Căutare

România-Bucureşti: Lucrări auxiliare pentru conducte şi cabluri

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Mar 11, 2019
   Română
   Altele

Textul original

OMV Petrom S.A
RO 1590082
Str. Coralilor nr. 22, sector 1
Bucureşti
013329
Vasile Caloianu
+40 737077618
Vasile.Caloianu@petrom.com
www.petrom.com
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Aplicare-instalare linere nestructurale anticorozive pentru conducte din oțel carbon
1590082_2018_PAAPD1045020_ RFX0001697
Lucrarile de aplicare-instalare linere nestructurale anticorozive pentru conducte din otel carbon au scopul protectiei conductelor din otel carbon pentru transport amestec titei/apa de zacamant/gaze asociate, conducte susceptibile a se coroda interior prin fenomene de eroziune-coroziune sub actiunea fluidului transportat precum si lucrari de reabilitare a conductelor aflate deja in functionare in vederea mentinerii parametrilor de functionare a acestora pentru atingerea duratei de viata necesare si reducerea costurilor de operare si intretinere.
Entitatea contractanta intentioneaza sa incheie un acord-cadru cu durata de 60 luni cu cate 3 operatori economici la fiecare lot.
Conform prevederilor art. 172 din Legea nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, solicitarile de clarificari privind documentatia de atribuire se vor transmite cel mai tarziu cu 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, la adresa: www.e-licitatie.ro in c [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
4
4
Linere din materiale termoplastice sau de tip CIPP realizate IN-SITU, pentru conducte din otel carbon gata instalate, noi sau deja puse in functiune, avand diametrul exterior 60,3 mm ≤ Dext ≤ 168,3 mm
1
Asset/Sediul
I – Crisana/Banat Suplacu de Barcau
II - Oltenia/Craiova
III - Muntenia Vest/Pitesti
IV - Moesia/Bolintin
VI – Muntenia Central/Targoviste
VII - Muntenia ... detalii pe www.e-licitatie.ro
Lucrarile la care face referire prezenta procedura de achizitie sunt lucrari de aplicare/instalare de linere nestructurale pentru conductele confectionate din otel, in vederea protectiei anticorozive interioare a acestora.
La solicitarea OMV Petrom, Executantul va realiza lucrarile fara intreruperea fluxului tehnologic pe tronsoanele pe care se aplica linerul, prin montarea unui by-pass din teava HDPE avand caracteristici tehnice adecvate, care va fi ulterior demontat si depozitat de catre acesta, in scopul reutilizarii acestuia de mai multe ori.
60
Surse proprii ale OMV Petrom
Liner realizat in statii/facilitatile Executantului pentru tevi din otel carbon, avand diametrul exterior 88,9 mm ≤ Dext ≤ 508,8 mm
4
Asset/Sediul
I – Crisana/Banat Suplacu de Barcau
II - Oltenia/Craiova
III - Muntenia Vest/Pitesti
IV - Moesia/Bolintin
VI – Muntenia Central/Targoviste
VII - Muntenia ... detalii pe www.e-licitatie.ro
Lucrarile la care face referire prezenta procedura de achizitie sunt lucrari de aplicare/instalare de linere nestructurale pentru conductele confectionate din otel, in vederea protectiei anticorozive interioare a acestora.
La solicitarea OMV Petrom, Executantul va realiza lucrarile fara intreruperea fluxului tehnologic pe tronsoanele pe care se aplica linerul, prin montarea unui by-pass din teava HDPE avand caracteristici tehnice adecvate, care va fi ulterior demontat si depozitat de catre acesta, in scopul reutilizarii acestuia de mai multe ori.
60
Surse proprii ale OMV Petrom
Linere din materiale termoplastice sau de tip CIPP realizate IN-SITU, pentru conducte din otel carbon gata instalate, noi sau deja puse in functiune, avand diametrul exterior 219,1mm ≤ Dext ≤ 508,0 mm
2
Asset/Sediul
I – Crisana/Banat Suplacu de Barcau
II - Oltenia/Craiova
III - Muntenia Vest/Pitesti
IV - Moesia/Bolintin
VI – Muntenia Central/Targoviste
VII - Muntenia ... detalii pe www.e-licitatie.ro
Lucrarile la care face referire prezenta procedura de achizitie sunt lucrari de aplicare/instalare de linere nestructurale pentru conductele confectionate din otel, in vederea protectiei anticorozive interioare a acestora.
