Căutare

România-Bucureşti: Dulciuri

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Mar 11, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2
17093691
Str. Olari nr. 15, sector 2
Bucureşti
024056
Mihaela Modroi
+40 213110029
licitatii@social2.ro
+40 213110029
www.social2.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Achiziție produse de cofetărie
17093691_2019_PAAPD1065348
Achizitie produse de cofetarie conform specificatiilor caietului de sarcini.
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatiil suplimentare in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
674382.38
Conform anexei nr. 3 la propunerea de contract subsecvent si anexei nr. 4 la caietul de sarcini.
Achizitia de produse cofetarie se va face conform specificatiilor caietului de sarcini si anexei nr. 1 la propunerea de acord-cadru.
Contractele subsecvente se vor incheia in functie de necesitati si disponibilitati: trimestrial.
Cel mai mare contract subsecvent ce urmeaza a se incheia este in valoare de 224 794,13 RON fara TVA.
24
Declaratie privind neincadrarea in situatiile art. 164 din Legea nr. 98/2016 (se va prezenta cazierul judiciar al operatorului economic si al fiecarui membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv).
Declaratie privind neincadrarea in situatiile art. 165 din Legea nr. 98/2016.
Declaratie privind neincadrarea in situatiile art. 167 din Legea nr. 98/2016.
Certificat constatator privind lipsa datoriilor la plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat (buget de stat si buget local) valabil la momentul prezentarii.
Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 60. Ofertantul/candidatul/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator care are drept membri în cadrul consiliului de administratie/organ de conducere ori de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pâna la gradul al doilea inclusiv ori care se afla în relatii comerciale, asa cum sunt acestea prevazute la art. 60, cu persoane ce detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante, este exclus din procedura de atribuire. Se va completa DUAE, ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar va prezenta documentele.
Persoanele ce dețin funcții de decizie in cadrul autorității contractante, cu privire la organizarea, derularea si finalizarea acestei proceduri de atribuire, sunt:
— Florin Emanuel Manole — Director General,
— Carmen Ciobanu —  Director general adjunct Direcția economica,
— Cornelia Pârvanu — Director executiv Direcția juridica,
— Ionuț Alexandru Ciornohac — Director executiv Direcția administrativa,
— Cristina Negru — Șef Serviciu administrativ,
— Robert-Daniel Nitu — Șef Serviciu LCA,
— Valentina Badea — Inspector de specialitate Directia Administrativa,
— Mihaela Modroi — Consilier superior Serviciu LCA.
Se solicita tuturor ofertantilor ca, odata cu depunerea DUAE, sa prezinte angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar, la solicitarea autoritatii contractante. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente pot fi:
— Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentarii,
— Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,
— Alte documente edificatoare, dupa caz.
Se va avea in vedere obligatia completarii si prezentarii initiale a DUAE de catre ofertanti/candidati (inclusiv pentru asociati/subcontractanti/terti sustinatori) ca prima dovada a neincadrarii în situatiile de excludere si a îndeplinirii cerintelor de capacit [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Cifra de afaceri medie anuală pe ultimii 3 ani (2015, 2016, 2017) sa fie egală sau mai mare decât 400 000,00 RON fără TVA.
Se va completa DUAE, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea autoritatii contractante. Prezentarea oricarui document financiar-contabil legal edificator pe ultimii 3 ani (2015, 2016, 2017) prin care ofertantul isi poate dovedi capacitatea economica-financiara (de exemplu, bilantul contabil vizat si inregistrat la organele competente sau orice alt document privind veniturile, pentru fiecare an in parte). Pentru calcul echivalentei cifrei de afaceri exprimata in alta moneda decat lei, se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR.
Experienta similara. Autoritatea contractantă solicită ca experiență similară prezentarea unor certificate/documente pentru contracte de furnizare cu o valoare cumulata de minim: 65 000,00 RON fără TVA, valoare ce reprezintă 30 % din valoarea fără TVA a celui mai mare contract subsecvent estimat că se va încheia. Prezentarea unor certificate/documente conform solicitărilor de mai sus prezintă o garanție minimă pentru îndeplinirea în condiții optime a contractului ce urmează a se derula şi pentru a permite participarea unui număr cât mai mare de operatori economici.
Informatii privind asociatii/terti sustinatori/subcontractantii. Ofertantul va completa lista cuprinzand asociatii/terti sustinatori/subcontractantii, a acordurilor de subcontractare, cu indicarea produselor care vor fi livrate de subcontractantii si specializarea acestora, daca este cazul. Se solicita tuturor ofertantilor, ca, odata cu depunerea DUAE, sa prezinte angajamentul tertului sustinator/acordul de asociere/acordul de subcontractare.
Ofertantul va demonstra că a mai livrat produse similare (respectiv produse din categoria alimente) în ultimii 3 ani (se vor calcula anterior datei de depunere a ofertelor, modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventuale decalări ale termenului limita prevăzut în anunțul de participare publicat inițial), cu o valoare cumulata de minim 65 000,00 RON fără TVA la nivelul unui contract/mai multor contracte, dovedite cu certificate/documente din partea beneficiarilor/contracte/parti din contracte/alte documente ce indica valorile, datele, beneficiarii produselor furnizate, emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul beneficiar. Informațiile vor fi completate în DUAE, ofertantul situat pe primul loc în clasamentul intermediar va prezenta documentele.
Se va completa DUAE, ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta documentele. Odata cu depunerea DUAE, ofertantul va prezenta angajamentul ferm al tertului sustinator, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia sau dupa caz, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere.
2019-04-12
15:00
2019-08-12
2019-04-12
15:00
In SEAP.
Comisia de evaluare.
Se poate accesa DUAE, in vederea completarii de catre operatorii economici interesati, prin urmatorul link:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Termenele de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 101/2016.
Direcția Juridică a D.G.A.S.P.C. Sector 2
Str. Olari nr. 15, sector 2
București
024056
+4 0212522202
www.social2.ro
2019-03-06
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.