Căutare

România-Buzău: Produse pe bază de carne de porc

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BUZĂU
   Mar 11, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău
17091470
Str. Bistriței nr. 41
Buzău
120212
Costina-Corina Adam
+40 238724662
achizitiidgaspcbz@yahoo.com
+40 238721143
www.dgaspc-buzau.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Acord-cadru de furnizare preparate din carne de porc și vită
6
Achizitia de preparate din carne de porc si vita pentru structurile functionale din subordine ale D.G.A.S.P.C. Buzau din Buzau, Ramnicu Sarat, Pogoanele, Smeeni, Beceni, Vintila Voda si Stilpu. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari, inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 6. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare in a 2-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
Structuri functionale din subordinea D.G.A.S.P.C. Buzau din Buzau, Ramnicu Sarat, Pogoanele, Smeeni, Beceni, Vintila Voda si Stilpu.
Achizitia de Preparate din carne de porc si vita pentru beneficiarii structurilor functionale din subordinea D.G.A.S.P.C. Buzau, din Buzau, Ramnicu Sarat, Pogoanele, Smeeni, Beceni, Vintila Voda si Stilpu. Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: contractele subsecvente acordului-cadru se vor incheia de regula lunar/trimestrial/semestrial/12 luni/24 luni, in functie de buget si de necesitatile institutiei. Valoarea estimata a acordului-cadru pentru o perioada de 24 luni este de minim 749 700,00 RON fara TVA si maxim 1 499 400,00 RON fara TVA. Valoarea totala maxima estimata a contractului s-a determinat prin luarea in considerare a variantei in care autoritatea contractanta opteaza pentru suplimentarea la nivelul maxim prevazut a cantitatii de preparate din carne de porc si vita pentru beneficiarii structurilor functionale din subordinea D.G.A.S.P.C. Buzau, din Buzau, Ramnicu Sarat, Pogoanele, Smeeni, Beceni, Vintila Voda si Stilpu. Valoarea estimata (RON fara TVA) a celui mai mare contract subsecvent care se anticipeaza ca va fi atribuit pe durata acordului-cadru este: 749 700,00 RON fara TVA. Valoarea estimata (RON fara TVA) a celui mai mic contract subsecvent care se anticipeaza ca va fi atribuit pe durata acordului-cadru este: 62 414,00 RON.
24
Ofertanti, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/20116. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatori economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:
1) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (bugetul local, bugetul de stat etc.) la momentul prezentarii;
2) Cazierul judiciar al operatorului economic si al fiecarui membru al grupului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor care au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
3) Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la articolele privind achizitiile publice: art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016;
4) Alte documente edificatoare, dupa caz.
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii trebuie sa respecte regulile de evitare a conflictului de interese prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Toti participantii la procedura de atribuire vor prezenta o declaratie de neincadrare in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016, odata cu DUAE (declaratia se poate completa si in cadrul DUAE).
Lista cu persoanele din autoritatea contractanta implicate in organizarea, derularea si finalizarea precedurii de atribuire si persoanele care aproba/semneaza documente emise în legatura sau pentru procedura de atribuire, sunt:
— Loredana-Elena Dorobantu — Director Executiv,
— Cojocea Mihaela — Director Executiv Adjunct Economic,
— Adam Costina Corina — Sef serviciu achizitii publice,
— Albulescu Amelia Petrinela — Sef serviciu buget,
— Basilievici Rodica Carmen — Sef serviciu contabilitate,
— Buligescu Maria — Consilier la serviciu buget,
— Constantin Gina — Consilier la serviciu achizitii publice,
— Latcan Lucica — Consilier la serviciu achizitii publice,
— Podasca Ana — Consilier Juridic la serviciu achizitii publice,
— Dumitrescu Dan Nicolae — Consilier Juridic la serviciu achizitii publice,
— Rotaru Lenuta — Sef serviciu juridic si contencios,
— Visan Carmen-Elena — Consilier Juridic la serviciu juridic si contencios.
Pentru persoanele juridice straine: se vor depune documente echivalente emise in tara de rezidenta. Documentele vor fi prezentate cu mentiunea „conform cu originalul". Documentele emise in alta limba decat in romana, vor fi insotite de traducere autorizata in limba romana. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm la tertului sustinator din care sa rezulte modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, acordul de subscontractare si/sau acordul de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului, cat si ale subscontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.
Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului de pe lânga tribunalul teritorial, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, din care sa rezulte ca obiectul de activitate al ofertantului include obiectul achizitiei. In cazul d [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate. Informatii cu privire la principalele livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati. La solicitarea autoritatii contractante livrarile de produse se vor confirma prin prezentarea unor certificate/documente (contracte de furnizare, documente constatatoare, proces-verbal de receptie etc.), din care sa rezulte ca acestia au furnizat produse similare. Aceste documente justificative se prezinta doar la solicitarea autoritatii contractante, de ofertantul potential castigator clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, la finalizarea evaluarii.
Se va prezenta dovada autorizarii sanitar veterinare sub forma Autorizatiei Sanitare de Functionare, emisa de Ministerul Sanatatii, Directia Generala a Medicinei Preventive si Promovarea Sanatatii, Directia de Sanatate Publica. Actul normativ care impune obligativitatea acestei autorizari: H.G. nr. 573/2002, anexa 2, art. 1 alin. (2) si (3). Persoanele juridice/fizice straine: vor prezenta documente echivalente, emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta.
Autorizatie pentru receptie, depozitare si livrare de produse alimentare sub forma documentului de înregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor pentru activitatile din unitatile de vânzare cu amanuntul, emis de Autoritatea Nationala Sanitara Veterninara si pentru Siguranta Alimentelor, Directia Sanitara Veterninara si pentru Siguranta Alimentelor, copie „conform cu originalul”, semnata si stampilata de reprezentantul legal (in cazul producatorului). Actul normativ care impune obligativitatea acestei autorizari: H.G. nr. 573/2002 anexa 3, art. 3 alin. (1). Persoanele juridice/fizice straine: vor prezenta documente echivalente, emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta.
Ofertantii vor completa in DUAE. In conformitate cu prevederile art. 196 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta poate solicita ofertantilor sa depuna documente justificative ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE, in orice moment pe durata desfasurarii procedurii de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii.
Se completeaza DUAE, iar documentele justificative care vin in sustinerea cerintei se vor prezenta, doar la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
2019-04-09
15:00
2019-07-09
2019-04-09
15:00
In SEAP.
DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter 
Instructiunile privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro
In cazul in care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SICAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin preturi noi.
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Termenele de exercitare a căilor de atac sunt cele prevăzute la art. 6, coroborat cu art. 8 din Legea nr. 101/2016.
D.G.A.S.P.C. Buzău, Serviciul Achiziții Publice
Str. Bistriței nr. 41
Buzău
120212
+40 238724662
achizitiidgaspcbz@yahoo.com
+40 238721143
http://www.dgaspc-buzau.ro
2019-03-07
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.