La solicitarea OMV Petrom, Executantul va realiza lucrarile fara intreruperea fluxului tehnologic pe tronsoanele pe care se aplica linerul, prin montarea unui by-pass din teava HDPE avand caracteristici tehnice adecvate, care va fi ulterior demontat si depozitat de catre acesta, in scopul reutilizarii acestuia de mai multe ori.
60
Surse proprii ale OMV Petrom
Linere cu aplicare in stare lichida, IN-SITU, pentru conducte din otel carbon gata instalate, noi sau deja puse in functiune, avand diametrul exterior 88,9 mm ≤ Dext ≤ 508,8 mm
3
Asset/Sediul
I – Crisana/Banat Suplacu de Barcau
II - Oltenia/Craiova
III - Muntenia Vest/Pitesti
IV - Moesia/Bolintin
VI – Muntenia Central/Targoviste
VII - Muntenia ... detalii pe www.e-licitatie.ro
Lucrarile la care face referire prezenta procedura de achizitie sunt lucrari de aplicare/instalare de linere nestructurale pentru conductele confectionate din otel, in vederea protectiei anticorozive interioare a acestora.
La solicitarea OMV Petrom, Executantul va realiza lucrarile fara intreruperea fluxului tehnologic pe tronsoanele pe care se aplica linerul, prin montarea unui by-pass din teava HDPE avand caracteristici tehnice adecvate, care va fi ulterior demontat si depozitat de catre acesta, in scopul reutilizarii acestuia de mai multe ori.
60
Surse proprii ale OMV Petrom
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Situatia personala a candidatului sau ofertantului:
Cerinta nr. 1: Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 177 din Legea 99/2016;
Cerinta nr. 2: Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 178 si 180 din Legea 99/2016;
Cerinta nr. 3: Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 73 din Legea 99/2016.
In sensul prevederilor Art. 76 (1) din Legea 99/2016, Entitatea Contractanta precizeaza ca persoanele cu functie de decizie din cadrul entitatii contractante implicate în procedura de atribuire sunt:
— Christina VERCHERE - Director General Executiv, Presedinte al Directoratului,
— Stefan WALDNER - Director Financiar si membru al Directoratului,
— Radu Sorin CAPRAU - Membru al Directoratului responsabil pentru activitatea de Downstream Oil,
— Peter Rudolf ZEILINGER - Membru al Directoratului responsabil pentru activitatea de Upstream,
— Franck Albert NEEL - Membru al Directoratului responsabil pentru activitatea de Downstream Gas,
— Herbert HACKL- Director Departament Financiar,
— Aurelian COSTACHE – Manager Departament Asigurarea Calitatii si Managementul Cererii de Servicii si Materiale (departamentul beneficiar)
— Adriana VOICU - Director Achizitii Petrom si Guvernanta (Unitatea de Achizitii responsabila cu derularea procedurii de achizitii publice).
Neincadrarea in situatiile prevazute la cerintele 1, 2 si 3 va fi solicitata atat Ofertantului unic cat si in cazul unei asocieri FIECARUI MEMBRU al ASOCIERII, SUBCONTRACTANTULUI sau TERTULUI SUSTINATOR prin completarea in DUAE a Partii III: Motive de excludere,:
— cap. A: Motive referitoare la condamnarile penale,
— cap. B: Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale si
— cap. C Motive legate de insolventa, conflict de interese sau abateri profesionale.
Modalitatea de indeplinire:
Se va prezenta DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, conform art. 202, alin. (1) din Legea 99/2016, completand sectiunile aferente cerintelor solicitate mai sus.
Documentele justificative, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantii clasati pe primele 2 locuri in clasamentul intermediar intocmit dupa faza finala de licitatie electronica la finalizarea evaluarii ofertelor.
Documentele justificative pot fi:
1. certificate constatatoare (privind lipsa datoriilor restante) cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentarii acestora;
2. cazierul judiciar al:
— OPERATORULUI ECONOMIC si
— al MEMBRILOR ORGANULUI DE ADMINISTRARE, de CONDUCERE sau de SUPRAVEGHERE al respectivului operator economic, sau
— a CELOR CE AU PUTERE DE REPREZENTARE, de DECIZIE sau de CONTOL în cadrul acestuia.
Asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv, valabile la momentul prezentarii acestora;
3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale;
4. alte documente edificatoare, dupa caz.
