Căutare

România-Constanța: Lucrări de construcţii

Cerere de oferte

Informaţii generale

   CONSTANȚA
   Mar 11, 2019
   Română
   Altele

Textul original

S.C. RAJA S.A. Constanța
r1890420
Str. Călăraşi nr. 22–24
Constanța
900590
Direcția Dezvoltare și Finanțări Externe
+40 241664046
ionprd@yahoo.co.uk
+40 241612283
http://www.rajac.ro/
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Instalație de valorificare a nămolului provenit din stațiile de epurare
1890420/2018/34 CL 48 POIM
Contractul implica lucrări de proiectare si executie pentru instalatia de valorificare a namolului provenit din statiile de epurare, ce includ:
(a) activitatile de proiectare fac referire la proiectul tehnic detaliat pentru implementarea in cadrul statiei de epurare Constanta Sud a instalatiilor si echipamentelor de uscare termica a namolului deshidratat, si reabilitare (digestoare, gazometre). Proiectul va include printre altele toate documentele necesare (dupa cum ar fi memorii, desene, calcule, fise tehnice etc.) pentru elaborarea Proiectului Tehnic in conformitate cu legislatia nationala si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiilor de constructie,
(b) elaborarea documentatiei necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executiei,
(c) lucrari de constructie,
(d) furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice,
(e) testare si punere in functiune,
(f) monitorizarea functionarii statiei si acordarea de asistenta/consu [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
51039197
Judetul Constanta.
Contractul sectorial de lucrari cuprinde lucrarile de constructie pentru proiectarea si executia de lucrari pentru Instalatie de uscare a namolului provenit din statiile de epurare ce includ:
— Activitati de proiectare cu referire la proiectul tehnic detaliat. Proiectul va include printre altele toate documentele necesare (dupa cum ar fi memorii, desene, calcule etc.) pentru elaborarea Proiectului Tehnic in conformitate cu legislatia nationala si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiilor de constructie,
— Elaborarea documentatiei necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executiei
— Lucrari de constructie pentru:
• omogenizarea namolului primar si biologic in exces intr-un bazin de omogenizare existent si propus spre reabilitare;
• reabilitarea bazinului existent pentru namol ingrosat cu V=300 mc;
• reabilitarea rezervoarelor de fermentarea a namolului ingrosat existente (4 buc. din care 3 buc. propuse pentru reabilitare);
• reabilitarea rezervoarelor de stocare biogaz existente (3 unitati cu V=1000 mc, fiecare);
• proiectarea si executia unei instalatii noi pentru uscarea namolului deshidratat (25 % s.u) la o concentratie de minim 90 % s.u;
• proiectarea si executia unui biofiltru pentru eliminarea in atmosfera, fara poluare, a gazelor produse in cladirile tehnologice pentru ingrosare si deshidratare namol existenta precum si in cladirea in care se va monta instalatia de uscare;
• proiectarea si executia unei supravegheri si monitorizari continue a procesului de tratare a namolului prin SCADA local si integrarea acesteia in sistemul SCADA general al statiei de epurare;
Contractul este structurat in 13 obiecte, descrierea acestora regasindu-se in Caietul de Sarcini al achizitiei si Cap. 2 - CS Cerintele autoritatii contractante.
Componenta financiara
50
913
Proiect prioritar strategic privind Programul Operational Infrastructura Mare (POIM), Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor
Cerinta nr. 1.
Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasaca in situatiile prevazute la art.177, art.178 si art.180 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: Se va completa DUAE de catre toti operatorii participanti la procedura (Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii), cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc. Informatiile din certificatele mentionate anterior trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestora.
Aceste documente sunt:
O Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
O Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat la momentul prezentarii acestora.
O Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art.180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale;
O Alte documente edificatoare, dupa caz.
Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul consolidat general, în conformitate cu cerintele din tara de origine sau din tara în care ofertantul/candidatul este stabilit, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente). Documentele se vor prezenta însotite de traducerea autorizata a acestora in limba româna.
Nota 1: Orice operator economic aflat în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 177, 178 şi 180 din Legea 99/2016, care atrag excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi care să arate că măsurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-şi demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere in conformitate cu prevederile art 184 din legea 99/2016.
