Căutare

România-Oradea: Lucrări de izolare termică

Cerere de oferte

Informaţii generale

   ORADEA
   Mar 8, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Municipiul Oradea
4230487
Str. Unirii nr. 1
Oradea
410100
Mihaela Laslau
+4 0259437000
mihaela.laslau@oradea.ro
+4 0259409406
www.oradea.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Lot I — „Execuția lucrărilor pentru proiectul «Creșterea performanței energetice a Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea»”, lot II – „Execuția lucrărilor pentru [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
4230487/2019/13
Lot I – Obiectivul general al proiectului îl reprezinta cresterea eficienței energetice, a gestionarii inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice de sănătate din municipiul Oradea — Spitalul Clinic Județean de Urgență, în vederea reducerii consumurilor energetice mari.
Obiective specifice:
(a) Doua (2) corpuri de cladire (1 cladire) ale Spitalului Clinic Județean de Urgența Oradea, situate pe Str. Gheorghe Doja nr. 65, eficientizate din punct de vedere energetic,
(b) Reducerea consumului anual de energie primară cu 50 % fața de consumul inițial dupa implementarea masurilor de eficientizare energetica a cladirilor. Acest obiectiv va aduce beneficii din punct de vedere al reducerii pierderilor de caldura si a îmbunatațirii confortului interior si a eficienției energetice,
(c) Scaderea estimata a emisiilor gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2) la 25,86 kg/m
2
/an dupa implementarea masurilor [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
57903584.92
2
2
“Executia lucrarilor pentru proiectul “CRESTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE A SPITALULUI CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ORADEA”
1
MUNICIPIUL ORADEA
Obiectivul general al proiectului îl reprezinta cresterea eficienței energetice, a gestionarii inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice de sănătate din Municipiul Oradea - Spitalul Clinic Județean de Urgență în vederea reducerii consumurilor energetice mari.
Termenul pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 14 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 11a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor . Solicitarile de clarificari vor fi transmise in format editabil.
LOT I – 28.305.217,72 RON fara TVA
Cuantumul cheltuielilor “diverse si neprevazute” mentionate de proiectant in devizul general este de este de 0,69 % respectiv 194.000,00 RON fara TVA.
Aceasta suma nu a fost inclusa in valoarea estimata si va putea fi accesata pe parcursul derularii contractului, daca vor fi intrunite conditiile mentionate la art 221 din Legea 98/2016.
Garantia tehnica acordata lucrarilor
30
70
28305217.72
18
Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Spri... detalii pe www.e-licitatie.ro
“Executia lucrarilor pentru proiectul “CRESTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE A SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL DR. GAVRIL CURTEANU ORADEA”.
2
MUNICIPIUL ORADEA
Obiectivul general al proiectului îl reprezinta cresterea eficienței energetice, a gestionarii inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice de sănătate din Municipiul Oradea - Spitalul Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea în vederea reducerii consumurilor energetice mari.
Termenul pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 14 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 11a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor . Solicitarile de clarificari vor fi transmise in format editabil.
LOT II - 29.598.367,20 RON fara TVA
Cuantumul cheltuielilor “diverse si neprevazute” mentionate de proiectant in devizul general este de este de 0,23 % respectiv 67.752,00 RON fara TVA.
Aceasta suma nu a fost inclusa in valoarea estimata si va putea fi accesata pe parcursul derularii contractului, daca vor fi intrunite conditiile mentionate la art 221 din Legea 98/2016
Garantia tehnica acordata lucrarilor
30
70
29598367.20
18
Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Spri... detalii pe www.e-licitatie.ro
Ofertantul va face dovada ca nu se incadreaza la situatiile prevazute de art. 60, 164, art 165, art.167 din Legea 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art 193 alin 1 din Legea 98/2016 iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Cerintele privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.164, art 165, art.167 se adreseaza si subcontractantilor si tertilor conform art 170/1 si 183/1 din Legea 98/2016.
Documentele justificative vor putea fi, in masura in care furnizeaza toate informatiile solicitate in DUAE, urmatoarele:
1. Certificat privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat (bugetul local si bugetul de stat) care sa confirme faptul ca ofertantul si-a indeplinit obligatiile RESTANTE de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la sediul social, sediile secundare, precum si punctul/punctele de lucru,,pentru care exista obligatii de plata" la momentul DEPUNERII ACESTORA.