Cerinta 1 - Pentru demonstrarea capacitatii de exercitare a activitatii profesionale Entitatea Contractanta solicita Ofertantului:
Persoane fizice / juridice, romane / straine:
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fa... detalii pe www.e-licitatie.ro
Cerinta 2 Media cifrei de afaceri totale anuale pentru ultimele 3 exercitii financiare (2015, 2016, 2017) sa fie: - pentru lotul 1 - de minim 1.000.000 euro, fara TVA - pentru lotul 2 - de minim 300.000 euro, fara TVA - pentru lotul 3 - de minim 150.000 euro, fara TVA - pentru lotul 4 - de minim 300.000 euro, fara TVA.
Se va prezenta DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, conform art. 202, alin. (1) din Legea 99/2016, completand sectiunile aferente cerintelor solicitate mai sus, respectiv: - Partea IV: Criterii de selectie, cap. B: Situatie economica si financiara; - Partea II: Informatii referitoare la operatorul economic, cap. C: Informatii privind utilizarea capacitatii altor entitati. Pentru fiecare lot in parte, documentele justificative, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentat la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit dupa finalizarea evaluarii ofertelor, pentru fiecare lot in parte, si se incarca in SEAP in format electronic (scanat), semnate cu semnatura electronica extinsa. Documentele justificative sunt Bilanturile contabile aferente ultimilor 3 ani fiscali/extrase de bilant/rapoarte de audit sau orice alte documente edificatoare in sustinerea cifrei de afaceri. Entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita Ofertantilor prezentarea si a altor documente in cazul in care cele prezentate nu sunt relevante. In cazul in care informatiile privind media cifrei de afaceri anuale nu sunt disponibile pentru intreaga perioada impusa, operatorul economic va preciza data la care a fost infiintat sau si-a inceput activitatea. Pentru situatii financiare exprimate in alte monede decat EURO se va folosi cursul de schimb mediu anual RON/EUR comunicat de catre Banca Nationala a Romaniei pentru fiecare an in parte (www.bnr.ro). Daca un grup de operatori economici depune o Oferta comuna, atunci capacitatea economica si financiara se demonstreaza prin cumularea resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care Ofertantul isi demonstreaza capacitatea economica si financiara prin prezentarea unui ANGAJAMENT FERM DE SUSTINERE din partea unui/unor tert/terti atunci acesta ARE OBLIGATIA să prezinte documentele transmise acestuia de către terţul/terţii susţinător/susţinători, DIN CARE SĂ REZULTE MODUL EFECTIV prin care terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui ANEXE la respectivul angajament. La data depunerii Ofertei terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor prezenta DUAE, conform art. 202, alin. (2) din Legea 99/2016, completand sectiunile aferente cerintelor pentru care terţul/terţii susţinător/susţinători asigura sustinerea capacitatii tehnice si/sau profesionale, si sectiunile relevante astfel incat sa reiasa ca terţul/terţii NU SE AFLA IN SITUATIILE care determina excluderea din procedura, conform prevederilor art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016, respectiv: - Partea II: Informatii referitoare la operatorul economic, cap. A si B; - Partea III a: Motive de excludere, Cap A, B, C si D; - Partea IVa: Criterii de selectie, cap A si cap. B (daca este cazul), IMPREUNA CU ANGAJAMENTUL privind sustinerea financiara (inclusiv anexele acestuia) care se va prezenta impreuna cu DUAE. Prin semnarea angajamentului de sustinere terţul/terţii susţinător/susţinători RASPUNDE/RASPUND PENTRU PREJUDICIILE cauzate OMV Petrom ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in angajament, OMV Petrom avand posibilitatea de actiune directa impotriva terţului/terţilor susţinător/susţinători. In cazul in care Ofertantul isi demonstreaza indeplinirea cerintei de calificare legata de capacitatea economica si financiara prin invocarea sustinerii acordate de unul sau mai multi terti, atunci capacitatea acestuia/acestora urmeaza a fi cumulata cu cea a Ofertantului in ceea ce priveste respectiva/repectivele cerinta/cerinte. Documentele emise in alta limba decat romana vor fi in mod OBLIGATORIU insotite de TRADUCERI AUTORIZATE in limba romana.
Cerinta 4 – Informatii privind subcontractantii In scopul verificarii capacitatii tehnice si/sau profesionale, daca este aplicabil, Ofertantul va prezenta informatii privind partea/partile din Acordul Cadru si din Contractele Subsecvente pe care respectivul Ofertant are eventual intentia sa o/le subcontracteze.
