitiile art. 66, alin. (1) din Anexa la HG nr. 395/2016 se vor aplica in mod corespunzator. Note: 1. Contractantul are obligatia la incheierea contractului de achizitie publica sau atunci cand se introduc noi subcontractanti, de a prezenta contractele incheiate intre contractant si subcontractant/subcontractanti nominalizati in oferta sau declarati ulterior, astfel incat activitatile ce revin acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse in contractul de achizitie public. Contractele trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica. Subcontractarea nu diminueaza raspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a viitorului contract de achizitie publica. 2. Contractantul are obligatia de a notifica autoritatii contractante orice modificari ale subcontractantilor pe durata contractului de achizitie publica. 3. Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanti, pe durata executarii contractului de achizitie publica, cu conditia ca nominalizarea acestora sa nu reprezinte o modificare substantiala a contractului de achizitie publica, in conditiile art. 221 din Legea nr. 98/2016. In situatia modificarii subcontractantilor, contractantul va transmite autoritatii contractante informatiile referitoare la numele, datele de contact si reprezentantii legali ai noilor subcontractanti si va obtine acordul autoritatii contractante privind noi subcontractanti implicati ulterior in executarea contractului. Atunci cand inlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanti are loc dupa atribuirea contractului, acestia transmit certificatele si alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de excludere si a resurselor/capabilitatilor corespunzatoare partii lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit. Noii subcontractanti sunt obligati sa prezinte o declaratie pe proprie raspundere prin care isi asuma prevederile caietului de sarcini (daca este cazul) si a propunerii tehnice depusa de ofertant la oferta aferenta activitatii supuse subcontractarii.
Unul sau mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia in vederea depunerii unei oferte comune. Pe durata contractului, asociatii raspund in mod solidar pentru executarea contractului. Intr-o astfel de situatie: 1) Fiecare asociat va completa si prezenta DUAE propriu in conformitate cu cerintele de completare formulate la Modalitatea de indelinire a cerintelor pentru fiecare cerinta 2) Grupul de operatori economici care depun oferta comuna va depune, odata cu DUAE, acordul de asociere; acesta va contine, pe langa alte clauze considerate necesare de catre membrii asocierii, clauzele obligatorii din Formularul III.1.3.a.A 3) Daca, dupa aplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisibile, primul loc in clasament este ocupat de oferta comuna depusa de o asociere, toti membrii asocierii respective vor prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, documentele probante in sustinerea celor declarate la nivelul DUAE, astfel cum au fost acestea precizate in cadrul fiecarei cerinte. Dispozitiile art. 66, alin. (1) din Anexa la HG nr. 395/2016 se vor aplica in mod corespunzator. Note: 1. Constituirea asocierii nu trebuie sa conduca la incalcarea regulilor de concurenta (a se vedea Ghidul privind respectarea regulilor de concurenta in situatia participarii sub forma de asociere la o procedura de achizitie publica disponibil la adresa http://www.consiliulconcurentei.ro/uploads/docs/items/bucket12/id12037/ghid_consortii_final.pdf.) 2. Niciunul dintre asociati nu trebuie sa se afle in situatiile de excludere prevazute la art 164, 165 si 167 din Legea nr 98/2016, sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila (cf. art.137 alin 2 lit.b) din HG 395/2016) 3. Completarea DUAE fara a respecta cerintele de completare indicate in mod expres de autoritatea contractanta, nedepunera DUAE pentru toti asociatii odata cu oferta, sunt actiuni care determina respingerea ofertei ca inacceptabila (cf. art.137 alin 2 lit.b) din Anexa laHG 395/2016).
In situatia in care un operator economic/ un grup de operatori economici nu poate indeplini cerintele referitoare la capacitatea tehnica, acesta are dreptul de a invoca sustinerea unuia sau mai multor terti, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre operatorul economic si tertul/tertii respectiv/respectivi (cf art 182 alin 1 din Legea nr 98/2016); in acest caz indeplinirea cerintelor se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor cumulate ale ofertantului si ale tertului/tertilor. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii. 1) Niciunul dintre terti nu trebuie sa se afle in situatiile de excludere prevazute la art 164, 165 si 167 din Legea nr 98/2016 (cf art 193 alin 2 din Legea nr 98/2016). In situatia in care autoritatea contractanta identifica o situatie de excludere, in urma verificarilor efectuate in temeiul art 183 alin 1 din Legea nr 98/2016, va solicita, o singura data, inlocuirea tertului in cauza (cf art 183 alin 2 din Legea nr 98/2016). 2) Fiecare dintre tertii a caror sustinere a fost invocata va completa DUAE propriu, semnat cu semnatura electronica extinsa de reprezentantul legal/imputernicit al tertului, care va fi depus odata cu DUAE completat de ofertant. 3) Ofertantul aflat intr-o astfel de situatie are obligatia (cf art 182 alin 3 din Legea nr 98/2016) de a dovedi autoritatii contractante ca aluat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor intocmit cu respectarea Formularului nr. III.1.3.a.B. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/ sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care acesta/ acestia va asigura /vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament (cf art 182 alin 4 din Legea nr 98/2016). Totodata, prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor raspunde in mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publica (cf art 184 din Legea nr 98/2016). Angajamentul de sustinere si documentele insotitoare vor fi depuse de catre ofertant odata cu DUAE. 4) Autoritatea contractanta va lua in considerare aceasta sustinere, ca proba a indeplinirii criteriilor minime impuse in cadrul documentatiei de atribuire daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii: a) tertul/tertii sustinator(i) pot dovedi ca detin resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului/candidatului; b) ofertantul poate demonstra ca va dispune efectiv de resursele entitatilor ce acorda sustinerea, necesare pentru realizarea contractului.
