Căutare

România-Bucureşti: Servicii poştale şi de curierat

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Mar 11, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Tribunalul București
4340633
Bulevardul Unirii nr. 37, sector 3
Bucureşti
030823
Emilia Gina Cernat
+40 213187726
gina.cernat@just.ro
+40 213187719
www.tmb.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Activități de justiție
Activități de justiție
Servicii de prezentare, prelucrare şi expediere a actelor de procedură, precum şi servicii interne şi internaţionale din sfera serviciului poştal universal şi servicii [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
1204
Descrierea achiziţiei publice.
Prin prezenta procedură se vor achiziţiona urmatoarele servicii postale:
(a) Servicii de prezentare, prelucrare şi expediere a actelor de procedură emise de Tribunalul Bucuresti si judecatoriile arondate acestuia, institutii apartinand puterii judecatoresti,
(b) Servicii interne şi internaţionale din sfera serviciului poştal universal şi servicii de coletărie pentru Tribunalul Bucureşti şi judecătoriile arondate acestuia.
Obiectul contractului îl reprezintă achiziţia de servicii de prezentare, prelucrare şi expediere a actelor de procedură, precum şi servicii interne şi internaţionale din sfera serviciului poştal universal şi servicii de coletărie pentru Tribunalul Bucureşti şi judecătoriile arondate acestuia.
Atribuirea se va face prin licitatie deschisa, acord-cadru pe o perioada de 36 luni, iar contractul se vor atribuilunar, trimestrial sau pe orice perioada acoperita de disponibil bugetar, in functie de necesitatil [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
16659180
In spatiile special amenajate pentru acest scop în incinta imobilului din Bucureşti, Bulevardul Unirii nr. 37, sector 3 pentru Tribunalul Bucureşti si Judecătoria Sectorul [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
1) Cantitate maxima acte de procedură emise de Tribunalul Bucuresti si judecatoriile arondate acestuia: 4 788 000 numar trimiteri;
2) Cantitatea maxima corespondenţă internă si internationala, recomandată/cu confirmare de primire si coletarie internă si internationala: 520 920 numar trimiteri.
Pentru ofertele în cadrul cărora este nominalizat un manager de contract care a gestionat 4 sau 5 contracte, se acordă 6 puncte. Pentru ofertele în cadrul cărora este [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
10
90
36
A. Ofertanţii vor fi excluşi din procedura de atribuire a acordului-cadru, dacă intră sub incidenţa art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinţei: se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor.
Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, pana la data încheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, va prezenta, la solicitarea autorităţii contractante, documentele justificative ce pot demonstra neîncadrarea în prevederile art. 164, 165 şi 167.
Documente justificative sunt:
— Certificate de atestare fiscală privind plata impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentării acestora,
— Cazierul judiciar al operatorului economic, al persoanelor care deţin funcţii de conducere al respectivului operator economic sau al celor care au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia,
— Cazierul fiscal al operatorului economic,
— După caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute de art. 166 alin. (2), art. 167 alin.  (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare,
— Alte documente edificatoare, după caz sau în cazul în care, în ţara de origine a ofertantului nu se emit documente de această natură sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute de art. 164, 165 şi 167, autoritatea contractantă va accepta o declaraţie notarială în acest sens.
Informaţiile trebuie să fie reale/actuale la data prezentării documentelor.
În cazul unei asocieri, terţi susţinători sau subcontractanţi, fiecare dintre aceştia este obligat să prezinte documentele din această secţiune conform textului legal enunţat, respectiv art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
B. Ofertanţii, terţii susţinători şi subcontractanţi nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute de art. 60 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinţei: se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor.
Documentele justificative care probează îndeplinirea cerinţei asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire (inclusiv de ofertantul asociat, subcontractant sau terţi susţinător, după caz), pana la data încheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Documentele justificative sunt:
— Declaraţie privind evitarea conflictului de interese, in conformitate cu prevederile art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, Formular nr. 2,
— Dovada ca in actele juridice ale societăţii nu sunt incluse menţiuni cu privire la aplicarea Legii nr. 85/2014 privind procedura de insolvenţă cu modificările ulterioare, sau ca societatea nu se afla in incapacitate de plata; dovada se aduce de la instanţa.
