Căutare

România-Bucureşti: Lucrări de construcţii

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Mar 8, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Ministerul Apărării — Unitatea Militară 02547 București
4192804
Str. Slt. Constantin Godeanu nr. 121–129
Bucureşti
013045
Nicolae Cosmin Gogotă
+40 216672098
um02547@mapn.ro
+40 216672098
www.mapn.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
2008.I.727 Fetești — Execuție de lucrări pentru Obiectul 18 — Platformă hidrazină — Etapa II și Obiectul 24 — Parc pentru tehnica militară și remiza auto din investi [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
4192804_2019_PAAPD1064067
Contract de lucrări ce include execuţia lucrărilor aferente implementării acesteia.
— Obiect nr. 18 — Platformă hidrazină — Etapa II,
— Obiect nr. 24 — Parc pentru tehnica militară și remize auto — Etapa II.
În cazarma 727 Fetești.
Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 22.
Autoritatea contractanta va raspunde în mod clar si complet, la orice solicitare de clarificari sau informatii suplimentare in termenul prevazute la art. 161 din Legea 98/2016, respectiv cu 15 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
27820341.88
Baza aeriana 86 Borcea
Contract de lucrări ce include execuţia lucrărilor aferente implementării acesteia.
— Obiect nr.18 - Platformă hidrazină - Etapa II
— Obiect nr. 24 - Parc pentru tehnica militară și remize auto- Etapa II în cazarma 727 Fetești
2.1. Abordarea propusă pentru implementarea contractului 2.2. Resursele (umane şi materiale) şi realizările corespunzătoare fiecărei activităţi 2.3. Atribuţiile memb... detalii pe www.e-licitatie.ro
15
85
245
Vor fi exclusi din procedura de atribuire toti ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii care se afla în situatiile prevazute la art.164, art. 165 si art. 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
Cerinta privind neîncadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din legea nr.98/2016 se adreseaza si tertilor sustinatori (conf. Art. 183, alin 1 din Legea nr.98/2016) si subcontractantilor(conf. art. 170, alin. 1 din Legea nr. 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:
Completarea DUAE de catre toti operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe loculI.
Aceste documente pot fi:
1. Certificatele trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestor documente, având în vedere ca documentele se vor solicita doar ofertantului clasat pe locul I, dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Persoanele juridice straine vor prezenta documente echivalente emise in tara de rezidenta. Documentele vor fi însotite de traducere autorizata.
2. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
3. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art 167, alin (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. Certificatele trebuie sa ateste lipsa datoriilor
Restante la momentul depunerii acestor documente, având în vedere ca documentele se vor solicita doar ofertantului clasat pe locul I, dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art.59 din Legea nr.98/2016, semnata de catre reprezentantul legal. Aceasta se va prezenta odata cu DUAE de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant,asociat,subcontractant si tert sustinator).
Persoanele cu functii de decizie implicate in procesul achizitiei din cadrul autoritatii contractante sunt: Col. ing. Gheorghe Gabriel IONICA, col. ing. Constantin DUMITRESCU, Cpt.ing. Alin BRANEA, Mr.ing. Marian SERBAN, Lt.ing. Nicolae Cosmin GOGOTA, Lt.ing. Dragos Gica COJENELU, P.c.c.ing. Cristina- Macrina SERBAN, P.c.c.ing. Ionut AVASILOAEI, P.c.c.ing. Silvia Ruxandra VERNICA, P.c.c. Elisabeta DULGHERU, P.c.c.ec. Corina ZAHARIA, P.c.c. jr. Valeriu COSTEA. In cazul in care documentele sunt semnate de o alta persoana, se va prezenta o imputernicire, in acest sens. Documentele emise in alta limba decât limba româna, vor fi insotite obligatoriu de traducerea autorizata, traducerea va fi efectuata de o persoana atestata conform Legii nr. 178/1997 si care are dreptul de a certifica, prin stampilare cu numarul propriu de identificare, ca traducerile efectuate sunt exacte si corecte. Nota: În cazul unei oferte depuse de catre un grup (asociere) de mai multi operatori economici:
1. Se va completa si prezenta Acordul de asociere si Anexa la Acordul de asociere continând lucrarile pe care urmeaza sa le execute fiecare asociat.
2. În cazul in care este declarata câstigatoare o oferta depusa de catre un grup (asociere) de mai multi operatori economici, acestia iti vor legaliza asocierea înainte de semnarea contractului.
3. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinatordin care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora ... detalii pe www.e-licitatie.ro
Media cifrei de afaceri globală pe ultimii 3 ani (2015, 2016, 2017) să fie de cel puțin 50.000.000,00 RON fără TVA. Autoritatea contractantă, având în vedere: - volumul mare de lucrări aferente contractului ce urmează a fi atribuit, respectiv lucrări de platforme, respectiv clădiri noi, precum și instalațiile aferente, și pentru care sunt necesare a fi adoptate măsuri specifice; - termenul de implementare a contractului de 9 luni. și în conformitate cu prevedeile art. 175 alin. 1) din legea 98/2016 solicită îndeplinirea de către operatorii economici participanți la procedura de achiziție a cerinţelor privind situaţia economică şi financiară care sunt necesare şi adecvate pentru a se asigura că operatorii economici dispun de capacitatea economică şi financiară necesară pentru a executa contractul de achiziţie publică şi pentru a fi protejată faţă de un eventual risc de neîndeplinire corespunzătoare a contractului. Dacă o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, nivelul cifrei de afaceri solicitat se calculează prin cumul. Documente justificative: Se va prezenta bilanț contabil (fiind considerata ca suficient prezentarea formularului F20 din cadrul bilanțului) sau documente echivalente, cum ar fi, rapoarte de audit financiar întocmite de entități specializate, sau balanțe de verificare asumate de operatorul economic, în cazul în care situațiile aferente anului financiar încheiat nu au fost încă definitivate conform prevederilor legislației incidente în domeniu. Dacă situațiile financiare sunt întocmite în altă monedă, pentru conversia în lei, se va lua în considerare cursul mediu anual lei/alta valuta comunicat de Banca Naționala a României pentru fiecare an în parte.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: Se va prezenta de către toți ofertanții o data cu depunerea DUAE angajamentul terțului susținător (împreună cu documente anexe la angajament, transmise acestora de către terț/terții susținători, din care rezulta modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora), acordul de asociere și acordul de subcontractare. Documentele justificative, care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE conform art.193 alin.1 din Legea 98/2016 după aplicarea algoritmului de calcul ofertelor admisibile, urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în urma clasamentului intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
ASOCIEREA Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire in calitate de ofertant sau candidat, individual ori in comun cu alti operatori economici, inclusiv in forme de asociere temporara constituite in scopul participarii la procedura de atribuire, subcontractant propus sau tert sustinator, in conditiile prevazute de prezenta Legea 98/2016
Informaţii privind terţii susţinători 1. Operatorul economic are dreptul să invoce susţinerea unui/unor terţ/terţi în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi profesională, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între operatorul economic şi terţul/terţii respectiv/respectivi. 2. În cazul în care operatorul economic îşi demonstrează capacitatea tehnică şi/sau profesională invocând şi sustinerea acordată de către unul sau mai mulţi terţi, atunci operatorul economic are obligaţia de a dovedi autorităţii contractante că a luat toate masurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament în acest sens din partea terţului/terţilor. Odată cu angajamentul de susţinere, ofertantul/candidatul are obligaţia să prezinte documente transmise acestuia de către terţul/terţii sustinator/sustinatori, din care să rezulte modul efectiv prin care terţul/terţii susţinator/susţinători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui ca anexe la respectivul angajament. 3. În cazul în care sustinerea terţului/terţlor vizează resurse netransferabile (cum ar fi experienţa similară), angajamentul asigură autorităţii contractante îndeplinirea obligaţiilor asumate prin acesta, în situaţia în care contractantul întâmpină dificultăţi pe parcursul derulării contractului. 4. Autoritatea contractantă va verifica dacă terţul/terţii care asigură susţinerea în ceea ce priveste îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi/sau profesională îndeplineşte criteriile relevante privind capacitatea sau nu se încadrează în motivele de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167. 5. Dacă terţul/terţii nu îndeplineşte/îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea sau se încadrează în unul dintre motivele de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractantă va solicita, o singură dată, ca operatorul economic să înlocuiască terţul/terţii susţinator/susţinatori fară ca acest aspect să aduca atingere principiului tratamentului egal prevazut la art. 2 alin. (2) lit. b) din Legea 98/2016. 6. În scopul verificării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie de către terţul/terţii care acordă sustinere, în condiţiile art. 183 alin. (1) din Lege, autoritatea contractantă poate solicita terţului/terţilor susţinator(i), oricând pe parcursul procesului de evaluare, documente si informaţii suplimentare în legătură cu angajamentul dat sau cu documentele prezentate, în cazul în care există rezerve în ceea ce priveşte corectitudinea informaţiilor sau documentelor prezentate sau cu privire la posibilitatea de executare a obligaţiilor asumate prin respectivul angajament. 7. În cazul în care contractantul întâmpină dificultăţi pe parcursul executării contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, iar susţinerea acordată de unul sau mai mulţi terţi vizează îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică si profesională, autoritatea contractantă va solicita ofertantului/candidatului ca prin actul încheiat cu terţul/terţii sustinator(i) să garanteze materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm. 8. În cazul în care operatorul economic demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică si profesională invocând susţinerea unui terţ, DUAE include informaţiile cu privire la terţul susţinător.
