Căutare

România-Bucureşti: Azot lichid

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Mar 11, 2019
   Română
   Altele

Textul original

OMV Petrom S.A.
RO 1590082
Str. Coralilor nr. 22
Bucureşti
013329
Mirela Cristiana Siposean Chioariu
+40 372854394
MirelaCristiana.ChioariuSiposean@external.petrom.com
+40 212069716
www.petrom.com
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Furnizarea de produse (azot lichid, azot gaz comprimat și, după caz, închirierea unor instalații/echipamente NPS și/sau IIC, tuburi de azot) cât și a unor servicii conexe [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
RFX0001604
Furnizarea de Produse (azot lichid, azot gaz comprimat si, dupa caz, inchirierea unor instalatii/echipamente NPS si/sau IIC, tuburi de azot) cat si a unor servicii conexe/aferente furnizarii Produselor (incarcare, descarcare, transport, mentenanta a sistemelor/vaselor de stocare, evaporare a azotului lichid si a sistemului de distributie a azotului gaz) in scopul de a asigura in mod continuu procesul de inertizare a unor instalatii din patrimoniul OMV Petrom cat si de a asigura in mod continuu existenta in unele rezervoare apartinand OMV Petrom a unei paturi de azot lichid care sa protejeze respectivul rezervor contra incendiilor.
In masura în care solicitarile de clarificari sau informații suplimentare au fost adresate în termenul prevazut în anuntul de participare, respectiv cel mai tarziu cu 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau infor [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
ROMANIA.
Furnizarea de produse (azot lichid, azot gaz comprimat si dupa caz, inchirierea unor instalatii/echipamente NPS si/sau IIC, tuburi de azot) cat si a unor servicii conexe/aferente furnizarii Produselor (incarcare, descarcare, transport, mentenanta a sistemelor/vaselor de stocare, evaporare a azotului lichid si a sistemului de distributie a azotului gaz).
La data initierii acestei proceduri OMV Petrom estimeaza ca, la un interval de aproximativ 12 luni pe parcursul derularii acordului-cadru, va transmite invitatie la ofertare pentru atribuirea de contracte subsecvente.
Cantitatile estimate de produse aferente acordului-cadru, respectiv cantitatilor de produse ce ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite, pe durata acordului-cadru, sunt prezentate in Anexa 1 la Instructiuni pentru ofertanti.
Valoarea estimata min./max. per acord-cadru:
Vemin. = 2 039 620 RON, VEmax. = 7 426 720 RON.
Valoarea estimata min./max. per contract subsecvent:
Vemin. = 509 905 RON, VEmax. = 1 856 680 RON.
48
Cerinta nr. 1: Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 177 din Legea 99/2016.
Cerinta nr. 2: Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 178 si 180 din Legea 99/2016.
Cerinta nr. 3: Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 73 din Legea 99/2016.
In sensul prevederilor art. 76 alin. (1) din Legea 99/2016, EC precizeaza ca persoanele cu functie de decizie din cadrul entitatii contractante implicate în procedura de atribuire sunt:


— Christina Verchere — director general executiv, Presedinte al Directoratului,
— Stefan Waldner — director financiar si membru al Directoratului,
— Radu Sorin Caprau — membru al Directoratului responsabil pentru activitatea de Downstream Oil,
— Peter Rudolf Zeilinger — membru al Directoratului responsabil pentru activitatea de Upstream,
— Neel Franck Albert — membru al Directoratului responsabil pentru activitatea de Downstream Gas,
— Herbert Hackl — director Departament Financiar,
— Aurelian Costache — manager Departament Asigurarea Calitatii si Managementul Cererii de Servicii si Materiale
— Adriana Voicu — director Departament Achizitii si Guvernanta Petrom (Unitatea de Achizitii responsabila cu derularea procedurii de achizitii publice).
Neincadrarea in situatiile prevazute la cerintele 1, 2 si 3 va fi solicitata atat ofertantului unic cat si in cazul unei asocieri fiecarui membru al asocierii, subcontractantului si tertului sustinator prin completarea in DUAE a partii III: Motive de excludere, cap. A: Motive referitoare la condamnarile penale, cap. B: Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale si cap. C Motive legate de insolventa, conflict de interese sau abateri profesionale.
Modalitatea de indeplinire: Se va prezenta DUAE, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, conform art. 202 alin. (1) din Legea 99/2016, completand sectiunile aferente cerintelor solicitate mai sus.

Documentele justificative, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 2 Iocuri in urma finalizarii evaluarii ofertelor.


Documentele justificative pot fi:
1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.). Se vor prezenta numai pentru sediile sociale pentru care exista obligatii de plata. Din aceste documente trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii acestora;

2) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv, valabile la momentul prezentarii acestora;

3) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale;

4) alte documente edificatoare, dupa caz.


