Căutare

România-Bucureşti: Diverse pachete software şi sisteme informatice

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Mar 12, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București
25502860
Str. Sfânta Ecaterina nr. 3
Bucureşti
040154
Marinela Ilie
+40 213101059
achizitii@assmb.ro
+40 213101069
www.assmb.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Furnizare, instalare și punere în funcțiune sistem informatic medical
25502860.2019
Furnizare, instalare si punere in functiune sistem informatic medical (Sistem informatic de management al cabinetelor medicale din subordinea ASSMB). Termene pentru depunerea/raspunsul la solicitarile de clarificari/informatii suplimentare:
A. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor;
B. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in 11 zile inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, în masura în care sunt transmise în termenul precizat.
11898751.58
Sediul A.S.S.M.B./toate cabinetele medicale aflate in subordinea A.S.S.M.B.
Furnizare, instalare si punere in functiune sistem informatic medical (Sistem informatic de management al cabinetelor medicale din subordinea A.S.S.M.B.), conform caietului de sarcini.
Componenta tehnica: în cadrul ofertei tehnice se va include un capitol în care ofertantul va descrie modul de aplicare a politicilor de securitate necesare sistemului ș [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
25
Componenta tehnica: in cadrul ofertei tehnice se va include un capitol în care ofertantul va descrie procedura de operare și modul în care se va asigura buna funcționar [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
30
Componenta tehnica: garantia minima pentru oricare dintre echipamentele ofertate este de 12 luni. Autoritatea contractanta va acorda punctajul maxim pentru o perioada [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
10
35
12
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165. 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documente justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, valabile la data prezentarii ofertei.
Aceste documente pot fi:
(a) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidate la momentul prezentarii,
(b) Cazierul judiciar al operatorului economic si al fiecarui membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de controlin cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,
(c) Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,
(d) Alte documente edificatoare dupa caz.
Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt urmatoarele:
— economist Daniela Blindu — director general,
— economist Elena Neacsu — director general adjunct,
— doctor Ablachim Turches — director medical,
— economist  Eleonora Manuc — director administrativ,
— economist Critian Pluta — director investitii,
— economist  Elena Marin — director economic,
— consilier Juridic Gheorghe Druga — sef Serviciu Juridic,
— economist Maria Marinela Ilie — director Achizitii.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate de indeplinire: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documente justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia. Certificat ORDA
Ofertantul (individual sau asocierea), terţul susţinător, după caz, vor oferi informaţii cu privire la capacitatea sa economică şi financiară. Operatorii economici participanţi la procedura de atribuire vor completa Documentul Unic de Achiziţie European (DUAE), cu informaţiile aferente propriei situaţii, referitoare la cifrele de afaceri corespunzătoare datelor din situaţiile financiare anuale la 31 decembrie pentru anii 2015, 2016 şi 2017. Media cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani să fie de minim 11 898 751,58 RON. Dovada îndeplinirii cerinţelor privind situaţia economică şi financiară: prin prezentarea situaţiilor financiare sau a extraselor din situaţiile financiare la 31 decembrie (pentru anii 2015, 2016, 2017) sau alte documente echivalente, din care să rezulte informaţii referitoare la cifra de afaceri. Pentru operatorii economici nerezidenţi (străini): în măsura în care publicarea bilanţurilor contabile nu este prevăzută de legislaţia ţării de origine/tarii în care este stabilit operatorul economic, atunci acesta va prezenta alte documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situaţiei economice si financiare a operatorului economic. Conversia lei/altă monedă se va realiza la cursul mediu anual stabilit de B.N.R. pentru fiecare an în parte. Capacitatea economică si financiară poate fi sustinută în conformitate cu art. 182 alin. (1), (3) şi (4) şi art. 184 din Legea nr. 98/2016 cu modificările şi completările ulterioare.
Ofertantul va completa DUAE cu privire la capacitatea sa economică şi financiară, inclusiv cu informaţii referitoare la terţ/terţi susţinător/susţinători, după caz. În cazul în care ofertantul demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară bazându-se pe capacităţile altor entităţi, invocând, după caz, susţinerea unui/unor terţ/terţi, DUAE, împreună cu angajamentul de susţinere, trebuie să fie completat separat şi de către terţul/terţii susţinător/susţinători pe a căror capacitate se bazează ofertantul. DUAE prezentat de terţul/terţii susţinător/susţinători va include toate informaţiile referitoare la neîncadrarea în situaţiile prevăzute de art. 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016 cu modificările şi completările ulterioare (art. 183 din Legea nr. 98/2016), precum şi informaţiile prevăzute de art. 193 alin. (1) lit. b) şi c), care prezintă relevanţă pentru susţinerea acordată în cadrul procedurii de atribuire respective. Documentele justificative care probează cele asumate în angajamente (bilanţ/raport audit/orice documente relevante) vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire.