Nota 2: Formularele si/sau documentele solicitate mai sus, vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc, de fiecare membru al asocierii (in cazul unei asocieri), si, daca e cazul, de catre subcontractant si de catre tertul sustinator.
Cerinta nr. 2- Evitarea conflictului de interese
Ofertantii, asociatii, terti sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasaca in situatiile prevazute la art. 72 si 73 din Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Se va prezenta DUAE completat de ofertant/candidat, terţ susţinător şi subcontractant, după caz, cu informaţii relevante, conform art. 202-204 din Legea nr. 99/2016 si având în vedere si Notificarea ANAP nr. 240/2016..
Persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt prezentate in declaratia conducatorului entitatii contractante, parte a dosarului achizitiei publice si sunt urmatoarele:
1. Felix Stroe – Director General;
2. Aurel Presura - Director General Adjunct;
3. Tereza Baranescu - Director Economic;
4. Elena Sfrija - Director Juridic;
5. Ion Preda - Director Dezvoltare si Finantari Externe;
6. Stelian Budes - Director Adjunct Dezvoltare si Finantari Externe;
7. Rodica Mihai - Adj. Director Dezvoltare si Finantari Externe;
8. Adriana Lascu - Adj. Director Dezvoltare si Finant... detalii pe www.e-licitatie.ro
Cerinta nr. 1 Cifra de afaceri Cifra de afaceri anuala minima, realizata in fiecare din ultimii trei ani (2015, 2016, 2017) trebuie sa fie mai mare sau egala cu 60.000.000 RON. In cazul în care mai multi operatori economici participa în comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor privind situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Fiecare operator economic (ofertant unic / ofertant asociat) va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la capacitatea economica si financiara.
Tert Sustinator In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci ofertantul are obligatia de a dovedi entitatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor. In conformitate cu art. 198 din Legea nr. 99/2016, operatorul economic tertul / tertii sustinator / sustinatori vor raspunde in mod solidar pentru executarea contractului sectorial. Prin angajamentul ferm, terțul/terții va/vor confirma faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va/vor interveni concret pentru a duce la îndeplinire respectivele obligații pentru care a acordat susținerea, fie prin indicarea resurselor financiare pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul de indeplinire prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Tertul sustinator va raspunde in mod solidar cu ofertantul, in mod neconditionat, fata de entitatea contractanta pentru neexecutarea oricarei obligatii asumate de ofertant, in baza contractului sectorial, si pentru care acesta din urma a primit sustinerea economica si financiara conform prezentului angajament, renuntand in acest sens, definitiv si irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune si discutiune. Fiecare tert sustinator va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la capacitatea economica si financiara. Tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 177, 178 si 180din Legea 99/2016, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.
Pentru îndeplinirea cerinţei se va prezenta, ca dovadă preliminară, DUAE completat de ofertant/candidat si terţ susţinător, după caz, cu informaţii relevante, conform art. 202-204 din Legea nr. 99/2016 si având în vedere si Notificarea ANAP nr. 240/2016. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc. Aceste documente sunt: - Situatiile financiare pentru anii 2015, 2016 si 2017, vizate si inregistrate de organele competente sau orice document echivalent din care sa rezulte cifra de afaceri (ex. Rapoarte de audit financiar intocmite de entitati specializate, sau balante de verificare asumate de operatorul economic, in cazul in care situatiile aferente anului financiarincheiat nu au fost inca definitivate conform prevederilor legislatiei incidente in domeniu). Nota: In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, formularele si documentele solicitate mai sus, vor fi prezentate de catre fiecare membru al grupului. Pentru conversia in LEI, daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de BNR pentru anul respectiv
Operatorul economic (tertul/ tertii sustinatori financiari) va completa informatiile corespunzatoare din documentul DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc. Aceste documente sunt: - Situatiile financiare pentru anii 2015, 2016 si 2017, vizate si inregistrate de organele competente sau orice document echivalent din care sa rezulte cifra de afaceri (ex. rapoarte de audit financiar întocmite de entități specializate, sau balanțe de verificare asumate de operatorul economic, în cazul în care situațiile aferente anului financiar încheiat nu au fost încă definitivate conform prevederilor legislației incidente în domeniu). Operatorul economic va prezenta odata cu oferta - angajamentul ferm al terțului susținător, completat conform Formular nr. 3 – Angajament ferm privind sustinerea financiara a ofertantului. Nedepunerea odată cu oferta a angajamentului ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul în care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vorconstitui anexe la respectivul angajament.