1) Se va completa DUAE (partea a IV-a, a: Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie) de catre toti participantii la procedura, bifand raspunsul corespunzator la intrebarea „In ceea ce priveste criteriile de selectie, operatorul economic declara ca indeplineste criteriile de selectie impuse?”. 2) Ofertantul clasat pe primul loc in clasament dupa aplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisibile va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, documente care probeaza indeplinirea cerintei, contrasemnate de beneficiarii serviciilor prestate; astfel de documente pot fi, fara ca enumerarea sa fie limitativa: certificari/documente constatatoare pentru acele servicii pe care ofertantul considera ca autoritatea contractanta trebuie sa le ia in considerare pentru evaluarea indeplinirii cerintei privind experienta similara. Respectivele certificari vor trebui sa indice: a. obiectul serviciilor astfel incat sa fie furnizate toate informatiile solicitate si necesare pentru a se verifica indeplinirea cerintei privind experienta similara, b. beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, c. perioada, mai exact intervalul periodic (data de inceput si data de finalizare) in care s-a executat contractul d. suprafata desfasurata a constructiei care a facut obiectul serviciilor de proiectare e. sa precizeze daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit; Note: 1. Perioada de 5 ani se calculeaza prin raportare la data publicarii anuntului de participare. 2. Ca si conditie ad validitatem, sub sanctiunea considerarii cerintei ca neindeplinita, documentele reprezentand certificari de buna prestatie, vor avea numar de inregistrare si semnatura emitentului, lipsa acestora fiind vicii de forma care lipsesc documentele de forta probanta. 3. Autoritatea are dreptul de a se adresa beneficiarului final al serviciilor care fac obiectul contractului/contractelor prezentat/prezentate drept experienta similara, pentru confirmarea celor declarate de ofertant (conform art. 12 alin 5 din Instructiunea ANAP nr 2/2017).
2019-04-11
15:00
2029-04-11
2019-04-11
15:00
In SEAP
Membrii comisiei de evaluare
1) Comunicarea in cadrul procedurii, inclusiv depunerea ofertei si documentelor care o insotesc, se va realiza exclusiv prin mijloace electronice si numai prin intermediul SEAP. Orice alta forma de comunicare, verbala sau scrisa (fax, posta electronica, depunere la sediul destinatarului), nu va fi luata in considerare. Fac exceptie de la aceasta regula documentele care se transmit in temeiul art. 8 din Legea nr. 101/2016; acestea se comunica in scris, de regula prin posta electronica, dar si prin fax sau depunere la sediul destinatarului;
2) Informatii privind solicitarile de clarificari si/sau de informatii suplimentare formulate de operatorii economici:
(a) Solicitarile de clarificari si/sau de informatii suplimentare formulate de operatorii economici interesati de procedura vor fi transmise autoritatii contractante numai prin intermediul SICAP (conform Notificarii ANAP nr. 247/2016 — http://anap.gov.ro/web/wpcontent/uploads/2016/09/Notificare-solicitare-clarific%C4%83ri-prin-intermediul-SEAP.pdf). Orice alta forma de comunicare, verbala sau scrisa (adresa transmisa prin fax/posta/posta electronica/depusa la sediul autoritatii contractante etc.), nu va fi luata in considerare,
(b) Pentru a transmite solicitari de clarificari si/sau de informatii suplimentare, operatorii economici trebuie sa fie inscrisi in SEAP si sa fie inscrisi la procedura,
(c) Autoritatea contractanta va transmite raspunsul la solicitarile de clarificari si/sau informatiile suplimentare solicitate de operatorii economici interesati de procedura numai prin intermediul SICAP, cu respectarea prevederilor Notificarii ANAP nr. 247/2016,
(d) Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari, cel mai tarziu, in a 4-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor,
(e) Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 9;
3) In situatia in care 2 sau mai multe oferte obtin punctaje egale in urma aplicarii criteriului de atribuire, autoritatea contractanta va solicita prin intermediul SEAP, sectiunea Intrebari, noi oferte financiare care pot fi egale sau diminuate fata de cele initiale.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Bucureşti
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Potrivit art. 8 si art. 29–36 din Legea nr. 101/2016.
2019-03-08
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.