Pentru demonstrarea capacitatii de exercitare a activitatii profesionale Entitatea contractanta solicita Ofertantului:
Cerinta 1:
Persoane fizice/juridice, romane/straine:
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul acordului-cadru.


Modalitatea de indeplinire:
Se va prezenta DUAE, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, conform art. 202 alin. (1) din Legea 99/2016, completand s [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate Cerinta nr. 1: Media cifrei de afaceri anuale pentru ultimele 3 exercitii financiare (2016, 2017, 2018) sa fie de minim: 1 800 000 RON, fara TVA.
Se va prezenta DUAE, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, conform art. 202 alin. (1) din Legea 99/2016, completand sectiunile aferente cerintelor solicitate alaturat, respectiv partea IV: Criterii de selectie, cap. B: Situatie economica si financiara. Documentul justificativ, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentat la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc in urma finalizarii evaluarii ofertelor. Documentele justificative sunt Bilanturile contabile aferente ultimilor 3 ani fiscali/extrase de bilant/rapoarte de audit sau orice alte documente edificatoare in sustinerea cifrei de afaceri. Pentru situatii financiare exprimate in alte monede decat RON se va folosi cursul de schimb mediu anual RON/valuta comunicat de catre Banca Centrala Europeana http://www.ecb.europa.eu
Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, atunci capacitatea economica si financiara se demonstreaza prin cumularea resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care ofertantul isi demonstrează situaţia economică şi financiară, invocând suportul unui/unor terţ/terţi, atunci acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care se confirmă faptul că acesta detine si va pune la dispoziţia ofertantului resursele invocate si din care sa rezulte modul efectiv prin care terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament La data depunerii ofertei terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor prezenta DUAE, conform art. 202 alin. (2) din Legea 99/2016, completand sectiunile aferente cerintelor pentru care terţul/terţii susţinător/susţinători asigura sustinerea capacitatii economice si financiare si sectiunile relevante astfel incat sa reiasa ca terţul/terţii nu se afla in situatiile care determina excluderea din procedura, conform prevederilor art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016, respectiv partea II: Informatii referitoare la operatorul economic, cap. A si B; partea IIIa: Motive de excludere, cap A, B si C; partea IVa: Criterii de selectie, cap A si cap. B, impreuna cu angajamentul privind sustinerea financiara (inclusiv anexele acestuia). Documentele justificative, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 2 Iocuri in urma finalizarii evaluarii ofertelor si se incarca în SEAP în format electronic (scanat), semnate cu semnatura electronica extinsa. Prin semnarea angajamentului de sustinere terţul/terţii susţinător/susţinători raspunde/raspund pentru prejudiciile cauzate OMV Petrom ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in angajament, OMV Petrom avand posibilitatea de actiune directa impotriva terţului/terţilor susţinător/susţinători. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza indeplinirea cerintei de calificare legata de capacitatea economica si financiara prin invocarea sustinerii acordate de unul sau mai multi terti, atunci capacitatea acestuia/acestora urmeaza a fi cumulata cu cea a Ofertantului in ceea ce priveste respectiva/repectivele cerinta/cerinte.
Cerinta nr. 1 privind experienta similara. Demonstrarea experientei similare prin prezentarea oricaror documente care sa ateste, la nivelul a maxim 3 contracte, livrarea unor produse similare cu cele din categoria de gaz tehnic lichefiat, in valoarea cumulata in ultimii 3 ani pana la data limita de depunere a ofertelor in cadrul prezentei proceduri, de minim 1 000 000 RON.

Cerinta nr. 1 privind experienta similara. Continuare

Cerinta nr. 2: Informatii privind subcontractantii In scopul verificarii capacitatii tehnice si/sau profesionale, daca este aplicabil, ofertantul va prezenta informatii privind partea/partile din acordul-cadru si din contractele subsecvente pe care respectivul ofertant are eventual intentia sa o/le subcontracteze.
Se va prezenta DUAE, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, conform art. 202 alin. (1) din Legea 99/2016, completand sectiunile aferente cerintelor solicitate alaturat, respectiv partea IV: Criterii de selectie, cap. C: Capacitatea tehnica si profesionala cu urmatoarele informatii: numărul şi data contractului invocat drept experienţă similară, beneficiarul acestuia şi datele sale de contact, data şi numărul documentului de recepţie, precum şi ponderea şi/sau activităţile pentru care a fost responsabil, împreună cu valoarea acestora, fără TVA. Documentele justificative, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantii clasati pe primele 2 Iocuri in urma finalizarii evaluarii ofertelor. Documentele justificative sunt scrisori de recomandari si/sau documente emise sau contrasemnate de clienti beneficiari sau autoritati/entitati contractante, in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, din care sa rezulte tipul produselor furnizate/serviciilor prestate, valoarea acestora, perioada in care s-au furnizat produsele/prestat serviciile, precum si faptul ca produsele si serviciile au fost receptionate. In cazul in care exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste anumite documente prezentate, entitatea contractanta are dreptul de a solicita detalii, precizari, informatii sau confirmari suplimentare atat de la ofertantul in cauza, cat si de la autoritatile competente care pot furniza informatii in acest sens. Pentru documentele prezentate in vederea atestarii acestei cerinte, exprimate in alte monede decat RON, se va folosi pentru conversie cursul mediu anual de schimb RON/valuta comunicat de catre Banca Centrala Europeana http://www.ecb.europa.eu
Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate in limba romana a tuturor documentelor prezentate.