2. Cazier fiscal pentru operatorul economic,
3. Cazier judiciar pentru operatorul economic,
4.Cazier judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv
5. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
6. Orice documente echivalente emise de autoritati din tara in care ofertantul este rezident.
7. Orice alte documente edificatoare.
Persoanele cu functii de decizie sunt:
Bolojan Ilie Gavril Primar
Birta Florin –Alin Viceprimar
Mălan Mircea Viceprimar
Duse Traian Adrian Consilier Local
Dulca Camelia – Mariana Consilier Local
Maci Mihai Consilier Local
Negrean Daniel – Dumitru Consilier Local
Morar Grigore Consilier Local
Buhas Camelia Liana Consilier Local
Dragos Marcel Daniel Consilier Local
Tau Ioan Consilier Local
Marinau Florin Liviu Consilier Local
Filimon Teofil Laviniu Consilier Local
Lezeu Ioan Consilier Local
Felea Adrian Ioan Consilier Local
Fonoage Corina Lavinia Silvia Consilier Local
Zdranca Ionel Marius Consilier Local
Blaga Mariana Consilier Local
Sabau Popa Liviu Mihai Consilier Local
Mohan Aurel George Consilier Local
Negrea Adrian Consilier Local
Avram Nicolae Ioan Consilier Local
Peto Dalma – Csilla Consilier Local
Kecse Gabriella Consilier Local
Kirei Melinda Consilier Local
Kis Gabor Ferencz Consilier Local
Chiana Laurentiu Alin Consilier Local
Ionescu Romeo Consilier Local
Florea Augustin Eduard Director Executiv Directia Economica
Palladi Dacian-Salvator City Manager
Vlad Simona Director adj. Directia Economica
Borbei Eugenia Director Executiv Directia Juridica
Marc Oltea Diana Sef Serviciu Juridic Contencios
Gall Monica Consilier juridic Directia Juridica
Mos Marius Director Executiv D.M.P.F.I.
Neag Mihaela Sef Serviciu D.M.P.F.I.
Sărac Ionuţ Pavel Sef Serviciu D.M.P.F.I.
Popa Ioana Maria Consilier DMPFI
Guler Ovidiu Vasile Consilier DMPFI
Maghiar Iulia Manuela Sef serviciu Achizitii Publice
Nicoara Julieta Consilier Achizitii Publice
Horge Olimpia Consilier Achizitii Publice
Nastea Mihaela Consilier Achizitii Publice
Laslau Mihaela Consilier Achizitii Publice
Vaida Teodora Consilier Achizitii Publice
Negrau Andreea Georgiana Consilier Achizitii Publice
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se ... detalii pe www.e-licitatie.ro
Atentionari speciale: 1. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. 2. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia insotit de documentele justificative conform art.182 alin 4 din Legea 98/2016, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. Se va prezenta: DUAE in conformitate cu prevederile art 193 din Legea 98/2016 actualizata - angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia (daca este cazul) insotit de documentele justificative conform art182 alin 4 din Legea 98/2016, - acordul de subcontractare (daca este cazul) si - acordul de asociere (daca este cazul)
Mentiuni generale privind Asocierea: 1.Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant, individual ori în comun cu alti operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporara constituite în scopul participarii la procedura de atribuire, în conditiile prevazute de prezenta Legea 98/2016. 2. In cazul în care mai multi operatori economici participa în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar acestia vor raspunde în mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publica. 3. În cazul în care mai multi operatori economici participa în comun la procedura de atribuire, acestia pot beneficia de sustinerea unui tert în ceea ce priveste îndeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara si/sau capacitatea tehnica si profesionala conform Legii98/2016.