Cerinta 3 - Experienta similara – CONTINUARE
Cerinta 5 - Cerinta privind calificarile educationale si profesionale Pentru a se asigura ca viitorul Contractant va avea capacitatea sa execute corespunzator lucrarile ce vor face obiectul contractelor subsecvente care vor fi atribuite in temeiul Acordului Cadru, Entitatea Contractanta solicita Ofertantilor sa faca dovada accesului la cel putin urmatorul personal cheie (cu respectarea prevederilor art. 2, alin. (1), lit. b) din Instructiunea nr. 1 emisa in 04.01.2017 de Presedintele ANAP): Manager de contract/proiect cu studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau examen de diploma, in conformitate cu legislatia in vigoare; experienta profesionala generala de cel putin 3 ani si experienta profesionala specifica constand in participarea in cel putin un proiect/contract in care a indeplinit rolul de manager/coordonator/director de proiect avand ca obiect lucrari de lining conducte.
Cerinta 3 - Experienta similara Demonstrarea experientei similare se va face prin prezentarea oricaror documente care sa demonstreze ca ofertantul a realizat in ultimii 5 (cinci) ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor), la nivelul unuia sau a maxim 5 contracte/comenzi, lucrari similare celor ce fac obiectul celui mai mare Contract subsecvent/Acordului cadru ce urmeaza a fi atribuit, in valoare cumulata de: - pentru lotul 1 - de minim 1.000.000 euro, fara TVA - pentru lotul 2 - de minim 300.000 euro, fara TVA - pentru lotul 3 - de minim 150.000 euro, fara TVA - pentru lotul 4 - de minim 300.000 euro, fara TVA. Prin lucrari similare se va intelege: Lucrari de lining conducte de otel prin care se transporta titei/gaze/apa de zacamant. Prin lucrarile de lining a conductelor ingropate existente, confectionate din otel, se are in vedere reabilitarea acestora, reducerea la minim a perioadelor de stationare pentru facilitatile de suprafata, datorate degradarii conductelor metalice de transport titei si apa de zacamant si refacerea capacitatii de transport fluide a acestora. Reparatia acestor conducte se executa fara excavatia pe toata lungimea conductei, prin tehnologia „the lining”, care presupune introducerea in conducta ingropata existenta confectionata din otel, a unei conducte noi, flexibile, de diametru exterior sensibil mai mic decat interiorul conductei din si care ulterior va fi in contact intim cu peretele interior al conductei asigurand protectia interioara a acesteia. Prin lucrarile de lining se introduc in conductele de otel diverse tipuri de materiale care sa le confere rezistenta chimica si rezistenta ca abraziune fata de fluidul vehiculat, asigurand conditiile de operare (initiale) stabilite prin proiectul de executie. Inainte de operatia de lining a conductelor din otel ingropate, conductele metalice trebuie curatate la interior, prin marsuri de godevil succesive, astfel incat sa permita introducerea usoara a linerelor in interior si prevenirea spargerii acesteia in timpul introducerii. Nota: Ultimii 5 ani vor fi calculati pana la data limita de depunere a ofertei stabilita initial in anuntul de participare, cu mentiunea ca modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventuale decalari ale termenului limita prevazut in anuntul de participare publicat.