Capacitatea tehnica si/sau profesionala a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea acordului-cadru si a contractelor subsecvente, de un tert/terti, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre Ofertant si tertul/tertii respectiv/respectivi. In cazul in care ofertantul isi demonstrează capacitatea tehnică şi profesională invocând suportul unui/unor terţ/terţi, atunci acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care se confirmă faptul că acesta detine si va pune la dispoziţia ofertantului resursele invocate si din care sa rezulte modul efectiv prin care terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Subcontractanţii pe a căror capacităţi ofertantul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp şi angajamentul ferm. La data depunerii ofertei terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor prezenta DUAE, conform art. 202 alin. (2) din Legea 99/2016, completand sectiunile aferente cerintelor pentru care terţul/terţii susţinător/susţinători asigura sustinerea capacitatii tehnice si/sau profesionale si sectiunile relevante astfel incat sa reiasa ca terţul/terţii nu se afla in situatiile care determina excluderea din procedura, conform prevederilor art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016, respectiv partea II: Informatii referitoare la operatorul economic, cap. A si B; partea IIIa: Motive de excludere, cap A, B si C; partea IVa: Criterii de selectie, cap A si cap. C, impreuna cu angajamentul privind sustinerea tehnica (inclusiv anexele acestuia) sau acordul de subcontractare, dupa caz. Documentele justificative, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantii clasati pe primele 2 locuri in urma finalizarii evaluarii ofertelor si se incarca in SEAP în format electronic (scanat), semnate cu semnatura electronica extinsa. Prin semnarea angajamentului de sustinere terţul/terţii susţinător/susţinători raspunde/raspund pentru prejudiciile cauzate OMV Petrom ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in angajament, OMV Petrom avand posibilitatea de actiune directa impotriva terţului/terţilor susţinător/susţinători. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza indeplinirea cerintei de calificare legata de capacitatea tehnica si/sau profesionala prin invocarea sustinerii acordate de unul sau mai multi terti, atunci capacitatea acestuia/acestora urmeaza a fi cumulata cu cea a Ofertantului in ceea ce priveste respectiva/repectivele cerinta/cerinte.

In cazul subcontractarii operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor prezenta DUAE, conform art. 202 alin. (1) din Legea 99/2016, completand sectiunile aferente cerintelor solicitate mai sus, respectiv partea II: Informatii referitoare la operatorii economici, cap. D – Informatii privind subcontractantii si Partea IV: Criterii de selectie, cap. C: Capacitatea tehnica si profesionala. La data depunerii ofertei subcontractantul/ii declarati de operatorii economici va/vor prezenta DUAE, conform art. 202 alin. (3) din Legea 99/2016, completand sectiunile aferente cerintelor pentru care sunt subcontractati si sectiunile relevante astfel incat sa reiasa ca subcontractantul/ii nu se afla in situatiile care determina excluderea din procedura, conform prevederilor art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016, respectiv partea II: Informatii referitoare la operatorul economic, cap. A si B; partea IIIa: Motive de excludere, cap A, B si C; partea IVa: Criterii de selectie, cap A si C (daca este cazul) impreuna cu acordul de subcontractare (model propriu). Acordul de subcontractare va contine cel putin activitatea pe care ofertantul intentioneaza sa o subcontracteze cat si procentul aferent acesteia. Documentele justificative, care sustin cele asumate prin Acordul de subcontractare, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantii clasati pe primele 2 locuri in urma finalizarii evaluarii ofertelor. Subcontractanţii pe a căror capacităţi ofertantul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul ferm, conform art. 55 alin. (1) din HG 394/2016. In cazul subcontractanţilor pe ale căror capacităţi ofertantul nu se bazează, se va prezenta DUAE completandu-se numai partea IIIa: Motive de excludere, cap A, B si C, conform art. 202 alin. (3) din Legea 99/2016. Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. Cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.
Cuantumul garantiei pentru participare („GdP”) este de: 18 565 RON, constituita astfel:
1) Prin instrument de garantare emis in favoarea entitatii contractante (EC) în conditiile Legii, de o institutie de credit din Romania sau din alt stat ori de o societate de asigurari, care se va prezenta în cuantumul si pentru perioada prev. Instrumentul de garantare trebuie sa confirme irevocabilitatea garantiei si sa fie constituit conform art. 42 alin. (1), (2), (3), (4) si (7) din HG 394/2016 sau


