Căutare

România-Timișoara: Diverse lucrări specializate de construcţii

Cerere de oferte

Informaţii generale

   TIMIȘOARA
   Mar 8, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Municipiul Timișoara
14756536
Bulevardul C. D. Loga nr. 1, județul Timiș
Timișoara
300030
Serviciul Achiziții Publice — Călin Petricescu
+40 256408453
achizitiipublice@primariatm.ro
www.primariatm.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Proiectare și execuție lucrări de reabilitare aferente obiectivului de investitii „Fântână Ornamentală cu Pești”, cod unic de identificare: 14756536_2019_PAAPD1065453
14756536_2019_PAAPD1065453
Fântâna ornamentală cu peşti, situată în Piaţa Victoriei reprezintă unul dintre cele mai importante obiective turistice din Timişoara, un simbol al oraşului de pe Bega. Monumentul dă o nota distinctă zonei, revigorând atmosfera creată de clădirile monumentale din jur, fiind o oază de relaxare a pieţei.
Ca urmare a concluziilor Raportului de expertiză, se impun lucrări de reabilitare datorită degradării avansate a bazinului fântânii, a căminului tehnic şi a instalaţiilor hidraulice exterioare (conducte, duze, robineti etc.), generate de perioada îndelungată de exploatare a structurii. Lucrările propuse au ca scop reabilitarea construcţiei din punct de vedere structural, al finisajelor, instalaţiilor electrice, hidraulice şi a racordurilor, cu păstrarea arhitecturii şi dimensiunilor geometrice.
Lucrările de reabilitare presupun, în principal următoarele operaţiuni: reabilitarea şi impermeabilizarea bazinului fântânii, refacere hidroizolaţie cameră tehni [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
541586.44
Piata Victoriei, Timisoara.
(a) Elaborare Proiect Tehnic, Caiete de Sarcini, Detalii de Execuţie, Documentaţie Tehnică pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire, Proiect de organizare a execuţiei,
(b) Asistenţa tehnică din partea proiectantului pe toată perioada de execuţie a lucrărilor şi în perioada de garanţie,
(c) Execuţie lucrări in conformitate cu prevederile din proiectul tehnic însuşit de autoritatea contractantă, cu respectarea expertizei tehnice, a documentaţiei tehnico-economice faza D.A.L.I. şi prevederile Ordinului nr. 2495 din 26.8.2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea specialiştilor, experţilor şi verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice emis de către Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, potrivit căruia intervenţiile asupra monumentelor istorice vor fi efectuate numai de specialişti, experţi şi verificatori tehnici atestaţi înscrişi în registrele speciale.
12
Municipiul Timişoara va exclude în orice moment al procedurii de atribuire al contractului, orice operator economic care se află în una din situaţiile prevăzute la art. 60, 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.
Motivele de excludere vor fi aplicate şi în cazul asociatilor/subcontractantilor/tertilor sustinatori, dupa caz.
Modalitatea de indeplinire:
Sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila, fiecare operator economic participant la procedura de atribuire (ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator, dupa caz), va prezenta odata cu oferta DUAE completat in conformitate cu prevederile art. 193 din Legea 98/2016, cu informatiile aferente situatiei lor.
Odată cu DUAE, se vor depune următoarele documente:
(a) Declaratia privind neîncadrarea în situatiile potential generatoare de conflict de interese, asa cum sunt acestea definite la art. 60 din Legea nr. 98/2016, de catre toti participantii la procedura,
(b) Angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, a acordului de subcontractare și/sau a acordului de asociere, după caz.
Nedepunerea acestora odată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertențe de formă ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale ofertantului, cât și ale subcontractantului/terțului susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, ofertantului aflat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.
Documentele justificative pot fi:
1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.);


2) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; 
3) dupa caz, documente care demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