Persoanele care deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante, cu privire la organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire, toate persoanele care aprobă/semnează documentele emise în legătură cu procedura de atribuire, sunt:
— Judecător Mihaela Laura Radu — Preşedintele Tribunalului Bucureşti,
— Judecător Mona Lisa Neagoe — Vicepreşedinte la Tribunalul Bucureşti,
— Judecător Puschin Corina — Vicepreşedinte la Tribunalul Bucureşti,
— Judecător Gabriela — Mih [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Operatorii economici vor prezenta cifra de afaceri minimă anuală pe ultimii 3 ani 2016, 2017, 2018 şi documente doveditoare, prin care ofertanţii îşi pot dovedi capacitatea economico-financiară. Pentru calculul echivalenţei cifrei de afaceri, exprimată în altă monedă decât lei, se va aplica cursul mediu anual leu/valută comunicat de BNR:
— 2016 — 1 EUR = 4,4908 RON,
— 2017 — 1 EUR = 4,5681 RON,
— 2018 – 1 EUR = 4,6535 RON.
Cifra de afaceri minimă anuală pe ultimii 3 ani (2016, 2017, 2018) trebuie să fie cel puţin egală sau mai mare decât valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent, respectiv 5 553 060,00 RON fără TVA, aşa cum se prevede la art. 175 alin. (2) litera a teza finala din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările si completările ulterioare. În cazul unei asocieri, situaţia economico-financiară trebuie să fie îndeplinită prin cumul de grupul de asociaţi în baza documentelor prezentate de fiecare asociat. Se solicită tuturor ofertanţilor ca, odată cu depunerea DUAE, să prezinte angajamentul terţului susţinător, acordul de asociere şi acordul de subcontractare. Documentele justificative pentru susţinerea cifrei de afaceri sunt lăsate la latitudinea ofertanţilor.
Informaţiile vor fi completate în DUAE, urmând ca documentele justificative să fie prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I după aplicarea criteriului de atribuire (inclusiv de ofertantul asociat sau terţul susţinător, după caz), pana la data încheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările si completările ulterioare. În cazul unei asocieri, terţi susţinători sau subcontractanţi, fiecare dintre aceştia este obligat să prezinte documentele din această secţiune conform textului legal enunţat, respectiv art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările si completările ulterioare.
A. Operatorii economici trebuie sa faca dovada principalelor servicii similare prestate in cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani, conţinând valori, perioade de prestare, beneficiari. Pentru demonstrarea experienţei similare se va completa in DUAE lista serviciilor similare cu cele care constituie obiectul procedurii, servicii prestate in cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani, asa cum sunt descrise in caietul de sarcini. Prin servicii similare se înţeleg servicii care reflectă tipurile de servicii cu o complexitate comparabilă cu cele care fac obiectul acordului-cadru, ce urmează a fi atribuit, spre exemplu: servicii de distribuire a corespondenţei, distribuire a coletelor, servicii de curierat etc. Principalele servicii prestate in cursul unei perioade trebuie să acopere cel mult ultimii 3 ani şi din care să rezulte că ofertantul a prestat servicii similare in valoare cumulata de minim 2 776 530,00 RON fără TVA (care reprezintă jumătate din valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent), in cadrul unia  sau mai multor contracte derulate in domeniul prestării serviciilor poştale, dovedite prin contracte însoţite de certificate/documente/recomandare/proces-verbal de recepţie. Informaţiile vor fi completate în DUAE, urmând ca documentele justificative să fie prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I după aplicarea criteriului de atribuire (inclusiv de ofertantul asociat sau terţul susţinător, după caz), pana la data încheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările si completările ulterioare;
B. Declaraţie privind efectivele medii anuale de personal ale operatorului economic şi numărul membrilor personalului de conducere din ultimii trei ani. Informaţiile vor fi completate în DUAE, urmând ca documentele justificative să fie prezentate la solicitarea autorităţii contractante doar de ofertantul clasat pe locul I după aplicarea criteriului de atribuire (inclusiv de ofertantul asociat sau terţul susţinător, după caz), pana la data încheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările si completările ulterioare;
C. LIsta cuprinzând subcontractanţii şi specializarea acestora precum si partea din acordul cadru ce urmează să fie îndeplinită de către aceştia.
