Căutare

România-Alexandria: Alimente, băuturi, tutun şi produse conexe

Cerere de oferte

Informaţii generale

   ALEXANDRIA
   Mar 11, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Direcția de Asistență Socială
13924429
Str. Dunării nr. 139
Alexandria
140030
Ioana Profir
+40 247317732
achizitiidgas@yahoo.com
+40 347401551
www.dgasalexandria.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Furnizare alimente și produse conexe
1392442920191
Vor fi achizitionate alimente pentru copii si adultii aflati in centrele din subordinea DAS. Contractul de achizitie „Furnizare de alimente si produse conexe" defalcat pe 4 loturi: lot 1, lot 2, lot 3, lot 4, conform Caietului de sarcini, respectiv furnizare produse cantitati minime/lot pentru perioada 1.5.2019–31.12.2019 si cantitati maxime/lot pentru perioada 1.1.2020–30.4.2020, cu posibilitatea de suplimentare in limita fondurilor alocate cu aceasta destinatie, prin act aditional cf. art. 165 din HG 395/2016 cu completarile si modificarile ulterioare.
4
Lot 2: Cantina de ajutor social
2
Cantina de ajutor social, Str. Mihaita Filipescu nr. 15, Alexandria, Teleorman.
Vor fi achizitionate alimente pentru asistatii sociali beneficiarii inscrisi pentru Cantina de ajutor social din municipiul Alexandria, din subordinea DAS. Contractul de achizitie „Furnizare de alimente si produse conexe" pentru lotul 2, conform Caietului de sarcini, respectiv furnizare produse cantitati minime/lot pentru perioada 1.5.2019–31.12.2019 in valoare de 942 714,68 RON si cantitati maxime/lot pentru perioada 1.1.2020–30.4.2020 in valoare de 1 404 741,28 RON. Suplimentarea pentru cantitatile maxime este disponibila in limita fondurilor alocate cu aceasta destinatie, prin act aditional cf. art. 165 din HG 395/2016 cu completarile si modificarile ulterioare.
8
Suplimentarea pentru cantitatile maxime este disponibila in limita fondurilor disponibile alocate cu aceasta destinatie, prin act aditional cf. art. 165 din HG 395/2016 cu completarile si modificarile ulterioare.
Lot 1: Centrul rezidențial pentru persoane fără adăpost
1
Centrul rezidential pentru persoane fara adapost, Str. Dunarii nr. 280, Alexandria, Teleorman.
Vor fi achizitionate alimente pentru adultii cazati in C.R.P.F.A., din subordinea DAS. Contractul de achizitie „Furnizare de alimente si produse conexe" pentru lotul 1, conform Caietului de sarcini, respectiv furnizare produse cantitati minime/lot pentru perioada 1.5.2019–31.12.2019 in valoare de 223 860,28 RON si cantitati maxime/lot pentru perioada 1.1.2020–30.4.2020 in valoare de 333 492,80 RON. Suplimentarea pentru cantitatile maxime este disponibila in limita fondurilor alocate cu aceasta destinatie, prin act aditional cf. art. 165 din HG 395/2016 cu completarile si modificarile ulterioare.
8
Suplimentarea pentru cantitatile maxime este disponibila in limita fondurilor alocate cu aceasta destinatie, prin act aditional cf. art. 165 din HG 395/2016 cu completarile si modificarile ulterioare.
Lot 3: Creșe
3
Cresa „Ion Creanga", Str. Ion Creanga nr. 31, Alexandria, Teleorman.
Vor fi achizitionate alimente pentru copii ce frecventeaza cele 3 crese din subordinea DAS. Contractul de achizitie „Furnizare de alimente si produse conexe" pentru lotul 3, conform Caietului de sarcini, respectiv furnizare produse cantitati minime/lot pentru perioada 1.5.2019–31.12.2019 in valoare de 149 705,41 RON si cantitati maxime/lot pentru perioada 1.1.2020–30.4.2020 in valoare de 222 780,50 RON. Suplimentarea pentru cantitatile maxime este disponibila in limita fondurilor alocate cu aceasta destinatie, prin act aditional cf. art. 165 din HG 395/2016 cu completarile si modificarile ulterioare.