4) alte documente edificatoare, dupa caz.
Documentele solicitate se vor prezenta în limba romana/limba in care au fost emise insotite de traducerea în limba romana, după caz.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:
— Nicolae Robu — primar;
— Dan Aurel Diaconu — viceprimar;
— Imre Farkas — viceprimar;
— Robert Kristof — administrator public;
— Steliana Stanciu — director Directia Economica;
— Caius-Sorin Suli — sef Serviciul Juridic;
— Corina Valerica Radu — sef Serviciul Achizitii Publice;
— Culita Chis  — director Directia Edilitara;
— Victoria-Slavita Dubles — consilier Birou Evidenta Patrimoniu;
— Emilia Szekeky — consilier Birou Contabilitate;
— Lelica Crisan — sef Birou Finantare Scoli.
— Consilieri locali: Lorenzo-Flavius Barabas, Andra-Anca Blotiu, Lucian Caldararu, Laura Chindris, Radu-Dragos Dimeca, Marius-Cristinel Dugulescu, Grigore Grigoroiu, Iulian-Daniel Idolu, Sorin-Gabriel Ionescu, Adrian-Razvan Lulciuc, Daniela-Mirela Maris, Ioan Mateescu, Octavian Mazilu, Ciprian-Stefan Mihok, Simion Mosiu, Adrian-Romita Orza, Raluca-Ioana Popescu, Gabriela Popovici, Constantin-Stefan Sandu, Elena Sipos, Nicusor-Alin Sirbu, Ioan-Stefan Szatmari, Lucian-Dorel Taropa, Adelina-Larissa Tarziu, Luminita Tundrea.


Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire:
— Comisia de evaluare:
—— Presedinte titular: [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
Experienta similara:
I. Faza de proiectare: Ofertanţii vor prezenta lista serviciilor similare obiectului contractului prestate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani, perioadă raportată la data limită de depunere a ofertelor. Serviciile considerate similare obiectului contractului din punct de vedere al complexităţii şi utilităţii sunt servicii de proiectare lucrări edilitare în domeniul apă-canal. Prestările de servicii se confirmă prin prezentarea unor certificate/documente/recomadari emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul privat beneficiar, care să conţină valori, perioade de prestare şi precizarea dacă au fost efectuate conform normelor profesionale din domeniu;
II. Faza de execuţie lucrări: Ofertanţii vor prezenta o listă a lucrărilor similare obiectului contractului realizate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 5 ani, perioadă raportată la data limită de depunere a ofertelor. Lucrările similare obiectului contractului, ca tip şi complexitate, sunt considerate lucrările edilitare în domeniul apă-canal.


Informatii privind subcontractarea (dacă este cazul):
In cazul în care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze parte din contract, DUAE include informatiile solicitate cu privire la subcontractanti, iar subcontractantul/subcontractantii nominalizat/nominalizati de catre ofertant, are/au obligatia de a prezenta DUAE completat cu datele proprii, cu activitatile pe care le vor realiza, procentul din contract, precum si numarul si data acordului/contractului de subcontractare încheiat cu ofertantul.
Pentru îndeplinirea cerinţei privind experienţa similară se va prezenta, ca dovada preliminara, DUAE completat în conformitate cu prevederile art. 193 din Legea 98/2016. La nivelul DUAE trebuie precizate informaţii cum ar fi: numarul şi data contractului invocat drept experienţa similară, beneficiarul acestuia şi datele sale de contact, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil, impreuna cu valoarea acestora fara TVA. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE (ex: procese-verbale de recepţie/recomandări/certificate constatatoare etc.), vor fi prezentate doar la solicitarea autorităţii contractante, ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. In cazul unei oferte comune, experienta similara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, caz in care in formularul DUAE completat de ofertant se vor include informatii privind asociatii, care au obligatia de a prezenta odata cu oferta, formularul DUAE completat cu datele proprii si modul concret de indeplinire a cerintelor privind capacitatea tehnica şi profesională. Pentru terti, asociati si subcontractanti, odata cu depunerea DUAE se va prezenta angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora) acordul de asociere si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc la solicitarea autoritatii contractante.