Mentiuni generale privind Terti sustinatori: 1. Operatorul economic are dreptul să invoce susţinerea unui/unor terţ/terţi în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la criteriile privind capacitatea tehnică şi profesională, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între operatorul economic şi terţul/terţii respectiv/respective 2. În cazul în care operatorul economic îşi demonstrează capacitatea tehnică şi/sau profesională invocând şi susţinerea acordată de către unul sau mai mulţi terţi, atunci operatorul economic are obligaţia de a dovedi autorităţii contractante că a luat toate măsurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament în acest sens din partea terţului/terţilor. Odată cu angajamentul de susţinere, ofertantul/candidatul are obligaţia să prezinte documente transmise acestuia de către terţul/terţii susţinător/susţinători, din care să rezulte modul efectiv prin care terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. 3. Autoritatea contractantă va verifica dacă terţul/terţii care asigură susţinerea în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi/sau profesională îndeplineşte criteriile relevante privind capacitatea sau nu se încadrează în motivele de excludere prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea 98/2016. 4. Dacă terţul/terţii nu îndeplineşte/îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea sau se încadrează în unul dintre motivele de excludere prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea 98/2016, autoritatea contractantă va solicita, o singură dată, ca operatorul economic să înlocuiască terţul/terţii susţinător/susţinători fără ca acest aspect să aducă atingere principiului tratamentului egal prevăzut la art. 2 alin. (2) lit. b) din Legea 98/2016. 5. În scopul verificării îndeplinirii criteriilor de calificare de către terţul/terţii care acordă susţinere, în condiţiile art. 183 alin. (1) din Lege, autoritatea contractantă poate solicita terţului/terţilor susţinător(i), oricând pe parcursul procesului de evaluare, documente şi informaţii suplimentare în legătură cu angajamentul dat sau cu documentele prezentate, în cazul în care există rezerve în ceea ce priveşte corectitudinea informaţiilor sau documentelor prezentate sau cu privire la posibilitatea de executare a obligaţiilor asumate prin respectivul angajament. 6. În cazul în care operatorul economic demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi profesională invocând susţinerea unui terţ, DUAE include informaţiile cu privire la terţul susţinător.
EXPERIENTA SIMILARA: Experienta similara in “Realizari de lucrari similare” – atat pentru lotul 1 cat si pentru lotul 2 Ofertantul (Operator Economic individual sau asociere de Operatori Economici) dovedeste ca a realizat în ultimii 5 ani, la nivelul a maxim 3 contracte, în mod corespunzator lucrari similare sau superioare din punct de vedere al complexitatii si scopului cu cele ce fac obiectul contractului care se atribuie prin prezenta procedura. Pentru scopul prezentei proceduri: 1. Prin lucrari similare autoritatea contractanta intelege: lucrari de reabilitare termica si/sau izolare termica in suprafata cumulata de minimum 12.000 mp sau lucrari pentru partea de arhitectura aferenta executiei de constructii cladiri civile noi sau pentru partea de arhitectura aferenta reabilitarii si/sau consolidarii de cladiri civile, in suprafata cumulata de minimum 7000 mp 2. perioada de referinta - respectiv ultimii 5 ani va fi întotdeauna calculata în sens invers pornind de la data comunicata în anuntul de participare (publicat la initierea procedurii) ca fiind termenul limita de depunere a Ofertei. In cazul in care autoritatea contractanta va decala termenul limita de depunere a ofertei, limita inferioara a perioadei de 5 ani se extinde cu perioada de timp aferenta decalarii, urmând a fi considerata îndeplinita cerinta pentru toti operatorii care au prezentat dovada finalizarii lucrarilor prezentate ca si experienta similara în intervalul de timp nou rezultat 3. Prin sintgma de lucrari „ realizate în mod corespunzator” se intelege lucrari realizate de Ofertant si receptionate de beneficiarul lucrarilor, în limitele acordului/contractului dintre Ofertant si beneficiarul lucrarilor si pentru care au fost emise certificate de buna executie. Intra in categoria certificatelor de buna executie urmatoarele documente: procesele-verbale la terminarea lucrarilor sau procesele-verbale de receptie finala sau procese-verbale de receptie pentru parti /obiecte din/de lucrare daca acestea sunt distincte din punct de vedere functional sau documentele constatatoare sau alte documente echivalente continand informatiile solicitate pentru demonstrarea experientei similare. Aceste documente vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar si vor trebui sa indice: 1. obiectul lucrarii astfel incat sa fie furnizate toate informatiile solicitate si necesare pentru a se verifica indeplinirea cerintei privind experienta similara beneficiarii, indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi, 2. perioada, mai exact intervalul periodic (data de inceput si data de finalizare) in care s-a executat contractul 3. locul execuţiei lucrărilor şi sa precizeze dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu şi dacă au fost duse la bun sfârşit; 4. valoarea lucrarilor in lei fara tva
