Căutare

România-Bucureşti: Balast

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Mar 12, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Regia Națională a Pădurilor — Romsilva R.A.
RO1590120
Str. Petricani nr. 9A
Bucureşti
023842
Daniel Robu
+40 213171005
daniel.robu@rnp.rosilva.ro
+40 213169745
www.rosilva.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Regie autonomă
Silvicultură și exploatări forestiere
Acord-cadru furnizare balast — D.S. Bacău
2437
Acord-cadru furnizare balast — conform caietului de sarcini.
1400000
3
3
Lot nr. 1 — Asau
1
Conform caietului de sarcini.
Furnizare balast conform caietului de sarcini.
500000
48
Lot nr. 3 — Bacău
3
Conform caietului de sarcini.
Furnizare balast conform caietului de sarcini.
400000
48
Lot nr. 2 — Onești
2
Conform caietului de sarcini
Furnizare balast conform caietului de sarcini.
500000
48
Cerinta nr 1 — Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 58–60, art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Precizam ca persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante sunt: Ghelasă Viorel Manailă Gheorghe,Tăbăcaru Ion, Dumitru Ionel, Cristea Sopunaru Silviu, Pojoga Maria Roxana, Ricea Melania, Matache Ion, Arsinte Neculai, Radu Nicolae, Blanaru Cosmin, Bitir Ioan, Gradinaru Adelin, Vrinceanu Madalin, Dudas Carmen, Zamă Silviu. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 58–60 din Legea 98/2016, respectiv se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea A.C., doar de catre ofertantul pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Document obligatoriu: Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente justificative pot fi:
1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor RESTANTE cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul depunerii ofertei si la data solicitarii prezentarii documentelor DUAE; 

2) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; 

3) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; 

4) alte documente edificatoare, dupa caz.
Pentru persoanele juridice straine: Se vor depune documente echivalente emise in tara de rezidenta. Justificare: Cerința a fost impusă în virtutea art. 169 din Legea nr. 98/2016. 

Cerinta nr. 1. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile Legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.  Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau, în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile Legii din tara rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Se va completa DUAE cu informatiile cerute, certificat constatator emis de ONRC sau, in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
2019-04-10
15:00
2019-07-10
2019-04-10
15:00
In SEAP.
În cazul în care operatorul economic demonstreaza îndeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara ori privind capacitatea tehnica si profesionala invocând sustinerea unui tert, DUAE include informatiile mentionate mai sus cu privire la tertul sustinator. În cazul în care operatorul economic intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti. Autoritatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE. În cazul si în masura în care autoritatea contractanta are posibilitatea de a obtine certificatele sau informatiile relevante în mod direct, prin accesarea unei baze de date nationale din orice stat membru, disponibile în mod gratuit, nu se vor mai solicita acele documente justificative.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Se pot folosi prevederile art. 8 din Legea nr. 101/2016.
2019-03-08
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.