Căutare

România-Brașov: Lucrări de marcaj rutier

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BRAȘOV
   Mar 8, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Municipiul Brașov
4384206
Bulevardul Eroilor nr. 8
Brașov
500007
Municipiul Brașov
+40 268416550/128/124
achizitiipublice@brasovcity.ro
+40 268473001
http://www.brasovcity.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
„Semnalizare rutieră pe orizontală și verticală în municipiul Brașov”, atribuire acord-cadru, pe 4 ani
4384206/2019/119
Atribuirea acordului-cadru, pe 4 ani, pentru „Semnalizare rutieră pe orizontală şi verticală în municipiul Braşov”.
Valoarea maxima estimata a acordului-cadru pe durata celor 4 ani este 48 601 419,40 RON fara TVA.
Valoarea minimă estimată a acordului-cadru este de 42 442 957,52 RON fără TVA.


Valoarea minimă estimată a celui mai mic contract subsecvent este de 9 806 098,88 RON fără TVA.
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 12 933 692,35 RON fara TVA.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 11-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20.
Municipiul Brasov.
„Semnalizare rutieră pe orizontală şi verticală în municipiul Braşov”.
— valoarea maximă estimată a acordului-cadru este de 48 601 419,40 RON fără TVA
— valoarea minimă estimată a acordului-cadru este de 42 442 957,52 RON fără TVA
— valoarea maximă estimată a celui mai mare contract subsecvent este de 12 933 692,35 RON fără TVA
— valoarea minimă estimată a celui mai mic contract subsecvent este de 9 806 098,88 RON fără TVA
1) Cantităţile minime — maxime estimate a fi executate pe întreaga durată a acordului-cadru, respectiv în cadrul unui singur contract subsecvent, conform cu Anexa 1 din Documentația de atribuire;
2) Tip de acord-cadru: acord-cadru cu maximum 2 operatori economici;
3) Durata acordului-cadru este de 48 de luni;
6) Anual se vor încheia contracte subsecvente după cum urmează:
— în primul an se vor încheia contracte subsecvente între autoritatea contractanta şi executantul care a prezentat preţul cel mai mic în cadrul licitaţiei de atribuire a acordului-cadru,
— pentru ceilalţi 3 ani, anual se va relua competiţia cu semnatarii acordului-cadru, iar contractele subsecvente anuale se vor încheia cu executantul care a oferit prețul cel mai scăzut cel mai mic în urma reofertării pentru anul respectiv.
Obiectul reofertării va fi prețul unitar fără TVA pentru cantitățile necesare de servicii/produse/lucrări pentru contractul subsecvent ce urmeaza sa fie atribuit. Operatorilor economici li se vor fi transmite invitații la reofertare, cu cantitățile contractului subsecvent ce urmează a fi încheiate iar aceștia vor depune oferta de preț în termenul stabilit de autoritatea contractanta.
Timp minim de inlocuire este de 2 ore, timp maxim de inlocuire este de 12 ore. Astfel, termenul total cel mai mic din ofertele considerate admisibile si conforme d [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
20
80
48
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. DUAE astfel completat se va transmite electronic in SEAP, cu semnatura electronica extinsa. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertanții clasați pe locurile I si II in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.


Aceste documente pot fi:
1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (bugetul local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

2) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor cu putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; 

3) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

4) alte documente edificatoare, dupa caz.
Nota 1: Pentru persoane juridice straine, operatorul economic va prezenta documente edificatoare (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre buget. Documentele vor fi prezentate prin traducere autorizata în limba româna.
Nota 2: În cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens.
Nota 3: Ofertantii straini si romani vor prezenta certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local si buget de stat) ce vor fi depuse in urma solicitarii autoritatii contractante adresate ofertantului clasat pe locul I in clasamentul intermediar.

— in cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, nu se emit documente de tipul celor solicitate sau acestea nu vizeaza toate situatiile cuprinse la art. 164, art. 165 si art. 167, se accepta orice document considerat edificator emis de autoritati competente din tara respectiva,
— in cazul ofertantilor persoane juridice/fizice straine documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise, in copie certificata „conform cu originalul”, semnata si stampilata de reprezentantul legal, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana. Ofertantii vor completa DUAE.

Nota 4: cerinta privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 se adreseaza subcontractantilor si tertilor sustinatori conf. art. 170 alin. (1) si art. 183 alin. (1) din Legea 98/2016, urmand sa se prezinte DUAE conf. art. 170 alin. (3) din Legea 98/2016.


Nota 5: Daca exista incertitudini referitoare la situatia unui operator economic, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite informatii.
Ofertantul va depune o declarație pe proprie răspundere că nu are drept membri în cadrul consiliului de administrație/organ de conducere sau de supervizare și/sau are acționari ori asociați persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii c [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
Precizarea subcontractării. Se va completa DUAE. În cazul unei asocieri se completează și se prezintă formularul model „Acord de asociere” — Formularul 2. Dacă oferta este declarata câștigătoare se va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat achizitorului, înainte de data semnării contractului, aceasta fiind o condiție necesara și obligatorie pentru semnarea și îndeplinirea viitorului contract. Oferta trebuie sa cuprindă acordul de asociere în care sa se menționeze ca toți asociații își asuma răspunderea solidara pentru îndeplinirea contractului, ca liderul asocierii este împuternicit sa se oblige și sa primească instrucțiuni de la și în numele tuturor asociaților, individual și colectiv și ca liderul asocierii este responsabil pentru îndeplinirea contractului, inclusiv plățile. Structura sau constituirea asociației nu va fi modificata pe toată durata contractului, decât cu aprobarea autorității contractante și numai în situații excepționale.