Continuare Experienţă similară – executie de lucrari Nota 1: Certificarile vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar (autoritate contractanta sau client privat). Intra in categoria documentelor reprezentand certificari de buna executie documentele intocmite in conformitate cu formularul din documentatia de atribuire precum si procese verbale de receptie /recomandari /documente constatatoare sau alte documente similare in masura in care acestea sunt emise sau contrasemnate de beneficiar si furnizeaza toate informatiile solicitate pentru demonstrarea indeplinirii cerintei de calificare privind experienta similara. Ca si conditie ad validitatem, sub sanctiunea considerarii cerintei ca neindeplinita, documentele reprezentand certificari de buna executie, vor avea numar de inregistrare si semnatura emitentului, lipsa acestora fiind vicii de forma care lipsesc documentele de forta probanta. Nota 2: Daca se vor prezenta ca experienta similara contracte care au ca obiect executia mai multor tipuri de lucrari, atunci ofertantul are obligatia sa evidentieze si sa dovedeasca in mod clar in documentele reprezentand certificari de buna executie depuse, care sunt lucrarile de natura a indeplini solicitarile din fisa de date a achizitiei. Nota 3: Mentiune: In cazul in care un contract de achizitie publica incheiat de o autoritate contractanta-institutie publica a fost subcontractat, beneficiarul la care fac referire cerintele de mai sus, este autoritatea contractanta-institutie publica si nu operatorul economic care avand calitatea de executant in contractul de achizitie publica a subcontractat executarea unei parti din acesta. Astfel, documentele reprezentand certificari de buna executie vor fi emise sau contrasemnate de autoritatea contractanta-institutie publica, aceasta fiind beneficiarul lucrarilor. Nu vor fi acceptate documente emise/contrasemnate doar de executantul initial. Ratiunea acestei mentiuni are la baza prevederile art 218 alin 4 din Legea 98/2016. Nota 4: Documentele edificatoare vor fi prezentate în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Persoanele juridice straine vor prezenta certificatele/documentele edificatoare în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” însotite de traducere autorizata în limba româna. Nota 5: Pentru contractele exprimate în euro se va folosi pentru conversie rata medie lunara de schimb comunicata de catre Banca Centrala Europeana pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/inforeuro pentru luna decembrie a anului în care respectivul contract a fost semnat. (exemplu: decembrie 2013: 1 euro = 4,43 RON; decembrie 2014: 1 euro = 4,42 RON, decembrie 2015 : 1 euro = 4,44 RON, etc). Nota 6: Pentru contractele exprimate in alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursurile medii publicate pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/inforeuro pentru luna decembrie a anilor in care contractele au fost semnate. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la nota 1.
7. Contractantul are obligaţia la încheierea contractului de achiziţie publică sau atunci când se introduc noi subcontractanţi, de a prezenta contractele încheiate între contractant şi subcontractant/subcontractanţi nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce revin acestora, precum si sumele aferente prestaţiilor, să fie cuprinse în contractul de achiziţie publică. Contractele trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi se vor constitui în anexe la contractul de achiziţie publică. Subcontractarea nu diminuează răspunderea contractantului în ceea ce priveste modul de îndeplinire a viitorului contract de achizitie publică. 8. Contractantul are obligatia de a notifica autorităţii contractante orice modificări ale subcontractanţilor pe durata contractului de achiziţie publică. Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării contractului de achiziţie publică, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică, în condiţiile art. 221 din Legea 98/2016. În situaţia modificării subcontractanţilor, contractantul va transmite autoritaţii contractante informaţiile referitoare la numele, datele de contact şi reprezentanţii legali ai noilor subcontractanţi şi va obţine acordul autorităţii contractante privind noi subcontractanţi implicaţi ulterior în executarea contractului. Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanţi are loc după atribuirea contractului, aceştia transmit certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a resurselor/ capabilităţilor corespunzătoare parţii lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit. Noii subcontractanţi sunt obligaţi să prezinte o declaraţie pe proprie răspundere prin care îşi asumă prevederile caietului de sarcini (daca este cazul) şi a propunerii tehnice depusă de antreprenor la oferta aferentă activităţii supuse subcontractării
Informaţii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenţia să o subcontracteze. 1.Autoritatea contractantă solicită ofertantului/candidatului să precizeze în ofertă partea/parţile din contract pe care urmează să le subcontracteze şi datele de identificare ale subcontractanţilor propuşi. 2. Autoritatea contractantă va verifica inexistenţa unei situaţii de excludere prevăzute la art. 164, 165 si 167 în legatură cu subcontractanţii propuşi. 3. În cazul în care este identificată o situaţie de excludere, cu aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor art. 171 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă va solicita ofertantului/candidatului o singură dată să înlocuiască un subcontractant în legatură cu care a rezultat, în urma verificării, că se afla în această situaţie. 