Căutare

România-Buzău: Diverse produse alimentare

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BUZĂU
   Mar 8, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Buzău
15353418
Str. Alexandru Marghiloman nr. 29
Buzău
120031
Liliana Luminița Diaconu
+40 238710329
director@dasbz.ro
+40 238710329
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Alimente 2019
2019/A/1
Obiectul contractului il reprezinta achizitia de alimente pentru satisfacerea necesitatilor aferente anului 2019/primelor 4 luni ale anului 2020. Autoritatea contractanta va raspunde în mod clar şi complet tuturor solicitărilor de clarificari/informaţii suplimentare in a 15-a zi anterior datei limita de primire a ofertelor. Dreptul autoritatii contractante de a opta pentru suplimentarea cantitatilor de produse este conditionat de existenta resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie [conform art. 165 alin. (1) lit. b) din HG nr. 395/2016].
1080508.84
8
8
Legume și fructe proaspete
8
Centre din subordinea DAS Buzau, conform specificatiilor caietului de sarcini.
Conform specificatiilor caietului de sarcini si listei de cantitati.
109971
12
Produse lactate
3
Centre din subordinea DAS Buzau, conform specificatiilor caietului de sarcini.
Conform specificatiilor caietului de sarcini si listei de cantitati.
125277.30
12
Conserve
5
Centre din subordinea DAS Buzau, conform specificatiilor caietului de sarcini.
Conform specificatiilor caietului de sarcini si listei de cantitati.
84560
12
Carne și preparate din carne
1
Centre din subordinea DAS Buzau, conform specificatiilor caietului de sarcini.
Conform specificatiilor caietului de sarcini si listei de cantitati.
314580.54
12
Carne de pui și ouă
2
Centre din subordinea DAS Buzau, conform specificatiilor caietului de sarcini.
Conform specificatiilor caietului de sarcini si listei de cantitati.
135257
12
Dulciuri
7
Centre din subordinea DAS Buzau, conform specificatiilor caietului de sarcini.
Conform specificatiilor caietului de sarcini si listei de cantitati.
28348
12
Produse de panificație
4
Centre din subordinea DAS Buzau, conform specificatiilor caietului de sarcini.
Conform specificatiilor caietului de sarcini si listei de cantitati.
124483
12
Diverse alimente
6
Centre din subordinea DAS Buzau, conform specificatiilor caietului de sarcini.
Conform specificatiilor caietului de sarcini si listei de cantitati.
158032
12
Cerinta nr. 1. Neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Încadrarea în situatia prevazuta la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, atrage excluderea operatorului economic din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Documentele Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, doar la solicitare entitatii contractante si doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor..
Cerinta nr. 2. Neincadrarea in prevederile art. 165, coroborat cu art. 166 din Legea nr. 98/2016. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire.
Încadrarea în situatia prevazuta la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, atrage excluderea operatorului economic din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
— Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind obligatiile de plata la bugetul consolidat al statului.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, doar la solicitare entitatii contractante si doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Cerinta: din certificatul de atestare fiscala trebuie sa rezulte ca operatorul economic nu are datorii restante la momentul prezentarii sau valoarea acestor datorii se incadreaza in pragurile prevazute la art. 166 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Operatorul economic nu va fi exclus din procedura de atribuire, atunci cand cuantumul impozitelor, taxelor si contributiilor la bugetul general consolidat, datorate si restante, indeplineste una din urmatoarele conditii:
(a) Este mai mic de 4 000,00 RON;
(b) Este mai mare de 4 000,00 RON si mai mic de 5 % din totalul impozitelor, taxelor si contributiilor datorate de operatorul economic, la cea mai recenta data scadenta a acestora.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, conform art. 196 din Legea nr. 98/2016, coroborat cu art. 66 din HG nr. 395/2016.
Cerinta nr. 3. Neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Încadrarea în situatia prevazuta la art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, atrage excluderea operatorului economic din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, doar la solicitare entitatii contractante si doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor..
Cerinta nr. 4. Neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Încadrarea în situatiile prevazuta la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, doar la solicitare entitatii contractante si doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire in calitate de ofertant, individual ori in comun cu alti operatori economici, inclusiv in forme de asociere temporara constituite in scopul participarii la procedura de atribuire, in conditiile prevazute de Legea nr. 98/2016. In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, inainte de semnarea contractului, asocierea va fi legalizata in conformitate cu prevederile art. 54 alin. (2) din Legea nr. 98/2016.
Cerinta: ofertantul precizeaza in oferta partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi. Subcontractantul/subcontractantii propusi nu trebuie se incadreaza in motivele de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167.
Modalitatea de indeplinire: DUAE. Declaratiile aferente asocierii se vor prezenta, doar la solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor. Operatorul economic va completa cerintele corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, doar la solicitarea entitatii contractante si doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Modalitatea de indeplinire: DUAE. Acordul/contractual de subcontractare se va prezenta de ofertantul clasat pe I loc, doar la solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor. Operatorul economic va completa cerintele corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, doar la solicitare entitatii contractante si doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
2019-04-05
15:00
2019-08-05
2019-04-05
15:00
In SEAP.
Pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor de calificare stabilite prin prezenta fisa de date, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare respective, asa cum au fost solicitate in documentatia de atribuire (DUAE). Ofertantul cistigator are obligatia de a prezenta documente edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, in urma unei solicitari scrise din partea autoritatii contractante, in termenul prevazut in continutul acesteia, care nu poate fi mai mic de 3 zile lucratoare. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatura electronica). Reguli de comunicare si de transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire, se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea „Intrebari" din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP la sectiunea „Documentatie, clarificari si decizii" din cadrul anuntului/invitatiei de participare. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (sectiunea „Intrebari"), in format electronic, semnate cu semnatura electronica, conform Legii nr. 455/2001. In situatia in care operatorii economici uzeaza de dreptul de a prezenta o declaratie pe propria raspundere, privind modul de indeplinire a cerintelor de calificare, acest document va fi luat in considerare numai in conditiile in care anexa la declaratie va indica in mod concret modul de indeplinire a cerintelor de calificare, respectiv numerele de inregistrare pentru documente emise de terti, cifre pentru indeplinirea plafoanelor valorice, contracte similare (numar/data/beneficiar/obiect/numar/recomandare/numar proces-verbal de receptie) etc. Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu punctaje /preturi egale: modalitatea de departajare a ofertelor cu acelasi punctaj clasate pe primul loc va tine cont de continutul ofertei, respectiv al propunerii financiare si/sau tehnice si nu de cerintele de calificare sau de aspecte ce ar putea fi cerinte de calificare, respectiv care tin de capacitatea ofertantului si nu de oferta. In vederea completarii DUAE, operatorii economici pot accesa urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espod/filter
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare. Conform Legii nr. 101 din 19.5.2016 art. 8: Notificarea Sistemului Electronic de Achizitii Publice 21.5.2018, 09.34 pagina 5 prealabilă — 5 zile [conform art. 6 alin. (1) lit. b)]; transmitere răspuns de către autoritatea contractantă — 3 zile [conform art. 6 alin. (4)].
2019-03-05
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.