Subcontractarea - continuare 8.Avand in vedere prevederile art 218 din Legea 98/2016 subcontractorii îsi vor exprima la data depunerii ofertei/momentul introducerii acestora în contractul de achizitie publica, optiunea de a fi sau nu platiti direct de catre autoritatea contractanta. In acest sens vor cuprinde in oferta depusa denumirea subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza a fi îndeplinite de catre acestia, valoarea la care se ridica partea/partile respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspect (art 150 alin 1 si 2 din Hg 395/2016). 9. Contractantul are obligatia la încheierea contractului de achizitie publica sau atunci când se introduc noi subcontractanti, de a prezenta contractele încheiate între contractant si subcontractant/subcontractanti nominalizati în oferta sau declarati ulterior, astfel încât activitatile ce revin acestora, precum si sumele aferente furnizarilor, sa fie cuprinse în contractul de achizitie public. Contractele trebuie sa fie în concordanta cu oferta si se vor constitui în anexe la contractul de achizitie publica. Subcontractarea nu diminueaza raspunderea contractantului în ceea ce priveste modul de îndeplinire a viitorului contract de achizitie public. 10. Contractele de subcontractare vor cuprinde consimtamântul anticipat al subcontractantilor privind asumarea obligatiilor contractantului principal fata de autoritatea contractanta in cnformitate cu prevederile art 221 alin 1 lit d (iii)
Mentiuni generale privind Subcontractarea: 1. În cazul în care ofertantul/candidatul intenţionează să subcontracteze o parte/părţi din contract, DUAE include: - informaţii privind partea din contract care urmează a fi eventual subcontractată - va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanţii pe a căror capacităţi se bazează ofertantul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat incluzând toate informaţiile prevazute la art 123 lit a, b din Legea 98/2016, care prezintă relevanţă din perspectiva capacităţilor subcontractanţilor pe care se bazează ofertantul în cadrul procedurii de atribuire. Mai exact, pentru acestia din DUAE va trebui sa rezulte pentru fiecare subcontractant in parte ca: - nu se află în niciuna din situaţiile de excludere menţionate la art. 164, 165 şi 167 din Legea 98/2016; si ca - îndeplineşte criteriile privind capacitatea, astfel cum au fost solicitate de autoritatea contractantă; Subcontractanţii pe a căror capacităţi NU se bazează ofertantul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat incluzând toate informaţiile prevazute la art 123 lit a din Legea 98/2016. Mai exact, pentru acestia din DUAE va trebui sa rezulte pentru fiecare subcontractant in parte ca: - nu se află în niciuna din situaţiile de excludere menţionate la art. 164, 165 şi 167 din Legea 98/2016; 2. Autoritatea contractanta solicita ofertantului sa precizeze în oferta partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi in conformitate cu art 71 alin 2 din Directiva 24/2016 si cu art 55 din Legea 98/2016 dacă aceştia din urmă sunt cunoscuţi la momentul depunerii ofertei.. 3. Autoritatea contractanta informeaza ofertantii ca va publica prin mijloace electronice denumirea si datele de identificare ale ofertantului/ subcontractantului propus/tertului sustinator, în termen de maximum 5 zile de la expirarea termenului-limita de depunere a solicitarilor de participare/ofertelor, cu exceptia persoanelor fizice, în cazul carora se publica doar numele. 4. Autoritatea contractanta va verifica inexistenta unei situatii de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016în legatura cu subcontractantii propusi. 5. În cazul în care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea în mod corespunzator a dispozitiilor art. 171 din legea 98/2016, autoritatea contractanta va solicita ofertantului o singura data sa înlocuiasca un subcontractant în legatura cu care a rezultat, în urma verificarii, ca se afla în aceasta situatie. 6. Autoritatea contractanta nu stabileste cerinte de participare pentru subcontractantii propusi de ofertant în oferta, dar ia în considerare capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi pentru partea lor de implicare în contractul care urmeaza sa fie îndeplinit, daca documentele prezentate sunt relevante în acest sens 7. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului sa transmita informatii si documente relevante referitoare la capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi, cu privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa o/le îndeplineasca efectiv. În cazul în care din informatiile si documentele prezentate nu rezulta ca subcontractantul propus are capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le îndeplineasca efectiv, autoritatea contractanta va respinge subcontractantul propus si va solicita ofertantului o singura data înlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant care sa aiba capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le îndeplineasca efectiv
