Căutare

România-Arad: Amenajare şi întreţinere de spaţii verzi

Cerere de oferte

Informaţii generale

   ARAD
   Mar 8, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Municipiul Arad
3519925
Bulevardul Revoluţiei nr. 75
Arad
310025
Petru Stelian Adam
+40 257281850/289/350
petru.adam@primariaarad.ro, achizitii@primariaarad.ro
+40 257281450
www.primariaarad.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Servicii de amenajarea și întreținerea zonelor verzi din Municipiul Arad — obiectivele III și V — 2 loturi
S5/2019
Acord-cadru de servicii — amenajarea și întreținerea zonelor verzi din Municipiul Arad — obiectivele III și V — 2 loturi.
— lot I — Obiectivul III și
— lot II — Obiectivul V, conform cerinţelor caietului de sarcini.
Acord-cadru de servicii pe 4 ani, în executarea căruia se vor atribui contracte subsecvente, minim un contract subsecvent pe an, cu încadrare în alocările bugetare. Cantitățile minime și maxime, anuale și aferente întregului acord-cadru se regăsesc în caietul de sarcini.
Având în vedere necesitatea întreținerii spațiilor verzi existente pe raza Municipiului Arad prin lucrări specifice acestui serviciu și anume:
— Degajare pentru eliminarea deșeurilor de pe spațiile verzi, cosit iarbă, toaletat/tăiat arbori și arbuști, mobilizat teren, executat plantări de arbori arbuști, flori etc.,
— Amenajări de noi spații verzi și reabilitarea celor existente,
— Necesitatea achiziționării de materiale dendrofloricole necesare pentru amenajarea spaț [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
2
Servicii de amenajarea și întreținerea zonelor verzi din Municipiul Arad — obiectivele III
1
Municipiul Arad, conform cerintelor din caietul de sarcini.
Necesitatea întreținerii spațiilor verzi existente pe raza Municipiului Arad prin lucrări specifice acestui serviciu, conform cerintelor din caietul de sarcini.
Servicii de amenajare și întreținere zone verzi din Municipiul Arad — Obiectiv III — lotul I Calea Timișorii, Str. Ștefan cel Mare, Gara Aradu Nou, Piața Veche, Piața  Olimp, Leg. Aradu Nou-Micălaca, Subcetate, Taluze, poduri, Faleza I, Strand Neptun, Bulevardul Revoluției, Piața Primăriei, Dragalina, Decebal, Parcul Avram Iancu, Piața Romană, Piața Sârbească, Piața Catedralei, Parcul Reconcilierii, Str. Ogorului, Scuar Eroilor, Str. Tarafului, Str. Lenau, Str. 13 Generali și alte străzi din cvartalul de mai jos.
Cvartalul delimitat de: Faleza I, Str. Eugen Popa, Str. Troiei, Str. Pompei, Str. Ștefan cel Mare, Str. Muncii, Str. Orșova, Str. Ogorului, Str. Gladiolelor, Calea Timișorii, Str. Cetății,
Suprafaţă inventariată este de 335 201 m², din care:
— Gazon 295 514 m²,
— Trandafiri 4 849 m²,
— Gard viu 5 504 m²,
— Flori 4 564 m²,
— Alei 24 770 m².
Valoarea minimă și maximă a acordului-cadru fără TVA: minim 3 464 467,12 RON, maxim 22 089 974,88 RON.
Valoarea minimă și maximă a contractului subsecvent fără TVA: minim 866 116,78 RON, maxim 5 522 493,72 RON.
Valoarea minimă a acordului-cadru fără TVA: 3 464 467,12 RON.
Valoarea maximă a acordului-cadru fără TVA: 22 089 974,88 RON.
Valoarea minimă a contractului subsecvent fără TVA: 866 116,78 RON.
Valoarea maximă a contractului subsecvent fără TVA: 5 522 493,72 RON.
Componenta tehnica.
20
80
48
Servicii de amenajarea și întreținerea zonelor verzi din Municipiul Arad — obiectivele V
2
Municipiul Arad, conform cerintelor din caietul de sarcini.
