Căutare

România-Fălticeni: Motorină (EN 590)

Cerere de oferte

Informaţii generale

   FĂLTICENI
   Mar 8, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Municipiul Fălticeni
5432522
Str. Republicii nr. 13
Fălticeni
725200
Vasile-Iulian Morosanu
+40 230542056
morosanu_iv@yahoo.com
+40 230544942
www.falticeni.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Acord-cadru privind furnizare combustibil (benzina si motorina)
5432522_2019_PAAPD1050733
Municipiul Falticeni intentioneaza sa achizitioneze motorina Euro Diesel 5, motorina Euro Diesel Winter cat si benzina Premium 95 fara plumb astfel:
Cantitati estimate pe durata întregului acord-cadru:
— benzina Premium 95 fara plumb — minim 60 000 litri, maxim 100 000 litri,


— motorina Euro 5 — minim 160 000 litri, maxim 200 000 litri.
Cantitati minime — maxime pe baza celui mai mare contract subsecvent estimat a fi atribuit pe durata acordului-cadru:


— benzina Premium 95 fara plumb — minim 15 000 litri, maxim 20 000 litri,
— motorina Euro 5 — minim 40 000 litri, maxim 50 000 litri,
— valoarea celui mai mare contract subsecvent este 422 500,00 RON,
— valoarea estimata a achizitiei se incadreaza in intervalul: 1 242 000 RON — 1 690 000 RON.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in a 8-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numar de zile pana la care [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
Județul Suceava, Municipiul Fălticeni.
Municipiul Falticeni intentioneaza sa achizitioneze motorina Euro Diesel 5, motorina Euro Diesel Winter cat si benzina Premium 95 fara plumb astfel:
Cantitati estimate pe durata întregului acord-cadru:
— benzina Premium 95 fara plumb — minim 60 000 litri, maxim: 100 000 litri,
— motorina Euro 5 — minim 160 000 litri, maxim 200 000 litri.
Cantitati minime — maxime pe baza celui mai mare contract subsecvent estimat a fi atribuit pe durata acordului-cadru:


— benzina Premium 95 fara plumb, minim 15 000 litri, maxim 20 000 litri,
— motorina Euro 5 — minim 40 000 litri, maxim 50 000 litri,
— valoarea celui mai mare contract subsecvent este 422 500,00 RON,
— valoarea estimata a achizitiei se incadreaza in intervalul: 1 242 000 RON — 1 690 000 RON.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in a 8-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 14.
48
1) Declaratie privind neîncadrarea în situatiile potential generatoare de conflict de interese, asa cum sunt acestea definite la art. 60 din Legea nr. 98/2016 — va fi prezentata de catre toti participantii la procedura impreuna cu DUAE. In DUAE se vor cuprinde informatii privind: tertii sustinatori, asociati si subcontractanti, conform prevederilor art. 183, 170 alin. (3) si 193–195 din Legea 98/2016. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:
— Coman Gheorghe-Catalin — primar,
— Bulaicon Constantin — viceprimar,
— Busuioc Mihaela — secretar municipiu,
— Bulaicon Maria — director economic,
— Fodor Catalin — director executiv Directia Urbanism si Disciplina in Constructii,
— Florea Laura — sef Serviciu Financiar-Contabilitate,
— Dumitriu Sergiu — sef Serviciu Juridic,
— Morosanu Iulian-Vasile — sef Serviciu Control-Achizitii,
— Nafornita Anton — director tehnic Directia Tehnica,
— Rotaru Elena — director SPAS,
— Raileanu Nicu — sef serviciu Resurse Umane,
— Buhlea Paul — director DGAPL,
— Rusu Silviu-Haralambie — administrator public,
— Grigoras Adrian Constantin — insp. principal Serviciu Control-Achizitii,
— Niga Cristina-Mihaela — insp. asistent Serviciu Financiar-Contabilitate,
— Chirila Dumitru — sef sectie,
— Ciocan Simona — jurist,
— Arteni Gheorghe — consilier local,
— Asaftei-Titianu Ion — consilier local,
— Cojocaru Eugenia-Liliana — consilier local,
— Chirila Gabriela-Violeta — consilier local,
— Corbu Luminita-Claudia — consilier local,
— Deleanu Liviu-Daniel — consilier local,
— Dulgheriu Maria — consilier local,
— Fodor Dinu-Dan — consilier local,
— Grigoras Liviu — consilier local,
— Haidau Razvan-Petrica — consilier local,
— Matei Gabriel — consilier local,
— Mihoc Alexandru — consilier local,
— Murariu George-Bogdan — consilier local,
— Popa-Ion Olguta — consilier local,
— Sandu Ioan-Sergiu — consilier local,
— Sburlea Vasile — consilier local,
— Tomescu Laurentiu-Daniel — consilier local; 

2) Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016; ofertantii/asociatii/subcontractantii/tertii sustinatori au obligatia completarii si prezentarii initiale a DUAE — conf. art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile face dovada neincadrarii in situatiile de excludere, prin prezentarea, la solicitarea AC, de regula a urmatoarelor informatii si documente:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentarii,

