Căutare

România-Bucureşti: Pachete software şi sisteme informatice

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Mar 11, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Administrația Națională de Meteorologie R.A.
RO 11672708
Șoseaua București-Ploiești nr. 97
Bucureşti
013686
Gabriela Aionesei
+40 213183240
gabriela.aionesei@meteoromania.ro
+43 021163143
www.meteoromania.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Modernizarea sistemului de telecomunicații și vizualizare a produselor meteorologice de prognoză și avertizare de fenomene meteo periculoase
1167270820193-4
Scopul achiziției este reproiectarea subsistemelor și componentelor IT ale sistemului meteorologic național integrat atât în scopul realizarii obligațiilor ANM, cât și pentru atingerea obiectivelor privind reducerea efectelor și pagubelor cauzate de creșterea frecvenței și intensității fenomenelor meteorologice periculoase, în contextul schimbărilor climatice actuale și previzibile, necesitatea adaptării la cerinţele, standardele şi reglementările meteorologice.
Principalele obiective tehnice ale modernizării modernizării sistemelor de vizualizare-diseminare, de comunicații și de securitate:
— implementarea unui sistem de vizualizare și diseminare a informației meteorologice modern, care să satisfacă activitățile operaționale privind realizarea de prognoze și avertizări meteorologice pentru fenomene periculoase, inclusiv avertizări nowcasting,
— achizitionarea de resurse suplimentare de calcul, software și hardware compatibile cu sistemele de calcul e [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
9577954
Sediul central ANM si Centrele Meteorologice Regionale.
Achiziția face parte din proiectul „Dezvoltarea sistemului național de monitorizare și avertizare a fenomenelor meteorologice periculoase pentru asigurarea protecției vieții și a bunurilor materiale”, finanțat în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014–2020, Axa Prioritară 5 — Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor, Obiectivul Specific 5.1 — Reducerea efectelor și a pagubelor asupra populației cauzate de fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal de inundații și eroziune costieră. Printre cele 5 obiective specifice ale proiectului se numără şi „Modernizarea sistemului de telecomunicații și vizualizare a produselor meteorologice de prognoză și avertizare de fenomene meteo periculoase” a Administraţiei Naţionale de Meteorologie.
Factorul tehnic de evaluare „Facilități de suport (FS)” a fost selectat deoarece o ofertă cât mai completă a serviciilor de suport reprezintă un avantaj tehnic evide [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
5
Factorul de evaluare „Realizarea procedurilor de audit de securitate (PAS)”, a fost selectat de către achizitor deoarece vrea să se asigure că Ofertantul înțelege con [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
15
Factorul de evaluare „Garanția pentru echipamente hardware (GH)” a fost selectat deoarece reprezintă un avantaj pentru susținerea funcționării în regim operativ, la s [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
15
Pentru factorul tehnic de evaluare „Termen de implementare (TI)” s-a acordat ponderea de 15 puncte deoarece reprezintă un avantaj evident pentru Achizitor pentru susț [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
15
50
12
Proiectul “Dezvoltarea sistemului național de monitorizare și avertizare a fenomenelor meteorologice periculoase pentru asigurarea protecției vieții și a bunurilor mat... detalii pe www.e-licitatie.ro
Ofertanții, terții susținatori și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
Cerința nr. 1: certificat constatator emis de ONRC.
Persoane juridice/fizice române: certificat constatator emis de ONRC din care să rezulte obiectul de activitate al ofertantului. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC, iar informațiile prezente în certificat trebuie sa fie reale și valide la data prezentării.
Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului a fost solicitat pentru a atesta faptul că ofertantul are autorizate activităţile ce urmează să le desfășoare conform celor propuse de autoritatea contractanta.
Se va completa Documentul Unic de Achiziții European (DUAE), conform art. 193–195 din Legea nr. 98/2016 și conform Notificării ANAP nr. 240/2016, de către ofertanți, terți susținători și subcontractanți, cu informațiile aferente situației lor.
În vederea verificării informațiilor cuprinse în DUAE, conform art. 196 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă are dreptul să solicite, iar ofertantul are obligația de a prezenta documente justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, cum ar fi: certificat constatator emis de ONRC (original/copie legalizată notarial/copie lizibilă certificată pentru conformitate cu originalul), din care să rezulte obiectul de activitate al ofertantului.
Persoanele juridice/fizice străine vor prezenta documente care dovedesc o formă de înregistrare/atestare ori apartenență din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este rezident. Documentele menționate se vor depune traduse în limba română de un traducător autorizat.
Cerința nr. 1: Cifra de afaceri. Ofertantul trebuie să facă dovada că media cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani raportat la data limită de depunere a ofertelor este cel puțin egală cu dublul valorii estimate a contractului privind „Modernizarea sistemului de telecomunicații și vizualizare a produselor meteorologice de prognoză și avertizare de fenomene meteo periculoase”, și anume (9 577 954 x 2), respectiv 19 155 908 RON. Prin solicitarea acestei cifre de afaceri, autoritatea contractantă a urmărit reducerea riscului neîndeplinirii contractului de către posibilii operatori economici, astfel încât aceștia să aibă capacitatea economică de a susține un astfel de contract, respectând totodată principiul proporționalității în raport cu valoarea achiziției.
