Căutare

România-Bucureşti: Brânzeturi

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Mar 12, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2
17093691
Str. Olari nr. 15
Bucureşti
024056
Florina Ciuculete
+40 213110029
licitatii@social2.ro
+40 213110029
www.social2.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Achiziție lactate și brânzeturi
17093691_2019_PAAPD1049908
Achizitie lactate si branzeturi conform specificatiilor caietului de sarcini.
Numarul zilelor pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20 de zile.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
1576456.28
Conform anexei nr. 3 la propunerea de contract subsecvent si anexei nr. 3 la caietul de sarcini.
Achizitia de lactate si branzeturi se va face conform specificatiilor caietului de sarcini si anexei nr. 1 la propunerea de acord-cadru.
Contractele subsecvente se vor incheia in functie de necesitati si disponibilitati: trimestrial.
Cel mai mare contract subsecvent ce urmeaza a se incheia este in valoare de 525 485,43 RON fara TVA.
24
Declaratie privind neincadrarea in situatiile art. 164 din Legea 98/2016 (se va prezenta cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv).
Declaratie privind neincadrarea in situatiile art. 165 din Legea 98/2016.
Declaratie privind neincadrarea in situatiile art. 167 din Legea 98/2016.
Certificat constatator privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat, buget de stat si buget local) valabil la momentul prezentarii.
Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in disp. art. 60: ofertantul/candidatul/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator care are drept membri în cadrul consiliului de administratie/organ de conducere ori de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pâna la gradul al doilea inclusiv ori care se afla în relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 60, cu persoane ce detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante este exclus din procedura de atribuire.
Se va completa DUAE — ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar va prezenta documentele. Persoanele ce dețin funcții de decizie in cadrul autorității contractante cu privire la organizarea, derularea si finalizarea acestei proceduri de atribuir, sunt:
— Florin Emanuel Manole — director general,
— Carmen Ciobanu — director general adjunct Direcția economica,
— Cornelia Pârvanu — director executiv Direcția juridica,
— Ionuț Alexandru Ciornohac — director executiv Direcția administrativa,
— Cristina Negru — șef Serviciu administrativ,
— Robert-Daniel Nitu — șef Serviciu LCA,
— Ciuculete Florina — consilier Serviciul LCA,
— Melania Carmen Brinzan — inspector de specialitate Serv. Administrativ.
Se solicita tuturor ofertantilor ca, odata cu depunerea DUAE, sa prezinte angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat clasat pe locul I în clasamentul intermediar la solicitarea autoritatii contractante. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente pot fi:
— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentarii,
— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice,
— alte documente edificatoare, dupa caz.
Se va avea in vedere obligatia completarii si prezentarii initiale a DUAE de catre ofertanti/candidati (inclusiv pentru asociati/subcontractanti/terti sustinatori) ca prima dovada a neincadrarii în situatiile de excludere si a îndeplinirii cerintelor de capacitate [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Cifra de afaceri medie anuală pe ultimii 3 ani (2015, 2016, 2017) sa fie egală sau mai mare decât 1 050 000 RON fără TVA.
Se va completa DUAE, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea autoritatii contractante. Documente justificative: prezentarea oricarui document financiar-contabil legal edificator pe ultimii 3 ani (2015, 2016, 2017) prin care ofertantul isi poate dovedi capacitatea economica-financiara (ex.: bilantul contabil vizat si inregistrat la organele competente sau orice alt document privind veniturile, pentru fiecare an in parte). Pentru calcul echivalentei cifrei de afaceri exprimata in alta moneda decat RON se va aplica cursul mediu anual RON/valuta comunicat de BNR.
Experienta similara: autoritatea contractantă solicită ca experiență similară prezentarea unor certificate/documente pentru contracte de furnizare cu o valoare cumulata de minim: 157 640 RON fără TVA, valoare ce reprezintă 30 % din valoarea fără TVA a celui mai mare contract subsecvent estimat că se va încheia. Prezentarea unor certificate/documente conform solicitărilor de mai sus prezintă o garanție minimă pentru îndeplinirea în condiții optime a contractului ce urmează a se derula şi pentru a permite participarea unui număr cât mai mare de operatori economici.
Informatii privind asociatii/terti sustinatori/subcontractantii. Ofertantul va completa lista cuprinzand asociatii/tertii sustinatori/subcontractantii, a acordurilor de subcontractare, cu indicarea produselor care vor fi livrate de subcontractantii si specializarea acestora, daca este cazul. Se solicita tuturor ofertantilor ca, odata cu depunerea DUAE, sa prezinte angajamentul tertului sustinator/acordul de asociere/acordul de subcontractare.
Ofertantul va demonstra că a mai livrat produse similare (respectiv produse din categoria — alimente: produse de origine animala) în ultimii 3 ani (se vor calcula anterior datei de depunere a ofertelor, modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventuale decalări ale termenului limita prevăzut în anunțul de participare publicat inițial) cu o valoare cumulata de minim 157 640 RON fără TVA la nivelul unui contract/mai multor contracte, dovedite cu certificate/documente constatatoare/documente edificatoare emise sau contrasemnate de beneficiari pentru livrările de produse similare, care atesta îndeplinirea cerinței si care face dovada îndeplinirii contractului in condiții optime. Informațiile vor fi completate în DUAE, ofertantul situat pe primul loc în clasamentul intermediar va prezenta documentele.
Se va completa DUAE: ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta documentele. Odata cu depunerea DUAE, ofertantul va prezenta angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia sau, dupa caz, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere.
2019-04-19
15:00
2019-08-19
2019-04-19
15:00
In SEAP.
Membrii comisiilor de evaluare.
Se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati prin accesarea urmatorului link:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Bucureşti
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 8 din Legea 101/2016.
Direcția Juridică a D.G.A.S.P.C. Sector 2
Str. Olari nr. 15, sector 2
Bucureşti
024056
+4 0212522202
www.social2.ro
2019-03-08
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.