Cerinta 4 – privind calificarile educationale si profesionale – CONTINUARE
In cazul subcontractarii operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor prezenta DUAE, conform art. 202, alin. (1) din Legea 99/2016, completand sectiunile aferente cerintelor solicitate mai sus, respectiv: - Partea II: Informatii referitoare la operatorii economici, cap D – Informatii privind subcontractantii si - Partea IV: Criterii de selectie, cap. C: Capacitatea tehnica si profesionala, pct. 3. La data depunerii Ofertei subcontractantul/ii declarati de operatorii economici va/vor prezenta DUAE, conform art. 202, alin. (3) din Legea 99/2016, completand sectiunile aferente cerintelor pentru care sunt subcontractati, si sectiunile relevante astfel incat sa reiasa ca subcontractantul/ii NU SE AFLA IN SITUATIILE care determina excluderea din procedura, conform prevederilor art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016, respectiv: - Partea II: Informatii referitoare la operatorul economic, cap. A si B; - Partea IIIa: Motive de excludere, Cap A, B, C si D; - Partea IVa: Criterii de selectie, cap A si C (daca este cazul) impreuna cu acordul de subcontractare (model propriu). Ofertantii vor avea in vedere faptul ca orice entitate (alta decat tertul sustinator declarat, daca este aplicabil, pentru care exista reglementari specifice in prezente in celelalte sectiuni) pe care intentioneaza sa o utilizeze in prestarea unei/unor parti (activitati) din Acordul Cadru si din Contractele Subsecvente trebuie sa aiba calitatea de subcontractant. Astfel, informatiile prezentate in acest sens in Propunerea Tehnica si informatiile prezentate in Acordul de Subcontractare trebuie sa fie identice din punct de vedere al denumirii subcontractantilor si al activitatilor care vor fi subcontractate. Acordul de subcontractare se va incheia intre Ofertant (in cazul asocierii, Acordul se va incheia intre TOTI membrii asocierii si respectivul subcontractant) si va contine cel putin ACTIVITATEA pe care ofertantul intentioneaza sa o subcontracteze, parte din Acordul Cadru, cat si PROCENTUL aferent acesteia. Subcontractanţii pe a căror capacităţi ofertantul SE BAZEAZĂ pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare şi selecţie sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul ferm. Daca o asociere de operatori economici depune o Oferta comuna, atunci capacitatea tehnica si / sau profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. Cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ. Entitatea Contractanta are dreptul de a solicita ofertantului sa transmisa informatii si documente relevante referitoare la capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi, cu privire la partea/partile din Acordul Cadru pe care acestia urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv. Documentul justificativ, respectiv Angajamentul de subcontractare, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, va fi prezentat o dată cu depunerea ofertei. *** Documentele emise in alta limba decat romana vor fi in mod obligatoriu insotite de TRADUCERI AUTORIZATE in limba romana.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala a Ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea Acordului Cadru si a Contractelor Subsecvente, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre Ofertant si persoana respectiva. In cazul in care Ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala prin prezentarea unui ANGAJAMENT ferm de sustinere, prin care confirma faptul ca va pune la dispozitie Ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate din partea unui/unor tert/terti, atunci acesta ARE OBLIGATIA să prezinte documentele transmise acestuia de către terţul/terţii susţinător/susţinători, din care SĂ REZULTE MODUL EFECTIV prin care terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui ANEXE la respectivul angajament. La data depunerii Ofertei terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor prezenta DUAE, conform art. 202, alin. (2) din Legea 99/2016, completand sectiunile aferente cerintelor pentru care terţul/terţii susţinător/susţinători asigura sustinerea capacitatii tehnice si / sau profesionale, si sectiunile relevante astfel incat sa reiasa ca terţul/terţii NU SE AFLA IN SITUATIILE care determina excluderea din procedura, conform prevederilor art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016, respectiv: - Partea II: Informatii referitoare la operatorul economic, cap. A si B; - Partea IIIa: Motive de excludere, Cap A, B, C si D; - Partea IVa: Criterii de selectie, cap A si cap. C, impreuna cu angajamentul privind sustinerea tehnica (inclusiv anexele acestuia). Documentele justificative, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit dupa finalizarea evaluarii ofertelor, si se incarca in SEAP in format electronic (scanat), semnate cu semnatura electronica extinsa. Prin semnarea angajamentului de sustinere terţul / terţii susţinător / susţinători raspunde / raspund pentru prejudiciile cauzate OMV Petrom ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in angajament, OMV Petrom avand posibilitatea de actiune directa impotriva terţului / terţilor susţinător / susţinători. In cazul in care Ofertantul isi demonstreaza indeplinirea cerintei de calificare legata de capacitatea tehnica si/sau profesionala prin invocarea sustinerii acordate de unul sau mai multi terti, atunci capacitatea acestuia/acestora urmeaza a fi cumulata cu cea a Ofertantului in ceea ce priveste respectiva/ repectivele cerinta/ cerinte. *** Documentele emise in alta limba decat romana vor fi in mod obligatoriu insotite de TRADUCERI AUTORIZATE in limba romana.