Cerinta nr. 3 Informatii privind asocierea operatorilor economici Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant sau candidat, individual ori în comun cu alti operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporara constituite în scopul participarii la procedura de atribuire, în conditiile prevazute de prezenta Legea 99/2016.
Cerinta nr. 2- Subcontractanti Informatii privind partea/partile din contract pe care operatorul economic urmeaza sa le subcontracteze Ofertantul are dreptul sa subcontracteze o parte/parti din contract. Ofertantul va preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi. Ofertantul va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la subcontractanti. Subcontractantul/subcontractantii propusi nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 72,73, 177, 178 si 180din Legea 99/2016, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.
Terti sustinatori Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 196 din Legea 99/2016. Operatorul economic are dreptul să invoce susținerea unui / unor terț / terți în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la calificările educaționale și profesionale prevăzute prevăzute la art. 192 lit.g) doar dacă terțul va presta efectiv serviciile în legătură cu care sunt necesare respectivele calificări. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci ofertantul are obligatia de a dovedi entitatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor. Prin angajamentul ferm, terțul/terții va confirma faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care a acordat susținerea, fie prin indicarea resurselor tehnice și profesionale pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul de indeplinire prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. In conformitate cu art.198 din Legea nr.99/2016 operatorul economic si tertul/tertii sustinator/sustinatori vor raspunde in mod solidar pentru executarea contractului sectorial. Tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor raspunde in mod solidar cu ofertantul,in mod neconditionat, fata de Entitatea Contractanta pentru neexecutarea oricarei obligatii asumate de Ofertant, in baza contractului sectorial si pentru care acesta din urma a primit sustinerea tehnica si profesionala conform prezentului angajament, renuntand in acest sens, definitiv si irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune si discutiune. Fiecare tert sustinator va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la capacitatea tehnica si/sau profesionala. Tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.
Cerinta nr. 1 Experienta similara in conformitate cu art.192 lit.a) din Legea nr.99/2016 Ofertantul trebuie sa faca dovada ca in ultimii 5 ani impliniti la data termenului limita pentru depunerea ofertei au executat lucrari de constructii similare sau superioare din punct de vedere al complexitatii si/sau scopului, constând în proiectarea și executarea lucrarilor de constructie pentru constructie noua/sau extindere si/sau reabilitare si/sau modernizare a unei linii complete de tratare a namolului din cadrul unei staţii de tratare a apelor uzate cu o capacitate de cel puţin 350 000 LE, care a inclus: proiectarea și construcția, modernizarea sau extinderea a cel puţin unui rezervor de fermentare, rezervor de biogaz, instalatie de deshidratare a nămolului și instalatie de uscare cu bandă a nămolului deshidratat. Cerinta se considera indeplinita prin prezentarea a maximum 2 contracte de proiectare si executie sau prin prezentarea de contracte de proiectare si executie lucrari distincte. Nota: 1. Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor. Modul de calcul al perioadei indicate mai sus (ultimii 5 ani, impliniti la data termenului limita pentru depunerea ofertelor) nu va fi afectat de eventuale decalari ale termenului de depunere a ofertelor. 2. Pentru conversia in RON, daca situatiile sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu anual de referinta publicat de BNR pentru anul respectiv.
Se va completa DUAE de catre operatorii participanti la procedura cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, acolo unde este cazul, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc. Operatorul economic va prezenta odata cu oferta Acordul de asociere (Formular nr. 4) si Imputernicire semnare oferta (Formularul nr 5) Nedepunerea odată cu oferta a acordului de asociere, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE. In cazul in care acordurile de asociere sunt incheiate in alta limba decat limba romana, se va prezenta copie dupa acorduri si traducere autorizata in limba romana dupa acestea.
Pentru îndeplinirea cerinţei se va prezenta, ca dovadă preliminară, DUAE completat de catre fiecare subcontractant, in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta angajamentul acordului de subcontractare, cu denumirea subcontractantilor, specializarea acestora si specificarea serviciilor care urmeaza a fi prestate de catre subcontractant/subcontractanti. Nedepunerea odată cu oferta a acordului de subcontractare, constituie temei pentru solicitarea de clarificari.
