Căutare

România-Bucureşti: Servicii de curăţenie

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Mar 8, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat București
RO 2351555
Str. Fabrica de Glucoză nr. 3A, sector 2
Bucureşti
020331
Ana Maria Tutu
+40 214091224
anamaria.tutu@saifi.ro
+40 214091209
https://www.apps.ro/
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Regie autonomă
Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
Servicii de curăţenie la imobile administrate de S.A.I.F.I. 2019–2021
RO14814939/2019/17
„Servicii de curăţenie la imobile administrate de S.A.I.F.I. 2019–2021".
Termenul limita pana la care operatorii economici pot solicita clarificari in legatura cu documentatia de atribuire va fi de 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Termenul pana la care autoritatatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificari, in legatura cu documentatia de atribuire, va fi de 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Contractul se va incheia pentru o perioada de 24 luni, incepand cu data de 23.12.2019.
6867509.52
Conform caietului de sarcini la imobilele aflate in administrarea autoritatii contractante, situata in municipiul Bucuresti.
„Servicii de curăţenie la imobile administrate de S.A.I.F.I. 2019–2021".


Termenul limita pana la care operatorii economici pot solicita clarificari in legatura cu documentatia de atribuire va fi de 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Termenul pana la care autoritatatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificari, in legatura cu documentatia de atribuire, va fi de 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. 
Componenta tehnica.
10
90
24
Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare este obligatoriu completarea Documentului Unic de Achiziţie European (DUAE), conform art.193 din Legea nr. 98/2016.
Operatorii economici interesaţi pot completa (DUAE) la adresa: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
Cerinta nr. 1
Ofertanţii/terţii susţinători/subcontractanţii nu trebuie să se regăseasca în situaţiile prevăzute la art. 164, art. 165, art. 167 din Legea nr. 98/2016.
Modalitatea de îndeplinire: se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmează a fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantii clasati pe primele trei locuri intermediare, întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
Aceste documente pot fi:
1) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;
2) Cazierul judiciar al operatorului economic şi al fiecarui membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
3) După caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
4) Alte documente edificatoare, după caz.
Cerinta nr. 2
Se solicită a se prezenta „Declaraţia pe propria răspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 60” din Legea nr. 98/2016”, atât de către ofertanţi, terti susţinători, cat şi de către subcontractanţi.
Persoanele cu funcţie de decizie în cadrul autorităţii contractante sunt cele menţionate în declaraţia pe proprie răspundere a reprezentantului legal anexată, respectiv:
— Dl Ion Boblea — Director Sucursală,
— Dna Cristina Burciu — Director Tehnic Interimar,
— Dna Ileana Bianca Pop — Director Economic,
— Dna Liliana Adina Dumitru — Director Comercial,
— Dna Laura Mihaela Ionescu — Şef Oficiu Juridic,
— Dna Nicoleta Lincă — Şef Interimar Serviciul Contracte Achiziţii,
— Dl Liviu Chirila — Şef S.P.S.I.
Notă: dacă un grup de operatori economici depune oferta comună, aceste cerinţe trebuie îndeplinite de fiecare membru al asocierii.
Documentele ce reprezintă motive de excludere se solicită ofertantului, ofertantului asociat, subcontractantului, cât si terţului susţinător.
Încadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164, art. 165 şi art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, atrage excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.
Modalitatea de îndeplinire: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor, Formularul 1.
Declaraţie pe propria răspundere privind neincadrarea în situaţiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016.
Declaratia se va prezenta odata cu DUAE de catre toti operatorii economici.
Declaraţiile solicitate se vor prezenta scanat.
Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.
Valabilitatea informaţiilor se va raporta la data prezentării documentelor.
Modalitatea de îndeplinire: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
Documentele justificative care probează îndeplinirea cel [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
(b) Persoanele juridice străine vor ataşa, în copie însoţită de traducere autorizata în limba romănă, documente relevante, emise de autorităţile competente, care să certifice îndeplinirea cerinţei obligatorii privind situaţia economică,
(a) Media cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii 3 ani (2016, 2017, 2018): cel putin 6 867 509,52 RON. În vederea demonstrării îndeplinirii cerinţei, se solicită Formularul F20 „Cont de profit și pierdere", pentru confirmarea cifrei de afaceri pe fiecare an (2016, 2017, 2018). Operatorii economici pot prezenta şi alte documente, în măsura in care acestea reflectă o imagine fidelă a situaţiei economice şi financiare şi din motive justificate corespunzător, nu pot prezenţa bilanţurile contabile. Autoritatea contractantă solicită valoarea cifrei de afaceri pe ultimii trei ani, in conformitate cu art. 175 din Legea nr. 98/2016, pentru demonstrarea potenţialului tehnic, economic al fiecărui operator economic participant la procedură, potenţial care trebuie să reflecte posibilitatea concretă a acestuia de a rezolva eventualele dificultăţi legate de îndeplinirea contractului, în cazul în care oferta sa va fi declarată câştigătoare. Pentru conversia lei/valută, se va lua în considerare cursul mediu anual comunicat de BNR pentru fiecare an.