Se va prezenta DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, conform art. 202, alin. (1) din Legea 99/2016, completand sectiunile aferente cerintelor solicitate mai sus, respectiv Partea IV: Criterii de selectie, cap. C: Capacitatea tehnica si profesionala, pct. 2, cu urmatoarele informatii: - numele si prenumele personalului nominalizat, - pozitia pentru care respectivul personal este nominalizat, precum si - informatii relevante privind indeplinirea cerintelor privitoare la o studii, o experienta profesionala generala si o experienta profesionala specifica. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantii clasati pe primele 2 locuri in clasamentul intermediar intocmit dupa faza finala de licitatie electronica la finalizarea evaluarii ofertelor, pentru fiecare lot in parte si se incarca în SEAP în format electronic (scanat), semnate cu semnatura electronica extinsa. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit dupa finalizarea evaluarii ofertelor, pentru fiecare lot in parte, si se incarca in SEAP in format electronic (scanat), semnate cu semnatura electronica extinsa. Documentele justificative in vederea indeplinirii cerintelor sunt urmatoarele: - CV-ul, semnat de catre persoana nominalizata, din care sa reiasa experienta generala si cea specifica (solicitate); - copie „conform cu originalul” dupa diploma de studii; - DECLARATIE DE DISPONIBILITATE, in cazul in care se propun persoane care nu sunt angajati ai ofertantului, semnata de titular. Pentru operatorii economici care prezinta experti straini ce detin certificat echivalent emis de autoritatile de certificare abilitate din alt stat, in baza principiului recunoasterii reciproce, Entitatea contractanta va accepta certificatele echivalente. Operatorul economic trebuie sa intreprinda, daca este cazul, demersurile necesare pentru a putea prezenta la momentul semnarii Acordului cadru/Contractului subsecvent documentul/certificatul recunoscut de autoritatile romane. In situatia in care un Ofertant depune oferte pentru mai multe loturi, se accepta nominalizarea aceleiasi persoane pentru pozitia de Manager de contract/proiect. OBSERVATIE: pentru categoriile de executanti calificati implicati in proces, nu se solicita depunerea de CV-uri in faza de ofertare, Ofertantul urmand sa prezinte in cadrul propunerii sale tehnice o declaratie pe propria raspundere privind accesul la personalul calificat necesar. Astfel, Ofertantul in cadrul fiecarei mincompetitii va face dovada accesului la personalul calificat necesar pentru fiecare Contract Subsecvent a prezentului Acord Cadru. Daca o asociere de operatori economici depune o Oferta comuna atunci capacitatea tehnica si/sau pofesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. Cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ. *** Documentele emise in alta limba decat romana vor fi in mod obligatoriu insotite de TRADUCERI AUTORIZATE in limba romana.
Se va prezenta DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, conform art. 202, alin. (1) din Legea 99/2016, completand sectiunile aferente cerintelor solicitate alaturat, respectiv: - Partea IV: Criterii de selectie, cap. C: Capacitatea tehnica si profesionala cu urmatoarele informatii: o NUMĂRUL şi DATA CONTRACTULUI invocat drept experienţă similară, o BENEFICIARUL acestuia şi o DATELE SALE DE CONTACT, o DATA şi NUMĂRUL DOCUMENTULUI DE RECEPŢIE, precum şi o PONDEREA şi/sau activităţile pentru care a fost responsabil, o împreună cu VALOAREA acestora, fără TVA. Pentru fiecare lot in parte, documentele justificative, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit dupa finalizarea evaluarii ofertelor, si se incarca in SEAP in format electronic (scanat), semnate cu semnatura electronica extinsa. Documentele justificative sunt scrisori de recomandari si/sau documente EMISE sau CONTRASEMNATE de clienti beneficiari sau autoritati/entitati contractante, in copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”, din care sa rezulte TIPUL lucrarilor executate, VALOAREA acestora, PERIOADA in care s-au realizat, precum si faptul ca lucrarile AU FOST RECEPTIONATE. In cazul in care exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste anumite documente prezentate, Entitatea contractanta are dreptul de a solicita detalii, precizari, informatii sau confirmari suplimentare atat de la Ofertantul in cauza, cat si de la autoritatile competente care pot furniza informatii in acest sens. Pentru documentele prezentate in vederea atestarii acestei cerinte, exprimate in alte monede decat euro, se va folosi pentru conversie cursul mediu anual de schimb RON/EUR comunicat de catre Banca Nationala a Romaniei pentru fiecare an in parte (www.bnr.ro). *** Documentele emise in alta limba decat romana vor fi in mod obligatoriu insotite de TRADUCERI AUTORIZATE in limba romana.