Sub sanctiunea declararii ofertei ca inacceptabila, conform art. 137 din HG nr. 395/2016, subcontractantul/subcontractantii nominalizati vor prezenta DUAE, completat in conformitate cu prevederile art. 193 din Legea nr. 98/2016, pana la data limita de depunere a ofertelor. Odată cu DUAE, se va depune si Declaratia privind neîncadrarea în situatiile potential generatoare de conflict de interese, asa cum sunt acestea definite la art. 60 din Legea nr. 98/2016. Nedepunerea Declaratiei odată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire. Documentele justificative ce probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, ofertantului aflat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. De asemenea, la incheierea contractului, la solicitarea autoritatii contractante, se va prezenta contractul/contractele incheiat/incheiate între ofertant si subcontractant/subcontractantii nominalizati în oferta, in concordanta cu oferta. Contractul/contractele de subcontractare se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.
2018/S 244-557396
2019-04-18
15:00
2019-10-18
2019-04-18
15:00
In SEAP.
Membrii comisiei de evaluare si dupa caz, reprezentantii imputerniciti ai ANAP.
1) In cadrul documentelor atasate anuntului de participare publicat in SICAP, DUAE este pus la dispozitia operatorilor economici interesati in format editabil in vederea completarii acestuia de catre ofertanti. Operatorii economici participanti vor completa in acest document informatiile/raspunsurile aferente incadrarii/neincadrarii in motivele de excludere, respectiv indeplinirii criteriilor de calificare solicitate de catre autoritatea contractanta care au corespondent la nivelul anuntului de participare/fisei de date-instructiuni pentru ofertanti (unde sunt clar explicitate) si nu vor avea dreptul sa intervina asupra formatului DUAE, respectiv asupra cerintelor impuse de autoritatea contractanta;


2) Pentru vizualizarea documentelor atasate, operatorii economici trebuie sa detina un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic; 
3) Operatorii economici au dreptul de a transmite oferta (DUAE completat, declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016, Propunerea tehnica, Propunerea financiara, documentul doveditor privind constituirea garantiei de participare si, daca este cazul, Angajamentul de sustinere al tertului sustinator, acordurile de asociere si/sau subcontractare), numai în format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa;

4) Solicitarile de clarificari se vor adresa în mod exclusiv în SICAP in cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, autoritatea contractanta urmând sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare în legatura cu documentaţia de atribuire, cu respectarea termenului limita precizat de autoritatea contractanta la sectiunea II.1.4) a prezentului document, respectiv nu mai tarziu de 20 zile inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Clarificarile depuse dupa acest termen nu vor mai fi luate in considerare. Conform art. 160–161 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare, in a 11-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in masura in care acestea vor fi adresate in termenul prevazut in anuntul de participare. Raspunsurile la clarificarile solicitate, vor fi publicate în SICAP in cadrul anuntului de participare; 

5) În cazul în care autoritatea contractanta solicita prezentarea anumitor clarificari/completari în scopul verificarii conformitatii ofertei cu cerintele impuse, atat solicitarea, cat si raspunsul ofertantului se transmit în SICAP doar în format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa. In situatia in care raspunsul ofertantului este postat in SICAP fara semnatura electronica extinsa, oferta sa va fi asimilata prevederilor art. 137 alin. (2) lit. j) din HG 395/2016, fiind respinsa ca inacceptabila;

6) Daca în urma aplicarii criteriului atribuire „pretul cel mai scazut” se constata ca 2 sau mai multe oferte clasate pe primul loc, contin preturi egale, se va solicita reofertarea prin intermediul SICAP. Daca aceasta nu este realizabila din motive imputabile operatorului SICAP, se va solicita ofertantilor o noua propunere financiara „offline”. Contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
În termen de 5 zile începând cu ziua următoare luării la cunoștință despre actul autorității contractante considerat nelegal, conform art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea 101/2016.
Municipiul Timișoara — Serviciul Achiziții Publice, camera 223
Bulevardul C. D. Loga nr. 1
Timișoara
300030
+40 256408453
achizitiipublice@primariatm.ro
www.primariatm.ro
2019-03-06
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.