Căutare

România-Bucureşti: Servicii de dezvoltare de software pentru managementul sistemelor, al stocării şi al conţinutului

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Mar 11, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Ministerul Culturii
4192812
Bulevardul Unirii nr. 22
Bucureşti
030833
Adriana Stoica
+40 212228479
otilia.necseriu@umpcultura.ro
+40 212228479
www.umpcultura.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Servicii de dezvoltare platformă informatică pentru proiectul „E-Cultura: Biblioteca Digitală a României”
4192812_2018_114367_#1
Servicii de dezvoltare platformă informatică pentru proiectul „E-Cultura: Biblioteca Digitală a României”.
4449940
Bucuresti.
Proiectul „E-cultura: Biblioteca Digitală a României”, finanțat în cadrul Programului Operațional Competitivitate, urmărește eficientizarea serviciilor publice oferite de către Ministerul Culturii si Identității Naționale prin valorificarea potențialului IT&C în procesul de digitalizare a patrimoniului cultural mobil, în scopul creșterii accesibilității resurselor culturale pentru publicul larg.
In cadrul Proiectului, prin prezenta procedura se vizeaza dezvoltarea unei platforme informatice online de catalog partajat și bibliotecă digitală numită „Culturalia”, disponibilă tuturor instituțiilor culturale din România, precum și publicului larg.
Nota:
Orice operator economic poate solicita clarificari/informatii suplimentare cu privire la prezenta documentatie de atribuire — termen: cu cel putin 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, conform datelor specificate in anuntul de participare. Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari in a 10-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
Componenta tehnica
10
Componenta tehnica
10
Componenta tehnica
10
Componenta tehnica
15
Componenta tehnica
15
40
15
E-cultura: Biblioteca Digitală a României, finanțat în cadrul Programului Operațional Competitivitate
— Neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
Modalitatea de îndeplinire: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. La solicitarea autorității contractante, ofertantul clasat pe locul I după aplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisibile va prezenta următoarele documente justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv:
Taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;
— documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, dacă este cazul,
— cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,
— alte documente edificatoare, după caz.
Pentru ofertanții nerezidenți, în conformitate cu prevederile art. 168 alin. (3) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, în cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la alin. (1) sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.
Cerința se aplică în mod corespunzător și pentru terțul susținător și/sau subcontractanți,
— Neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 59–60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice – conflict de interese.
Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se afle în conflict de interese cu persoanele ce dețin funcții de decizie din cadrul autorității contractante, respectiv:
— Valer Daniel Breaz — ministru,
— Bogdan Stefan Trimbaciu — director,
— Monica Dragan — director adjunct,
— Albertina Nastase — sef Serviciu Financiar.
Modalitatea de îndeplinire: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. La solicitarea autorității contractante, ofertantul clasat pe locul I după aplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisibile va prezenta documente justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE.
Cerința se aplică în mod corespunzător și pentru terțul susținător și/sau subcontractanți.
Justificare: Aceste cerinţe sunt motivate de faptul că autoritatea contractantă trebuie să se asigure că atribuirea contractului nu se va face unui/unor operatori economici care se află în una din situațiile prevăzute în cadrul capitolului IV, secțiunea a 6-a din Legea nr. 98/2016 sau nu și-au îndeplinit obligaţiile exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către stat, precum şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat, şomajului, asigurărilor de sănătate.
Certificat constatator eliberat de ONRC
Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
Modalitatea de îndeplinire: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau, în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
Cifra de afaceri. Valoarea cifrei de afaceri medii anuale a ofertantului pentru ultimele 3 exercitii financiare disponibile (2018, 2017, 2016), trebuie să fie de cel puțin 1 500 000 RON. Pentru exprimarea în altă valută se va utiliza cursul mediu anual comunicat de Banca Națională a României pentru anul 2016 — 4,4908 RON/EUR, pentru anul 2017 — 4,5681 RON/EUR, iar pentru anul 2018 — 4,6535.
Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. La solicitarea Autorității Contractante, ofertantul clasat pe locul I după aplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisibile va prezenta documente justificative (bilanțuri contabile/extrase de bilanț/raport financiar/raport al cenzorilor/raport de audit financiar/declarații sau extrase bancare/situații financiare etc.) care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE. Dacă o asociere de operatori economici depune o ofertă comună, nivelul cifrei de afaceri solicitat se calculează prin cumul. În situația utilizării unui susținător pentru demonstrarea capacității economice și financiare, acesta trebuie să completeze un angajament ferm (conform modelului din secțiunea „Formulare”), ce se va depune o dată cu DUAE.
Experienta similara — Ofertantul trebuie să facă dovada că în ultimii 3 ani (raportați la data limită de depunere a ofertelor) a prestat servicii similare celor ce fac obiectul caietului de sarcini (servicii de dezvoltare a unui sistem informatic) în valoare cumulată fără TVA de minim 4 449 940 00 RON, la nivelul a maxim 10 contracte.
Informatii privind subcontractantii.
Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. La nivelul DUAE se vor completa de către ofertanți informații privind: numărul și data contractului/contractelor invocat(e) drept experiență similară, beneficiarul și datele sale de contact, data și numărul documentului de recepție, ponderea și/sau activitățile pentru care ofertantul a fost responsabil, precum și valoarea contractului/contractelor. La solicitarea Autorității Contractante, ofertantul clasat pe locul I după aplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisibile va prezenta documente justificative (copii după contracte/procese verbale/facturi/recomandări/documente constatatoare/etc.) care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE.
Notă: Operatorii economici care se bazează pe capacitățile altor entități (terți susținători) vor depune un DUAE propriu și câte un DUAE separat pentru fiecare dintre terții susținători pe care se bazează. Terțul susținător pentru demonstrarea capacității tehnice și/sau profesionale va completa un angajament ferm (model Formularul 2).
Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Se va depune, odată cu DUAE, și acordul de subcontractare (model Formularul 5). La solicitarea autorității contractante, ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor va prezenta documente justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE.
2019-04-11
15:00
2019-07-11
2019-04-11
15:00
In SEAP.
Se vor depune, odată cu DUAE, următoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, acordul de subcontractare și/sau acordul de asociere, dupa caz.
Nedepunerea acestora odată cu DUAE constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertențe de formă ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât și ale subcontractantului/terțului susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Conform Legii nr. 101/2016, cu modificările și completările ulterioare.
2019-03-06
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.