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala a Ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea Acordului Cadru si a Contractelor Subsecvente, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre Ofertant si persoana respectiva. In cazul in care Ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala prin prezentarea unui ANGAJAMENT ferm de sustinere, prin care confirma faptul ca va pune la dispozitie Ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate din partea unui/unor tert/terti, atunci acesta ARE OBLIGATIA să prezinte documentele transmise acestuia de către terţul/terţii susţinător/susţinători, din care SĂ REZULTE MODUL EFECTIV prin care terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui ANEXE la respectivul angajament. La data depunerii Ofertei terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor prezenta DUAE, conform art. 202, alin. (2) din Legea 99/2016, completand sectiunile aferente cerintelor pentru care terţul/terţii susţinător/susţinători asigura sustinerea capacitatii tehnice si / sau profesionale, si sectiunile relevante astfel incat sa reiasa ca terţul/terţii NU SE AFLA IN SITUATIILE care determina excluderea din procedura, conform prevederilor art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016, respectiv: - Partea II: Informatii referitoare la operatorul economic, cap. A si B; - Partea IIIa: Motive de excludere, Cap A, B, C si D; - Partea IVa: Criterii de selectie, cap A si cap. C, impreuna cu angajamentul privind sustinerea tehnica (inclusiv anexele acestuia). Documentele justificative, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor si se incarca in SEAP în format electronic (scanat), semnate cu semnatura electronica extinsa. Prin semnarea angajamentului de sustinere terţul / terţii susţinător / susţinători raspunde / raspund pentru prejudiciile cauzate OMV Petrom ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in angajament, OMV Petrom avand posibilitatea de actiune directa impotriva terţului / terţilor susţinător / susţinători. In cazul in care Ofertantul isi demonstreaza indeplinirea cerintei de calificare legata de capacitatea tehnica si/sau profesionala prin invocarea sustinerii acordate de unul sau mai multi terti, atunci capacitatea acestuia/acestora urmeaza a fi cumulata cu cea a Ofertantului in ceea ce priveste respectiva/ repectivele cerinta/ cerinte. *** Documentele emise in alta limba decat romana vor fi in mod obligatoriu insotite de TRADUCERI AUTORIZATE in limba romana.
Ofertantii vor prezenta o garantie de participare in cuantumul prezentat la Capitolul II.2 - Lista de loturi - (anterior) constituita astfel:
1. Prin instrument de garantare emis in favoarea Entitatii contractante in conditiile legii, de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurari, care se va prezenta in cuantumul si pentru perioada prevazute Instrumentul de garantare trebuie sa confirme irevocabilitatea garantiei constituite, conform art. 42 alin. 1, 2, 3, 4 si 7 din HG 394/2016; sau
2. Prin virament bancar in contul IBAN RO16 RNCB 0082000494180001 pentru LEI, deschis la BCR.
Cursul de referinta considerat pentru echivalenta Garantiei de participare depusa in alta moneda decat EUR va fi cel comunicat de BNR PENTRU data publicarii anuntului de participare. In cazul unei asocieri de operatori economici, Garantia de participare poate fi constituita de oricare dintre asociati in numele asocierii.
Garantia de participare trebuie sa prevada ca plata garantiei va fi executata de catre garant in mod NECONDITIONAT, la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia despre culpa persoanei asigurate.
Dovada constituirii Garantiei de participare se prezinta in SEAP in format electronic (scanat), semnata cu semnatura electronica extinsa, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in Documentatia de atribuire, pana cel mai tarziu la data si ora stabilita pentru depunerea ofertelor precizata in Anuntul de participare.
Garantia de participre se restituie conform art. 44 din HG 394/2016.
Perioada de valabilitate a Garantiei de participare trebuie sa fie de MINIM134 zile de la data limita de depunere a ofertelor. O solicitare de prelungire a valabilitatii Ofertei va necesita si prelungirea corespunzatoare a valabilitatii Garantiei de participare. Entitatea contractanta are obligatia de a retine Garantia de participare in oricare dintre situatiile prevazute la art. 43 din HG 394/2016.
Pentru a garanta executarea corespunzatoare si in perioada convenita a tuturor obligatiilor sale asumate in baza Acordului Cadru si a Contractelor Subsecvente, precum si pentru satisfacerea tuturor pretentiilor ce se pot naste in baza Acordului Cadru si a Contractelor subsecvente, Contractantul, pe propria sa cheltuiala, va constitui in favoarea OMV Petrom o garantie de buna executie.