A. Pentru demonstrarea experienţei similare se va completa in DUAE lista serviciilor similare cu cele care constituie obiectul procedurii, servicii prestate in cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani, asa cum sunt descrise in caietul de sarcini. Prin servicii similare se înţeleg servicii care reflectă tipurile de servicii cu o complexitate comparabilă cu cele care fac obiectul acordului-cadru ce urmează a fi atribuit, spre exemplu servicii de distribuire a corespondenţei, distribuire a coletelor, servicii de curierat etc. Principalele servicii prestate in cursul unei perioade trebuie să acopere cel mult ultimii 3 ani şi din care să rezulte că ofertantul a prestat servicii similare in valoare cumulata de minim 2 776 530,00 RON fără TVA (care reprezintă jumătate din valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent), in cadrul unuia sau mai multor contracte derulate in domeniul prestării serviciilor poştale, dovedite prin contracte însoţite de certificate/documente/recomandare/proces-verbal de recepţie. Informaţiile vor fi completate în DUAE, urmând ca documentele justificative să fie prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I după aplicarea criteriului de atribuire (inclusiv de ofertantul asociat sau terţul susţinător, după caz), pana la data încheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările si completările ulterioare. În cazul unei asocieri, terţi susţinători sau subcontractanţi, fiecare dintre aceştia este obligat să prezinte documentele din această secţiune conform textului legal enunţat, respectiv art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările si completările ulterioare. Se solicită tuturor ofertanţilor ca, odată cu depunerea DUAE, să prezinte angajamentul terţului susţinător, acordul de asociere şi acordul de subcontractare;
B. Informaţiile vor fi completate în DUAE, urmând ca documentele justificative să fie prezentate la solicitarea autorităţii contractante doar de ofertantul clasat pe locul I după aplicarea criteriului de atribuire (inclusiv de ofertantul asociat sau terţul susţinător, după caz), pana la data încheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările si completările ulterioare. În cazul unei asocieri, terţi susţinători sau subcontractanţi, fiecare dintre aceştia este obligat să prezinte documentele din această secţiune conform textului legal enuntat, respectiv art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările si completările ulterioare. Informaţiile trebuie să fie reale/actuale la data prezentării documentelor. Prin documente justificative se înţeleg: declaraţie privind efectivele medii anuale de personal ale operatorului economic şi numărul membrilor personalului de conducere din ultimii trei ani, formular nr. 3;
C. Informaţiile vor fi completate în DUAE, urmând ca documentele justificative să fie prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I după aplicarea criteriului de atribuire (inclusiv de ofertantul asociat sau terţul susţinător, după caz), pana la data încheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările si completările ulterioare. Prin documente justificative se înţeleg: lista cuprinzând subcontractanţii şi specializarea acestora precum si partea din acordul-cadru ce urmează să fie îndeplinită de către aceştia, Formular nr. 4, însoţită şi de acordurile de subcontractare, precum şi lista asociaţilor şi acordul de asociere, în caz de participare în asociere. Informaţiile trebuie să fie reale/actuale la data prezentării documentelor.
2019-04-11
15:00
2019-07-11
2019-04-11
15:00
In SEAP.
Comisia de evaluare.
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642
http://www.cnsc.ro
În conformitate cu prevederile legale în vigoare
Tribunalul București
Bulevardul Unirii nr. 37, sector 3
București
030823
+40 213187726
gina.cernat@just.ro
+40 213187719
www.tmb.ro
2019-03-07
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.