2) Prin virament bancar in contul IBAN RO16 RNCB 0082000494180001 pentru RON, deschis la BCR.
Cursul de referinta considerat pentru echiv. GdP depusa in alta moneda decat RON va fi cel comunicat de BNR in data publicarii anuntului de participare („AP”). In cazul unei asocieri de op. economici, GdP poate fi constituita de oricare dintre asociati in numele asocierii. Dovada constituirii GdP se prezinta in SEAP in format electronic (scanat), semnata cu semnatura electronica extinsa, in cuantumul si pentru perioada prev. in doc. de atribuire, pana cel mai tarziu la data si ora limita stabilita pentru depunerea ofertelor precizata in AP. GdP se restituie conform art. 44 din HG 394/2016. Perioada de valab. a GdP trebuie sa fie de 134 zile de la data limita de depunere a ofertelor. O solicitare de prelungire a valab. Ofertei va necesita si prelungirea coresp. a valab. GdP. EC are dreptul de a retine GdP in oricare dintre sit. prev. la art. 43 din HG 394/2016.
Cuantumul garantiei de buna executie pentru fiecare contract subsecvent va reprezenta 10 % din valoarea Contractului subsecvent, exclusiv TVA.
Garantia de buna executie se va constitui conform optiunii ofertantului castigator, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare (emis in conditiile Legii de o institutie de credit din Romania sau din alt stat ori de o societate de asigurari) sau prin retineri succesive din facturile emise, in conformitate cu prevederile art. 46 din H.G. nr. 394/2016.
Garantia de buna executie va fi valabila si se va restitui/elibera de catre entitatea contractanta in conformitate cu prevederile art. 48 din HG 394/2016.
Asociere conform art. 66 din Legea privind achizițiile sectoriale nr. 99/2016.
2
Se va utiliza licitatia electronica drept pas final al procedurii de atribuire. La LE vor fi invitati toti ofertantii care au depus oferte admisibile conform art. 143 alin. (2) din Legea 99/2016. LE se va desfasura intr-o singura runda de 24 de ore, care se poate prelungi in mod automat in situatia in care se modifica clasamentul si va incepe la 2 zile lucratoare de la t [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
2019-04-11
15:00
2019-08-11
2019-04-11
15:00
In SEAP.
Intreaga documentatie de atribuire este disponibila in SEAP. Mentionam faptul ca pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcata in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba instalat un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic, acest program fiind disponibil pe site-urile de internet ale furnizorilor de semnatura electronica. Operatorii economici care descarca prezenta documentatie de atribuire direct din atasamentul la anuntul de participare publicat in SEAP au obligatia de a urmari in SEAP atasarea diverselor comunicari facute de Entitatea Contractanta urmare a unor solicitari de clarificare cerute de unii potentiali ofertanti.

In masura în care solicitarile de clarificari sau informatiile suplimentare au fost adresate în termenul prevazut în anuntul de participare, respectiv cel mai tarziu cu 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare in a 10-a zi inainte de termenul limita stabilit in anuntul de participare pentru depunerea ofertelor, conform prevederilor art. 172 din Legea nr. 99/2016. Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul stabilit, conform prevederilor art. 29 alin. (3) din HG 394/2016.

Solicitarile de clarificari privind Documentatia de atribuire din partea operatorilor economici interesati si implicit raspunsurile aferente din partea entitatii contractante, se vor transmite exclusiv prin intermediul SEAP, conform art. 172 alin. (3) din Legea 99/2016 si a Notificarii emisa de ANAP in data de 6.9.2016.

Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate in limba romana ale tuturor documentelor solicitate in prezenta documentatie de atribuire.

Se va prezenta DUAE in format xml. In vederea completarii DUAE se vor respecta urmatorii pasi:

— documentul atasat in sectiunea „Documentatie, clarificari si decizii” se va incarca in urmatorul link: https://ec.europa.eu/tools/espd
si se completeaza sectiunile solicitate mai sus,

— dupa finalizare DUAE se va exporta atat in format xml cat si in format pdf. Acestea vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa.

Pentru detalii suplimentare privind modalitatea de completare a DUAE pot fi accesate de la link-ul de mai jos: 


http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2016/06/Ghid-utilizare-DUAE-operatori-economici-006.pdf
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Termenele și modalitățile de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute de Legea 101/2016 la art. 8 alin. (1), respectiv în termen de 10 zile.
OMV Petrom S.A.
Str. Coralilor nr.  22, sector 1 („Petrom City”), Departament Achiziții
Bucureşti
013329
+40 372854394
MirelaCristiana.ChioariuSiposean@external.petrom.com
+40 212069716
www.petrom.com
2019-03-06
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.