Căutare

România-Bucureşti: Servere

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Mar 11, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Ministerul Culturii
4192812
Bulevardul Unirii nr. 22
Bucureşti
030833
Adriana Stoica
+40 212228479
otilia.necseriu@umpcultura.ro
+40 212228479
www.umpcultura.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Furnizare echipamente hardware pentru platforma informatică „Culturalia” în cadrul proiectului E-Cultura: Biblioteca Digitală a României
4192812_2018_114367_#2
Furnizare echipamente hardware pentru platforma informatică „Culturalia” în cadrul proiectului E-Cultura: Biblioteca Digitală a României.
Pentru funcționalitatea platformei informatice „Culturalia” în cadrul proiectului E-Cultura: Biblioteca Digitală a Romaniei, finanțat în cadrul Programulului Operațional Competitivitate (2014–2020) este necesară achiziționarea următoarelor echipamente:
1) Firewall tip 1 — 2 bucăți;
2) Firewall tip 2 — 3 bucăți;
3) Echipament analiza evenimente de securitate — 1 bucată;
4) Echipament de stocare back-up — 1 bucată;
5) Switch tip 1 — 7 bucăți;
6) Switch tip 2 — 2 bucăți;
7) Consola mobila administrare — 4 bucăți;
8) Cabinet tip rack — 2 bucăți;
9) Servere — 6 bucăți;
10) Echipament de stocare primar — 1 bucată;
11) Sistem arhivare benzi — 1 bucată.
Nota:
Orice operator economic poate solicita clarificari/informatii suplimentare cu privire la prezenta documentatie de atribuire — termen: cu cel putin 20 de zile inainte de data limita [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
3286401.6
Bucuresti.
Furnizare echipamente hardware pentru platforma informatică „Culturalia” în cadrul proiectului E-Cultura: Biblioteca Digitală a României.


Pentru funcționalitatea platformei informatice „Culturalia” în cadrul proiectului E-Cultura: Biblioteca Digitală a Romaniei, finanțat în cadrul Programulului Operațional Competitivitate (2014–2020) este necesară achiziționarea următoarelor echipamente:


1) Firewall tip 1 — 2 bucăți;


2) Firewall tip 2 — 3 bucăți;


3) Echipament analiza evenimente de securitate — 1 bucată;


4) Echipament de stocare back-up — 1 bucată;


5) Switch tip 1 — 7 bucăți;


6) Switch tip 2 — 2 bucăți;


7) Consola mobila administrare — 4 bucăți;


8) Cabinet tip rack — 2 bucăți;


9) Servere — 6 bucăți;


10) Echipament de stocare primar — 1 bucată;


11) Sistem arhivare benzi — 1 bucată.
Componenta tehnica
15
Componenta tehnica
15
70
3
E-Cultura: Biblioteca Digitala a Romaniei - cod 114367
Neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
Modalitatea de îndeplinire: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. La solicitarea Autorității Contractante, ofertantul clasat pe locul I după aplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisibile va prezenta următoarele documente justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv:
— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării,
— documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice,
— cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,
— alte documente edificatoare, după caz.
Pentru ofertanții nerezidenți, în conformitate cu prevederile art. 168 alin. (3) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, în cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la alin. (1) sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167, Autoritatea Contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.
Cerința se aplică în mod corespunzător și pentru terțul susținător și/sau subcontractanți.
Neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 59–60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice — conflict de interese.
Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se afle în conflict de interese cu persoanele ce dețin funcții de decizie din cadrul Autorității Contractante, respectiv:
— Valer-Daniel Breaz — ministru,
— Bogdan Stefan Trimbaciu — director UMP,
— Monica Dragan — director adjunct,
— Albertina Nastase — sef Serviciu Financiar.
Modalitatea de îndeplinire: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. La solicitarea Autorității Contractante, ofertantul clasat pe locul I după aplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisibile va prezenta documente justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE.
Cerința se aplică în mod corespunzător și pentru terțul susținător și/sau subcontractanți.
Certificat constatator eliberat de ONRC.
Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
Modalitatea de îndeplinire: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență, urmează să fie prezentate, la solicitarea Autorității Contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I după aplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisibile.
Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Cifra de afaceri: valoarea cifrei de afaceri medii anuale a ofertantului pentru ultimele 3 exercitii financiare disponibile (2018, 2017, 2016), trebuie să fie de cel puțin 1 500 000 RON. Pentru exprimarea în altă valută, se va utiliza cursul mediu anual comunicat de Banca Națională a României pentru anul 2016 — 4,4908 RON/EUR, pentru anul 2017 — 4,5681 RON/EUR, iar pentru anul 2018 — 4,6535.
Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. La solicitarea Autorității Contractante, ofertantul clasat pe locul I după aplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisibile va prezenta documente justificative (bilanțuri contabile/extrase de bilanț/raport financiar/raport al cenzorilor/raport de audit financiar/declarații sau extrase bancare/situații financiare etc.) care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE. Dacă o asociere de operatori economici depune o ofertă comună, nivelul cifrei de afaceri solicitat se calculează prin cumul. În situația utilizării unui susținător pentru demonstrarea capacității economice și financiare, acesta trebuie să completeze un angajament ferm (conform modelului din secțiunea Formulare), ce se va depune o dată cu DUAE.
Informatii privind subcontractantii.
Experienta similara: ofertantul trebuie să facă dovada că în ultimii 3 ani (raportați la data limită de depunere a ofertelor) a furnizat produse similare celor ce fac obiectul contractului în valoare cumulată de minimum 3 286 401,60 RON, fără TVA, la nivelul a maximum 10 contracte. Prin produse similare se înțelege echipamente de natură și complexitate similară cu cele ce fac obiectul prezentei proceduri de achiziție.
Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Se va depune, odată cu DUAE, și acordul de subcontractare (model Formularul 5). La solicitarea Autorității Contractante, ofertantul clasat pe locul I după aplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisibile va prezenta documente justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE.
Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. La solicitarea Autorității Contractante, ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul întocmit la finalizarea evaluării ofertelor va prezenta, în conformitate cu prevederile art. 179 lit. b) din Legea nr. 98/2016, documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate în lista principalelor livrări de produse efectuate în cursul unei perioade care acoperă ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor și a beneficiarilor publici sau privați care evidențiază experiența similară (de exemplu: certificate/documente cuprinzând valori, date și beneficiarii publici sau privați precum contracte sau părți din contracte, facturi, procese-verbale de recepție a produselor, recomandări etc.).
Notă: operatorii economici care se bazează pe capacitățile altor entități (terți susținători) vor depune un DUAE propriu și câte un DUAE separat pentru fiecare dintre terții susținători pe care se bazează. Odată cu DUAE, se va depune și angajamentul ferm al terțului susținător(i), din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora, conform modelului de Formular 3 din Secțiunea Formulare.
2019-04-18
15:00
2019-07-18
2019-04-18
15:00
In SEAP.
Se vor depune, odată cu DUAE, următoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, acordul de subcontractare și/sau acordul de asociere, dupa caz.
Nedepunerea acestora odată cu DUAE constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertențe de formă ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât și ale subcontractantului/terțului susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Bucureşti
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Conform Legii nr. 101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
2019-03-06
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.