Cuantumul garantiei de buna executie pentru fiecare Contract subsecvent va reprezenta 10 % din valoarea Contractului subsecvent, exclusiv TVA.
Garantia de buna executie se va constitui conform optiunii Ofertantului castigator, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare (emis in conditiile legii de o institutie de credit din Romania sau din alt stat ori de o societate de asigurari), sau prin retineri succesive din facturile emise, in conformitate cu prevederile art. 46 din H.G. nr. 394/2016.
Garantia de buna executie va fi valabila si se va restitui/elibera de catre Entitatea Contractanta in conformitate cu prevederile art. 48 alin. (4) din HG 394/2016.
Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016
3
2019-04-15
15:00
2019-08-15
2019-04-15
15:00
In SEAP
Intreaga documentatie de atribuire este disponibila in SEAP. Mentionam faptul ca pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcata in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba instalat un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic, acest program fiind disponibil pe site-urile de internet ale furnizorilor de semnatura electronica.
Pentru a putea participa la prezenta procedura, operatorii economici interesati vor fi inregistrati in SEAP si vor achita, dupa caz, taxele necesare stipulate pe www.e-licitatie.ro
Operatorii economici care descarca prezenta documentatie de atribuire direct din atasamentul la anuntul de participare publicat in SEAP au OBLIGATIA de a urmari in SEAP atasarea diverselor comunicari facute de Entitatea Contractanta urmare a unor solicitari de clarificare cerute de unii potentiali ofertanti.
Conform prevederilor art.172 din Legea 99/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, solicitarile de clarificari privind documentatia de atribuire se vor transmite cel mai târziu cu 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, la adresa: www.e-licitatie.ro, in cadrul anuntului de participare aferent procedurii - sectiunea Intrebari.
In masura în care solicitarile de clarificari sau informatiile suplimentare au fost adresate Entitatii contractante în termenul prevazut în anuntul de participare, Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatiilor suplimentare, cel mai târziu in termen de 10 zile inainte de data limita stabilita in Anuntul de participare pentru depunerea ofertelor - sectiunea Intrebari.
Entitatea contractanta va raspunde DOAR la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici PANA LA TERMENUL STABILIT, conform prevederilor art. 29, alin. (3) din HG 394/2016.
Solicitarile de clarificari privind Documentatia de atribuire din partea operatorilor economici interesati cat si raspunsurile aferente din partea Entitatii contractante, se vor transmite exclusiv prin intermediul SEAP, confom prevederilor art.172 din Legea 99/2016 si a Notificarii nr. 247 emise de ANAP in data de 06.09.2016.
Ofertantii nerezidenti vor prezenta TRADUCERI AUTORIZATE in limba romana ale TUTUROR documentelor solicitate in prezenta documentatie de atribuire.
Operatorii economici participanti la procedura de atribuire au OBLIGATIA completarii si prezentarii formularului DUAE in forma specificata, parte a documentatiei de atribuire.
Se va prezenta DUAE in format XML.
In vederea completarii DUAE se vor respecta urmatorii pasi:
— Documentul atasat in Sectiunea „Documentatie, clarificari si decizii” se va incarca in urmatorul link: https://ec.europa.eu/tools/espd si se completeaza sectiunile solicitate mai sus,
— dupa finalizare DUAE se va exporta atat in format .XML, cat si in format .PDF. Acestea vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa,
— DUAE in format .pdf va fi semnat de asemenea si olograf de catre reprezentantul legal/imputerrnicit al operatorului economic.
Pentru detalii suplimentare privind modalitatea de completare a DUAE pot fi accestate de la link-ul:
http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2016/06/Ghid-utilizare-DUAE-operatori-economici-006.pdf
***
Documentele justificative, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate la solicitarea Entitatii contractante, doar de ofertantii clasati pe primele 2 locuri in clasamentul intermediar intocmit dupa faza finala de licitatie electronica la finalizarea evaluarii ofertelor, pentru fiecare lot in parte, si se incarca în SEAP în format electronic (scanat), semnate cu semnatura electronica extinsa.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Termenele si modalitatile de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute de Legea 101/2016., art. 8 alin. (1) lit. a), respectiv in termen de 10 zile.
OMV Petrom S.A.
Str. Coralilor nr. 22, sector 1
București
013329
+40 737077618
vasile.caloianu@petrom.com
www.petrom.com
2019-03-07
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.