Experienta similara va fi dovedita cu maxim 5 contracte executate din ultimii 5 ani, de o valoare egala sau mai mare cu valoarea celui mai mare contract subsecvent, a caror valoare cumulata sa fie de 12 900 000 RON fara TVA. cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati, insotita de documente justificative precum certificate de buna executie/contracte sau parti relevante ale acestora/procese verbale de receptie, documente emise sau contrasemnate de beneficiarii contractului/contractelor mentionate, recomandari ale beneficiarilor sau echivalent.
Se vor depune, o data cu DUAE, următoarele documente: acordul de asociere și/sau a acordului de subcontractare, după caz angajamentul ferm al terțului susținător din care rezulta modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia. Nedepunerea acestora o data cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertente de forma ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât și ale subcontractantului/terțului susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire.
Se va completa DUAE. Documentele justificative vor fi prezentate doar de catre ofertantii clasati pe locurile I si locul II în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor la solicitarea autoritatii contractante. Respectivele certificari indica beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor, precizarea daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale în domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit. Având în vedere natura și valoarea lucrărilor care urmează a fi executate, pentru respectarea principiului proporționalității, se solicita demonstrarea finalizării execuției în ultimii 5 ani a unor lucrări similare, executate la nivelul a maxim 5 contracte, a caror valoare cumulata sa fie de minim 12 900 000 RON. Prin lucrări similare autoritatea contractanta înțelege prezentarea experientei în lucrări de executie semnalizare rutiera orizontala si verticala.
2
2019-04-05
15:00
2019-08-05
2019-04-05
15:00
In SEAP.
Nota 1: Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt urmatoarele:
1) Scripcaru George — primarul municipiului Brașov;
2) Mihai Costel — viceprimar al municipiului Brașov;
3) Barabás Laszlo — viceprimar al municipiului Brașov;
4) Goran Adriana — secretar primaria municipiului Brasov;
5) Anda Maria Zamora — director executiv DJAPL;
6) Mavrodin Valeria — șef Serviciul Contencios;
7) Necsulescu Adriana — consilier juridic, Serviciu Contencios;
8) Hogea Ion-Radu — consilier juridic, Serviciul Contencios;
9) Fesa Nicolae — consilier juridic, Serviciul Contencios;
10) Gavrila Lucia — Serviciu Amenajare Drumuri Publice și Siguranța Circulației;
11) Dana Puiu — Serviciu Amenajare Drumuri Publice și Siguranța Circulației;
12) Dragoi Gheorghe — Serviciu Amenajare Drumuri Publice și Siguranța Circulației;
13) Tudorache Marilena — director Direcția Economică;
14) Viorica Cristoloveanu — sef Serviciul Financiar Contabilitate;
15) Bularca Adrian — consilier, Serviciul Financiar Contabilitate;
16) Butucea Rodica — consilier, Serviciul Financiar Contabilitate;
17) Mavrodin Liliana  — Serviciul Financiar Contabilitate;
18) Oprea Maria — șef Serviciul Buget CFP;
19) Cristina Vlaicu — consilier Serviciul Buget CFP;
20) Cristina Iulia Racovita — șef Serviciul Achiziții Publice;
21) Cazanescu Laurentiu — inspector, Serviciul Achizitii Publice;
22) Fekete Claudia — consilier, Serviciul Achiziții Publice;
23) Karda Juditha  — consilier, Serviciul Achiziții Publice;
24) Lala Floriana Daniela — inspector, Serviciul Achiziții Publice;
25) Madar Viorica — consilier, Serviciul Achiziții Publice;
26) Tofan Anna-Maria — consilier, Serviciul Achizițiii Publice;
27) Tataru Ionela — consilier juridic, Serviciul Achiziții Publice;
28) Dragos Neagu — consilier, Serviciul Achizitii Publice.
Nota:
Garantia de participare se restituie in conditiile art. 38 din HG 395/2016. Ofertantul va specifica in oferta sa care sunt informatiile pe care le considera confidentiale. Documentul DUAE poate fi accesat de catre operatorii economici interesarti prin accesarea urmatorului link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
Documentele aferente DUAE, precum si cele mentionate in prezenta Fisa de date, solicitate de catre autoritatea contractante, se vor posta in SEAP odata cu DUAE, semnate cu semnatura electronica si se vor prezenta, la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantii clasati pe locurile I si II, in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a se prevala de prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a se prevala de prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
În conformitate cu prevederile Legii nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică.
Primăria Municipiului Brașov — Serviciul Contencios
Bulevardul Eroilor nr. 8
Brașov
500007
+40 268416550/149
achizitiipublice@brasovcity.ro
+40 268473001
http://www.brasovcity.ro
2019-03-05
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.