Căutare

România-Pitești: Motorină

Cerere de oferte

Informaţii generale

   PITEȘTI
   Mar 11, 2019
   Română
   Altele

Textul original

S.C. Salubritate 2000 S.A.
RO 13031718
Str. Târgu din Vale nr. 25
Pitești
110196
Claudia Mădălina Sfirea
+40 248636886
salubritate@gmail.com
+40 248215308
http://www.salubritate-2000.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Furnizare motorină standard (minim Euro 5) pe bază de carduri de credit
13031718/2019/01
Furnizare motorina standard (minim Euro 5) pe baza de carduri de credit pentru masinile utilizate de catre S.C. Salubritate 2000 S.A. la statii de alimentare.
2284800
La nivel local/judetean pe Arges.
Achizitie motorina standard (minim Euro 5) pe baza de carduri de credit.
Valoarea totală estimată: 2 284 800,00 RON fară TVA.
Oferta financiara depusa de catre ofertanti, al carui pret depaseste valoarea totală estimată de 2 284 800,00 RON fară TVA, va fi declarata inacceptabila.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in a 3-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
Componenta tehnica
10
90
24
Cerinta nr. 1.
1) Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 59, 60,164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economiciparticipanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza
Indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente pot fi:
(a) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor RESTANTE cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) la momentul prezentarii,
(b) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,
(c) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
Cerinta nr. 2.
Cerinţa obligatorie: declaraţie privind neincadrarea in situatiile prevazute de la art. 60 din Legea nr. 98/2016. Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire.
Formularul nr. 2 se va prezenta atat de subcontractant, de tertul sustinator, cat si de asociati.
Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire.
Persoanele din cadrul AC contractante cu functie de decizie referitoare la organizarea, derularea si finalizarea prezentei proceduri de atribuire, conform prevederilor art. 60 din Legea nr. 98/2016:
1) Iuliu Radu Banica;
2) Marin Preda;
3) Dragomir Savu;
4) Bivoleanu Alexandru;
5) Olteanu Elena-Zînica;
6) Diaconescu Adrian Dorin;
7) Becheanu Romi-Ilie;
8) Lupu Octavian;
9) Bănuţă Gabriel;
10) Badea Neluş Ionel;
11) Sfîrea Claudia-Mădălina.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau, in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Cerinta 1: operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau, în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertant [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Cifra de afaceri globala (2016, 2017, 2018).
Nota: in acest caz autoritatea contractanta are obligatia de a lua in considerare si data la care operatorul economic a fost infiintat sau si-a inceput activitatea.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: bilanturi contabile sau extrase de bilant inregistrate la organele competente, raport de audit (daca este aplicabil), iar daca din motive obiective, parte din acestea nu sant disponibile, se vor prezenta alte documente edificatoare.
Lista a principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani continand valori, perioade de livrare, beneficiari. Ofertantul trebuie faca dovada ca, in ultimii 3 ani, calculati pana la data limita de depunere a ofertei, a furnizat produse similare. Declaratie pentru subcontractanti in conformitate cu articolul 193(3) din Legea 98/2016: ofertantii, odata cu depunerea DUAE, vor prezenta acordul de subcontractare.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
2019-04-08
15:00
2019-07-08
2019-04-08
15:00
In SEAP.
1) Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SICAP la sectiunea „Intrebari”.
Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SICAP (sectiunea „Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica extinsa. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, in vederea departajarii ofertelor, entitatea contractanta (prin intermediul SICAP la sectiunea „Intrebari”) va solicita reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare. Noua propunere financiara va fi depusa doar si numai in urma solicitarii entitatii contractante;
2) Modul in care se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati prin accesarea urmatorului link:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
3) Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale: In conditiile in care in urma evaluarii ofertelor conform criteriului de atribuire se inregistreaza doua sau mai multe oferte la egalitate pe primul loc se va proceda la solicitarea unei noi oferte de pret prin intermediul SICAP;
4) Daca este cazul ofertantul va preciza obligatoriu care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectual.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Termenul de exercitare a cailor de atac este prevazut la art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea 101/2016, actualizata – 10 zile începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă despre actul autorităţii contractante considerat nelegal.
S.C. Salubritate 2000 S.A.
Activitatea Achiziții, Str. Târgul din Vale nr. 25
Pitești
110196
+40 248636886
salubritate@gmail.com
+40 248215308
www.salubritate-2000.ro
2019-03-06
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.