Necesitatea întreținerii spațiilor verzi existente pe raza Municipiului Arad prin lucrări specifice acestui serviciu, conform cerintelor din caietul de sarcini.
Servicii de amenajare și întreținere zone verzi din Municipiul Arad — Obiectiv V — lotul II Piața Sporturilor, Parcul Europa, Falez III, Zona Industriala Vest, Zona Industriala Est, Zona Industriala Sud, sens giratoriu Expo, sens giratoriu Antoni, sens giratoriu Metro, sens giratoriu Selgros, sens giratoriu Zădăreni, sens giratoriu Zona Industriala Est, Parcul Copiilor, Parcul Eminescu, Tribunal, Palatul Cultural, Ștrand Vechi, Școala Sportivă, Faleza II și străzile din cvartalul de mai jos: Str. Nicolae Lenau, Str. Tarafului, Str. Clopotului, Str. Vântului, Str. Nucului, Str. Frunzei, Str. Flacăra.
Suprafaţa inventariată este de 325.309 mp, din care:
— Gazon 264 472 m²,
— Trandafiri 1 924 m²,
— Gard viu 4 835 m²,
— Flori 1 685 m²,
— Alei 52 393 m².
Valoarea minimă și maximă a acordului-cadru fără TVA: minim 2 277 360,12 RON, maxim 25 298 395,52 RON.
Valoarea minimă și maximă a contractului subsecvent fără TVA: minim 569 340,03 RON, maxim 6 324 598,88 RON.
Valoarea minimă a acordului-cadru fără TVA: 2 277 360,12 RON.
Valoarea maximă a acordului-cadru fără TVA: 25 298 395,52 RON.
Valoarea minimă a contractului subsecvent fără TVA: 569 340,03 RON.
Valoarea maximă a contractului subsecvent fără TVA: 6 324 598,88 RON.
Componenta tehnica.
20
80
48
1) Ofertantii/asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016. Autoritatea contractantă va exclude din prezenta procedură de atribuire ofertantul care se încadrează în prevederile art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Acestea sunt:
— Cazierul judiciar al operatorului economic, cazierul judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, precum si a celor cu putere de decizie, de reprezentare sau de control in cadrul acesteia, asa cum rezulta din certificatul ONRC/actul constitutiv, — Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat, la momentul prezentarii,
— Documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016,
— Alte documente edificatoare, dupa caz;
2) Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016. Fiecare operator economic este obligat să completeze declarația privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016. Persoanele cu funcţie de decizie, în ceea ce priveşte organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire:
— Falcă Gheorghe — Primar,
— Bognar Levente Grigorie — Viceprimar,
— Bibarţ Laurenţiu Călin — Viceprimar,
— Sfârâilă Marius Cristian — Consilier loca,
— Cismaşiu Mariana — Consilier local,
— Ciupe Ionel — Consilier local,
— Tabuia Roxana-Adriana — Consilier local,
— Bulbuc Ionel — Consilier local,
— Andreş Laura — Consilier local,
— Handra Arsenie — Consilier local,
— Boca Bogdan Vlad — Consilier local,
— Săplăcan Gheorghe — Consilier local,
— Naaji Antoanela-Luciana — Consilier local,
— Dinga Ştefania-Patricia — Consilier local,
— Lupaş Marin — Consilier local,
— Furde Gheorghe — Consilier local,
— Dumitrean Adina-Liana — Consilier local,,
— Furau Gheorghe-Oto — Consilier local,
— Cheşa Ilie — Consilier local,
— Stoenescu Anca-Patricia — Consilier local,
— Szabo Mihai-Iosif — Consilier local,
— Vărcuş Beniamin-Narcis-Cristian — Consilier local,
— Macra Anca Claudia — Administrator public,
— Puie Ciprian — Consilier juridic,
— Pleş Ramona Mia — Consilier juridic,
— Grozavu Claudia — Director economic,
— Radu Carmen — Şef Serviciu Financiar contabilitate,
— Miculiţa Daniela — Consilier,
— Rusu Dorina — Şef Birou,
— Burza HAN Camelia Galina — Consilier,
— Movileanu Daiana Cosmina — Consilier,
— Kraus Gertrude Ramona — Şef Birou,
— Portaru Elena — Director executiv,
— Pașca Simona Daciana — Șef Birou,
— Moldovan Gabriel — Șef Serviciu,
— Adam Petru-Stelian — Consilier,
— Irimia Rodica — Consilier,
— Nagy Mihaela Florentina — Șef serviciu.