8
Suplimentarea pentru cantitatile maxime este disponibila in limita fondurilor disponibile alocate cu aceasta destinatie, prin act aditional cf. art. 165 din HG 395/2016 cu completarile si modificarile ulterioare.
Lot 4: Centrul de îngrijire zi
4
Centrul de ingrijire zi, Str. Dunarii nr. 218, bl. B6, sc. A, ap. 38, Alexandria, Teleorman.
Vor fi achizitionate alimente pentru copii ce frecventeaza Centrul de ingrijire zi, din subordinea DAS. Contractul de achizitie „Furnizare de alimente si produse conexe" pentru lotul 1, conform Caietului de sarcini, respectiv furnizare produse cantitati minime/lot pentru perioada 1.5.2019–31.12.2019 in valoare de 18 708,58 RON si cantitati maxime/lot pentru perioada 1.1.2020–30.4.2020 in valoare de 27 844,21 RON. Suplimentarea pentru cantitatile maxime este disponibila in limita fondurilor alocate cu aceasta destinatie, prin act aditional cf. art. 165 din HG 395/2016 cu completarile si modificarile ulterioare.
8
Suplimentarea pentru cantitatile maxime este disponibila in limita fondurilor disponibile alocate cu aceasta destinatie, prin act aditional cf. art. 165 din HG 395/2016 cu completarile si modificarile ulterioare.
Cerinta nr. 1.
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164 din Legea nr. 98/2016.
Cerinta nr. 2.
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 165 din Legea nr. 98/2016.
Cerinta nr. 3.
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 167 din Legea nr. 98/2016.
Cerinta nr. 4.
Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta aceste documente. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 59–60 din Legea nr. 98/2016. Aceasta declaratie va fi prezentata odata cu DUAE la momentul depunerii ofertelor.
Persoanele care detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:
1) Nedea Doina — director executiv — DAS Alexandria;
2) Nicula Valentina — sef Serviciu — DAS Alexandria;
3) Florea Nicoleta — sef Serviciu — DAS Alexandria;
4) Bobonete Cristina — sef Serviciu — DAS Alexandria;
5) Avram Cecilia — sef Serviciu — DAS Alexandria;
6) Calin Ion — sef Serviciu — DAS Alexandria;
7) Lungoci Tatiana — consilier juridic.
Cerinta nr. 5.
Certificat de atestare fiscala privind modul de indeplinire a obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor venituri datorate bugetului general consolidat al statului, eliberat de organul fiscal abilitat din care sa rezulte ca ofertantul nu inregistreaza datorii restante la momentul prezentarii. Documentul se va depune de catre ofertanti in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila, cu mentiunea „conform cu originalul”. Pentru persoanele juridice straine se solicita prezentarea documentului echivalent eliberat de organismul competent din tara de origine, in oricare din formele original/copie legalizata/copie certificata pe proprie raspundere, de reprezentantul legal al ofertantului, pentru conformitatea cu originalul — in varianta tradusa de un traducator autorizat, in limba romana.
Cerinta nr. 6.
Certificat de atestare fiscala privind impozite, taxe locale si alte venituri la bugetul local, eliberat de organul fiscal abilitat, din care sa rezulte ca ofertantul nu inregistreaza datorii restante la momentul prezentarii, in conformitate cu art. 166 alin. (2) din Legea 98/2016 cu completarile si modificarile ulterioare. Documentul se va depune de catre ofertanti in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila, cu mentiunea „conform cu originalul”. Pentru persoanele juridice straine se solicita prezentarea documentului echivalent eliberat de organismul competent din tara de origine, in oricare din formele original/copie legalizata/copie certificata pe proprie raspundere de reprezentantul legal al ofertantului, pentru conformitatea cu originalul — in varianta tradusa de un traducator autorizat, in limba romana.
