Căutare

România-Bucureşti: Toner pentru imprimantele laser/faxuri

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Mar 11, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
26369185
Bulevardul Libertății nr. 16, sector 5
Bucureşti
050706
Mihai Bentan
+40 372111440
mihai.bentan@mdrap.ro
+40 372111445
www.mdrap.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Achiziționarea de tonere pentru imprimante şi fotocopiatoare
26369185/2/2018/BS
Obiectul contractului îl constituie achiziționarea de tonere pentru imprimante şi fotocopiatoare.
Termenul limita pana la care se pot solicita clarificari la documentatia de atribuire: cu 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. In conformitate cu dispozitiile art. 161 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire in a 11-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor in anuntul de participare.
8112648
Bucuresti si conform cerintelor caietului de sarcini.
Acord-cadru cu maxim trei operatori economici, pentru o perioadă de 2 ani și reluarea competiției, în vederea asigurării materialelor consumabile aferente tipurilor de echipamente informatice aflate în dotarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.
Valoarea maximă estimată a acordului-cadru: 8 112 648,00 RON fără TVA, respectiv 9 654 051,12 RON cu TVA.
Valoarea minimă estimată a acordului-cadru: 2 666 928,00 RON fără TVA, respectiv 3 173 644,32 cu TVA.
Cantitățile minime și maxime ale acordului-cadru sunt:
— Minim 3 240 bucati,
— Maxim 9 480 bucati.
Cantitățile minime și maxime de consumabile ce fac obiectul unui contract subsecvent sunt:
— Minim 1 620 bucati,
— Maxim 4 740 bucati.
Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent ce se anticipează a fi atribuit pe durata acordului-cadru este 4 056 324,00 RON fără TVA, respectiv 4 827 025,00 RON cu TVA.
Valoarea estimată a celui mai mic contract subsecvent ce se anticipează a fi atribuit pe durata acordului-cadru este 1 333 464,00 fără TVA, respectiv 1 586 822,16 RON cu TVA.
Componenta tehnica — timpul de livrare a consumabilelor de la lansarea comenzii — 10 puncte.
10
90
24
Si alte surse legal atrase.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016, autoritatea contractantă solicită următoarele criterii de calificare:
A. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar, dupa finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:
1) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.). Certificatele trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestora;
2) Cazierul judiciar al operatorului economic si al fiecarui membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/act constitutiv;
3) Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
4) Alte documente edificatoare, dupa caz;
B. Ofertantii (inclusiv asociați/subcontractanți, dacă este cazul) nu trebuie să se regasească în situațiile prevăzute la art. 58–63 din Legea nr. 98/2016.
Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:
— Suciu Vasile-Daniel — Viceprim-ministru, ministru,
— Caraman Sirma — Secretar de Stat,
— Chirila Virgil Alin — Secretar de Stat,
— Gâdea Adrian Ionuț — Secretar de Stat,
— Roșca Ciprian-Lucian — Secretar de Stat,
— Tudose Nicolae — Secretar de Stat,
— Gheorghiu Anghel — Subsecretar de Stat,
— Sologon Ioan Cristian — Subsecretar de Stat,
— Stoica Marcel-Alexandru — Subsecretar de Stat,
— Udroiu Adriana Mihaela — Subsecretar de Stat,
— Groza Dan Alexandru — Secretar General,
— Coporan Iuliana Camelia — Secretar General Adjunct,
— Dinca Mihaela — Secretar General Adjunct,
— Gîrjoabă Grigore — Secretar de Stat,
— Rusnac Melania — Director General, Directia Generala Management Financiar, Resurse umane si Administrativ,
— Remus Uretean — Director General, Directia Generala Achizitii,
— Ralea Adela-Steliana — Șef serviciu, Directia Generala Achizitii,
— Bentan Mihai – Consilier evaluare-examinare, responsabil procedură.
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea preliminară a cerinței: ofertanții (inclusiv eventualii asociați/subcontractanți) vor completa la nivelul DUAE, informaţiile aferente situaţiei lor, precum și formularul pus la dispoziție de autoritatea contractantă în sectiunea „Formulare”. Formularul se va prezenta odată cu DUAE.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative ce probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre p [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Informatii privind subcontractarea/asocierea.
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor si se va depune acordul de asociere/subcontractare (daca este cazul).
3
2019-04-15
15:00
2019-09-15
2019-04-15
15:00
In SEAP.
Avand in vedere dispozitiile art. 20 alin. (6) din HG nr. 395/2016, in vederea completarii DUAE de catre operatorii economici, se va accesa urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
Referitor la clauzele contractuale, operatorii economici pot formula clarificari inainte de termenul limita de depunere, in termenului stabilit de catre autoritatea contractanta.
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
În conformitate cu prevederile Legii nr. 101/2016.
Direcția Generală Juridică, Relația cu Parlamentul și Afaceri Europene
Bulevardul Libertății nr. 16, Latura Nord, sector 5
București
050706
+40 372111437
+40 372111445
www.mdrap.ro
2019-03-06
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.