Operatorul economic (tertul/ tertii sustinatori) va completa informatiile corespunzatoare din documentul DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc. Pentru contractul de lucrari: - extrase relevante ale contractului/ documente/ certificate (ex. procesul-verbal de recepție finală / procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, certificate de predare-primire, recomandări, certificări de bună execuție, certificate constatatoare) care să ateste faptul că lucrările au fost executate în conformitate cu normele legale în domeniu și că au fost duse la bun sfârșit și/sau alte documente din care sa reiasă: beneficiarul, cantitatea (indicatori tehnici ce caracterizează obiectul lucrării), perioada (inclusiv data încheierii contractului) și locul execuției lucrărilor. Pentru contractul de serviciide proiectare: - extrase relevante ale contractului/ documente/ certificate (ex. procesul-verbal de aprobare a documentatiei, la nivel PT, de catre Beneficiarul investitiei) care să ateste faptul că serviciile au fost prestate în conformitate cu normele legale în domeniu și că au fost duse la bun sfârșit. Operatorul economic va prezenta odata cu oferta angajamentul ferm al terțului susținător conform Formular nr. 6 Angajament ferm privind sustinerea tehnica Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexa la respectivul angajament. Nedepunerea odată cu oferta a angajamentului ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE. In functie de resursele puse la dispozitie de catre tertul sustinator (daca e cazul) acesta va prezenta formularele si/sau documentele solicitate la cerinta respectiva.
Cerinta se considera indeplinita prin prezentarea unui contract de proiectare si executie sau prin prezentarea de contracte distincte, 1 contract care prezinta executia de lucrari si 1 contract din care sa rezulte prestarea serviciilor de proiectare. Se va completa DUAE – Partea IV: Criterii de selectie, Sectiunea C: Capacitatea tehnica si profesionala in DUAE (raspuns), rubrica „Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat” de catre operatorii participanti la procedura, cu informatiile aferente situatiei lor. La nivelul DUAE trebuie precizat de catre ofertanti informatii cum ar fi: obiectul contractului cu Beneficiarul, numarul si data contractului invocat drept experienta similara, beneficiarul contractului si datele sale de contact, caracteristicile lucrarilor realizate pentru demonstrarea indeplinirii cerintei minime, calitatea pe care a detinut-o in contractul invocat (lider, asociat), caracteristicile lucrarilor realizate pentru demonstrarea indeplinirii cerintei minime, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si activitatile pentru care a fost responsabil. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc. Aceste documente sunt: Pentru contractele de lucrari: - extrase relevante ale contractului/ documente/ certificate (ex. procesul-verbal de recepție finală / procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, certificate de predare-primire, recomandări, certificări de bună execuție, certificate constatatoare) care să ateste faptul că lucrările au fost executate în conformitate cu normele legale în domeniu și că au fost duse la bun sfârșit și/sau alte documente din care sa reiasă: beneficiarul, cantitatea (indicatori tehnici ce caracterizează obiectul lucrării), perioada (inclusiv data încheierii contractului) și locul execuției lucrărilor. Pentru contractele de servicii de proiectare: - extrase relevante ale contractului/ documente/ certificate (ex. procesul-verbal de aprobare a documentatiei, la nivel PT, de catre Beneficiarul investitiei) care să ateste faptul că serviciile au fost prestate în conformitate cu normele legale în domeniu și că au fost duse la bun sfârșit. Vor fi acceptate documente care atesta atat serviciile si lucrarile receptionate partial cat si serviciile si lucrarile receptionate la sfarsitul prestarii si executiei si documentul care confirmă recepţionarea respectivelor servicii/lucrări în perioada de referinţă, luand in calcul toată valoarea/cantitatea care face obiectul respectivului document, în condiţiile în care acestea sunt integrate într-un livrabil/obiect de construcţie cu funcţionalitate independentă. Entitatea contractanta are dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al serviciilor / lucrarilor care fac obiectul contractului prezentat drept experienta similara, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant. Nota: .In cazul in care oferta este depusa de un grup de operatori economici, cerinta privind experienta similara se poate indeplini prin cumul iar documentele solicitate care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate de cei care indeplinesc aceasta cerinta. In cazul unei asocieri, fiecare asociat va completa DUAE cu informaţii relevante. Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede vor utiliza ratele de schimb valutar medii anuale stabilite de catre BNR.