4. Autoritatea contractantă nu stabileşte cerinţe de participare pentru subcontractanţii propuşi de ofertant/candidat în ofertă sau solicitarea de participare, dar ia în considerare capacitatea tehnică şi profesională a subcontractanţilor propuşi pentru partea lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit, dacă documentele prezentate sunt relevante în acest sens. 5. În cazul în care operatorul economic intenţionează să subcontracteze o parte/parţi din contract, DUAE include şi informaţiile solicitate cu privire la subcontractanţi. 6. Avand in vedere prevederile art. 218 din Legea 98/2016 subcontractanţii îsi vor exprima la data depunerii ofertei/momentul introducerii acestora în contractul de achiziţie publică, opţiunea de a fi sau nu plătiţi direct de către autoritatea contractantă. În acest sens vor cuprinde în oferta depusă denumirea subcontractanţilor şi datele de contact ale acestora, partea/parţile din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceştia, valoarea la care se ridică partea/parţile respective, precum şi acordul subcontractanţilor cu privire la aceste aspect (art. 150 alin. 1 si 2 din HG nr. 395/2016), urmând ca documentele justificative care probează indeplinirea celor asumate prin DUAE să fie prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
Experienţă similară – executie de lucrari Lista principalelor lucrari executate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 5 ani, (raportati la data limita de depunere a ofertei stabilita initial prin anuntul de participare) cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati, insotita de certificari/ documente constatatoare sau echivalent. Ultimii 5 ani vor fi calculati prin raportare la data limita de depunere a ofertei, cu mentiunea ca modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventuale decalari ale termenului limita prevazut in AP publicat. Cerinţa referitoare la experienţa similară se consideră îndeplinită: a) în situaţia în care operatorul economic, ce prezintă respectiva experienţă, a avut calitatea de antreprenor general în contractul prezentat drept experienţă similară, indiferent dacă acesta a avut subcontractori, urmând a fi luată în calcul întreaga valoare a respectivului contract (deoarece antreprenorul general a avut răspunderea ducerii la îndeplinire a contractului în cauză); b) în situaţia în care operatorul economic, ce prezintă respectiva experienţă, a realizat lucrări/activităţi în calitate de subcontractant în contractul prezentat drept experienţă similară pentru un antreprenor general, cu condiţia ca respectivele lucrări/activităţi să fie confirmate de antreprenorul general, iar beneficiarul final a atestat faptul că respectivul operator economic a avut calitatea de subcontractor. În acest sens, se va prezenta: Prin lista lucrărilor, în cursul unei perioade care acoperă ultimii 5 ani, de aceeaşi natură, insotita de certificari/documente constatatoare sau echivalent, ofertantul trebuie faca dovada ca, in ultimii 5 ani calculati pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor au fost executate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si duse la bun sfarsit lucrari similare cu cele ce fac obiectul contractului care se atribuie prin prezenta procedura cu o valoare totala, fara TVA, mai mare sau cel putin egala cu 25.000.000,00 RON fără TVA, la nivelul unui contract, maximum 3 contracte. In cazul in care este depusa o oferta de catre operatori economici care participa in comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor referitoare la experienta similara se realizeaza prin cumul. Experienţa similară trebuie să privească lucrări de construcţii civile cel puţin din categoria de importanţă C, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru înţelegerea cerinţei, prin construcţii din categoria de importanţă C se va înţelege: „Construcţii cu funcţii obişnuite, a căror neîndeplinire nu implică riscuri majore pentru societate şi natură (cum ar fi clădiri de locuinţe cu mai mult de două niveluri, construcţii industriale şi agrozootehnice; construcţii social-culturale care nu intră în categoriile de importanţă A şi B), sau construcţii cu caracteristici şi funcţiuni obişnuite, dar cu valori de patrimoniu (cum ar fi clădiri de cult, muzee de importanţă locală)“. Prin ”lucrari executate şi duse la bun sfârşit ” se intelege: - lucrări recepţionate partial care sunt însoţite de proces-verbal de recepţie parţială; sau - lucrări receptionate însoţite de proces-verbal la terminarea lucrărilor; sau - lucrări receptionate însoţite de proces-verbal de receptie finală.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: Se va prezenta de catre toti ofertantii o data cu depunerea DUAE angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare. Documentele justificative, care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE conform art.193 alin.1 din Legea 98/2016 dupa aplicarea algoritmului de calcul ofertelor admisibile, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în urma clasamentului intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: Se va prezenta de catre toti ofertantii o data cu depunerea DUAE angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare. Documentele justificative, care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE conform art.193 alin.1 din Legea 98/2016 dupa aplicarea algoritmului de calcul ofertelor admisibile, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în urma clasamentului intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Operatorul economic va depune odata cu oferta si DUAE si Angajamentul ferm privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului. Documentele justificative, care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în urma aplicarii criteriului de atribuire.
Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art 193 alin 1 din Legea 98/2016, iar documentele justificative constand in: 1.Documente reprezentand certificari/documente constatatoare pentru acele lucrari pe care ofertantul considera ca autoritatea contractanta trebuie sa le ia in considerare pentru evaluarea indeplinirii cerintei privind experienta similara. Respectivele certificari vor trebui sa indice: a. obiectul lucrarilor astfel incat sa fie furnizate toate informatiile solicitate si necesare pentru a se verifica indeplinirea cerintei privind experienta similara, b. beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, c. valoarea-in lei fara tva, d. perioada, mai exact intervalul periodic (data de inceput si data de finalizare) in care s-a executat contractul e. locul executiei lucrarilor si f. sa precizeze daca au fost executate în conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfârsit; Certificarile vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar (autoritate contractanta sau client privat).
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: Se va prezenta de catre toti ofertantii o data cu depunerea DUAE angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare. Documentele justificative, care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE conform art.193 alin.1 din Legea 98/2016 dupa aplicarea algoritmului de calcul ofertelor admisibile, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în urma clasamentului intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: Se va prezenta de catre toti ofertantii o data cu depunerea DUAE angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare. Documentele justificative, care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE conform art.193 alin.1 din Legea 98/2016 dupa aplicarea algoritmului de calcul ofertelor admisibile, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în urma clasamentului intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art 193 alin 1 din Legea 98/2016, iar documentele justificative constand in: 1.Documente reprezentand certificari/documente constatatoare pentru acele lucrari pe care ofertantul considera ca autoritatea contractanta trebuie sa le ia in considerare pentru evaluarea indeplinirii cerintei privind experienta similara. Respectivele certificari vor trebui sa indice: a. obiectul lucrarilor astfel incat sa fie furnizate toate informatiile solicitate si necesare pentru a se verifica indeplinirea cerintei privind experienta similara, b. beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, c. valoarea-in lei fara tva, d. perioada, mai exact intervalul periodic (data de inceput si data de finalizare) in care s-a executat contractul e. locul executiei lucrarilor si f. sa precizeze daca au fost executate în conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfârsit; Certificarile vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar (autoritate contractanta sau client privat)
Conform Acordul contractual, conditii generale, conditii specifice, atasat prezentei.
2019-04-15
15:00
2019-08-15
2019-04-15
15:00
In SEAP
1) Se solicită depunerea documentelor semnate cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condiţiile legii;
2) Dovada îndeplinirii criteriilor de calificare solicitate se face doar de către ofertantul de pe primul loc – conform art. 196 alin. (2) din Legea 98/2016 si art. 132 alin. (2) din HG 395/2016;
3) În cazul în care există discrepanţe între informaţiile prevazute în DUAE si cele prevazute în fişa de date, prevalează informaţiile din fişa de date — conform art. 20 alin. (7) din HG 395/2016. Operatorii economici vor putea accesa https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter în vederea copletării DUAE;
4) La definirea sau descrierea specificaţiilor tehnice prin indicarea unei anumite origini, surse, producţii, a unui procedeu special ori marca de fabrică sau de comerţ, a unui brevet de invenţie ori licenţă de fabricaţie se va lua in considerare şi menţiunea „sau echivalent”;
5) Valoarea contractului rămâne fermă şi nu se va accepta actualizarea/modificarea acestuia pe toată durata derulării contractului. Contractul de achiziţie publică poate fi modificat, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, numai în situaţiile prevăzute la art. 221 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Conform Legii 101/2016: 10 zile începând cu ziua următoare luării la cunoștință despre actul autorității considerat nelegal.
2019-03-06
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.