1) Ofertantul (individual sau asocierea), terţul susţinător, după caz, vor oferi informaţii cu privire la experienţa lor similară, respectiv principalele furnizari de sisteme informatice de management activitate medicala cu minim 600 de utilizatori, din ultimii 3 ani (raportaţi la termenul limită de depunere a ofertelor), cu date privind valori sau cantităţi, după caz, perioade de furnizare, beneficiari, a cărui valoare/a căror valoare cumulată să reprezinte cel puțin 2 500 000,00 RON prin unul/maxim 3 contracte. Experienta similara se confirmă prin prezentarea de certificate/documente emise sau contrasemnate de către o autoritate sau de către clientul beneficiar (contracte, recomandări, procese-verbale, documente constatatoare sau orice alte documente doveditoare ale experienţei similare); în cazul în care beneficiarul este un client privat şi din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obţinerii unei certificări/confirmări din partea acestuia, demonstrarea furnizarii de produse se realizează prin prezentarea unor facturi, procese-verbale de recepţie sau orice alt document;
2) Ofertantul va trebui să aloce personal tehnic cu experiență, în componența echipei de proiect fiind alocate minim următoarele resurse: manager de proiect, expert infrastructura sistem, expert informatica medicala, expert asigurarea calitatii in domeniul securitatii informatiei, analist sistem informatic in domeniul medical, specialist suport tehnic, conform cerintelor din caietul de sarcini.
1) Experienta similara se confirmă prin prezentarea de certificate/documente emise sau contrasemnate de către o autoritate sau de către clientul beneficiar (contracte, recomandări, procese-verbale, documente constatatoare sau orice alte documente doveditoare ale experienţei similare); în cazul în care beneficiarul este un client privat şi din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obţinerii unei certificări/confirmări din partea acestuia, demonstrarea furnizarii de produse se realizează prin prezentarea unor facturi, procese-verbale de recepţie sau orice alt document. Pentru asocieri (fiecare dintre asociaţi), terţul susţinător/terţi susţinători, subcontractantul/subcontractanți: se solicită tuturor ofertanților ca, odată cu depunerea DUAE, să prezinte acordul de asociere (pentru asociat/asociați), angajamentele de susţinere, cu anexe la acestea, din care să rezulte modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora (pentru terțul/terții susținători), acordul de subcontractare (pentru subcontractant/subcontractanți); aceste documente vor deveni anexe la contract. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE și cele asumate în angajamente/acorduri, urmează a fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Autoritatea contractantă poate solicita depunerea tuturor sau a unora dintre documentele indicate, în orice moment pe durata desfăşurării procedurii de atribuire, dacă acest lucru este necesar. Conversia RON/altă monedă se va realiza la cursul mediu anual stabilit de B.N.R. pentru fiecare an în parte, aferent datelor prezentate. Pentru asocieri (fiecare dintre asociaţi), terţul susţinător/terţi susţinători, subcontractantul/subcontractanți: se solicită tuturor ofertanților ca, odată cu depunerea DUAE, să prezinte acordul de asociere (pentru asociat/asociați), angajamentele de susţinere, cu anexe la acestea, din care să rezulte modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora (pentru terțul/terții susținători), acordul de subcontractare (pentru subcontractant/subcontractanți); aceste documente vor deveni anexe la contract. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE și cele asumate în angajamente/acorduri, urmează a fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Autoritatea contractantă poate solicita depunerea tuturor sau a unora dintre documentele indicate, în orice moment pe durata desfăşurării procedurii de atribuire, dacă acest lucru este necesar. Conversia RON/altă monedă se va realiza la cursul mediu anual stabilit de B.N.R. pentru fiecare an în parte, aferent datelor prezentate;
2) Pentru fiecare dintre resursele propuse în rolurile mentionate in caietul de sarcini, se vor depune următoarele documente: CV datat și semnat, din care să reiasă experiența profesională și proiectele relevante, declaratie de disponibilitate pentru personalul care nu este angajat al ofertantului, certificări, diplome, atestate, extrase Revisal, carte de munca, documente semnate de beneficiar (de exemplu, recomandari), copii conform cu originalul. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a verifica informatiile furnizate, prin adresarea catre beneficiarii indicati in documente.
2019-04-15
15:00
2019-07-15
2019-04-15
15:00
In SEAP.
Nu.
In cazul in care 2 sau mai multe oferte au acelasi punctaj, departajarea acestora se va realiza prin intermediul SICAP, prin reofertare.
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Conform prevederilor Legii nr. 101/2016.
A.S.S.M.B.
Str. Sfânta Ecaterina nr. 3
București
030084
+40 213101059
achizitii@assmb.ro
+40 213101069
www.assmb.ro
2019-03-08
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.