Modalitate de indeplinire: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile ce descriu nivelul cifrei de afaceri anuale globale pe ultimii 3 ani, corespunzator cerintelor autoritatii contractante. Urmatoarele documente justificative care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de către ofertantii clasati pe primele trei locuri in clasamentul intermediar, întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: bilanturi contabile sau extrase de bilant sau alte documente emise de organisme specializate care confirma nivelul cifrei de afaceri inscris in DUAE.
In vederea demonstrarii indeplinirii cerintei, se solicita Formularul F20 „Cont de profit si pierdere", pentru confirmarea cifrei de afaceri pe fiecare an (2016, 2017, 2018). Operatorii economici pot prezenta si alte documente, in măsura in care acestea reflectă o imagine fidelă a situaţiei economice şi financiare şi din motive justificate corespunzător, nu pot prezenţa bilanţurile contabile. Pentru conversia leu/altă valută, se va lua în considerare cursul mediu anual comunicat de B.N.R. pentru fiecare an.
Modalitate de indeplinire: se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor. Formularul F20 „Cont de profit şi pierdere", aferent bilanţului contabil pentru anii 2016, 2017, 2018, inclusiv dovada înregistrării acestora la organele competente, conform art. 175 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 şi art. 30 alin. (3) din H.G. 395/2016, urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Autoritatea contractantă va avea în vedere şi acceptarea altor documente prin care ofertanţii îşi pot demonstra situaţia economică şi financiară, pe lângă prezentarea situaţiilor financiare aferente ultimilor 3 ani (bilanţuri contabile), conform. art. 177 din Legea nr. 98/2016. Autoritatea contractantă solicită valoarea cifrei de afaceri pe ultimii trei ani pentru demonstrarea potenţialului tehnic, economic al fiecărui operator economic participant la procedură, potenţial care trebuie să reflecte posibilitatea concretă a acestuia de a rezolva eventualele dificultăţi legate de îndeplinirea contractului, în cazul în care oferta sa va fi declarată câştigătoare, având în vedere valoarea mare a contractului.
(c) Se solicita lista principalelor servicii de o complexitate similară și anume servicii de curățenie, prestate în ultimii 3 ani. Participantii la aceasta procedura trebuie sa demonstreze ca au prestat servicii similare a caror valoare cumulata in ultimii trei ani a fost de minim: 6 867 502,00 RON, la nivelul a maxim 3 contracte. Documentele solicitate in susţinerea experienţei similare (certificate/documente/procese-verbale de recepţie), urmează a fi prezentate, doar la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantii clasati pe primele trei locuri intermediare, întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
Cerinţa nr. 1. Informaţii privind asocierea, susţinerea, subcontractanţii după caz,
(a) Se solicită prezentarea unui acord de asociere, conform art. 54 alin. (2) din Legea nr. 98/2016,
(b) Se solicită completarea unor angajamente de susținere, dacă e cazul, conform art.182 din Legea nr. 98/2016 şi art. 48 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016.
Modalitatea de indeplinire: se va prezenta Formularul DUAE.(Partea IV „Criterii de selecţie", C „Capacitatea tehnică şi profesională") completat cu datele/informaţiile de referinţă în raport cu dispoziţiile art. 179 lit. b) din Legea nr. 98/2016. În aplicarea dispozițiilor art. 196 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 autoritatea contractantă va solicită pe parcursul derulării procedurii de atribuire prezentarea de certificate/documente/recomandări/procese-verbale de recepție parțiale/finale (datate, semnate și parafate de către beneficiar) prin care se confirmă prestarea serviciilor similare în condițiile menționate în formular, precum și orice alte documente considerate ca fiind relevante în probarea îndeplinirii cerinței de către operatorul economic.
Modalitatea de îndeplinire: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Formularul 2 urmeaza a fi prezentat, odata cu DUAE. Odata cu depunerea DUAE, toti ofertantii vor depune acordul de asociere.
Modalitatea de îndeplinire: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE respectiv Formularul 3 si Formularul 4. Avand in vedere Notificarea nr 256/8.12.2016, se solicita tuturor ofertantilor ca, odata cu depunerea DUAE si a ofertei, pana la data limita a depunerii ofertelor, sa prezinte angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora). Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamentul de sustinere vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator, la solicitarea autoritatii contractante pentru asociati si subcontractanti.
2019-04-04
15:00
2019-10-04
2019-04-04
15:00
In SEAP.
Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare este obligatoriu completarea Documentului Unic de Achiziţie European (DUAE), conform art. 193 din Legea nr. 98/2016.
Operatorii economici interesaţi pot completa Documentul Unic de Achiziţie European (DUAE) la adresa: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
Termenul limita pana la care operatorii economici pot solicita clarificari in legatura cu documentatia de atribuire va fi de 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Termenul pana la care autoritatatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificari, in legatura cu documentatia de atribuire, va fi de 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
Contractul se va incheia pentru o perioada de 24 luni, incepand cu data de 23.12.2019.
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
2019-03-05
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.