Autoritatea contractantă va aplica prevederile art. 62 din Legea nr. 98/2016 oricarui operator economic care se încadrează în situatiile descrise la art. 60 din Legea nr. 98/2016.
Declaraţia privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016 se va incarca in SEAP la momentul incarcarii DUAE si fiind o declaratie proprie, va fi semnata cu semnatura electronica extinsa a declarantului.
Aceeași cerința se aplică și asociaților, tertii sustinatori și/sau subcontractanților.
DUAE se va incarca in SEAP si fiind o declaratie proprie, va fi semnata cu semnatura electronica extinsa a declarantului.
Observație. Neprezentarea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociați/terț susținător/subcontractanti) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.
Odată cu DUAE se va prezenta si acordul de subcontractare şi/sa [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Informatii privind asociatii/subcontractantii/tertii sustinatori.
Informatii privind experienţa similară prin prezentarea unei liste a principalelor prestari de servicii într-o perioadă care acoperă cel mult ultimii 3 ani, calculați de la data limită de depunere a ofertei.
Ofertanţii/asociaţii, terţii susţinători şi subcontractanţii nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016. Autoritatea contractantă va exclude din prezenta procedură de atribuire ofertantul care se încadrează în prevederile art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de către operatorii economici cu informatiile aferente situatiei lor. Odata cu depunerea DUAE, ofertantii vor prezenta şi angajamentul terţului (împreună cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre terţ/terţii sustinători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susţinerea acestuia/acestora)/acordul de asociere/acordul de subcontractare. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate la solicitarea autorităţii contractante doar de către ofertantul declarat castigator în clasamentul întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
Acestea sunt:
— Cazierul judiciar al operatorului economic, cazierul judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, precum si a celor cu putere de decizie, de reprezentare sau de control in cadrul acesteia, asa cum rezulta din certificatul ONRC/actul constitutiv, — Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat, la momentul prezentarii,


— Documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016, 

— Alte documente edificatoare, dupa caz;
In cazul in care ofertantul este constituit dintr-un grup de operatori economici, indiferent de forma in care se constituie, se va completa DUAE de către fiecare operator economic. Ofertanţii vor preciza în ofertă partea/părţile din contract pe care urmează să le subcontracteze şi datele de identificare ale subcontractanţilor propuşi. Se va completa DUAE (Partea II litera D si Partea IV „Criterii de selecţie" C  „Capacitatea tehnică şi profesională" punctul 1a) de catre operatorii economici cu informatiile aferente situatiei lor si se va depune acordul de subcontractare, care va fi prezentat impreuna cu DUAE la momentul prezentării ofertei. Documentele justificative care probeaza cele asumate in acord vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator. În cazul în care ofertantul utilizează capacităţile subcontractantului/subcontractanţilor pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanţi, completat şi semnat în mod corespunzător de către fiecare dintre aceştia. Subcontractanţii precizează în DUAE informaţiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplineşte menţionând numărul şi data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusă pentru subcontractare. Dacă prin subcontractant nu se îndeplineşte o cerinţă de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE, doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere. Acordul de asociere/subcontractare trebuie să prevadă partea/părțile îndeplinite de fiecare asociat/subcontractant în parte, precum și procentul pe care fiecare asociat/subcontractant îl va executa din valoarea totală a contractului. Subcontractanți, art. 55 din Legea nr. 98/2016. Ofertanții vor declara toți subcontractanți, conform art. 55 din Legea nr. 98/2016. Ofertanții vor preciza în ofertă partea/părţile din contract pe care urmează să le subcontracteze şi datele de identificare ale subcontractanţilor propuşi. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE (Partea II litera D si Partea IV „Criterii de selecţie" C  „Capacitatea tehnică şi profesională" punctul 1a) de către operatorii economici cu informațiile aferente.