Se va prezenta: DUAE in conformitate cu prevederile art 193 din Legea 98/2016 actualizata - angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia (daca este cazul) insotit de documentele justificative conform art182 alin 4 din Legea 98/2016, - acordul de subcontractare (daca este cazul) si - acordul de asociere (daca este cazul)
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: Se va prezenta DUAE pentru fiecare asociat precum si acordul de asociere. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in acord urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: DUAE completat de ofertant va include informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, inclusiv masurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se ataseaza DUAE si angajamentul ferm ale tertului sustinator/angajamentele ferme ale tertilor sustinatori din trebuie sa rezulte modul efectiv în care tertul/tertii sustinatori vor asigura îndeplinirea angajamentului. Tertul/tertii sustinatori vor completa DUAE cu informatii privind nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzator sustinerii acordate. Odată cu angajamentul de susţinere, ofertantul are obligaţia să prezinte documente transmise acestuia de către terţul/terţii susţinător/susţinători, din care să rezulte modul efectiv prin care terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.
Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art 193 alin 1 din Legea 98/2016 iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. In ceea ce priveste modalitatea de completare a DUAE, operatorii economici se vor putea limita la a indica global ca indeplinesc cerintele de calificare/selectie, fara sa trebuiasca sa completeze nicio alta sectiune din partea IV - A,B,C,D. In fapt, operatorii economici vor bifa la sectiunea « partea IV criteriile de selectie » punctul - ?: Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie – “ In ceea ce priveste criteriile de selectie, autoritatea contractanta cere operatorului economic sa declare ca Acesta indeplineste toate criteriile de selectie impuse indicate in anuntul relevant sau in documentele achizitiei mentionate in anunt.” Nota 1: In cazul contractelor de lucrări, autoritatea contractanta, odată ce a fost prezentat documentul care confirmă recepţionarea respectivelor lucrări în perioada de referinţă, va lua calcul toată valoarea/cantitatea ce face obiectul respectivului document, având în vedere că acestea sunt integrate într-un livrabil/obiect de construcţie cu funcţionalitate independentă, fără a se mai elimina din calcul, în mod artificial, valori/cantităţi aferente lunilor/anilor ce nu se încadrează în intervalul urmărit. Nota 2: Pentru contractele exprimate in euro se va folosi pentru conversie rata medie lunara de schimb comunicata de catre Banca Centrala Europeana pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_fr.cfm pentru luna decembrie a anului in care respectivul contract a fost semnat. (exemplu: decembrie 2014 : 1 euro = 4,20500 RON, decembrie 2015 : 1 euro = 4.4467 RON; decembrie 2016: 1 euro = 4.5172 RON; decembrie 2017 : 1 euro = 4,644 RON, decembrie 2018: 1 euro = 4.6531 RON Pentru anul 2019 se va folosi urmatorul curs: martie 2019 : 4.7388 ron) Nota 3 Pentru contractele exprimate in alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursurile medii publicate pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_fr.cfm pentru luna decembrie a anilor in care contractele au fost semnate,. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la nota 1.
Se va prezenta DUAE pentru fiecare subcontractant precum si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in acordul de subcontractare urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Se va prezenta DUAE pentru fiecare subcontractant precum si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in acordul de subcontractare urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
2019-04-16
15:00
2019-08-16
2019-04-16
15:00
In SEAP
În cazul în care 2 sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. Mai exact, va fi declarata castigatoare oferta care a obtinut cel mai mare punctaj la factorul pret. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă va solicita prin SEAP depunerea de noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
In termen de 10 zile, incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre actul autoritatii contractante considerat nelegal (Legea 101/2016).
2019-03-06
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.