Căutare

România-Bistrița: Carne de porc

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BISTRIȚA
   Mar 12, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bistrița
8883551
Str. Sucevei nr. 1–3
Bistrița
420080
Edith Todor
+40 263230502
achizitii@dgaspcbn.ro
+40 263215752
www.dgaspcbn.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Achiziție carne și produse din carne
2019-2
Achizitie carne si produse de carne, conform caietelor de sarcini pentru fiecare lot, cu posibilitati de suplimentare prin act aditional la contract, cu conditia existentei resurselor financiare.
Valoare totala loturi pana la 31.12.2019 — 532 861,42 RON, fara TVA.
Valoarea maxima total loturi (1.5.2019–30.4.2020) — 798 863,68 RON, fara TVA.
Ofertele vor fi depuse pentru valoarea minima.
5
Cârnați
3
Centrele din cadrul DGASPC Bistrita Nasaud.
Achizitie carnati conform caietului de sarcini, cu posibilitati de suplimentare prin act aditional la contract, cu conditia existentei resurselor financiare.
Valoare estimata pentru perioada 1.5.2019–31.12.2019: 89 792,14 RON fara TVA.
Valoare maxima estimata (cuprinde si eventualele suplimentari) pana la 30.4.2020 — 134 375,82 RON fara TVA.
8
Conform art. 165 din H.G. nr. 395/2016.
Carne sarată, afumată, uscată, condimentată
4
Centrele din cadrul DGASPC Bistrita Nasaud.
Achizitie carne sarata, afumata uscata, condimentata conform caietului de sarcini, cu posibilitati de suplimentare prin act aditional la contract, cu conditia existentei resurselor financiare.
Valoare estimata pentru perioada 1.5.2019–31.12.2019: 110 098,56 RON fara TVA.
Valoare maxima estimata (cuprinde si eventualele suplimentari) pana la 30.4.2020 — 165 104,08 RON fara TVA.
8
Conform art. 165 din H.G. nr. 395/2016.
Preparate din carne
5
Centrele din cadrul DGASPC Bistrita Nasaud.
Achizitie preparate din carne conform caietului de sarcini, cu posibilitati de suplimentare prin act aditional la contract, cu conditia existentei resurselor financiare.
Valoare estimata pentru perioada 1.5.2019–31.12.2019: 68 854,32 RON fara TVA.
Valoare maxima estimata (cuprinde si eventualele suplimentari) pana la 30.4.2020 — 103 281,48 RON fara TVA.
8
Conform art. 165 din H.G. nr. 395/2016.
Carne proaspată porc și vită
1
Centrele din cadrul DGASPC Bistrita Nasaud.
Achizitie carne proaspata porc, vita conform caietului de sarcini, cu posibilitati de suplimentare prin act aditional la contract, cu conditia existentei resurselor financiare.
Valoare estimata pentru perioada 1.5.2019–31.12.2019: 193 745,60 RON fara TVA.
Valoare maxima estimata (cuprinde si eventualele suplimentari) pana la 30.4.2020 — 290 546,10 RON fara TVA.
8
Conform art. 165 din H.G. nr. 395/2016.
Salamuri
2
Centrele din cadrul DGASPC Bistrita Nasaud.
Achizitie salamuri conform caietului de sarcini, cu posibilitati de suplimentare prin act aditional la contract, cu conditia existentei resurselor financiare.
Valoare estimata pentru perioada 1.5.2019–31.12.2019: 70 370,80 RON fara TVA.
Valoare maxima estimata (cuprinde si eventualele suplimentari) pana la 30.4.2020 — 105 556,20 RON fara TVA.
8
Conform art. 165 din H.G. nr. 395/2016.
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Probarea indeplinirii celor asumate se face prin completarea DUAE, urmand ca, la solicitarea autoritatii contractante, sa fie depuse documentele justificative aferente celor asumate prin completarea DUAE, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente pot fi:
1) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
2) Cazierul judiciar al operatorului economic si al fiecarui membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al operatorului economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control, in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC sau din actul constitutiv;
3) Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
4) Alte documente edificatoare, dupa caz.
Ofertantii, tertii sustinatori, subcontractantii vor prezenta o delcaratie privind evitarea conflictului de interese conform art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016.
Numele persoanelor ce detin functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:
— Moldovan Emil Radu — Presedinte Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud,
— Puica Vasile — Vicepresedinte Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud,
— Tintean Ioan — Vicepresedinte Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud,
— Birisiu Gabriel-Dan — Consilier judetean,
— Brasoveanu Constantin — Consilier judetean,
— Cicedea George — Consilier judetean,
— Circu Mirela-Maria — Consilier judetean,
— Coman Samuel-Leon — Consilier judetean,
— Curteanu Eugen-Dicones — Consilier judetean,
— Darabont Emiliana Cristina — Consilier judetean,
— Fechete Ioan — Consilier judetean,
— Florean Ovidiu Iosif — Consilier judetean,
— Forai Mihael Simion — Consilier judetean,
— Giurgiuca Flaviu Ioan — Consilier judetean,
— Lacatus Emil — Consilier judetean,
— Lupsan Nicolae Grigore — Consilier judetean,
— Manea Angelo aurelian — Consilier judetean,
— Marc Vasile — Consilier judetean,
— Moldovan Florin-Cristian — Consilier judetean,
— Moldoveanu Ileana — Consilier judetean,
— Muresan Dumitru — Consilier judetean,
— Niculae Anghel — Consilier judetean,
— Nechita Oana — Consilier judetean,
— Oltean Doreta — Consilier judetean,
— Pop George — Consilier judetean,
— Salak Adriana Ramona — Consilier judetean,
— Sasarman Monica — Consilier judetean,
— Sas Grigore — Consilier judetean,
— Scuturici Gheorghe — Consilier judetean,
— Suciu Andrei — Consilier judetean,
— Ulecan Maria — Consilier judetean,
— Rus Delia-Claudia — Director general DGASPC BN,
— Alboi-Sandru Elena — Director general adjunct DGASPC BN,
— Andreica Crina Iuliana — Director general adjunct DGASPC BN,
— Nusfelean Ionut Ciprian — Sef serviciu DGASPC BN,
— Iuga Darius Marian — Sef serviciu DGASPC BN,
— Todor Edith — Sef serviciu DGASPC BN,
— Axinte Ana-Maria — Sef serviciu DGASPC BN,
— Morari Adriana Elena — Sef centru CPC Bistrita,
— Petrean Aurora — Sef centru CPC Nasaud,
— Sasarman Sinziana — Sef centru CPC Beclean,
— Cindea Ana Maria — Sef centru CRRNA Beclean,
— Nacu Horatiu-Sorin — Sef centru CTF Teaca,
— Pop Mihai Marius — Sef centru CIAPH Nuseni,
— Munteanu Maria — Sef serviciu CRRNA Beclean,
— Titiani Maria-Simona — Consilier juridic DGASPC BN,
— Redl Andrei — Consilier juridic DGASPC BN
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in una din situatiile de anulare a constituirii.