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acesteia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de catre ONRC/actul constitutiv; pentru straini se accepta documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva,

— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016,


— alte documente edificatoare, dupa caz.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate de indeplinire: completare DUAE in conformitate cu prev. art. 193 alin. (1) din Legea 98.2016. Certificatul ONRC/documente echivalente emise in tara de rezidenta trebuie sa fie prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante, ofertantului aflat in clasament pe primul loc; informatiile cuprinse in certificat/documentul echivale [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
Ofertantul trebuie să demonstreze că a realizat o cifră de afaceri anuala cel puţin egală cu valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent pentru care depune ofertă (422 500,00 RON fara TVA) iar cifra de afaceri globală se va demonstra pentru ultimii 3 ani (2016, 2017 şi 2018). În situaţia în care ofertantul a fost înfiinţat sau şi-a început activitatea economică de mai puţin de 3 ani se va lua în considerare prezentarea informaţiilor corespunzătoare perioadei efective de activitate. Neîndeplinirea acestei cerinţe atrage excluderea ofertantului de la procedură privind atribuirea acordului-cadru. Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decât RON în euro vor utiliza cursurile de schimb medii anuale stabilite de catre BNR pentru anii de referinta aferenti.
Se va completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE), urmând ca documentele justificative (bilanturi contabile, situatii financiare etc.) sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante de catre operatorul economic clasat pe primul loc.
Experienţă similară — Lista principalelor furnizări de produse în ultimii 3 ani (calculaţi anterior termenului limită de depunere a ofertelor). Ofertanţii vor prezenta unul/mai multe documente relevante (contract de furnizare, certificate, procese-verbale, recomandări din partea beneficiarilor) prin care vor demonstra că au livrat produse similare de o valoare cumulată cel puţin egală cu valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent pentru care depune ofertă (422 500,00 RON fara TVA). Documentele prezentate în acest sens vor purta menţiunea „conform cu originalul” şi ştampila operatorului economic. Documentele încheiate în alte limbi decât limba română se vor prezenta în copie, însoţite de traduceri autorizate în limba română. În situaţia în care beneficiarul este un client privat şi din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obţinerii unei confirmări din partea acestuia demonstrarea livrărilor anterioare de produse se realizează printr-o declaraţie pe proprie răspundere a operatorului economic în cauză. În cazul în care există incertitudini sau neclarităţi în ceea ce priveşte anumite documente prezentate. Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a solicita detalii, precizări sau confirmări suplimentare atât de la ofertantul în cauză, cât şi de la autorităţile competente care pot furniza informaţii în acest sens. În situaţia în care ofertantul a fost înfiinţat sau şi-a început activitatea economică de mai puţin de 3 ani, se va lua în considerare prezentarea informaţiilor corespunzătoare perioadei efective de activitate.
Se va completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE), urmând ca documentul(ele) justificativ sa fie prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante de catre operatorul economic clasat pe primul loc.
2019-03-26
15:00
2019-06-26
2019-03-26
15:00
In SEAP.
Comisia de evaluare a ofertelor.
Documentul Unic de Achizitii European se va putea accesa în vederea completării de către operatorii economici interesaţi la adresa: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
(a) Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei: Nicio ofertă nu poate fi retrasă după data limită de depunere precizată şi anunţul de participare, sub sancţiunea excluderii acestuia la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică şi a pierderii garanţiei de participare. Comisia de evaluare, cu acceptul operatorului economic, corectează erorile aritmetice şi remediază viciile de formă ale documentelor şi ofertelor prezentate de către acesta [art. 134 alin. (10) din H.G. 395/2016]. Dacă operatorul economic modifică oferta după deschidere sau nu acceptă remedierea viciilor sau corecţia erorilor, aceasta va fi considerată neconformă [art. 134 alin. (11) din HG 395/2016], 

(b) Asociere:
În cazul asocierii mai multor operatori economici cu scopul de a depune oferta comună, îndeplinirea cerinţelor privind situaţia personală a ofertantului, capacitatea de exercitare a activităţii profesionale şi standardele de asigurare a calităţii trebuie să fie îndeplinite de fiecare asociat în parte, iar cerinţa privind capacitatea tehnică şi/sau profesională trebuie să fie îndeplinită prin cumul de grupul de asociaţi. Se va prezenta acordul de asociere din care vor rezulta cel puţin următoarele: faptul că asociaţii sunt responsabili solidar şi nelimitat de executarea contractului, nominalizarea liderului asociaţiei, comunicările şi plăţile se vor face de liderul asociaţiei,

(c) Documentele emise într-o limbă străină vor fi însoţite de traduceri autorizate în limba română.
Garantia de participare se restituie in conditiile art. 38 din HG 395/2016; Se va specifica in mod obligatoriu in oferta care sunt informatiile care sunt considerate confidentiale din cadrul ofertei.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare. Termenele limită de exercitare a căilor de atac sunt cele prevăzute la art. 6 coroborat cu art. 8 din Legea nr. 101 din 19.5.2016.
2019-03-05
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.