Experiența similară, art. 178  alin. (2) din Legea nr. 98/2016. Ofertanţii vor completa şi depune lista privind principalele servicii prestate în cursul unei perioade care acoperã cel mult ultimii 3 ani (se considerã ultimii 3 ani până la data limită de depunere a ofertelor), din care să reiasă că au fost prestate:
— lot I: Servicii similare în valoare minimă de 6 000 000,00 RON (Obiectivul III),
— lot II: Servicii similare în valoare minimă de 6 831 000,00 RON (Obiectivul V), valoare rezultată din unul sau mai multe contracte, în conformitate cu art. 179 lit. c) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. Se va completa DUAE (Partea IV „Criterii de selecţie" partea C „Capacitatea tehnică şi profesională", punctul 1b) de catre operatorii economici cu informatiile aferente situatiei lor. La nivelul DUAE trebuie precizate informaţii cum ar fi: numărul şi data contractului invocat drept experienţă similară, valoarea, beneficiarul, data şi numărul documentului de recepţie, precum şi ponderea şi/sau activităţile pentru care a fost responsabil ofertantul. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar, doar la solicitarea autorităţii contractante. Acestea sunt: copii ale contractelor, note/procese-verbale de recepţie şi/sau orice alt document din care să rezulte îndeplinirea acestui criteriu de calificare. Dacă ofertantul uzează de prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016, ofertanţii vor prezenta odată cu DUAE-ul şi angajamentul terţului susţinător, însoţit de documente anexe la angajament emise de terţul/terţii susţinători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia/acestora.
În conformitate cu prevederile art. 107 din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, coroborat cu prevederilor art. 118 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă a optat în a încheia pentru prestarea serviciilor de amenajare și întreținerea zonelor verzi din Municipiul Arad — obiectivele III și V.
2019-04-15
15:00
2019-10-15
2019-04-15
15:00
In SEAP.
În cazul ofertelor clasate pe primul loc, având aceeași valoare ofertată, departajarea ofertanţilor se va face prin reofertarea propunerii financiare.
Conform art. 123 din HG nr. 395/2016, ofertantul va indica în cuprinsul ofertei care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala. Având în vedere Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică, ofertantii vor completa formularul „Anexa informatii ANI”, formular ce se regaseste in sectiunea „Formulare”. Acesta se va completa pentru fiecare persoană cu putere de decizie, așa cum rezultă din certificatul eliberat de ONRC.
DUAE este pus la dispozitia ofertantilor in format editabil (document word) si se regaseste ca formular (DUAE.doc) in documentatia de atribuire aferenta prezentului anunt de participare (conform notificarilor ANAP nr. 237 si 240 din 2016 si a notificarii FN/1.9.2016). Pentru completarea DUAE se va accesa sectiunea „Formulare”, DUAE.
În conformitate cu prevederile art. 107 din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, coroborat cu prevederilor art. 118 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă a optat în a încheia pentru prestarea serviciilor de amenajare și întreținerea zonelor verzi din Municipiul Arad — obiectivele III și V — 2 loturi acord-cadru cu un singur operator şi cu o durată de 4 ani, deoarece serviciile vor fi prestate în baza unor comenzi emise de compartimentul de specialitate, în funcţie de necesităţile constatate. Acest lucru presupune că solicitările de servicii de amenajare și întreținerea zonelor verzi din Municipiul Arad pot varia semnificativ ca tip și cantitate pe parcursul unui an calendaristic. Astfel, s-a ales modalitatea specială de atribuire a acordului-cadru, deoarece permite încheierea contractelor subsecvente, asigurând astfel prestarea serviciilor în orice moment.
Obiectul acordului-cadru ce se intenţionează a fi încheiat este identic cu cel al contractului subsecvent sus-menţionat.
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Căile de atac precum și termenele de exercitare ale acestora sunt cele prevăzute de art. 8 din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.
Primăria Municipiului Arad, Serviciul Juridic Contencios
Bulevardul Revoluţiei nr. 75
Arad
310025
+40 257281850-134
www.primariaarad.ro
2019-03-06
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.