Modalitate de indeplinire: completarea DUAE, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate, respectiv depuse in SEAP, la solicitarea autoritatii cont [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Se va prezenta media cifrei de afaceri anuala pentru ultimii 3 ani: 2016, 2017, 2018, care se raporteaza la valoarea minima a lotului ofertat. Trebuie sa fie de minim:
— lot 1: 193 745,60 RON,
— lot 2: 70 370,80 RON,
— lot 3: 89 792,14 RON,
— lot 4: 110 098,56 RON,
— lot 5: 68 854,32 RON.
Ofertantii, tertii sustinatori, subcontractantii vor completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE. Documentele solicitate pentru indeplinirea cerintei: bilanturi contabile, alte documente, vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate.
1) Experienta similara, se va prezenta o lista cu cu principalele livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati. Se vor preciza urmatoarele informatii: numarul si data contractului; beneficiarul; cantitatea aferenta contractului; valoarea contractului; perioade de livrare, indiferent daca beneficiarii sunt autoritati contractante sau clienti privati. In cazul in care operatorul economic invoca sustinerea unui/unor tert/terti, fiecare dintre acestia trebuie sa demonstreze indeplinirea criteriului de calificare, proportional cu cota de implicare;
2) Ofertantii vor face dovada ca dispun de cel putin 1 mijloc de transport autorizat sanitar-veterinar, conform Ordinului Autoritatii Nationale Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 57/2010 art. 8, cu modificarile si completarile ulterioare.
Completare DUAE de catre ofertant, tertii sustinatori, subcontractanti.
1) Documentele justificative in sustinerea experientei similare (contracte, procese-verbale, documentre constatatoare, certificate, alte documente) se vor prezenta la solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantul clasat pe primul loc (inclusiv de tertii sustinatori, subcontractanti) in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor;
2) Documentele justificative, respectiv autorizatii sanitar-veterinare pentru mijloacele de transport sau echivalent, se vor prezenta la solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantul clasat pe primul loc (inclusiv de tertii sustinatori, subcontractanti) in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Acestea vor fi valabile la data prezentarii.
2019-04-11
15:00
2019-07-11
2019-04-11
15:00
In SEAP.
1) Clauza suspensiva: incheierea contractului de achizitie publica este conditionata de alocarea de fonduri bugetare, semnarea contractului facandu-se cu respectarea dispozitiilor referitoare la angajarea cheltuielilor (Ordinul nr. 1792/2002).
Autoritatea contractanta precizeaza ca va incheia contractul cu ofertantul declarat castigator numai in masura in care fondurile necesare achizitiei vor fi asigurate.
In cazul in care, indiferent de motive nu vor fi alocate fonduri, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a aplica prevederile art. 212 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016.
Ofertantii din cadrul acestei proceduri accepta ca autoritatea contractanta nu poate fi considerata raspunzatoare pentru vreun prejudiciu in cazul anularii procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia si indiferent daca autoritatea contractanta a fost notificata asupra existentei unui asemenea prejudiciu. Ofertantii din cadrul acestei proceduri isi asuma intreaga raspundere in raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi in situatia aplicarii clauzei;
2) In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale autoritatea contractanta va solicita, prin intermediul SEAP, documente care contin preturi noi;
3) Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP este necesar ca operatorii economici sa detina/sa instaleze pe statia de lucru aplicatia care permite verificarea semnaturii electronice si vizualizarea documentelor semnate electronic.
Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor inregistra in SEAP pe www.e-licitatie.ro ca operator economic conform prevederilor art. 5 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 si vor transmite solicitarile avand in vedere termenele de raspuns ale autoritatii contractante prevazute la art. 160–161 din Legea nr. 98/2016;
4) Modificarea contractului va fi posibila in conditiile art. 221 din Legea nr. 98/2016;
5) In vederea completarii DUAE de catre operatorii economici interesati, acestia vor accesa urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
6) In urma finalizarii procesului de evaluare, autoritatea contractanta va comunica fiecarui ofertant ce a fost respins motivele care au stat la baza acestei decizii, iar celorlalti ca se trece la faza urmatoare.
Orice comunicare, solicitare, informare, notificare si alte asemenea, sunt transmise in scris, prin mijloace electronice de comunicare sau, ca exceptie, prin alte mijloace decat cele electronice;
7) Se va avea in vedere incarcarea tuturor documentelor aferente documentatiei transmise, semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Legea nr. 101/2016 art. 8 alin. (1) lit. a).
2019-03-07
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.