Ofertantul va constitui o garantie pentru participare, in conf. cu prevederile art. 42 din Hot nr. 394/2016, în cuantum de 500.000 Lei. In cazul in care ofertantul opteaza pentru constituirea garantiei prin virament bancar,aceasta trebuie virata in contul SC RAJA SA nr. RO36RNCB0114014937350001, deschis la BCR Suc. C-ta. Dovada constituirii garantiei se va posta obligatoriu in SICAP, pana la data limita de depunere a ofertelor. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 120 zile de la data limita de depunere a ofertelor. Pentru constituirea garantiei sub forma unui instrument de garantare, ofertantul va respecta Formular nr. 1. În cazul depunerii de oferte în asociere, garantia trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia emisa în alta limba decât româna va fi însotita de traducerea autorizata în limba româna. Pentru o garantie de participare depusa in alta moneda decat lei, echivalenta se va face la cursul BNR publicat cu 5 zile inaintea datei limita de depunere a ofertelor.
Eventualele neconcordante legate de cuantum, forma si perioada de valabilitate se solutioneaza conform art. 138 pct. (3) din Hotărârea 394 / 2016.
Cuantumul garantiei de buna executie este de 10%din valoarea contractului fara TVA si se constituie conform art. 45 si 46 alin 1 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru, ale Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale din 02.06.2016, aprobate prin Hotărârea nr. 394/2016, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii, şi devine anexă la contract.
Garantia de buna executie se constituie la data semnarii contractului de achizitie publica/contractului subsecvent.
Pentru constituirea garantiei de buna executie sub forma unui instrument de garantare ofertantul va respecta modelul Formular nr. 2.
Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016
2019-05-17
15:00
2019-09-17
2019-05-17
15:00
In SEAP
— Ofertantii au obligatia de a analiza cu atentie Documentatia de Atribuire si sa pregateasca oferta conform tuturor instructiunilor, formularelor, prevederilor contractuale si specificatiile tehnice continute in aceasta Documentatie,
— Se recomanda ofertantilor sa inspecteze locatia proiectului si imprejurimile pentru a evalua, pe propria raspundere, cheltuliala si riscul, datele necesare pentru a pregati oferta,
— Entitatea contractanta va organiza, pentru toți operatorii economici interesați să participe la procedură, vizitarea amplasamentelor în care vor fi executate lucrările ce fac obiectele contractului, iar datele intalnirilor vor fi anuntate in SICAP. Participantii la vizita amplasamentelor isi vor asigura mijloacele de transport in vederea efectuarii vizitei. In urma participarii la vizita amplasamentului va fi incheiat un proces verbal intre operatorii economici participanti si entitatea contractanta,
— Mentionam faptul ca pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SICAP, operatorii economici, trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic, acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica,
— Un operator economic poate participa la procedura numai daca este inregistrat in SICAP,
— Corespondenta si toate documentele depuse de operatorii economici vor fi in limba romana, sau insotite de traducere autorizata in limba romana,
— Documentatia de atribuire se posteaza integral în cadrul anuntului de participare publicat pe site -ul www.e-licitatie.ro,
— Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SICAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice,
— Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica de "Documentatii, clarificari si decizii" a anuntului de participare publicat pe site –ul www.e-licitatie.ro,
— Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SICAP la Sectiunea “Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SICAP (Sectiunea “Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica extinsa valida, bazata pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul semnarii ofertei in conformitate cu prevederile legale referitoare la semnatura electronica,
— În cazul ofertanţilor (persoane fizice sau juridice) de altă naţionalitate decât cea română, documentele vor fi transmise în limba în care au fost emise, însoţite de traducere autorizata a acestora în limba română,
— In situatia in care doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc au punctaje egale, se va solicita ofertantilor o noua propunere financiara, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut,
— Durata contractului de executie este de 913 zile (de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor), din care 180 zile proiectare si 733 zile executie.
Durata perioadei de garantie este de 1095 zile.
In vederea completarii de catre operatorii economici interesati, DUAE se va accesa de pe urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Persoana vatamata se poate adresa Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor sau instantei de judecata in conditiile si termenele prevazute de Legea 101/2016.
RAJA S.A. Constanța
Str. Călărași nr. 22–24
Constanța
900590
+40 241664046
raja1@rajac.ro
+40 241662577
http://www.rajac.ro/
2019-03-06
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.