Se va completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE). În vederea verificării informațiilor cuprinse în DUAE, conform art. 196 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă are dreptul să solicite, iar ofertantul are obligația de a prezenta documente justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, cum ar fi: bilanțuri contabile, extrase financiare etc.
Cerința nr. 2: Subcontractarea. Ofertantul are obligația de a cuprinde în ofertă denumirea eventualilor subcontractanți și datele de contact ale acestora, parte/părțile din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceștia, valoarea la care se ridică partea/părțile respective, precum și acordul subcontractanților cu privire la aceste aspecte. Se va completa Documentul Unic de Achiziții European (DUAE) conform art. 193–195 din Legea nr. 98/2016. Conform art. 196 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă are dreptul să solicite, iar ofertantul are obligația dea prezenta documente justificative din care să rezulte informații privind partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanți, conform art. 150 alin. (2) din Normele aprobate prin H.G. nr. 395/2016.
Cerința nr. 1: Experiență similară. Experiența similară se demonstrează prin produse similare furnizate de către ofertant în cadrul a cel puțin 5 contracte în ultimii 3 ani, contracte de furnizare de produse similare din punct de vedere al naturii și complexității celor care fac obiectul principal al contractului, cu o valoare cumulată de minim 9 577 954 RON fără TVA. In cadrul celor 5 contracte prezentate, minim 1 trebuie sa fie contract de furnizare de produse similare cu cele descrise la capitolul 5.1 sau 5.2 din caietul de sarcini.
În vederea verificării informațiilor cuprinse în DUAE, conform art. 196 din Legea nr. 98/2016, Autoritatea contractantă are dreptul să solicite, iar ofertantul are obligația de a prezenta documente justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, cum ar fi: certificate/documente emise sau contrasemnate de beneficiarii contractului/contractelor menționat/e în DUAE care să confirme îndeplinirea cerințelor privind experiența relevantă și informațiile înscrise în DUAE.
În vederea verificării informațiilor cuprinse în DUAE, conform art. 196 din Legea nr. 98/2016, Autoritatea contractantă are dreptul să solicite, iar ofertantul are obligația de a prezenta documente justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, cum ar fi: certificate/documente emise sau contrasemnate de beneficiarii contractului/contractelor menționat/e în DUAE care să confirme îndeplinirea cerințelor privind experiența relevantă și informațiile înscrise în DUAE.
2019-04-22
15:00
2019-09-22
2019-04-22
15:00
In SEAP.
Comisia de evaluare.
Modul în care se poate accesa DUAE: în format xml, încărcat de autoritatea contractantă de la adresa https://ec.europa.eu/tools/espd
DUAE in format xml completat cu informațiile aferente operatorului economic participant la procedura de atribuire, propunerea tehnică și propunerea financiară vor fi transmise în format electronic/prin mijloace electronice.
Așa cum prevede art. 215 în alin. (3), (4), (5), (51), (6) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice:
— oferta admisibilă este oferta care nu este inacceptabilă, neconformă sau neadecvată,
— oferta este considerată inacceptabilă dacă nu îndeplinește condițiile de formă aferente elaborării și prezentării acesteia, a fost prezentată de către un ofertant care nu are calificările necesare sau al cărei preț depășește valoarea estimată, astfel cum a fost stabilită și documentată înainte de inițierea procedurii de atribuire, iar această valoare nu poate fi suplimentată,
— oferta este considerată neconformă dacă nu respectă cerințele prezentate în documentele achiziției, a fost primită cu întârziere, prezintă indicii de înțelegeri anticoncurențiale sau corupție sau a fost considerată de autoritatea contractantă ca fiind neobișnuit de scăzută,
— solicitarea de participare este considerată neadecvată în situația în care candidatul se află în una dintre situațiile de excludere prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 sau nu îndeplinește criteriile de calificare stabilite de autoritatea contractantă,
— oferta este considerată neadecvată dacă este lipsită de relevanță față de obiectul contractului, neputând în mod evident satisface, fără modificări substanțiale, necesitățile și cerințele autorității contractante indicate în documentele achiziției.
Ofertantul nu are dreptul ca în cadrul aceleiași proceduri:
— să depuna 2 sau mai multe oferte individuale și/sau comune, sub sancțiunea excluderii din competiție a tuturor ofertelor în cauză,
— să depună oferta individuală/comună și să fie nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte, sub sancțiunea excluderii ofertei individuale sau, după caz, a celei în care este ofertant asociat.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Termenul privind procedura de contestare este conform art. 8 Legea 101/2016.
Birou Juridic
Șoseaua București-Ploiești nr. 97, sector 1
București
013686
+40 213183240
sandovici@meteoromania.ro, achizitii@meteoromania.ro
+40 213163143
www.meteoromania.ro
2019-03-06
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.