Nota:
(a) se completeaza DUAE pentru cerintele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
— se prezinta Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016 de catre toti operatorii economici odata cu DUAE pentru cerinta nr. 4,
(b) autoritatea accepta la momentul depunerii ofertelor DUAE/cerinte nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 + declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016 cu completarile si modificarile ulterioare. Cerinta nr. 4, ca dovada preliminara a indeplinirii de catre operatorul economic a conditiilor/criteriilor stipulate, urmand ca inainte de atribuirea contractului, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documentele justificative/cerintele 5, 6 care stau la baza informatiilor [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Informatii privind cifra de afaceri medie pe ultimii 3 ani (2016, 2017, 2018) (echivalentul in euro se va raporta la un curs mediu anual RON/euro comunicat de BNR. In situatia in care cifra de afaceri este prezentata in alta valuta, pentru calculul echivalentei se vor utiliza cursurile medii de schimb pentru ultimii 3 ani comunicat de BNR).
Se completeaza DUAE:
(a) autoritatea accepta la momentul depunerii ofertelor DUAE, ca dovada preliminara a indeplinirii de catre operatorul economic a conditiilor/criteriilor stipulate, urmand ca, inainte de atribuirea contractului, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documentele justificative care stau la baza informatiilor/datelor furnizate (exemplu: bilant contabil, extras de bilant, cont de rezultat patrimonial, raport de audit de performanta al firmei, raport al cenzorilor etc.) la solicitarea autoritatii contractante,
(b) documentele emise de catre ofertanti (declaratiile) se vor prezenta in forma originala; certificatele/documentele emise de autoritati/terti se vor depune in oricare din formele: original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul“.
Principalele livrari de produse similare celor ce fac obiectul procedurii efectuate in ultimii 3 ani. Principalele livrari de produse similare celor ce fac obiectul procedurii efectuate în ultimii 3 ani, continând valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Livrarile de produse similare celor ce fac obiectul procedurii se confirma prin prezentarea de documente/certificate emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar, din care sa reiasa livrarea de produse. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia tehnica si/sau profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective (Formularul nr. 4), prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie resursele invocate. In cadrul angajamentului, se va mentiona in mod expres in ce consta sustinerea acordata. Angajamentul de sustinere trebuie sa reprezinte un instrument juridic care sa asigure dreptul Autoritatii Contractante de a solicita in mod legitim indeplinirea obligatiilor asumate de catre persoana sustinatoare.
Se completeaza DUAE
(a) autoritatea accepta la momentul depunerii ofertelor DUAE ca dovada preliminara a indeplinirii de catre operatorul a conditiilor/criteriilor stipulate, urmand ca, inainte de atribuirea contractului, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documentele justificative (ex.: principalele livrari de produse similare celor ce fac obiectul procedurii efectuate in ultimii 3 ani, documente constatatoare de indeplinire a obligatiilor contractuale, recomandari, contracte etc.) care stau la baza informatiilor/datelor furnizate. Referitor la modalitatea de indeplinire a situatiilor privind sustinerea unui tert — operatorii vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor urmand ca documentul justificativ, respectiv angajamentul ferm va fi prezentat de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar la finalizarea evaluarii,
(b) documentele emise de catre ofertanti (declaratiile) se vor prezenta in forma originala; certificatele/documentele emise de autoritati/terti se vor depune in oricare din formele: original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
2019-04-05
15:00
2019-06-05
2019-04-05
15:00
In SEAP.
In cazul ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale, dupa derularea etapei finale, se va solicita reofertare:
1) Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale: în cazul în care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul S.E.A.P., în vederea încarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi oferte.
In cazul in care si in urma reofertarii preturile ofertate sunt egale, atunci autoritatea contractanta va solicita o noua oferta de pret, pana cand departajarea va putea fi posibila.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
2019-03-06
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.